Postup : 2015/2190(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0096/2016

Predkladané texty :

A8-0096/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.45
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0181

SPRÁVA     
PDF 554kWORD 127k
7.4.2016
PE 569.759v02-00 A8-0096/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014

(2015/2190(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014

(2015/2190(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1095/2009 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0096/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014

(2015/2190(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami orgánu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1095/2009 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(10), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0096/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014

(2015/2190(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0096/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán“) na rozpočtový rok 2014 sumu 33 267 143 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 18,02 % v porovnaní s rokom 2013, a to z dôvodu dodatočných úloh zverených orgánu;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka orgánu za rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

1.  pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou hybnou silou v úsilí o vytvorenie nového a komplexného európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) v období po finančnej kríze a pri vytváraní orgánu v roku 2011 ako súčasti ESFS;

2.  zdôrazňuje, že úloha orgánu pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého jednotného trhu je kľúčová pre zabezpečenie finančnej stability, lepšie integrovaného, transparentnejšieho, účinnejšieho a bezpečnejšieho finančného trhu, ako aj vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov v Únii;

3.  zdôrazňuje, že činnosť orgánu je čisto technickej povahy a kľúčové politické rozhodnutia sú výsadou zákonodarcu Únie;

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

4.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že poplatky, ktoré orgán účtuje subjektom pod dohľadom a ktoré sú uvedené ako príjem v predbežnom výkaze finančných výsledkov, boli založené skôr na odhadovaných ako skutočných nákladoch realizovaných činností dohľadu; berie na vedomie, že v roku 2014 orgán vypracoval nákladový model založený na činnostiach, ktorý umožní presné sledovanie výdavkov na činnosti dohľadu; ďalej berie na vedomie, že orgán uplatňuje tento model od roku 2015, čo má za následok, že poplatky za dohľad sa vypočítavajú podľa skutočných nákladov;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

5.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že orgán zdedil niekoľko rámcových zmlúv v oblasti IT od svojho predchodcu, Výboru európskych regulačných orgánov pre cenné papiere (CESR); berie na vedomie, že tieto zmluvy súviseli s hostiteľskými službami pre dátové centrá orgánu, ako aj s vývojom a údržbou jeho systémov; so znepokojením konštatuje, že zmluvy v oblasti IT neboli včas nahradené výzvami na predkladanie ponúk, čo viedlo k predĺženiu dvoch zmlúv nad pôvodnú dĺžku ich trvania; vyjadruje znepokojenie nad tým, že to viedlo k tomu, že orgán v roku 2014 obstaral IT služby, nábytok a kancelárske potreby prostredníctvom francúzskej centrálnej obstarávacej inštitúcie, Union de Groupements d’Achats Publics (UGAP), vo výške 956 000 EUR; zdôrazňuje, že využitie UGAP nebolo v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách; berie na vedomie, že orgán prestal obstarávať prostredníctvom rámcových zmlúv UGAP a nahradil všetky rámcové zmluvy CESR v oblasti IT vlastnými;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

6.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu 98,89 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 5,71 % a naznačuje, že záväzky boli prijaté včasnejšie; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 81,16 %;

7.  konštatuje, že celkový podiel zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 predstavoval 19 %; uznáva, že tieto zrušenia súviseli najmä s omeškaniami zmluvných dodávateľov pri poskytovaní požadovaných služieb, stornovaným nákupom licencií na zrušený projekt, ťažkosťami s plnením zmluvy pre dočasných zamestnancov a s prechodom na novú rámcovú zmluvu o poradenstve v oblasti IT;

Záväzky a prenosy

8.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 v hlave III (operačné výdavky) bola na úrovni 45 %, čo predstavuje zníženie o 13 % v porovnaní s rokom 2013; uznáva, že tieto prenosy súviseli hlavne s IT a inými službami poskytnutými v roku 2014, ktoré neboli zaplatené do konca roka, so službami, ktoré sa mali poskytnúť v roku 2015, ako aj s viacročným charakterom podpísaných zmlúv;

Presuny

9.  s uspokojením konštatuje, že orgán znížil úroveň presunov v roku 2014 zavedením dôkladného štvrťročného preskúmania rozpočtu, ako aj mesačného podávania správ výkonnému riaditeľovi a štvrťročného podávania správ správnej rade v záujme lepšieho a transparentnejšieho monitorovania rozpočtu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

