Procedūra : 2015/2190(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0096/2016

Pateikti tekstai :

A8-0096/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.45
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0181

PRANEŠIMAS     
PDF 693kWORD 126k
7.4.2016
PE 569.759v02-00 A8-0096/2016

dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2190(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2190(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(4), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8–0096/2016),

1.  patvirtina Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2190(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(10), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11) ,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8–0096/2016),

1.  pažymi, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2190(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8–0096/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – Institucija) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 33 267 143 EUR, t. y. 18,02 proc. didesnis, palyginti su 2013 m., nes Institucijai buvo pavestos papildomos užduotys;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškia, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Institucijos 2014 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

1.  primena, kad 2011 m., įvykus finansų krizei, Parlamentas buvo vienas iš pagrindinių naujos visapusiškos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) ir Institucijos, kaip šios sistemos sudėtinės dalies, sukūrimo iniciatorių;

2.  pabrėžia, kad Institucijos vaidmuo skatinant bendrą priežiūros režimą vidaus rinkoje yra labai svarbus siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, geriau integruotą, skaidresnę, veiksmingesnę ir saugesnę finansų rinką ir aukšto lygio vartotojų apsaugą Sąjungoje;

3.  pabrėžia, kad Institucija atlieka tik techninio pobūdžio darbą, o priimti svarbiausius politinius sprendimus yra Sąjungos teisės aktų leidėjo prerogatyva;

Pastabos dėl finansinių ataskaitų patikimumo

4.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, jog mokesčiai, kuriuos Institucija nustatė savo prižiūrimiems subjektams ir kurie negalutinėje finansinių veiklos rezultatų ataskaitoje nurodyti kaip pajamos, buvo pagrįsti įvertintomis, o ne faktinėmis vykdytos priežiūros veiklos išlaidomis; pripažįsta, kad 2014 m. Institucija sukūrė veikla pagrįstą sąnaudų apskaitos modelį, kuris suteikia galimybę vykdyti tikslią jos priežiūros veiklos išlaidų kontrolę; taip pat pripažįsta, kad Institucija šį modelį taiko nuo 2015 m., todėl priežiūros mokesčiai skaičiuojami pagal faktines išlaidas;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

5.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, jog Institucija iš savo pirmtako, Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (CESR), perėmė kelias informacinių technologijų preliminariąsias sutartis; pažymi, kad šios sutartys buvo susijusios su Institucijos duomenų centrų priegloba, taip pat su jos sistemų plėtojimu ir priežiūra; susirūpinęs pažymi, kad šioms IT sutartims pakeisti laiku nebuvo surengti konkursai, todėl dvi sutartys buvo pratęstos viršijant jų pradinį galiojimo laiką; yra susirūpinęs, kad dėl to Institucija informacinių technologijų paslaugas, baldus ir raštinės reikmenis pirko pasitelkdama Prancūzijos centrinę pirkimų instituciją (Union de Groupements d‘Achats Publics – UGAP) ir 2014 m. pirkimų suma sudarė 956 000 EUR; nurodo, kad naudojimasis UGAP paslaugomis neatitiko Finansinio reglamento nuostatų; pripažįsta, kad Institucija nebevykdo pirkimų naudodamasi UGAP preliminariosiomis sutartimis ir kad visas CESR informacinių technologijų preliminariąsias sutartis ji pakeitė savo sutartimis;

Biudžeto ir finansų valdymas

6.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,89 proc., t. y. 5,71 proc. didesnis nei 2013 m., ir tai rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti tinkamesniu laiku; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis siekė 81,16 proc.;

7.  pažymi, kad bendras iš 2013 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų panaikinimo lygis buvo 19 proc.; pripažįsta, kad šie asignavimai buvo panaikinti didžia dalimi dėl to, kad rangovai vėlavo teikti prašomas paslaugas, buvo atšauktas nutraukto projekto licencijų pirkimas, turėta sunkumų įgyvendinant pavaduojančių darbuotojų sutartį ir nauja sutartimi pakeičiant informacinių technologijų konsultacijų preliminariąją sutartį;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

