Menettely : 2015/2196(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0097/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0097/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.62
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0198

MIETINTÖ     
PDF 283kWORD 94k
7.4.2016
PE 571.627v02-00 A8-0097/2016

vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2196(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Marian-Jean Marinescu

TARKISTUKSET
 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(4) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0097/2016),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(10) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0097/2016),

1.  lykkää ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämistä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0097/2016),

A.  ottaa huomioon, että ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys perustettiin 35 vuodeksi maaliskuussa 2007;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen osakkaita ovat Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom), jota edustaa komissio, Euratomin jäsenvaltiot sekä kolmannet maat, jotka ovat tehneet Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla;

C.  toteaa, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa maaliskuussa 2008;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin totesi kertomuksessaan ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 2014 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

2.  toteaa, että toimielinten ja elinten edellytetään laativan joka vuosi selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta ja että yhteisyrityksen selvityksessä antamat tiedot olivat epäyhdenmukaisia ja usein puutteellisia; katsoo, että komission on aiheellista antaa kertomuksen luonnetta ja sisältöä koskevia ohjeita;

3.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa korostettiin, että neuvoston 7. heinäkuuta 2010 hyväksymissä päätelmissä(13) vahvistettiin, että yhteisyrityksen rahoitusosuus ITER-hankkeen rakennusvaiheessa on 6 600 000 000 euroa (vuoden 2008 hinnoin); toteaa, että tämä määrä, joka kaksinkertaisti hankkeen rakennusvaiheeseen alun perin budjetoidut menot, ei sisältänyt komission vuonna 2010 ehdottamaa 663 000 000 euron määrää, joka oli tarkoitettu kattamaan mahdolliset ennakoimattomat menot; ottaa huomioon, että ITER-organisaatio perusti vararahaston, jonka tarkoituksena on tarjota selkeämpi mekanismi, jolla kompensoidaan hallinnointiviranomaisille suunnittelumuutoksista aiheutuvia kuluja ja kannustetaan ITER-organisaatiota hyväksymään ratkaisuja, joilla minimoidaan kustannuksia pyrittäessä korjaamaan vuonna 2013 johdonarvioinnissa havaittuja heikkouksia(14); katsoo, että hankkeen kustannusten merkittävä kasvu saattaa vaarantaa muut, niin ikään unionin talousarviosta rahoitetut ohjelmat ja olla ristiriidassa sen periaatteen kanssa, että rahalle olisi saatava paras vastine;

4.  panee huolestuneena merkille, että yhteisyrityksen toiminnan monitahoisuuden seurauksena on olemassa merkittävä riski, että yhteisyrityksen rahoitusosuus hankkeen rakennusvaiheessa kasvaa; panee merkille, että nämä riskit johtuvat lähinnä hankkeen suoritteiden laajuudessa tapahtuneista muutoksista ja nykyiseen epärealistisena pidettyyn aikatauluun liittyneistä viiveistä ja että ITER-organisaation neuvoston oli määrä julkaista kesäkuussa 2015 uusi ITER-hankkeen toimintasuunnitelma, mukaan lukien laajuus, aikataulu ja kulut, mutta julkaisua lykättiin marraskuulle 2015 ja nyt sen suunniteltu julkaisemisajankohta on vuoden 2016 puolivälissä; panee lisäksi merkille, että yhteisyritys arvioi tarkastuksen aikaan, että hankkeen rakennusvaiheen aikataulu oli viivästynyt ainakin 43 kuukaudella; toteaa, että yhteisyritys on jo hyväksymässä edellä esitettyä koskevia tiukkoja toimintalinjoja ja pidättyy toteuttamasta hankintamenettelytoimia, kunnes hankkeiden eritelmät ovat riittävän vakaat; toteaa myös, että yhteisyritys on tarkistanut kaiken tyyppisten järjestelmien hankintaohjelmia varmistaakseen, että toimintojen kestot ovat oikeita ja että suunniteltu työ on toteutettavissa ottaen huomioon organisaation käytettävissä olevat resurssit(15);