10.  konštatuje, že ku koncu roka orgán zamestnával 167 zamestnancov v porovnaní so 139 zamestnancami v predchádzajúcom roku; na základe informácií orgánu berie na vedomie, že jeho cieľom je čo najlepšia rodová a geografická vyváženosť zamestnancov, čoho výsledkom je zastúpenie 24 národností Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru s pomerom 55 % mužov a 45 % žien;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

11.  berie na vedomie, že orgán vypracoval spolu s Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) politiku riešenia konfliktov záujmov pre svojich zamestnancov; konštatuje, že táto politika bola prijatá v marci 2015; ďalej konštatuje, že dozorná rada orgánu prijala politiku riešenia konfliktov záujmov pre osoby, ktoré nie sú jeho zamestnancami, v septembri 2014; konštatuje, že úrad má každý rok zhromaždiť a posúdiť vyhlásenia o záujmoch od svojich zamestnancov, zaviesť informačné stretnutia pre zamestnancov a nových zamestnancov, ako aj posudzovať ad hoc vyhlásenia zaslané zamestnancami s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti predchádzania konfliktom záujmov;

12.  konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch vyššieho manažmentu orgánu, hlasujúcich členov dozornej rady a členov skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov boli sprístupnené na internetovej stránke orgánu;

13.  berie na vedomie, že v roku 2014 orgán vypracoval v úzkej spolupráci s EBA a EIOPA stratégiu boja proti podvodom na obdobie rokov 2015 – 2017 a že jej vykonanie posilní schopnosti orgánu v oblasti prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a postihovania potenciálnych prípadov podvodu;

14.  vyzýva orgán, aby nasledoval príklad EBA a v záujme väčšej transparentnosti zverejňoval všetky svoje stretnutia s tretími zainteresovanými stranami;

Vnútorný audit

15.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal audit správy IT a riadenia projektov a začal audit riadenia zainteresovaných strán a externej komunikácie; konštatuje, že v júni 2014 vykonal IAS nadväzujúcu návštevu a preskúmal vykonávanie noriem vnútornej kontroly orgánu; berie na vedomie, že IAS považoval sedem zo 14 odporúčaní za vykonané, zatiaľ čo niektoré zo zvyšných odporúčaní boli zaslané na uzatvorenie IAS a čakajú na nové preskúmanie;

Ďalšie pripomienky

16.  konštatuje, že orgán zaviedol rôzne opatrenia s cieľom riešiť problém oneskorených platieb, ktoré v roku 2013 predstavovali 27 % všetkých platieb za prijaté tovary a služby; berie na vedomie, že tieto opatrenia mali za následok zníženie miery oneskorených platieb pod 1 % v roku 2015;

17.  konštatuje, že výročné správy orgánu by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva orgán, aby do svojej výročnej správy zahrnul štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

18.  konštatuje, že v nadväznosti na diskusie s hostiteľským členským štátom začal orgán predkladať žiadosti o vrátenie DPH v súlade s Protokolom o výsadách a imunitách Európskej únie(13) a smernicou Rady o DPH(14); berie na vedomie, že v roku 2013 bol zavedený postup žiadosti o vrátenie DPH, na ktorom sa účastníci finančných operácií podieľajú už v skorom štádiu príslušných okruhov; konštatuje, že v dôsledku tohto opatrenia je od roku 2014 zavedený štvrťročný postup uplatnenia si nároku na vrátenie DPH, ktorý účinne rieši otázku vrátenia DPH;

19.  zdôrazňuje, že orgán pri vykonávaní svojej činnosti musí venovať osobitnú pozornosť presadzovaniu bezpečnosti a stability finančného sektora, čím sa zabezpečí súlad s právnymi predpismi Únie, a to v súlade so zásadou proporcionality a základnými princípmi vnútorného trhu s finančnými službami; zdôrazňuje, že na základe tejto skutočnosti sa musí orgán snažiť dosiahnuť výstupy, ktoré sú jednoznačné a súdržné a nie sú zbytočne zložité;

20.  poukazuje na to, že je mimoriadne dôležité, aby ustanovenia, ktoré orgán vypracúva, boli navrhnuté tak, aby ich mohli uplatňovať aj menšie subjekty;

