Postup : 2015/2175(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0095/2016

Predkladané texty :

A8-0095/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.29
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0165

SPRÁVA     
PDF 575kWORD 135k
7.4.2016
PE 569.743v03-00 A8-0095/2016

Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014

(2015/2175(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014

(2015/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(4), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0095/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014

(2015/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(8), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (055842016 – C8-0073/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(10), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0095/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014

(2015/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0095/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 181 179 098 EUR, čo predstavuje nárast o 8,47 % v porovnaní s rokom 2013; keďže 21,1 % rozpočtu agentúry vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  Na základe informácií od agentúry uznáva, že:

-  prijala nápravné opatrenia na formalizovanie a zdokumentovanie kritérií používaných na zadanie časti jej certifikačných služieb národným leteckým úradom a kvalifikovaným subjektom; konštatuje, že agentúra aktualizovala vzory sprievodnej dokumentácie s cieľom zlepšiť transparentnosť procesu externalizácie;

-  skúmala a overovala veľký počet vyhlásení o záujmoch, aby sa zabezpečilo, že sú v súlade s jej politikou v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich riešenia; ďalej konštatuje, že neboli zaznamenané žiadne prípady javu otáčavých dverí; s poľutovaním však konštatuje, že ešte stále chýbajú alebo neboli preskúmané vyhlásenia o konflikte záujmov viacerých členov správnej rady a administratívnych zamestnancov; výslovne poukazuje na to, že v záujme zvýšenia transparentnosti treba tieto kroky neodkladne vykonať;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,1 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 0,9 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 91,1 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 6,17 %;

3.  konštatuje, že len jedna tretina rozpočtu agentúry pochádza z verejného sektora a ostatných dvoch tretín z priemyslu; vyjadruje znepokojenie, pretože tieto finančné väzby s priemyslom by mohol ovplyvniť nezávislosť agentúry; vyzýva agentúru, aby zaviedla záruky na zabezpečenie svojej nezávislosti a predchádzanie konfliktom záujmov;

Záväzky a prenosy

4.  s uspokojením berie na vedomie, že agentúra ďalej znížila celkovú úroveň prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov z 10 100 000 EUR (11 %) v roku 2012 a 7 200 000 EUR (7,7 %) v roku 2013 na 5 900 000 EUR (6,2 %) v roku 2014; poznamenáva, že prenesené rozpočtové prostriedky predstavovali 3 600 000 EUR (22 %) v hlave II (administratívne výdavky) a 2 000 000 EUR (38,1 %) v hlave III (operačné výdavky); na základe správy Dvora audítorov uznáva, že tieto prenosy súviseli s viacročnou povahou činností agentúry; konštatuje tiež, že prenosy zaradené do vzorky Dvora audítorov boli riadne odôvodnené;

5.  upozorňuje agentúru, aby aj v budúcnosti zachovala objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenášaných do nasledujúceho roka na čo najnižšej úrovni, a tak lepšie splnila povinnosť transparentnosti a zodpovednosti;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  so znepokojením berie na vedomie informácie zo správy Dvora audítorov, že agentúra by mala zlepšiť plánovanie verejného obstarávania, najmä pokiaľ ide o rámcové zmluvy; upozorňuje, že v roku 2014 začali tri postupy príliš neskoro na to, aby sa nahradili existujúce rámcové zmluvy pred ich ukončením; ďalej berie na vedomie, že s cieľom zabezpečiť pokračovanie v činnosti boli dve existujúce rámcové zmluvy predĺžené do prijatia nových a v ďalšom prípade sa začalo rokovacie konanie s cieľom preklenúť túto medzeru; so znepokojením konštatuje, že agentúra nebola v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách agentúry(13) vzhľadom na zmenu pôvodného trvania zmluvy a využívanie rokovacieho konania, čo poškodzuje spravodlivú hospodársku súťaž; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že zaviedla revidovaný plán verejného obstarávania s cieľom riešiť tieto otázky; vyzýva agentúru, aby o pokroku v tejto veci podala správu orgánu udeľujúcemu absolutórium;

