Förfarande : 2015/2175(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0095/2016

Ingivna texter :

A8-0095/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.29
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0165

BETÄNKANDE     
PDF 315kWORD 106k
7.4.2016
PE 569.743v03-00 A8-0095/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014

(2015/2175(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014

(2015/2175(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG(4), särskilt artikel 60,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0095/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014

(2015/2175(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG(10), särskilt artikel 60,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0095/2016),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014

(2015/2175(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0095/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2014 till 181 179 098 EUR, vilket utgör en ökning med 8,47 % jämfört med 2013. Byråns budget kommer till 21,1 % från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet konstaterar följande utifrån uppgifter från byrån:

–  Byrån har vidtagit korrigerande åtgärder för att formalisera och dokumentera de kriterier som används för att lägga ut delar av certifieringsverksamheten på nationella luftfartsmyndigheter och behöriga organ. Parlamentet konstaterar att byrån har uppdaterat dokumentmallarna i syfte att förbättra transparensen i arbetet med att lägga ut på entreprenad.

–  Byrån granskade och verifierade ett stort antal intresseförklaringar för att förvissa sig om att dessa stämde överens med byråns policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter. Parlamentet konstaterar dessutom att inga fall av svängdörrsproblematik har konstaterats. Parlamentet beklagar emellertid att förklaringar avseende intressekonflikter från flera styrelseledamöter och från den administrativa personalen fortfarande måste läggas fram eller kontrolleras. Parlamentet betonar att detta med hänsyn till behovet av ökad transparens måste ske snarast möjligt.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 97,1 %, vilket innebär en minskning med 0,9 % jämfört med 2013. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 91,1 %, vilket innebär en minskning med 6,17 % jämfört med 2013.

3.  Europaparlamentet noterar att endast en tredjedel av byråns budget härrör från den offentliga sektorn och de resterande två tredjedelarna från industrin. Parlamentet oroar sig över detta eftersom dessa finansiella kopplingar till industrin kan komma att påverka byråns oberoende. Parlamentet uppmanar byrån att införa skyddsmekanismer för att garantera oberoende och undvika intressekonflikter.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att andelen åtagandebemyndiganden som förts över till efterföljande budgetår har minskat ytterligare, från 10 100 000 EUR (11 %) 2012 och 7 200 000 EUR (7,7 %) 2013 till 5 900 000 EUR (6,2 %) 2014. Parlamentet konstaterar att överföringarna uppgick till 3 600 000 EUR (22 %) för avdelning II (administrativa utgifter) och 2 000 000 EUR (38,1 %) för avdelning III (driftsutgifter). Parlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att dessa överföringar hängde samman med att byråns verksamhet är flerårig. Parlamentet konstaterar dessutom att de överföringar som ingick i revisionsrättens urval var korrekt motiverade.

5.  Europaparlamentet informerar byrån om att den för att främja transparens och ansvarskyldighet bör begränsa beloppet för de gjorda åtaganden som förs över till efterföljande budgetår till ett minimum.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.  Med utgångspunkt i revisionsrättens rapport noterar Europaparlamentet oroat att byråns upphandlingsförfaranden bör förbättras, i synnerhet när det gäller ramkontrakt. Parlamentet påpekar att tre förfaranden 2014 inleddes för sent under 2014 för att de skulle kunna ersätta befintliga ramkontrakt när de löpte ut. Parlamentet konstaterar vidare att två befintliga ramkontrakt förlängdes tills de nya började gälla, och i ett annat fall använde man sig av ett förhandlat förfarande för att överbrygga tidsglappet och garantera verksamhetens kontinuitet. Parlamentet konstaterar med oro att byrån inte efterlevde sin budgetförordning(13) i och med att man ändrade det ursprungliga kontraktets varaktighet och använde ett förhandlat förfarande, något som påverkar den sunda konkurrensen. Parlamentet förstår på basis av uppgifter från byrån att den har tagit i bruk en reviderad upphandlingsplan för att åtgärda dessa frågor. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur detta framskrider.