8.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog 2015 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis pagal III antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) buvo 45 proc., taigi 13 proc. mažesnis nei 2013 m.; pripažįsta, kad šie lėšų perkėlimai daugiausiai buvo susiję su informacinių technologijų ir kitomis 2014 m. teiktomis paslaugomis, už kurias metų pabaigoje nebuvo sumokėta, su paslaugomis, kurias buvo tikimasi gauti 2015 m., taip pat su daugiamečiu pasirašytų sutarčių pobūdžiu;

Perkėlimai

9.  džiaugdamasis pažymi, kad 2014 m. Institucija sumažino perkėlimų lygį, nes atliko išsamią ketvirtinę biudžeto peržiūrą, taip pat kas mėnesį teikė pranešimus vykdomajam direktoriui siekdama užtikrinti geresnę ir skaidresnę biudžeto stebėseną;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

10.  pažymi, kad metų pabaigoje Institucijoje dirbo 167 darbuotojai, o ankstesniais metais – 139 darbuotojai; remdamasis Institucijos suteikta informacija pripažįsta, kad ji siekia kuo geresnės pusiausvyros lyčių ir geografiniu atžvilgiu, todėl joje dirba 24 Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių pilietybę turintys darbuotojai, o vyrų ir moterų santykis yra atitinkamai 55 ir 45 proc.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

11.  pripažįsta, kad Institucija kartu su Europos bankininkystės institucija (EBI) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) parengė savo darbuotojų interesų konfliktų valdymo politiką; pažymi, kad ši politika buvo priimta 2015 m. kovo mėn.; taip pat pažymi, kad 2014 m. rugsėjo mėn. Institucijos priežiūros taryba priėmė ne darbuotojams skirtą interesų konfliktų valdymo politiką; pažymi, kad Institucija kartą per metus privalo rinkti ir vertinti savo darbuotojų interesų deklaracijas, rengti informacinius susitikimus darbuotojams ir naujai priimtiems darbuotojams, taip pat vertinti savo darbuotojų atsiųstas ad hoc deklaracijas, kad padidintų informuotumą apie tai, kaip svarbu vengti interesų konfliktų;

12.  pažymi, kad Institucijos interneto svetainėje buvo paskelbti Institucijos vyresniosios vadovybės, jos priežiūros tarybos balsavimo teisę turinčių narių bei Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos;

13.  pripažįsta, kad 2014 m. Institucija, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir EIOPA, parengė 2015–2017 m. kovos su sukčiavimu strategiją ir kad, ją įgyvendinus, sustiprės Institucijos gebėjimai išvengti galimų sukčiavimo atvejų, juos nustatyti, tirti ir už juos bausti;

14.  ragina Instituciją sekti EBI pavyzdžiu siekiant didesnio skaidrumo ir paskelbti viešai apie visus savo susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais;

Vidaus auditas

15.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba atliko auditą „Informacinių technologijų ir projektų valdymas“ ir pradėjo auditą „Suinteresuotųjų subjektų valdymas ir išorės ryšiai“; pažymi, kad 2014 m. birželio mėn. Vidaus audito tarnyba atliko kontrolinį vizitą ir įvertino, kaip įgyvendinami Institucijos vidaus kontrolės standartai; pripažįsta, kad, Vidaus audito tarnybos nuomone, septynios iš 14 rekomendacijų jau buvo įgyvendintos ir kad Vidaus audito tarnybai išsiųsti pranešimai dėl kai kurių vykdytinų rekomendacijų įgyvendinimo ir jų įgyvendinimas bus peržiūrimas iš naujo;