7.  konštatuje, že agentúra zrevidovala svoj plán pracovných miest na rok 2014 schválený rozpočtovým orgánom na začiatku roka 2014 a usúdila, že rozdelenie pracovných miest AST/AD a rozloženie platových tried treba upraviť tak, aby lepšie odrážali potreby agentúry; konštatuje, že správna rada agentúry podľa článku 38 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry prijala zmenený plán pracovných miest, čo ovplyvnilo rozdelenie pracovných miest AD/AST a zaradenie 64 pracovných miest do platových tried, ale nie celkový počet pracovných miest ani objem rozpočtových prostriedkov vyčlenených na zamestnancov v rozpočte na rok 2014;

8.  berie na vedomie výsledky prvého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, podľa ktorého sa 14 % pracovníkov zaoberalo administratívnou podporou a koordináciou, 78,7 % operačnými úlohami a 7,3 % kontrolnými a finančnými úlohami; domnieva sa, že rozdelenie zamestnancov podľa kategórie a sektora, ako aj podľa zdrojov financovania ich činnosti (poplatky a úhrady alebo dotácie Únie) by tiež malo byť zahrnuté v budúcej výročnej správe, aby sa ponúkol podrobnejší obraz o požadovaných zdrojoch, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ;

9.  pripomína svoju pozíciu v vyjadrenú v rámci rozpočtového postupu, ktorá sa týka zamestnancov, ktorých činnosti sú financované z poplatkov uhrádzaných príslušným odvetvím, a teda nie z rozpočtu EÚ, a to, že na týchto zamestnancov agentúry by sa nemalo vzťahovať zníženie o 2 %, ktoré každý rok uplatňuje Komisia;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10.  konštatuje, že stratégia agentúry na boj proti podvodom ustanovuje povinnosti, ciele a činnosti agentúry v oblasti prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a odstránenia podvodov; berie na vedomie, že v roku 2014 bol vymenovaný pracovník zodpovedný za boj proti podvodom a že v rámci stratégie boja proti podvodom bol zavedený akčný plán s opatreniami, ktoré sa majú vykonať v rokoch 2015 a 2016; konštatuje, že v rámci stratégie boja proti podvodom neboli počas roku 2014 zaznamenané žiadne prípady podvodov;

11.  konštatuje, že v roku 2014 agentúra prijala postup podávania dôverných správ o bezpečnosti, ktorý sa zaoberá informáciami oznamovateľov týkajúcimi sa údajných profesijných pochybení a nezrovnalostí v oblasti bezpečnosti letectva oznámených externými jednotlivcami; konštatuje, že v roku 2014 sa vyskytlo 66 prípadov týkajúcich sa tohto postupu; berie na vedomie, že agentúra má zavedený postup pre oznamovateľov a že v roku 2014 bol zaregistrovaný jeden prípad, pričom nebolo doručené ani jedno odvolanie;

12.  konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých riaditeľov a vedúcich oddelení agentúry sú zverejnené na jej internetovej stránke; ďalej konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov odvolacej rady agentúry, ako aj členov jej správnej rady boli takisto uverejnené na internetovej stránke agentúry;

13.  konštatuje, že agentúra vo svojom „kódexe správania pre zamestnancov EASA“ už zaviedla a vykonáva komplexnú politiku predchádzania konfliktom záujmov a zmierňovania ich vplyvu, ako aj politiku o daroch a pohostení; konštatuje, že táto politika zahŕňa okrem iného zriadenie etického výboru s cieľom vyhodnotiť vyplnené vyhlásenia o záujmoch a riešiť akékoľvek otázky súvisiace s kódexom správania, ako aj zavedenie povinnej odbornej prípravy v oblasti kódexu správania pre všetkých zamestnancov agentúry; berie na vedomie, že kódex správania, ktorý zahŕňa politiku týkajúcu sa predchádzania konfliktom záujmov a jeho zmierňovania, bol prijatý aj pre odvolaciu radu agentúry a členov jej správnej rady; konštatuje, že agentúra plánuje prehodnotiť a aktualizovať svoje politiky na riešenie konfliktov záujmu, a vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o stave aktualizácie týchto politík;

14.  nabáda agentúru, aby zlepšila zvyšovanie informovanosti úradníkov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne rokovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti;