7.  Europaparlamentet konstaterar att byrån såg över sin tjänsteförteckning för 2014 som hade godkänts av budgetmyndigheterna i början av 2014 och drog slutsatsen att fördelningen av AST- och AD-tjänster och fördelningen av löndegraderna behövde justeras för att bättre återspegla byråns behov. Parlamentet konstaterar att byråns styrelse, i enlighet med artikel 38 i byråns budgetförordning, antog den ändrade tjänsteförteckningen som berörde fördelningen av AD- och AST-tjänster och klassificeringen av 64 tjänster, men inte det totala antalet tjänster eller de totala personalutgifter som man hade planerat i 2014 års budget.

8.  Europaparlamentet uppmärksammar resultaten av den första jämförande undersökningen av byråns tjänster, vilka visade att 14 % av tjänsterna var avsatta för administrativt stöd och samordning, 78,7 % för operativa uppgifter och 7,3 % för kontrollverksamhet och finansiella uppgifter. Parlamentet anser att en uppdelning av personalen per kategori och sektor liksom en uppdelning enligt inkomstkällor (avgifter i förhållande till EU-bidrag) även bör inkluderas i nästa årsrapport för att man ska få en bättre bild av de resurser som krävs och som påverkar EU-budgeten.

9.  Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt i samband med budgetförfarandet rörande den personal som finansieras genom avgifter från branschen och som således inte finansieras med medel från EU-budgeten, dvs. att sådan personal vid byrån inte ska påverkas av den nedskärning på 2 % som kommissionen genomför varje år.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

10.  Europaparlamentet konstaterar att byråns strategi för bedrägeribekämpning fastställer byråns ansvar, mål och åtgärder när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och korrigera bedrägerier. Parlamentet konstaterar att en tjänsteman med ansvar för bedrägeribekämpning utsågs 2014 och att en handlingsplan har tagits i bruk i samband med strategin för bedrägeribekämpning, vilken innehåller åtgärder som ska genomföras under 2015 och 2016. Parlamentet konstaterar att inga fall av bedrägeri konstaterades inom ramen för strategin för bedrägeribekämpning under 2014.

11.  Europaparlamentet konstaterar att byrån 2014 antog ett konfidentiellt förfarande för säkerhetsrapportering, vilket hanterar information från uppgiftslämnare relaterad till påstådda missförhållanden och oegentligheter på luftfartssäkerhetsområdet som rapporterats av externa personer. Parlamentet konstaterar att det 2014 förekom 66 fall relaterade till detta förfarande. Parlamentet uppmärksammar att byrån har ett förfarande för uppgiftslämnare och att ett fall konstaterades 2014 där inget överklagande gjordes.

12.  Europaparlamentet konstaterar att byrån på sin webbplats offentliggjort alla sina direktörers och avdelningschefers meritförteckningar och intresseförklaringar. Parlamentet påpekar dessutom att meritförteckningarna och intresseförklaringarna för medlemmarna i byråns överklagandenämnd liksom styrelseledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar också har publicerats på byråns webbplats.

13.  Europaparlamentet konstaterar att byrån redan inom ramen för sin uppförandekod för personalen inrättat och genomfört en omfattande policy för förebyggande och minskning av intressekonflikter och en policy för gåvor och gästfrihet (”Gifts and Hospitality”). Parlamentet konstaterar att denna policy bland annat inbegriper inrättande av en etikkommitté med uppgift att bedöma de ifyllda intresseförklaringarna och hantera frågor relaterade till uppförandekoden samt införande av obligatorisk utbildning om uppförandekoden för hela byråns personal. Parlamentet uppmärksammar att en uppförandekod som inbegriper en policy för förebyggande och minskning av intressekonflikter även antagits för medlemmarna i byråns överklagandenämnd och för styrelseledamöterna. Parlamentet konstaterar att byrån kommer att se över och uppdatera sin policy för hantering av intressekonflikter och uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna policyuppdatering framskrider.

14.  Europaparlamentet uppmanar byrån att förbättra medvetenheten om policyer som rör intressekonflikter bland sin personal, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten och inkluderingen av integritet och öppenhet som en obligatorisk fråga som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

15.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. För att åstadkomma detta bör man anta ett helhetsgrepp och börja med att förbättra allmänhetens tillgång till handlingar och införa mer strikta bestämmelser vad gäller intressekonflikter, upprätta eller förbättra öppenhetsregister och tillhandahålla tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder, samtidigt som även samarbetet mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer förbättras.

