Postopek : 2015/2198(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0094/2016

Predložena besedila :

A8-0094/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.57
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0193

POROČILO     
PDF 586kWORD 105k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014

(2015/2198(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Marian-Jean Marinescu

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014

(2015/2198(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014, skupaj z odgovori Skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice Skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 71/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja „Čisto nebo“(4),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2(5), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0094/2016),

1.  podeli razrešnico razrešnice izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2 glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014

(2015/2198(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014, skupaj z odgovori Skupnega podjetja(8),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice Skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(10), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 71/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja „Čisto nebo“(11),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2(12), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0094/2016),

1.  odobri zaključni račun zaključnega računa Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014

(2015/2198(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0094/2016),

A.  ker je Skupno podjetje Čisto nebo ("skupno podjetje") začelo samostojno delovati 16. novembra 2009;

B.  ker je z Uredbo Sveta (EU) št. 558/2014(15) Skupno podjetje Čisto nebo 2 nadomestilo Skupno podjetje Čisto nebo, da bi se dokončale raziskovalne dejavnosti sedmega okvirnega programa, z učinkom od 27. junija 2014, pri čemer se je življenjska doba Skupnega podjetja podaljšala za obdobje do 31. decembra 2024;

C.  ker so ustanovni člani skupnega podjetja Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija, in industrijski partnerji, kot so vodje „integriranih tehnoloških demonstratorjev“ (ITD) za Čisto nebo skupaj s pridruženimi člani ter vodje in pridruženi člani, navedeni v Uredbi, ter ključni partnerji, izbrani v skladu z Uredbo (EU) št. 558/2014;

D.  ker je najvišji prispevek Evropske unije k Skupnemu podjetju Čisto nebo 800.000.000 EUR, ki se izplača iz proračuna sedmega okvirnega programa, in 1.755.000.000 EUR k Skupnemu podjetju Čisto nebo 2, ki se izplača iz proračuna programa Obzorje 2020, pri čemer se za tekoče stroške nameni največ 39.000.000 EUR;

E.  ker morajo člani Skupnega podjetja Čisto nebo razen Komisije prispevati 50 % tekočih stroškov in bi morali prispevati k operativnim stroškom s stvarnimi prispevki, enakimi finančnemu prispevku Unije;

F.  ker morajo vodje in ključni partnerji Skupnega podjetja Čisto nebo 2 v obdobju trajanja Skupnega podjetja prispevati 2.193.700 000 EUR, vključno s prispevki za dodatne dejavnosti v višini najmanj 965.200.000 EUR v istem obdobju, kar vključuje stvarni prispevek in 50 % tekočih stroškov v denarju;

Splošno

1.  ugotavlja, da poročilo Računskega sodišča temelji na prevelikem številu splošnih navedb na škodo ustreznih specifičnih ugotovitev; zato poziva k reviziji z večjim poudarkom na letni finančni uspešnosti, stanju izvajanja večletnih projektov (vključno z jasno predstavitvijo izvrševanja proračuna za zadevno leto in pretekla leta) in rezultatih njihovega izvajanja;

2.  ugotavlja, da morajo institucije in organi vsako leto pripraviti poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju in da so informacije, ki jih je v tem poročilu navedlo skupno podjetje, neusklajene in pogosto nepopolne; Komisija bi morala zagotoviti navodila o naravi in vsebini poročila;

3.  ugotavlja, da program dela Računskega sodišča za leto 2016 vključuje posebno poročilo o reviziji poslovanja skupnih podjetij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča letni računovodski izkazi Skupnega podjetja za leto 2014 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazujejo njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2014 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil(16);

5.  ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu Skupnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) ugotavlja, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne(17);

6.  je seznanjen s pomanjkanjem informacij o naknadnih revizijah Skupnega podjetja Čisto nebo in Skupnega podjetja Čisto nebo 2; poziva Računsko sodišče, naj v poročila za prihodnja leta vključi informacije o številu naknadnih revizij, skupnih kritih zneskih in ugotovitvah; ugotavlja, da letno poročilo skupnega podjetja vključuje te informacije;

