Menetlus : 2015/2175(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0095/2016

Esitatud tekstid :

A8-0095/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.29
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0165

RAPORT     
PDF 310kWORD 104k
7.4.2016
PE 569.743v03-00 A8-0095/2016

Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2175(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ(4), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0095/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ(10), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0095/2016),

1.  märgib, et Euroopa Lennundusohutusameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0095/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Lennundusohutusameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2014. aasta lõplik eelarve 181 179 098 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 8,47 % suurust kasvu; arvestades, et 21,1 % ameti eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on leidnud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et:

–  amet on võtnud parandusmeetmeid, et formaliseerida ja dokumenteerida kriteeriumid, mida kasutatakse osa sertifitseerimistegevuse tellimiseks allhankena riiklikelt lennuametitelt ja kvalifitseeritud üksustelt; märgib, et amet ajakohastas tõendavate dokumentide vorme, et parandada allhankemenetluste läbipaistvust;

–  amet vaatas läbi ja kontrollis suure hulga huvide deklaratsioone, et tagada vastavus huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikale; märgib lisaks, et nn pöördukse juhtumeid ei registreeritud; peab siiski kahetsusväärseks, et mitmete haldusnõukogu liikmete ja haldustöötajate huvide konflikte puudutavad selgitused on alles esitamata või kontrollimata; rõhutab tõsiasja, et suurema läbipaistvuse huvides tuleb seda teha võimalikult kiiresti;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,1 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 0,9 % väiksem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 91,1 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 6,17 % väiksem;

3.  märgib, et vaid üks kolmandik ameti eelarvest pärineb avalikust sektorist ja ülejäänud kaks kolmandikku eraldab tööstusharu; väljendab muret seoses sellega, et need finantssidemed tööstusharuga võivad mõjutada ameti sõltumatust; kutsub ametit üles võtma kaitsemeetmeid, et tagada oma sõltumatus ja vältida huvide konflikte;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  märgib rahuloluga, et amet vähendas veelgi kulukohustustega seotud ülekantud assigneeringute kogumahtu (10 100 000 eurot (11 %) 2012. aastal, 7 200 000 eurot (7,7 %) 2013. aastal ja 5 900 000 eurot (6,2 %) 2014. aastal); märgib, et ülekandmiste määr oli II jaotises (halduskulud) 22 % (3 600 000 eurot) ning III jaotises (tegevuskulud) 38,1 % (2 000 000 eurot); võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et need ülekandmised olid seotud ameti tegevuse mitmeaastase iseloomuga; märgib lisaks, et kontrollikoja valimis sisaldunud ülekandmised olid nõuetekohaselt põhjendatud;

5.  teavitab ametit sellest, et läbipaistvuse ja aruandekohustuse huvides peaks amet hoidma järgmisse aastasse ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute mahu minimaalsena;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et ameti hangete kavandamist tuleks parandada, eriti seoses raamlepingutega; märgib, et 2014. aastal käivitati kolm menetlust liiga hilja, et asendada olemasolevad raamlepingud enne nende lõppemist; märgib lisaks, et tegevuse järjepidevuse tagamiseks pikendati kahte olemasolevat raamlepingut uute kehtimahakkamiseni ning ühel juhul käivitati lünga täitmiseks ja tegevuse jätkuvuse tagamiseks läbirääkimistega hankemenetlus; märgib murelikult, et ameti tegevus ei olnud kooskõlas ameti finantseeskirjadega(13), kuna muudeti lepingu esialgset kestust ja kasutati läbirääkimistega menetlust, mis mõjutab õiglast konkurentsi; mõistab ameti andmetele tuginedes, et amet on võtnud nende probleemide käsitlemiseks vastu muudetud hankekava; palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile edusammude kohta aru anda;

7.  märgib, et amet vaatas eelarvepädevate institutsioonide poolt heaks kiidetud 2014. aasta ametikohtade loetelu 2014. aasta alguses läbi ning jõudis järeldusele, et AST/AD jaotust ja palgaastmete jaotust on vaja ameti vajaduste paremaks arvessevõtmiseks kohandada; märgib, et ameti haldusnõukogu võttis ameti finantseeskirjade artikli 38 kohaselt vastu muudetud ametikohtade loetelu, mis mõjutas AD/AST tasakaalu ja 64 ametikoha palgaastmeid, kuid mitte ametikohtade koguarvu ega 2014. aasta eelarves ette nähtud personaliassigneeringute mahtu;