Internrevision

16.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en revision 2014 och utfärdade sju rekommendationer. Parlamentet konstaterar att inga iakttagelser med beteckningen ”kritisk” hade gjorts av IAS under revisionerna, och att fyra iakttagelser hade betecknats som ”mycket viktiga” under tre revisioner som gjordes mellan 2009 och 2013. Parlamentet konstaterar att byrån vidtog korrigerande åtgärder ifråga om rekommendationerna från IAS revisioner och markerade dem som ”klara för granskning” i förberedelserna inför IAS uppföljningsrevision. Parlamentet konstaterar att IAS under 2014 inte gjorde någon formell utvärdering av hur byrån framskridit i arbetet med att genomföra dessa rekommendationer. Parlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att IAS i februari 2016 rapporterade att samtliga fyra rekommendationer som byggde på iakttagelser som hade betecknats som ”mycket viktiga” hade markerats med ”har genomförts”.

Internkontroller

17.  Europaparlamentet konstaterar att byråns internrevisionsfunktion under 2014 genomförde åtta bestyrkandeuppdrag, utfärdade 56 rekommendationer och upptäckte tre inneboende risker med en förekomstsannolikhet markerad som ”hög” och en potentiell effekt markerad som ”väsentlig”. Parlamentet noterar dessutom att av de sex åtgärder som byrån tagit fram för att sänka risknivån hade två avslutats och de återstående fyra skulle enligt planerna genomföras senast i september 2016. Parlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur genomförandet av dessa åtgärder fortlöper.

Verksamhetsresultat

18.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2014 började genomföra grundläggande ändringar av sin verksamhet för att möjliggöra en mer proportionerlig och resultatbaserad säkerhetsstrategi, och att den sett över sin organisatoriska struktur för att förbereda sig själv inför de många utmaningar som den kommer att möta inom de närmaste åren.

Övriga kommentarer

19.  Europaparlamentet välkomnar byråns initiativ att dela tjänster med andra byråer och förse andra byråer med tjänster för att skapa synergier. Parlamentet noterar särskilt att byrån kostnadsfritt auktoriserar utveckling av verktyg för personalförvaltning, och att den inhyser det permanenta sekretariatet för nätverket för unionens byråer. Parlamentet konstaterar att byrån använder kommissionens ramkontrakt, it-tjänster och därtill relaterade tjänster och att den är beroende av ett antal andra tjänster från kommissionen. Parlamentet uppmanar byrån att alltid när det är möjligt utnyttja gemensamma upphandlingar med andra unionsbyråer för att spara kostnader.

20.  Europaparlamentet uppmärksammar de åtgärder som byrån vidtagit för att göra effektivitetsvinster och åstadkomma besparingar. Parlamentet konstaterar särskilt byråns omorganisationsprojekt, vilket förvaltades av dess interna personal under en period på sju månader, medan ett liknande projekt skött av ett externt företag skulle ha orsakat mycket högre kostnader.

21.  Europaparlamentet konstaterar med oro att sedan byrån inledde sin verksamhet 2004 har dess arbete endast baserats på korrespondens och utbyten med värdmedlemsstaten. Parlamentet noterar vidare att en övergripande överenskommelse mellan byrån och värdmedlemsstaten om ett huvudkontor inte ännu har undertecknats. Parlamentet konstaterar emellertid att en sådan överenskommelse skulle bidra till ökad transparens och säkerhet när det gäller byråns och dess personals operativa villkor. Parlamentet konstaterar att regeringen i värdmedlemsstaten nyligen inledde informella samtal med byrån i denna fråga. Parlamentet uppmanar byrån och värdmedlemsstaten att mycket skyndsamt hitta en lösning på denna fråga och informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur förhandlingarna fortskrider.

22.  Europaparlamentet uppmanar byrån att informera om huruvida dess flytt kommer att innebära att målet med kostnadseffektivet kommer att uppnås.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja den möjlighet som uppstått i år att ändra Europaparlamentets och rådets förordning(14) (EG) nr 216/2008 om inrättande av byrån i syfte att få till stånd ett avtal om säte, så att byrån obehindrat kan bedriva sin verksamhet. Byrån uppmanas därför att underrätta parlamentet om det slutgiltiga beslutet om byråns säte.