Kitos pastabos

16.  pažymi, kad Institucija ėmėsi įvairių veiksmų, kad spręstų mokėjimų vėlavimo problemą, nes tokie mokėjimai 2013 m. sudarė 27 proc. visų mokėjimų už gautas prekes ir paslaugas; pripažįsta, kad ėmusis veiksmų mokėjimų vėlavimo lygis 2015 m. sumažėjo iki mažiau kaip 1 proc.;

17.  teigia, kad Institucijos metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Instituciją į savo metines ataskaitas įtraukti šiems principams skirtą standartinį skyrių;

18.  pažymi, kad po diskusijų su priimančiąja valstybe nare Institucija pradėjo teikti prašymus dėl PVM grąžinimo pagal Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų(13) ir Tarybos PVM direktyvą(14); pripažįsta, kad 2013 m. buvo nustatyta PVM grąžinimo procedūra, pagal kurią finansų subjektai ankstyvu etapu įtraukiami į atitinkamas procedūras; atkreipia dėmesį į tai, kad, nustačius šią priemonę, nuo 2014 m. taikoma ketvirtinė PVM grąžinimo prašymų teikimo ir PVM grąžinimo procedūra ir ja naudojantis veiksmingai sprendžiama PVM išieškojimo problema;

19.  nurodo, kad Institucija, vykdydama savo veiklą, ypatingą dėmesį turi skirti finansų sektoriaus saugumo ir patikimumo išlaikymui, atitikties Sąjungos teisės aktams užtikrinimui, proporcingumo principo ir pagrindinių finansinių paslaugų vidaus rinkos principų laikymuisi; pabrėžia, kad Institucija remdamasi tokiomis nuostatomis privalo siekti nedviprasmiškų, nuoseklių ir darnių rezultatų, kurie nepasižymėtų nereikalingu sudėtingumu;

20.  nurodo, jog itin svarbu, kad Institucijos parengtos nuostatos būtų išdėstytos taip, kad jas galėtų vienodai taikyti ir mažesni subjektai;

21.  pabrėžia, kad, kalbant apie visus su Institucijos ištekliais susijusius klausimus, turi būti užtikrinta galimybė nuosekliai vykdyti įgaliojimus ir kad biudžeto suvaržymai neturi nulemti praktinių nepriklausomos, patikimos ir veiksmingos priežiūros ribų;

22.  pripažįsta, kad EFPIS kūrimo etapas dar nesibaigęs, taigi pažymi, kad norint, jog Institucija vykdytų jai jau pavestas užduotis ir papildomas užduotis, kurios jai numatomos šiuo metu vykdant teisėkūros darbą, reikia užtikrinti atitinkamą darbuotojų lygį, turint mintyje tiek jų skaičių, tiek jų kvalifikaciją, ir atitinkamą finansavimą, kad ji galėtų tinkamai atlikti priežiūrą; pabrėžia, kad labai dažnai daugėjant užduočių reikia didinti ir išteklius, jei norima išlaikyti priežiūros darbo kokybę; vis dėlto pabrėžia, kad bet koks galimas Institucijai skiriamų lėšų didinimas turi būti išsamiai paaiškinamas ir kartu, kai tai įmanoma, įgyvendinamos racionalizavimo priemonės;

23.  pabrėžia, kad Institucija turi ne tik užtikrinti, kad visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai įvykdytos, bet ir privalo apgalvotai apsiriboti Sąjungos teisės aktų leidėjo jai pavestomis užduotimis ir neturi siekti pavestas užduotis viršijančių faktinių įgaliojimų; pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir visų pirma rengdama techninius standartus ir techninius patarimus, Institucija turi laiku, reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą apie savo veiklą; apgailestauja, kad Institucija praeityje ne visada taip darė;

24.  pabrėžia, kad, rengdama įgyvendinimo teisės aktus, gaires, klausimus ir atsakymus ar kitas panašias priemones, Institucija privalo visada laikytis Sąjungos teisės aktų leidėjo jai suteiktų įgaliojimų ir neturi siekti nustatyti standartų tose srityse, kuriose tebevykdomi teisėkūros procesai;