8.  võtab teadmiseks ameti ametikohtade esimese võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt on 14 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 78,7 % põhitegevusega ning 7,3 % kontrolli- ja finantsalaste ülesannetega; on seisukohal, et järgmisse aastaaruandesse tuleks lisada ka ametikohtade jaotus kategooriate, sektorite ja tegevuse rahastamise allikate kaupa (tasud ja lõivud vs liidu toetus), et saada üksikasjalikum ülevaade vajaminevatest vahenditest, mis mõjutavad ELi eelarvet;

9.  tuletab meelde oma eelarvemenetluse käigus avaldatud seisukohta personali osas, kelle tegevust finantseeritakse tööstusharu poolt makstavatest tasudest ning seetõttu mitte ELi eelarvest, et ameti sellist personali ei tohiks mõjutada komisjoni kohaldatav iga-aastane 2 % kärbe;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10.  märgib, et ameti pettustevastases strateegias on kehtestatud ameti kohustused, eesmärgid ja meetmed seoses pettuste ennetamise, avastamise, uurimise ja kõrvaldamisega; võtab teadmiseks, et 2014. aastal määrati ametisse pettustevastane ametnik ning pettustevastase strateegia kontekstis on koostatud tegevuskava, mille meetmeid rakendatakse aastateks 2015 ja 2016; märgib, et 2014. aastal ei avastatud pettustevastase strateegia raames ühtegi pettuse juhtumit;

11.  märgib, et 2014. aastal võttis amet vastu konfidentsiaalse ohutusaruandluse menetluse, mis käsitleb ametiväliste rikkumisest teatajate teavet väidetavate ametiseisundi kuritarvitamise ja eeskirjade eiramise juhtumite kohta lennundusohutuse valdkonnas; märgib, et 2014. aastal oli selle menetlusega seotud 66 juhtumit; võtab teadmiseks, et amet on kehtestanud rikkumisest teatajaid käsitleva menetluse ning 2014. aastal registreeriti üks juhtum, mille kohta ei esitatud edasikaebust;

12.  märgib, et ameti veebisaidil on avaldatud kõikide ameti direktorite ja osakonnajuhatajate elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid; märgib lisaks, et ameti veebisaidil on avaldatud ka ameti apellatsiooninõukogu liikmete ja haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid;

13.  märgib, et amet on juba kehtestanud ja rakendanud huvide konfliktide ennetamist ja leevendamist ning kingituste ja teenete vastuvõtmist käsitleva tervikliku korra ameti töötajate käitumisjuhendis; märgib, et see kord hõlmab muu hulgas eetikakomisjoni loomist, et hinnata täidetud huvide deklaratsioone ning käsitleda mis tahes käitumisjuhendiga seotud teemasid, samuti kohustuslikku koolitust käitumisjuhendi teemal ameti kõikidele töötajatele; võtab teadmiseks, et käitumisjuhend, mis hõlmab huvide konfliktide ennetamise ja leevendamise korda, on vastu võetud ka ameti apellatsiooninõukogu ja haldusnõukogu liikmete jaoks; märgib, et amet on valmis läbi vaatama ja ajakohastama huvide konfliktide haldamist käsitlevat korda, ning palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile korra ajakohastamise seisu kohta aru;

14.  ergutab ametit suurendama koos muude teadlikkuse suurendamise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konflikti alasest poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustusliku punktina arutamiseks töölevõtmismenetluste ja tulemuslikkuse hindamiste käigus;

15.  nõuab korruptsiooni ennetamise ja sellevastase võitluse üldist parandamist tervikliku lähenemise abil, alustades üldsuse juurdepääsu parandamisest dokumentidele ja rangematest eeskirjadest huvide konfliktide kohta, läbipaistvusregistrite loomisest või tugevdamisest ja piisavate vahendite eraldamisest õiguskaitsemeetmeteks ning tihendades ka koostööd liikmesriikide vahel ja asjaomaste kolmandate riikidega;