5.  panee merkille, että yhteisyritys arvioi marraskuussa 2014, että vajaus (negatiivinen varaus) hankkeen rakennusvaiheen päätökseen saamiseen mennessä kasvaa 428 000 000 euroon (vuoden 2008 hinnoin); panee merkille, että tällä hetkellä yhteisyritys laatii tarkempaa ja ajantasaisempaa arviota käyttäen apuna kulujen hillintää koskevia toimenpiteitä ja että kustannusseuranta tulee olemaan myös tulevaisuudessa tärkeässä asemassa maailmanlaajuisen projektihallinnan tasolla ITER-organisaation uuden pääjohtajan alaisuudessa; korostaa, että 22. helmikuuta 2015 pidetyssä talousarvion valvontavaliokunnan kokouksessa komissio totesi julkisesti, että se ”hylkäsi” ITER-organisaation uuden pääjohtajan tekemän ehdotuksen toimintasuunnitelmasta; ottaa lisäksi huomioon, että yhteisyritys on ottanut käyttöön keskitetyn kustannuslaskentatietojen hallinnointijärjestelmän, jotta voidaan tarkasti valvoa talousarvion kehitystä ja seurata säännöllisesti kulupoikkeamia(16);

6.  kehottaa ITER-organisaation uutta pääjohtajaa esittämään julkisesti uuden ITER-toimintasuunnitelman; odottaa, että uudella toimintasuunnitelmalla vältetään kaikki ITER-hankkeen lisäviivästykset ja -kustannukset;

7.  kehottaa yhteisyritystä osallistumaan aktiivisesti uuteen ITER-toimintasuunnitelmaan, johon olisi sisällyttävä hankkeen aikataulu ja laajuus; odottaa, että uuteen ITER-toimintasuunnitelmaan sisältyy lisäksi toimenpiteitä, joilla käsitellään kaikkia tilintarkastustuomioistuimen esittämiä huomautuksia;

8.  panee merkille, että yhteisyritykseltä puuttuu edelleen kaikkien operatiivisten tietojen keskitetty ja yhdenmukainen hallinnointijärjestelmä, jonka avulla voitaisiin seurata ja valvoa säännöllisesti arvioita, kuluja ja poikkeamia; korostaa, että on tärkeää ottaa tällainen järjestelmä käyttöön; panee merkille, että yhteisyritys ei ole myöskään saattanut ajan tasalle ITER-hanketta koskevan rahoitusosuutensa arvostamista rakennusvaiheen päättymisen jälkeisen ajan osalta; toteaa, että yhteisyrityksellä on täysin toimiva järjestelmä kulujen hallintaan ja seurantaan hankintajärjestelytasolla ja järjestelmätasolla, vaikka tarkastuksen aikaan sillä ei vielä ollut käytössä kaikkia tason 6 (sopimukset) tietoja; toteaa, että yhteisyritys arvioi hankkeiden kustannukset yksittäisten hankkeiden ryhmissä eikä keskitetysti ja yhdenmukaisesti; panee merkille, että yhteisyritys käyttää monia tiedonhallintatyökaluja toiminnallisten ja taloudellisten tietojensa ylläpitoon ja hallinnointiin integroidun raportointijärjestelmän kautta ja että työ kulutietojen ja poikkeamien hallinnointijärjestelmän parantamiseksi etenee;

9.  vahvistaa, että ITER-hankkeen nykyisten haasteiden johdosta ITER-organisaation uusi pääjohtaja esitti ITER-organisaation neuvostolle toimintasuunnitelman, johon sisältyy erityisiä toimenpiteitä, joilla puututaan hankkeen edistymistä tällä hetkellä haittaaviin pääasiallisiin rajoitteisiin; panee lisäksi merkille, että yhteisyrityksen uusi vt. johtaja laati yhteisyritystä koskevan toimintasuunnitelman, joka on pitkälti ITER-organisaation toimintasuunnitelman mukainen; panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että yhteisyrityksen vt. johtaja esitti toimintasuunnitelman yhteisyrityksen hallintoneuvostolle maaliskuussa 2015 ja että se hyväksyttiin tuolloin kaikilta osin, ja toteaa, että yhteisyrityksen toimintasuunnitelma täydentää ITER-organisaation toimintasuunnitelmaa monella tavalla ja toimintasuunnitelmassa esitetään lisäparannuksia yhteisyrityksen omaan toimintaan; toteaa, että kummankin toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvien käytännön toimenpiteiden määrittäminen oli tarkastuksen toimittamisajankohtana vielä kesken; panee lisäksi merkille, että ITER-organisaatio ja yhteisyritys ovat panneet näitä toimintasuunnitelmia täytäntöön ja seuranneet niitä tarkasti maaliskuusta 2015 ja että niiden odotetaan tuovan parannuksia;