7.  ugotavlja, da je končni proračun Skupnega podjetja za leto 2014 znašal 229.241.765 EUR, vključno s 27.640.836 EUR neporabljenih odobritev, prenesenih iz leta 2013; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje izvršilo odobritve za prevzem obveznosti v višini 189.316.793 EUR (82,58 %) in odobritve plačil v višini 153.567.377 EUR (90,19 %)(18);

8.  ugotavlja, da program Skupnega podjetja Čisto nebo, financiran iz sedmega okvirnega programa, še poteka; je seznanjen, da bodo te odobritve ostale na voljo do leta 2016 zaradi finančnih pravil Skupnega podjetja, ki mu dovoljujejo ponovni vnos odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v obdobju do treh let po razveljavitvi v proračunu Skupnega podjetja; spodbuja Skupno podjetje, naj skrbno izvaja proračunsko načrtovanje in pri tem ustrezno upošteva vzporedni postopek;

9.  meni, da ti kazalniki (odobritve in obveznosti) ne zagotavljajo dejanske ocene uspešnosti, saj poročilo Računskega sodišča ne navaja informacij, povezanih z izvajanjem sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020, povsem ločeno; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila vključi informacije o izvrševanju proračuna v okviru sedmega okvirnega programa in, ločeno, v okviru programa Obzorje 2020; ugotavlja, da letno poročilo skupnega podjetja predstavlja te informacije;

10.  ugotavlja, da je izvrševanje proračuna, dodeljenega sedmemu okvirnemu programu (naslov III), 95,2-odstotno za odobritve (87.800.000 EUR od 92.200.000 EUR) in 92,5-odstotno za plačila (112.900.000 EUR od 122.200.000 EUR); izvrševanje proračuna, dodeljenega programu Obzorje 2020 (naslov IV), je 92,5-odstotno za odobritve (95.300.000 EUR od 103.000.000 EUR) in 81,1-odstotno za plačila (20.500.000 EUR od 25.000.000 EUR)(19); pričakuje, da bo skupno podjetje organu za podelitev razrešnice dodatno obrazložilo to vprašanje;

11.  obžaluje, da so informacije o stvarnih/denarnih prispevkih v poročilu Računskega sodišča omejene; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila vključi določbe v zvezi s postopkom ocenjevanja in višino stvarnih/plačanih denarnih prispevkov za sedmi okvirni program in program Obzorje 2020, ki morajo biti predstavljene ločeno;

12.  ugotavlja, da lahko zasebni člani svoj stvarni prispevek v okviru programa Obzorje 2020 zagotovijo na dva načina; je seznanjen, da je skupna vrednost stvarnih prispevkov po začetku programa Skupnega podjetja Čisto nebo 2 znašala 87.413.513 EUR; seznanjen je tudi, da je potrjeni stvarni prispevek v okviru sedmega okvirnega programa znašal 448.424.340,47 EUR (20) (21);

13.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da roki za plačilo niso bili vedno upoštevani, zlasti na področju sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za partnerje, zaradi česar so bile v letu 2014 izrečene kazni v višini 41.000 EUR; priznava, da si skupno podjetje prizadeva rešiti to vprašanje;

Razpisi za zbiranje predlogov

14.  ugotavlja, da je Skupno podjetje objavilo prvi razpis za zbiranje predlogov (kjer bo dodeljeni proračun za partnerje znašal vsaj 30 % razpoložljivih operativnih sredstev skupaj z javnimi razpisi) decembra 2014(22);

15.  ugotavlja, da je bilo glede obsega operativnih dejavnosti v letu 2014 skupaj podpisanih 74 sporazumov (64 podpisanih sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za partnerje in 10 zaključenih sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za člane), izvršeni pa sta bili 302 plačili (276 za partnerje in 26 za člane – kar zajema posamična plačila 201 upravičencu)(23);

16.  poudarja, da je junija 2014 Skupno podjetje Čisto nebo 2 prevzelo dejavnosti Skupnega podjetja Čisto nebo; ugotavlja, da poročilo Računskega sodišča ne vključuje jasnih informacij o stanju pri izvajanju projektov Skupnega podjetja Čisto nebo (raven plačil, načrt plačil za prihodnja leta);