15.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

Vnútorný audit

16.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal v roku 2014 revíziu a vydal sedem odporúčaní; poukazuje na to, že IAS počas svojich auditov neoznačil žiadne zistenia ako „kritické“ a že štyri zistenia označené ako „veľmi dôležité“ vyplynuli z troch auditov vykonaných v rokoch 2009 až 2013; konštatuje, že agentúra prijala nápravné opatrenia súvisiace odporúčaniami IAS vyplývajúcimi z auditov a v rámci prípravy následného auditu IAS ich označila ako „pripravené na preskúmanie“; berie na vedomie, že IAS v roku 2014 nevykonal formálne hodnotenie pokroku dosiahnutého agentúrou pri vykonávaní týchto odporúčaní; na základe informácií od agentúry berie na vedomie, že IAS vo februári 2016 oznámila, že všetky štyri odporúčania založené na zisteniach klasifikované ako „veľmi dôležité“ boli označené ako „vykonané“;

Vnútorné kontroly

17.  berie na vedomie, že v roku 2014 oddelenie vnútorného auditu agentúry vykonalo osem overovacích zákaziek, vydalo 56 odporúčaní a zistilo tri inherentné riziká s pravdepodobnosťou výskytu označenou ako „vysoká“ a s potenciálnym vplyvom označeným ako „významný“; okrem toho konštatuje, že zo šiestich opatrení vypracovaných agentúrou na zmiernenie úrovne rizika boli dve ukončené a zostávajúce štyri majú byť zavedené do septembra 2016; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o stave vykonávania zostávajúcich opatrení;

Výkonnosť

18.  poznamenáva, že agentúra v roku 2014 iniciovala zásadné zmeny v spôsobe svojej činnosti, aby bolo možné uplatniť primeranejší prístup k bezpečnosti orientovaný a výkon, a že prehodnotila svoju organizačnú štruktúru s cieľom pripraviť sa na mnohé výzvy, pred ktorými bude stáť v najbližších rokoch;

Ďalšie pripomienky

19.  víta iniciatívu agentúry spoločne využívať a poskytovať služby pre iné agentúry s cieľom vytvoriť synergie; konštatuje najmä, že agentúra bezplatne udeľuje licencie na rozvoj nástrojov v oblasti ľudských zdrojov a že poskytuje sídlo stálemu sekretariátu siete agentúr Únie; konštatuje, že agentúra využíva rámcové zmluvy Komisie, ako aj jej IT a súvisiace služby a že sa spolieha aj na určitý počet ďalších služieb Komisie; nabáda agentúru, aby využívala spoločné obstarávanie s inými agentúrami Únie vždy, keď je to možné, s cieľom dosiahnuť úspory nákladov;

20.  berie na vedomie opatrenia prijaté agentúrou s cieľom zvýšiť efektívnosť a dosiahnuť úspory; berie na vedomie najmä projekt reorganizácie agentúry, ktorý riadili jej interní zamestnanci počas obdobia siedmich mesiacov, kým podobný projekt riadený externou spoločnosťou by znamenal oveľa vyššie výdavky;

21.  so znepokojením konštatuje, že od roku 2004, keď agentúra začala svoju činnosť, pracuje iba na základe korešpondencie a výmen s hostiteľským členským štátom; ďalej konštatuje, že komplexná dohoda o sídle s hostiteľským členským štátom zatiaľ nebola podpísaná; poznamenáva však, že takáto dohoda by podporila transparentnosť a bezpečnosť prevádzkových podmienok agentúry a jej zamestnancov; berie na vedomie, že vláda hostiteľského členského štátu nedávno iniciovala neformálne rokovania s agentúrou v tejto veci; vyzýva agentúru a hostiteľský členský štát, aby s najväčšou naliehavosťou vyriešili túto otázku a informovali orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom pri rokovaniach;

22.  žiada agentúru o informácie o tom, či sa jej premiestnením dosiahne cieľ nákladovej efektívnosti.