24.  Europaparlamentet slår fast att byråns mål är att bidra till luftfartssäkerheten, vilken ska betraktas som något som kommer hela samhället till godo. Parlamentet uppmanar byrån att hålla kvar detta mål i byråns strategi, resultatbaserade budgetering och förvaltningsbeslut som de ledande principen gentemot sina aktörer, och som en princip som aldrig får sättas på spel av orsaker relaterade till konkurrens, effektivitet eller avreglering.

25.  Europaparlamentet uppmärksammar byråns betydelsefulla roll när det gäller att garantera maximal luftfartssäkerhet i hela Europa. Parlamentet inser att år 2014, på grund av MH370:s försvinnande, den dramatiska olyckan med MH17, det störtade planet Air Asia QZ8501 och radarstörningar i Centraleuropa, har varit utmanande för byrån och för luftfartssäkerheten i allmänhet, och gjort att byrån varit tvungen att hantera genomförande och övervakning av nya bestämmelser om flygtidsbegränsningar. Parlamentet betonar att inom den snabbt utvecklande sektorn för civil luftfart måste byrån förses med de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som den behöver för att, utan att sätta sitt oberoende och sin opartiskhet på spel, korrekt kunna utföra sina reglerande och verkställande uppdrag inom säkerhets- och miljöskyddsområdena.

26.  Europaparlamentet understryker byråns deltagande i stödet för utvecklingen av de relevanta instrument som krävs för det praktiska genomförandet av de bilaterala flygsäkerhetsavtalen mellan medlemsstater och tredjeländer.

°

°  °

27.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](15) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].

17.2.2016

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014

(2015/2175(DEC))

Föredragande av yttrande: Inés Ayala Sender

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) för budgetåret 2014 är korrekta.

2.  Europaparlamentet konstaterar att byråns årliga budget för 2014 uppgick till 162,3 miljoner EUR, varav 34,2 miljoner EUR härrörde från unionen och 128,1 miljoner EUR från andra källor, inbegripet egna inkomster (88,3 miljoner EUR), och inkomster från avgifter (27,8 miljoner EUR), och att genomförandegraden för åtaganden var 97,1 %.

3.  Europaparlamentet konstaterar att byrån ytterligare har minskat den samlade mängden överföringar av gjorda åtaganden från 7,2 miljoner EUR (8 %) 2013 till 5,9 miljoner EUR (6,2 %) 2014. Parlamentet uppmanar byrån att ytterligare minska överföringarna i syfte att helt följa budgetprincipen om ettårighet. Parlamentet noterar emellertid att 38,1 % av dessa överföringar 2014 faller under avdelning III (driftsutgifter), och att detta motiveras med att byråns verksamhet är flerårig. Parlamentet välkomnar att byrån fortsatt förbinder sig att ytterligare minska nivån på anslagsöverföringar till påföljande budgetår.

4.  Europaparlamentet konstaterar att budgetåret 2014 har karakteriserats av exceptionella omständigheter relaterade till byråns flytt till en ny huvudkontorsbyggnad, vilket påverkat nivån på överföringarna till påföljande budgetår inom avdelning II (administrativa utgifter, konsulttjänster, it-infrastruktur m.m.).

5.  Europaparlamentet påminner om byråns betydelsefulla roll när det gäller att garantera maximal luftfartssäkerhet i hela Europa. Parlamentet inser att år 2014, på grund av MH370:s försvinnande, den dramatiska olyckan med MH17, det störtade planet Air Asia QZ8501 och radarstörningar i Centraleuropa, har varit utmanande för byrån och för luftfartssäkerheten i allmänhet, och gjort att byrån varit tvungen att hantera genomförande och övervakning av nya bestämmelser om flygtidsbegränsningar. Parlamentet betonar att inom den snabbt utvecklande sektorn för civil luftfart måste byrån förses med de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som den behöver för att, utan att sätta sitt oberoende och sin opartiskhet på spel, korrekt kunna utföra sina reglerande och verkställande uppdrag inom säkerhets- och miljöskyddsområdena.