Siseaudit

16.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus (IAS) korraldas 2014. aastal läbivaatamise ja andis seitse soovitust; märgib, et IAS ei andnud aastatel 2009–2013 läbi viidud kolme auditi põhjal ühtegi kriitilise tähtsusega soovitust ning et neli soovitust olid väga olulised; märgib, et amet võttis IASi auditite põhjal esitatud soovituste alusel parandusmeetmeid ning märkis IASi järelauditi ettevalmistamisel, et need on läbivaatamiseks valmis; märgib, et IAS ei viinud 2014. aastal läbi ametlikku hindamist ameti poolt nende soovituste rakendamisel tehtud edusammude kohta; märgib ameti esitatud teabe põhjal, et 2016. aasta veebruaris teatas IAS, et kõik neli väga oluliseks klassifitseeritud leidude põhjal antud soovitust on loetud ellu viiduks;

Sisekontroll

17.  märgib, et 2014. aastal viis ameti siseauditi üksus läbi kaheksa kindlustandvat tööd, väljastas 56 soovitust ja tuvastas kolm olemuslikku riski, mille esinemise tõenäosust peeti kõrgeks ja võimalikku mõju märkimisväärseks; märgib lisaks, et kuuest ameti poolt riskitaseme leevendamiseks kavandatud meetmest kaks viidi lõpule ja ülejäänud neli rakendatakse kavakohaselt 2016. aasta septembriks; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni ülejäänud meetmete rakendamise seisust;

Tulemuslikkus

18.  märgib, et 2014. aastal algatas amet oma tegevuses põhjalikud muudatused, et võimaldada proportsionaalsemat ja tulemuspõhisemat lähenemisviisi ohutusele, ning vaatas läbi organisatsiooni struktuuri, et valmistada end ette paljudeks väljakutseteks, mis teda lähiaastatel ootavad;

Muud märkused

19.  väljendab heameelt ameti algatuse üle jagada teenuseid ja pakkuda teenuseid teistele ametitele, et luua sünergiat; märgib eelkõige, et amet litsentseerib tasuta inimressursside arendamise vahendeid ning võõrustab liidu ametite võrgustiku alalist sekretariaati; märgib, et amet kasutab komisjoni raamlepinguid ning IT- ja sellega seotud teenuseid ning teatavat hulka muid teenuseid; ergutab ametit kasutama igal võimalusel ühishankeid koos teiste liidu ametitega, et kulusid kokku hoida;

20.  võtab teadmiseks ameti poolt tõhususe suurendamiseks ja kokkuhoiu saavutamiseks võetud meetmed; võtab eelkõige teadmiseks ameti ümberkorraldamise projekti, mida ameti töötajad juhtisid seitse kuud, arvestades, et samaväärne välise ettevõtte juhitud projekt oleks kaasa toonud palju suuremad kulud;

21.  võtab murelikult teadmiseks, et alates oma tegevuse algusest 2004. aastal on amet tegutsenud üksnes asukohariigiga peetava kirjavahetuse ja suhtluse alusel; märgib lisaks, et asukohariigiga ei ole terviklikku peakorterilepingut veel sõlmitud; märgib aga, et selline leping parandaks ameti ja selle töötajate töötingimuste läbipaistvust ja turvalisust; märgib, et asukohariigi valitsus alustas hiljuti ametiga selles küsimuses mitteametlikke kõnelusi; palub ametil ja asukohariigil see küsimus väga kiiresti päevakorda võtta ning teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbirääkimiste edenemisest;

22.  palub ametil anda teavet selle kohta, kas tema uude asukohta üleviimisega saavutatakse eesmärgiks seatud kulutõhusus;

23.  palub komisjonil kasutada sel aastal tekkinud võimalust muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008(14), millega amet loodi, et kindlustada peakorterit käsitleva kokkuleppe sõlmimine, mis võimaldab ametil takistamatult tegutseda; palub sellega seoses, et amet teavitaks Euroopa Parlamenti lõplikust otsusest ameti peakorteri kohta;

24.  märgib, et ameti eesmärgiks on lennundusohutus, mida tuleb lugeda avalikuks hüveks; nõuab tungivalt, et amet järgiks oma strateegias, tulemuspõhise eelarvestamise käigus ja juhtimisotsuste puhul seda eesmärki kui juhtpõhimõtet oma sidusrühmade suhtes ning et seda ei tohiks kunagi tuua ohvriks konkurentsivõime, tõhususe või dereguleerimise nimel;