25.  apgailestaudamas pripažįsta, kad Institucijai nepavyko patenkinamai ir išsamiai informuoti Sąjungos teisės aktų leidėjo apie visas savo atliekamo darbo detales;

26.  apgailestauja dėl keleto atvejų, kai Institucijos informacija, kuri nebuvo suteikta Parlamentui, galėjo naudotis valstybės narės ar trečiųjų šalių suinteresuotieji subjektai; ragina Instituciją imtis veiksmingų priemonių ir užkirsti kelią šiam netinkamam administravimui ir Parlamentui ir valstybėms narėms taikyti vienodas sąlygas kalbant apie atskleidžiamos informacijos turinį ir jos atskleidimo laiką;

27.  daro išvadą, kad Institucijos mišraus finansavimo tvarka, kurios pagrindas visų pirma – nacionalinių kompetentingų institucijų įnašai, yra netinkama, nelanksti, apsunkinanti ir dėl to gali kilti grėsmė jos nepriklausomumui; taigi ragina Komisiją baltojoje knygoje, kurią planuojama parengti 2016 m. antrajame ketvirtyje, ir teisėkūros pasiūlyme, kurį ketinama pateikti iki 2017 m., nustatyti kitokią finansavimo tvarką, pagrįstą atskira Sąjungos biudžeto eilute, ir nacionalinių institucijų mokamus įnašus visiškai pakeisti mokesčiais, kuriuos moka rinkos dalyviai;

28.  ragina Instituciją papildyti Parlamentui teikiamą informaciją apie patarimų ar techninių standartų projektą, susijusį su rizikos ribojimo reikalavimų tikslinimu, pateikiant išsamų tokiam tikslinimui naudojamų duomenų ir metodologijos aprašą;

°

°  °

29.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2016 m. ... ... d. rezoliucijoje(15) [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].).

25.2.2016

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2190(DEC))

Nuomonės referentas: Markus Ferber

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad 2011 m., įvykus finansų krizei, Europos Parlamentas buvo vienas iš pagrindinių naujos visapusiškos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA), kaip šios sistemos sudėtinės dalies, sukūrimo šalininkų;

2.  pabrėžia, kad ESMA vaidmuo skatinant bendrą priežiūros režimą vidaus rinkoje yra labai svarbus siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, geriau integruotą, skaidresnę, veiksmingesnę ir saugesnę Sąjungos finansų rinką ir aukšto lygio vartotojų apsaugą;

3.  pabrėžia, kad ESMA atlieka tik techninio pobūdžio darbą, o priimti svarbiausius politinius sprendimus yra Sąjungos teisės aktų leidėjo prerogatyva;

4.  nurodo, kad ESMA, vykdydama savo veiklą, ypatingą dėmesį turi skirti finansų sektoriaus saugumo ir patikimumo išlaikymui, darnos su Sąjungos teisės aktais užtikrinimui, proporcingumo principo ir pagrindinių finansinių paslaugų vidaus rinkos principų laikymuisi; pabrėžia, kad ESMA, remdamasi tokiomis nuostatomis, privalo siekti nedviprasmiškų, nuoseklių ir darnių rezultatų, kurie nepasižymėtų nereikalingu sudėtingumu;

5.  nurodo, jog itin svarbu, kad ESMA parengtos nuostatos būtų išdėstytos taip, kad jas galėtų vienodai taikyti ir mažesni subjektai;

6.  pripažįsta, kad, Europos Audito Rūmų nuomone, 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ESMA metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

7.  pabrėžia, kad, kalbant apie visus su ESMA ištekliais susijusius klausimus, turi būti užtikrinta galimybė nuosekliai vykdyti įgaliojimus ir kad biudžeto suvaržymai neturi nulemti praktinių nepriklausomos, patikimos ir veiksmingos priežiūros ribų;