Pravni okvir

17.  upošteva, da so bila finančna pravila Skupnega podjetja Čisto nebo 2 sprejeta 3. julija 2014 na podlagi funkcije notranje revizije iz vzorčne finančne uredbe za subjekte javno-zasebnega partnerstva in Službe Komisije za notranjo revizijo ter ob upoštevanju zahtev iz Uredbe (EU) št. 558/2014(24);

Sistemi notranjega nadzora

18.  ugotavlja, da je Služba Komisije za notranjo revizijo v proračunskem letu 2014 dokončala revizijo finančnih vidikov upravljanja nepovratnih sredstev; na podlagi zadevne revizije je Služba Komisije za notranjo revizijo izdala dve zelo pomembni priporočili, na kateri se je Skupno podjetje odzvalo z izvajanjem posebnega akcijskega načrta; ugotavlja, da sta bili priporočili povezani s smernicami za predhodno potrjevanje in postopkom odobritve rezultatov projektov; je seznanjen, da so bili dogovorjeni ukrepi za obe priporočili izvedeni do konca leta 2014(25);

Nasprotja interesov

19.  glede na poročilo Računskega sodišča ugotavlja, da postopki Skupnega podjetja na področju nasprotja interesov ostajajo veljavni, dokler Komisija ne razvije enotnega modela za vsa skupna podjetja(26);

Spremljanje in poročanje

20.  glede na poročilo Računskega sodišča ugotavlja, da pravni okvir programa Obzorje 2020 zahteva posebno spremljanje rezultatov raziskav, ki temelji na kvantitativnih in, kadar je to primerno, kvalitativnih dokazih; za izpolnitev zahtev programa Obzorje 2020 je treba okrepiti sodelovanje med Skupnim podjetjem in Komisijo, da bi se izboljšala poročanje in razširjanje rezultatov raziskav(27); je seznanjen s tem, da je skupno podjetje s službami Komisije začelo izvajati skupne dejavnosti v zvezi s splošnim pristopom k izvajanju smernic programa Obzorje 2020 in širjenjem rezultatov raziskav, ter spodbuja Skupno podjetje, naj dodatno izboljša sodelovanje s Komisijo v zvezi s tem;

21.  pozdravlja objavo Poročila Skupnega podjetja o družbenem in gospodarskem učinku dejavnosti v okviru Čistega neba.

22.  pozdravlja podpis memoranduma o sodelovanju s skupnim podjetjem SESAR, katerega cilj je krepitev povezav in sinergij;

23.  je zadovoljen, da so bili že v letu 2014 vidni dosežki nekaterih pomembnih predstavitvenih projektov programa Čisto nebo, ki se financirajo iz sedmega okvirnega programa, na primer predstavitveni projekt v zvezi z velikimi motorji.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  UL C 422, 17.12.2015, str. 17.

(2)

  UL C 422, 17.12.2015, str. 19.

(3)

  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

  UL L 30, 4.2.2008, str. 1.

(5)

  UL L 169, 7.6.2014, str. 77.

(6)

  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

  UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(8)

  UL C 422, 17.12.2015, str. 17.

(9)

  UL C 422, 17.12.2015, str. 19.

(10)

  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(11)

  UL L 30, 4.2.2008, str. 1.

(12)

  UL L 169, 7.6.2014, str. 77.

(13)

  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

  UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(15)

  Uredba Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 77).

(16)

  Poročilo Računskega sodišča za leto 2014, str. 7.

(17)

  Poročilo Računskega sodišča za leto 2014, str. 7.

(18)

  Zaključni račun in poročilo o izvrševanju proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za leto 2014, str. 56.

(19)

  Letno poročilo o dejavnostih za leto 2014, str. 149.

(20)

  Letno poročilo o dejavnostih za leto 2014, str. 154.

(21)

  Razrešnica za leto 2014 – Poročilo o prispevkih članov Skupnega podjetja Čisto nebo razen Komisije v programe Čistega neba v okviru sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020, str. 4.

(22)

  Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto 2014, str. 10.

(23)

  Letno poročilo o dejavnostih za leto 2014, str. 7.

(24)

  Poročilo Računskega sodišča za leto 2014, str. 8.

(25)

  Letno poročilo o dejavnostih za leto 2014, str. 142.

(26)

  Poročilo Računskega sodišča za leto 2014, str. 10.

(27)

  Poročilo Računskega sodišča za leto 2014, str. 9.

Pravno obvestilo