25.  rõhutab ameti väga olulist rolli kogu Euroopas maksimaalse lennundusohutuse tagamisel; tunnistab, et 2014. aasta (kui MH370 jäi kadunuks ning leidsid aset MH17 dramaatiline õnnetus, Air Asia QZ8501 allakukkumine ja radarisegamised Kesk-Euroopa kohal) oli keeruline nii ameti kui ka lennundusohutuse jaoks üldiselt ning ametil tuli rakendada uusi sätteid lennuaja piirangute kohta ja teostada nende üle järelevalvet; rõhutab tsiviillennundussektori kiiret arengut arvesse võttes tuleks ametile anda tema reguleerivate ja täidesaatvate ülesannete edukaks täitmiseks ohutuse ja keskkonnakaitse valdkonnas vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid, seadmata seejuures ohtu ameti sõltumatust ja erapooletust;

26.  tõstab esile ameti osalemist liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete lennundusohutust käsitlevate kokkulepete praktiliseks rakendamiseks vajalike asjakohaste instrumentide väljatöötamise toetamises;

°

°  °

27.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx. xxxx 2016]. aasta resolutsioonile(15) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

17.2.2016

transpordi- ja turismikomisjonI ArVAMUS

Saaja: eelarvekontrollikomisjon

Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2175(DEC))

Arvamuse koostaja: Inés Ayala Sender

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Lennundusohutusameti (edaspidi „amet”) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne korrektne;

2.  märgib, et ameti 2014. aasta eelarve oli 162,3 miljonit eurot, millest 34,2 miljonit saadi liidult ja 128,1 miljonit eurot muudest allikatest, muu hulgas omatuludest (88,3 miljonit eurot) ning tasudest ja lõivudest laekunud sihtotstarbelistest tuludest (27,8 miljonit eurot); märgib lisaks, et kulukohustuste täitmise määr oli 97,1 %;

3.  märgib, et amet on täiendavalt vähendanud kulukohustustega seotud assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmise määra 7,2 miljonilt eurolt (8 %) 2013. aastal 5,9 miljoni euroni (6,2 %) 2014. aastal; kutsub ametit üles jätkama jõupingutusi ülekantud assigneeringute vähendamiseks, et täielikult järgida eelarve aastasuse põhimõtet; märgib samas, et 38,1 % 2014. aasta ülekandmistest tuleneb III jaotisest (tegevuskulud) ning et see on tingitud ameti tegevuse mitmeaastasest iseloomust; väljendab heameelt asjaolu üle, et amet on lubanud veelgi vähendada ülekandmiste määra;

4.  märgib, et 2014. aasta majandustulemusi mõjutasid erakordsed sündmused seoses ameti kolimisega uude peakorterisse, mis mõjutas II jaotise (halduskulud) ülekandmiste määra, nõustamisteenuseid, IT-taristut jne;

5.  rõhutab ameti väga olulist rolli kogu Euroopas maksimaalse lennundusohutuse tagamisel; tunnistab, et 2014. aasta (kui MH370 jäi kadunuks ning leidsid aset MH17 dramaatiline õnnetus, Air Asia QZ8501 allakukkumine ja radarisegamised Kesk-Euroopa kohal) oli keeruline nii ameti kui ka lennundusohutuse jaoks üldiselt ning ametil tuli rakendada uusi sätteid lennuaja piirangute kohta ja teostada nende üle järelevalvet; rõhutab tsiviillennundussektori kiiret arengut arvesse võttes tuleks ametile anda tema reguleerivate ja täidesaatvate ülesannete edukaks täitmiseks ohutuse ja keskkonnakaitse valdkonnas vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid, seadmata seejuures ohtu ameti sõltumatust ja erapooletust;

6.  tõstab esile ameti osalemist liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete lennundusohutust käsitlevate kokkulepete praktiliseks rakendamiseks vajalike asjakohaste instrumentide väljatöötamise toetamises;