6.  Europaparlamentet understryker byråns deltagande i stödet för utvecklingen av de relevanta instrument som krävs för det praktiska genomförandet av de bilaterala flygsäkerhetsavtalen mellan medlemsstater och tredjeländer.

7.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2014 började genomföra grundläggande ändringar av sin verksamhet för att möjliggöra en mer proportionerlig och resultatbaserad säkerhetsstrategi, och att den sett över sin organisatoriska struktur för att förbereda sig själv inför de många utmaningar som den kommer att möta inom de närmaste åren.

8.  Europaparlamentet uppmärksammar resultaten av den första jämförande undersökningen av byråns tjänster, vilka visade att 14 % av tjänsterna var avsatta för administrativt stöd och samordning, 78,7 % för operativa uppgifter och 7,3 % för kontrollverksamhet och finansiella uppgifter. Parlamentet anser att en uppdelning av personalen per kategori och sektor liksom en uppdelning enligt inkomstkällor (avgifter i förhållande till EU-bidrag) även bör inkluderas i nästa årsrapport för att man ska få en bättre bild av de resurser som krävs och som påverkar EU-budgeten.

9.  Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt i samband med budgetförfarandet rörande den personal som finansieras genom avgifter från branschen och som således inte finansieras med medel från EU-budgeten, dvs. att sådan personal vid byrån inte ska påverkas av den nedskärning på 2 % som kommissionen genomför varje år.

10.  Europaparlamentet konstaterar att korrigerande åtgärder är på väg att avslutas för att öka insynen i arbetet med att lägga ut certifieringsverksamhet och andra kontrakt av lågt värde på entreprenad, i synnerhet genom bättre dokumentation av tilldelningsprocessen, bland annat de bedömningar som görs utifrån kriterierna i byråns särskilda riktlinjer.

11.  Europaparlamentet beklagar att tre förfaranden avseende ramkontrakt under 2014 inleddes för sent för att ersätta de befintliga ramavtalen innan de löpte ut. Parlamentet beklagar även att man för att garantera verksamhetens kontinuitet förlängde två ramkontrakt, vilket påverkade den sunda konkurrensen, och att man för ett kontrakt inledde ett förhandlat förfarande, vilket inte överensstämde med budgetförordningen. Parlamentet uppmanar byrån att hitta orsaken till dessa fel i sin upphandlingsplanering och att åstadkomma förbättringar, i synnerhet vad gäller ramkontrakt.

12.  Europaparlamentet välkomnar översynen av Easa-förordningen och betonar vikten av att regelbundet se över uppförandekoden för byråns personal och övervaka dess genomförande för att alla eventuella intressekonflikter ska kunna undvikas. Parlamentet kräver att kommissionen regelbundet ska informera rådet och parlamentet om ytterligare framsteg för att minska intressekonflikterna.

13.  Europaparlamentet beklagar att det, trots byråns ansträngningar, ännu femton år efter att byrån inrättades inte har varit möjligt att ingå ett avtal om byråns säte. Parlamentet påminner om att det enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma strategi för EU:s decentraliserade organ bör finnas avtal för alla organs säten och att dessa avtal bör ha ingåtts innan ett organ inleder sin operativa fas. Parlamentet konstaterar i detta avseende att en annan byrå, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, ingick ett avtal om säte med den tyska regeringen 2011. Parlamentet beklagar djupt situationen och uppmanar med kraft värdmedlemsstaten att så snabbt som möjligt sluta ett avtal med byrån i syfte att klargöra förhållandet mellan de nationella rättsliga myndigheterna och byrån samt göra det möjligt för byrån att obehindrat fullgöra sina rättsliga uppdrag. Parlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja den möjlighet som uppstått i år att ändra den akt genom vilken byrån inrättades i syfte att få till stånd ett avtal om säte, så att byrån obehindrat kan bedriva sin verksamhet. Byrån uppmanas därför att underrätta parlamentet om det slutgiltiga beslutet om byråns säte.

14.  Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Gabriel Mato

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 81.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 81.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 81.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 81.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf

(14)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1).

(15)

Antagna texter, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Rättsligt meddelande