8.  pripažįsta, kad EFPIS kūrimo etapas vis dar nesibaigęs, taigi pažymi, kad norint, jog ESMA vykdytų jai jau pavestas užduotis ir papildomas užduotis, kurios jai numatomos vykdant teisėkūros darbą, reikia užtikrinti tinkamą darbuotojų lygį, turint mintyje tiek jų skaičių, tiek jų kvalifikaciją, ir atitinkamą finansavimą, kad ji galėtų patenkinamai atlikti priežiūrą; pabrėžia, kad labai dažnai daugėjant užduočių reikia didinti ir išteklius, jei norima išlaikyti priežiūros darbo kokybę; vis dėlto pabrėžia, kad bet koks galimas ESMA skiriamų lėšų didinimas turi būti išsamiai paaiškinamas ir kartu, kiek tai įmanoma, įgyvendinamos racionalizavimo priemonės;

9.  pabrėžia, kad, užtikrindama visų užduočių visapusišką vykdymą, ESMA privalo atidžiai vykdyti tik Sąjungos teisės aktų leidėjo jai pavestas užduotis ir neturi siekti didesnių nei pavestos užduotys faktinių įgaliojimų; pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir ypač rengdama techninius standartus ir techninius patarimus, ESMA turi laiku, reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą apie savo veiklą; apgailestauja, kad ESMA praeityje ne visada laikėsi šio reikalavimo;

10.  pabrėžia, kad, rengdama įgyvendinimo teisės aktus, gaires, klausimus ir atsakymus ar kitas panašias priemones, ESMA privalo visada laikytis Sąjungos teisės aktų leidėjo jai skirtų įgaliojimų ir neturi siekti nustatyti standartų tose srityse, kuriose tebevykdomi teisėkūros procesai;

11.  apgailestaudamas pripažįsta, kad institucijai ESMA nepavyko patenkinamai ir išsamiai informuoti Sąjungos teisės aktų leidėjo apie visas savo atliekamo darbo detales;

12.  apgailestauja, dėl keleto atvejų, kai ESMA informacija, kuri nebuvo suteikta Parlamentui, galėjo naudotis valstybės narės ar trečiųjų šalių suinteresuotieji subjektai; ragina ESMA imtis veiksmingų priemonių ir užkirsti kelią šiam netinkamam administravimui, taip pat elgtis su Parlamentu ir valstybėmis narėmis vienodai ir atskleidžiamos informacijos turinio, ir jos atskleidimo laiko požiūriais;

13.  daro išvadą, kad institucijos ESMA mišraus finansavimo tvarka, kuri ypač pagrįsta nacionalinių kompetentingų institucijų įnašais, yra netinkama, nelanksti, apsunkinanti ir dėl to gali kilti grėsmė jos nepriklausomumui; taigi ragina Komisiją baltojoje knygoje, kurią planuojama parengti 2016 m. antrajame ketvirtyje, ir teisėkūros pasiūlyme, kurį ketinama pateikti iki 2017 m., nustatyti kitokią finansavimo tvarką, pagrįstą atskira Sąjungos biudžeto eilute, ir nacionalinių institucijų mokamus įnašus visiškai pakeisti mokesčiais, kuriuos moka rinkos dalyviai;

14.  ragina ESMA pasekti EBI didesnio skaidrumo pavyzdžiu ir paskelbti viešai apie visus savo susitikimus su suinteresuotomis trečiosiomis šalimis;

15.  ragina ESMA papildyti Parlamentui teikiamą informaciją apie patarimų ar techninių standartų projektą, susijusį su rizikos ribojimo reikalavimų tikslinimu, pateikiant išsamų tokiam tikslinimui naudojamų duomenų ir metodologijos aprašą.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

3

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 255.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 255.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 255.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 255.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

Europos Sąjungos protokolas (Nr. 7) dėl privilegijų ir imunitetų (OL C 115, 2008 5 9, p 266).

(14)

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(15)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinis pranešimas