7.  märgib, et 2014. aastal algatas amet oma tegevuses põhjalikud muudatused, et võimaldada proportsionaalsemat ja tulemuspõhisemat lähenemisviisi ohutusele, ning vaatas läbi organisatsiooni struktuuri, et valmistada end ette paljudeks väljakutseteks, mis teda lähiaastatel ootavad;

8.  võtab teadmiseks ameti ametikohtade esimese võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt on 14 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 78,7 % põhitegevusega ning 7,3 % kontrolli- ja finantsalaste ülesannetega; on seisukohal, et järgmisse aastaaruandesse tuleks lisada ka ametikohtade jaotus kategooriate, sektorite ja tegevuse rahastamise allikate kaupa (tasud ja lõivud vs liidu toetus), et saada üksikasjalikum ülevaade vajaminevatest vahenditest, mis mõjutavad ELi eelarvet;

9.  tuletab meelde oma eelarvemenetluse käigus avaldatud seisukohta personali osas, kelle tegevust finantseeritakse tööstusharu poolt makstavatest tasudest ning seetõttu mitte ELi eelarvest, mis tähendab, et ameti sellist personali ei tohiks mõjutada komisjoni kohaldatav iga-aastane 2 % kärbe;

10.  võtab teadmiseks, et parandusmeetmed sertifitseerimistegevuse hankemenetluste ning paljude teiste madala maksumusega lepingute läbipaistvuse suurendamiseks on kavas lõpule viia ning eelkõige kavatsetakse läbipaistvust suurendada valikuprotsesside parema dokumenteerimise abil (see hõlmab ka ameti juhistes esitatud kriteeriumide alusel toimuvat hindamist);

11.  taunib asjaolu, et 2014. aastal käivitati kolm raamlepingutega seotud menetlust liiga hilja, et asendada olemasolevad raamlepingud enne nende kavandatud lõppemist; taunib samuti asjaolu, et tegevuse järjepidevuse tagamiseks pikendati kahte lepingut, millega mõjutati õiglast konkurentsi, ning ühe lepingu puhul kasutati läbirääkimistega menetlust, mis ei olnud kooskõlas finantsmäärusega; palub ametil seetõttu selgitada hangete halva kavandamise tagamaid ja kavandamist parandada, eriti seoses raamlepingutega;

12.  väljendab heameelt Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) määruse läbivaatamise üle ning rõhutab vajadust vaadata läbi EASA töötajate käitumisjuhend ja teostada korrapäraselt järelevalvet selle rakendamise üle, et vältida võimalikke huvide konflikte; palub, et komisjon teavitaks nõukogu ja Euroopa Parlamenti korrapäraselt edasistest edusammudest huvide konfliktide vähendamisel;

13.  peab taunitavaks, et vaatamata ameti jõupingutustele ei ole 15 aasta jooksul pärast ameti asutamist ikka veel õnnestunud sõlmida ameti peakorterit puudutavat kokkulepet; tuletab meelde, et vastavalt parlamendi, nõukogu ja komisjoni poolt kokku lepitud detsentraliseeritud asutusi käsitlevale ühisele lähenemisviisile peaks iga ameti osas „olema sõlmitud ameti peakorterit käsitlev kokkulepe, mis tuleks sõlmida enne ameti tegevuse algust”; märgib seoses sellega, et üks teine amet, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve, sõlmis peakorterit käsitleva leppe Saksamaa valitsusega 2011. aastal; peab olukorda väga kahetsusväärseks ning nõuab tungivalt, et vastuvõtjariik sõlmiks ametiga kokkuleppe võimalikult kiiresti, et selgitada suhteid riiklike õigusasutuste ja ameti vahel ning võimaldada ametil täita takistusteta oma seaduslikke ülesandeid; palub komisjonil kasutada sel aastal tekkinud võimalust muuta ameti asutamise akti, et kindlustada peakorterit käsitleva kokkuleppe sõlmimine, mis võimaldab ametil takistamatult tegutseda; palub sellega seoses, et amet teavitaks Euroopa Parlamenti lõplikust otsusest ameti peakorteri kohta;

14.  teeb ettepaneku anda Euroopa Parlamendi heakskiit Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Gabriel Mato

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 81.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 81.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 81.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 81.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf

(14)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 79 19.3.2008, lk 1).

(15)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusalane teave