23.  vyzýva Komisiu, aby využila tohtoročnú príležitosť na zmenu Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/2008(14), ktorým sa zriaďuje agentúra, v záujme zabezpečenia uzavretia dohody o sídle, čo agentúre umožní nerušene vykonávať svoju činnosť; preto vyzýva agentúru, aby ho informovala o konečnom rozhodnutí o sídle agentúry;

24.  konštatuje, že úlohou agentúry je bezpečnosť letectva, ktorá sa má považovať za verejný statok; naliehavo vyzýva agentúru, aby tento úlohu zachovala vo svojej stratégii, pri zostavovaní rozpočtu na základe výkonnosti a v riadiacich rozhodnutiach ako hlavnú zásadu vo vzťahu k zúčastneným stranám, pričom by sa tejto úlohy za žiadnych okolností nemala vzdať z dôvodov konkurencieschopnosti, výkonnosti alebo deregulácie;

25.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu agentúry pri zaisťovaní čo najvyššej bezpečnosti letectva v celej Európe; berie na vedomie, že rok 2014 bol vzhľadom na zmiznutie letu MH370, dramatické nešťastie letu MH17, haváriu letu Air Asia QZ8501 a narušovanie radarov nad strednou Európou pre agentúru a pre leteckú bezpečnosť vo všeobecnosti náročným rokom, keďže agentúra musela vykonávať nové ustanovenia o obmedzení času letu a dohľad nad nimi; zdôrazňuje, že v kontexte rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia civilného letectva by sa agentúre mali poskytnúť potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje na úspešné vykonávanie svojich regulačných a výkonných úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia, pričom by sa zároveň nemala ohroziť jej nezávislosť a nestrannosť;

26.  zdôrazňuje zapojenie agentúry do podpory vývoja príslušných nástrojov, ktoré si vyžaduje praktické vykonávanie dvojstranných dohôd o bezpečnosti letectva medzi členskými štátmi a tretími krajinami;

°

°  °

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](15) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

17.2.2016

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014

(2015/2175(DEC))

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov konštatoval, že účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len agentúra) za rok 2014 je v poriadku;

2.  berie na vedomie, že ročný rozpočet agentúry na rok 2014 bol 162,3 milióna EUR, z čoho suma 34,2 milióna EUR pochádzala od Únie a 128,1 milióna EUR z iných zdrojov vrátane vlastných príjmov (88,3 milióna EUR) a pripísaných príjmov z poplatkov a úhrad (27,8 milióna EUR); ďalej konštatuje, že miera plnenia bola 97,1 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

3.  poznamenáva, že agentúra ďalej znížila celkovú mieru prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov zo 7,2 milióna EUR (8 %) v roku 2013 na 5,9 milióna EUR (6,2 %) v roku 2014; vyzýva agentúru, aby pokračovala v úsilí o znižovanie objemu prenosov s cieľom zabezpečiť plný súlad so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; konštatuje však, že 38,1 % týchto prenosov v roku 2014 sa týka hlavy III (operačné výdavky) a že je to odôvodnené viacročným charakterom činností agentúry; víta skutočnosť, že agentúra je aj naďalej odhodlaná ešte viac znižovať úroveň prenosov;

4.  poznamenáva, že rozpočtový rok 2014 bol ovplyvnený mimoriadnymi udalosťami spojenými s vplyvom presťahovania agentúry do nového sídla na úroveň prenosov v hlave II (administratívne výdavky), konzultačné služby, informačnú infraštruktúru atď.;

5.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu agentúry pri zaisťovaní čo najvyššej bezpečnosti letectva v celej Európe; berie na vedomie, že rok 2014 bol vzhľadom na zmiznutie letu MH370, dramatické nešťastie letu MH17, haváriu letu Air Asia QZ8501 a narušovanie radarov nad strednou Európou pre agentúru a pre leteckú bezpečnosť vo všeobecnosti náročným rokom, keďže agentúra musela vykonávať nové ustanovenia o obmedzení času letu a dohľad nad nimi; zdôrazňuje, že v kontexte rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia civilného letectva by sa agentúre mali poskytnúť potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje na úspešné vykonávanie svojich regulačných a výkonných úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia, pričom by sa zároveň nemala ohroziť jej nezávislosť a nestrannosť;

6.  zdôrazňuje zapojenie agentúry do podpory vývoja príslušných nástrojov, ktoré si vyžaduje praktické vykonávanie dvojstranných dohôd o bezpečnosti letectva medzi členskými štátmi a tretími krajinami;