21.  zdôrazňuje, že v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré súvisia so zdrojmi orgánu, sa musí zabezpečiť možnosť dôsledného plnenia mandátu a tiež to, aby rozpočtové obmedzenia v praxi nebránili nezávislému, spoľahlivému a účinnému dohľadu;

22.  uznáva, že fáza vytvárania ESFS sa ešte stále neskončila, a preto upozorňuje, že úlohy, ktoré už boli orgánu zverené, ako aj dodatočné úlohy plánované v prebiehajúcich legislatívnych činnostiach, si vyžadujú primeraný počet zamestnancov, a to tak z hľadiska počtu, ako aj kvalifikácií, a financie, aby sa umožnil uspokojivý dohľad; zdôrazňuje, že v záujme zachovania kvality činností dohľadu sa často stáva, že rozšíreniu úloh musí zodpovedať aj zvýšenie zdrojov; zdôrazňuje však, že akýkoľvek možný nárast prostriedkov orgánu musí byť podrobne vysvetlený a sprevádzaný racionalizačnými opatreniami vždy, keď je to možné;

23.  zdôrazňuje, že orgán musí zabezpečiť úplné vykonávanie všetkých svojich úloh, ale zároveň sa musí dôsledne držať úloh, ktoré mu boli pridelené zákonodarcom Únie, a nesmie sa snažiť de facto rozšíriť svoj mandát nad rámec týchto úloh; zdôrazňuje, že orgán musí pri vykonávaní svojej práce a najmä pri vypracúvaní technických štandardov a technického poradenstva včas, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to v minulosti nie vždy urobil;

24.  zdôrazňuje, že pri vypracúvaní vykonávacích predpisov, usmernení, otázok a odpovedí alebo podobných opatrení musí orgán vždy rešpektovať mandát udelený zákonodarcom Únie a nesmie sa snažiť stanoviť normy v oblastiach, kde legislatívny proces ešte stále prebieha;

25.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že orgán nedokázal dostatočne a komplexne informovať zákonodarcu Únie o všetkých detailoch svojej aktuálnej činnosti;

26.  vyjadruje poľutovanie nad viacerými prípadmi, keď Parlamentu neboli poskytnuté informácie orgánu, ktoré boli k dispozícii pre členské štáty alebo tretie zainteresované strany; vyzýva orgán, aby prijal účinné opatrenia na ukončenie tohto nesprávneho úradného postupu a aby uplatňoval rovnaký prístup k Parlamentu a členským štátom, pokiaľ ide o obsah aj načasovanie zverejnených informácií;

27.  konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu, ktorý je z veľkej časti závislý od príspevkov príslušných vnútroštátnych orgánov, je nedostatočný, nepružný a zložitý a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť; vyzýva preto Komisiu, aby v bielej knihe plánovanej na druhý štvrťrok 2016 a v legislatívnom návrhu predloženom do roku 2017 uviedla rôzne finančné mechanizmy založené na osobitnom rozpočtovom riadku v rozpočte Únie a na úplnom nahradení príspevkov vnútroštátnych orgánov poplatkami uhrádzanými účastníkmi trhu;

28.  vyzýva orgán, aby doplnil komunikáciu s EP o návrhu odporúčania alebo technických normách týkajúcich sa kalibrácie prudenciálnych vzorcov o úplný opis údajov a metodiky, ktoré sa pri takejto kalibrácii používajú;

°

°  °

29.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](15) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

25.2.2016

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014

(2015/2190(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Markus Ferber

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou hnacou silou v úsilí o vytvorenie nového a komplexného európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) v období po finančnej kríze a pri zriaďovaní Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) ako súčasti ESFS v roku 2011;

2.  zdôrazňuje, že úloha ESMA pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého jednotného trhu je kľúčová pre zabezpečenie finančnej stability, lepšie integrovaného, transparentnejšieho, účinnejšieho a bezpečnejšieho finančného trhu, ako aj vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov v Únii;

3.  zdôrazňuje, že činnosť orgánu ESMA je čisto technickej povahy a kľúčové politické rozhodnutia sú výsadou zákonodarcu Únie;

4.  zdôrazňuje, že ESMA pri vykonávaní svojej činnosti musí venovať osobitnú pozornosť presadzovaniu bezpečnosti a stability finančného sektora, čím sa zabezpečí súlad s právnymi predpismi Únie, a to v súlade so zásadou proporcionality a základnými princípmi vnútorného trhu s finančnými službami; zdôrazňuje, že na základe tejto skutočnosti sa musí ESMA snažiť dosiahnuť výstupy, ktoré sú jednoznačné a súdržné a nie sú zbytočne zložité;