7.  poznamenáva, že agentúra v roku 2014 iniciovala zásadné zmeny v spôsobe svojej činnosti, aby bolo možné uplatniť primeranejší prístup k bezpečnosti orientovaný a výkon, a že prehodnotila svoju organizačnú štruktúru s cieľom pripraviť sa na mnohé výzvy, pred ktorými bude stáť v najbližších rokoch;

8.  berie na vedomie výsledky prvého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, podľa ktorého sa 14 % pracovníkov zaoberalo administratívnou podporou a koordináciou, 78,7 % operačnými úlohami a 7,3 % kontrolnými a finančnými úlohami; domnieva sa, že rozdelenie zamestnancov podľa kategórie a sektora, ako aj podľa zdrojov financovania ich činnosti (poplatky a úhrady alebo dotácie Únie) by tiež malo byť zahrnuté v budúcej výročnej správe, aby sa ponúkol podrobnejší obraz o požadovaných zdrojoch, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ;

9.  pripomína svoju pozíciu v vyjadrenú v rámci rozpočtového postupu, ktorá sa týka zamestnancov, ktorých činnosti sú financované z poplatkov uhrádzaných príslušným odvetvím, a teda nie z rozpočtu EÚ, a to, že na týchto zamestnancov agentúry by sa nemalo vzťahovať zníženie o 2 %, ktoré každý rok uplatňuje Komisia;

10.  berie na vedomie, že majú byť ukončené nápravné opatrenia s cieľom zvýšiť transparentnosť externalizácie certifikačných činností, ako aj mnohých iných zákaziek s nízkou hodnotou, a to najmä prostredníctvom lepšieho dokumentovania procesov zadávania vrátane hodnotenia na základe súboru kritérií stanovených v osobitných usmerneniach agentúry;

11.  ľutuje skutočnosť, že v roku 2014 sa tri postupy týkajúce sa rámcových zmlúv začali príliš neskoro, aby nahradili platné rámcové zmluvy pred plánovaným ukončením ich platnosti; vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že v záujme zabezpečenia kontinuity činnosti boli dve zmluvy predĺžené, čím bola ovplyvnená spravodlivá hospodárska súťaž, a v prípade jednej zmluvy sa použilo rokovacie konanie, ktoré nebolo v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách; vyzýva preto agentúru, aby vysvetlila, z akých dôvodov sa v plánovaní obstarávania vyskytli tieto chyby, a aby uskutočnila zlepšenia, najmä so zreteľom na rámcové zmluvy;

12.  víta revíziu nariadenia o EASA a zdôrazňuje potrebu pravidelne revidovať kódex správania zamestnancov EASA a monitorovať jeho plnenie s cieľom predchádzať akýmkoľvek možným konfliktom záujmov; žiada Komisiu, aby Radu a Parlament pravidelne informovala o ďalšom pokroku, pokiaľ ide o obmedzovanie konfliktov záujmov;

13.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek úsiliu agentúry sa ani 15 rokov po jej zriadení nepodarilo uzavrieť dohodu o jej sídle; pripomína, že v súlade so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram EÚ, na ktorom sa dohodli Parlament, Rada a Komisia, by všetky agentúry „mali mať už pred začiatkom svojej prevádzky uzavreté dohody o sídle“; v tejto súvislosti poznamenáva, že iná agentúra, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, podpísala dohodu o sídle s nemeckou vládou v roku 2011; vyjadruje poľutovanie nad touto situáciou a naliehavo vyzýva hostiteľskú krajinu, aby čo najskôr uzavrela s agentúrou dohodu, a to s cieľom vyjasniť vzťah medzi vnútroštátnymi súdnymi orgánmi a agentúre umožniť, aby si bez prekážok plnila svoje zákonné povinnosti; vyzýva Komisiu, aby využila tohtoročnú príležitosť na zmenu aktu, ktorým sa zriadila agentúra, v záujme zabezpečenia uzavretia dohody o sídle, čo agentúre umožní nerušene vykonávať svoju činnosť; preto vyzýva agentúru, aby ho informovala o konečnom rozhodnutí o sídle agentúry;

14.  navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Gabriel Mato

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 81.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 81.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 81.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 81.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf

(14)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).

(15)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne oznámenie