5.  poukazuje na to, že je mimoriadne dôležité, aby ustanovenia, ktoré vypracúva orgán ESMA, boli navrhnuté tak, aby ich mohli uplatňovať aj menšie subjekty;

6.  berie na vedomie, že podľa názoru Európskeho dvora audítorov sú operácie ESMA súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2014 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

7.  zdôrazňuje, že v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré súvisia so zdrojmi ESMA, sa musí zabezpečiť možnosť dôsledného plnenia mandátu a tiež to, aby rozpočtové obmedzenia v praxi nebránili nezávislému, spoľahlivému a účinnému dohľadu;

8.  uznáva, že fáza vytvárania ESFS sa ešte stále neskončila, a preto upozorňuje, že úlohy, ktoré už boli zverené ESMA, ako aj dodatočné úlohy plánované v prebiehajúcich legislatívnych činnostiach si vyžadujú primeraný počet zamestnancov z hľadiska počtu aj kvalifikácie, ako aj primerané financovanie, aby sa umožnil uspokojivý dohľad; zdôrazňuje, že v záujme zachovania kvality činností dohľadu sa často stáva, že rozšíreniu úloh musí zodpovedať aj zvýšenie zdrojov; zdôrazňuje však, že akýkoľvek možný nárast prostriedkov ESMA musí byť podrobne vysvetlený a sprevádzaný racionalizačnými opatreniami vždy, keď je to možné;

9.  zdôrazňuje, že ESMA musí zabezpečiť úplné vykonávanie všetkých svojich úloh, ale zároveň sa musí dôsledne držať úloh, ktoré mu boli pridelené zákonodarcom Únie, a nesmie sa snažiť de facto rozšíriť svoj mandát nad rámec týchto úloh; zdôrazňuje, že ESMA musí pri vykonávaní svojej práce a najmä pri vypracúvaní technických štandardov a technického poradenstva včas, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to v minulosti nie vždy urobil;

10.  zdôrazňuje, že pri vypracúvaní vykonávacích predpisov, usmernení, otázok a odpovedí alebo podobných opatrení musí ESMA vždy rešpektovať mandát udelený zákonodarcom Únie a nesmie sa snažiť stanoviť normy v oblastiach, kde legislatívny proces ešte stále prebieha;

11.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ESMA nedokázal dostatočne a komplexne informovať zákonodarcu Únie o všetkých detailoch svojej aktuálnej činnosti;

12.  vyjadruje poľutovanie nad viacerými prípadmi, keď Parlamentu neboli poskytnuté informácie orgánu ESMA, ktoré boli k dispozícii pre členské štáty alebo tretie zainteresované strany; vyzýva ESMA, aby prijal účinné opatrenia na ukončenie tohto nesprávneho úradného postupu a aby uplatňoval rovnaký prístup k Parlamentu a členským štátom, pokiaľ ide o obsah aj načasovanie zverejnených informácií;

13.  konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu ESMA, ktorý je z veľkej časti závislý od príspevkov príslušných vnútroštátnych orgánov, je nedostatočný, nepružný a zložitý a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť; vyzýva preto Komisiu, aby v bielej knihe plánovanej na druhý štvrťrok 2016 a v legislatívnom návrhu predloženom do roku 2017 uviedla rôzne finančné mechanizmy založené na osobitnom rozpočtovom riadku v rozpočte Únie a na úplnom nahradení príspevkov vnútroštátnych orgánov poplatkami uhrádzanými účastníkmi trhu;

14.  vyzýva orgán ESMA, aby nasledoval príklad EBA a v záujme väčšej transparentnosti zverejňoval všetky svoje stretnutia s tretími zainteresovanými stranami;

15.  vyzýva ESMA, aby doplnil komunikáciu s EP o návrhu odporúčania alebo technických normách týkajúcich sa kalibrácie prudenciálnych vzorcov o úplný opis údajov a metodiky, ktoré sa pri takejto kalibrácii používajú.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

3

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Agea

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 255.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 255.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 255.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 255.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie (Ú. v. EÚ C 115, 9.5.2008, s. 266).

(14)

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(15)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne oznámenie