10.  panee merkille, että ITER-organisaation neuvosto hyväksyi myös ITER-organisaation työskentelysuunnitelman vuosiksi 2016 ja 2017 sekä välitavoitteet, jotka on saavutettava näiden vuosien aikana; pyytää yhteisyritystä esittämään nämä välitavoitteet yksityiskohtaisemmin vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

11.  panee merkille, että täytäntöönpanoon käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2014 lopulliseen talousarvioon sisältyi 1 168 800 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 576 600 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli sata prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 88,5 prosenttia; toteaa, että vuoden 2014 alustavaan talousarvioon sisältyneisiin määrärahoihin nähden maksumäärärahojen käyttöaste oli kuitenkin 73 prosenttia;

12.  toteaa, että maksusitoumusmäärärahoista 23 prosenttia toteutettiin suorien yksittäisten sitoumusten perusteella ja 77 prosenttia kokonaissitoumusten perusteella; toteaa, että yksittäisten sitoumusten alhaista täytäntöönpanoastetta selittävät ITER-hankkeen yleinen viivästyminen sekä ITER-organisaatiolta tulleet lukuisat muutospyynnöt;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

13.  toteaa, että on tapahtunut huomattavaa edistystä ja että suurin osa hallintoneuvoston ja sen alaisten elinten jäsenten ansioluetteloista on julkaistu yhteisyrityksen verkkosivustolla; toteaa myös, että hallintoneuvoston työjärjestyksen mukaan ne jäsenet, jotka eivät julkaise ansioluetteloaan, eivät voi käyttää yhteisyrityksen asiakirjahallintajärjestelmää, jossa hallintoneuvoston asiakirjat ovat(17);

Toimipaikkasopimus

14.  toteaa yhteisyrityksen antamien tietojen perusteella, että yhteisyritys piti myönteisenä Espanjan kuningaskunnan tarjousta, jossa ehdotettiin uusia, erään espanjalaisen toimielimen kanssa jaettuja tiloja; toteaa kuitenkin, että sopimukseen ei päästy, koska riippumattoman ulkoisen arkkitehdin tekemän analyysin perusteella tultiin siihen tulokseen, että käytettävissä olevat tilat eivät soveltuneet tarkoitukseen(18); kehottaa yhteisyritystä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle nykyistä rakennusta koskevasta uudesta sopimuksesta käytyjen äskettäisten neuvottelujen tulokset;

Työehdot ja -olot

15.  on erittäin huolestunut siitä, että yhteisyritys ei ole vielä hyväksynyt kaikkia henkilöstösääntöjen soveltamissääntöjä; panee huolestuneena merkille, että yhteisyritys käytti kahta siirtymätoimenpidettä välttääkseen lainsäädännöllisen tyhjiön ennen henkilöstösääntöjen soveltamissääntöjen virallista hyväksymistä; toteaa kuitenkin, että asiassa on edistytty; kehottaa yhteisyritystä korjaamaan tilanteen pikaisesti; kehottaa yhteistyritystä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle edistymisestä ja täytäntöönpanon tilasta(19);

Sisäisen valvonnan järjestelmät

16.  toteaa, että yhteisyrityksen oma sisäinen tarkastus tarkasti vuonna 2014 sopimuksen täytäntöönpanon seurannan ja toi esille keskeisiä riskitekijöitä, kuten tiettyjen ITER-toimien puutteellinen suunnittelu, hanketta koskevien muutospyyntöjen suuri määrä, epärealistinen hankeaikataulu sekä toimien täytäntöönpanoon liittyvät viiveet; panee merkille, että yhteisyrityksen on vaikea lieventää osaa näistä riskeistä vaikuttavasti, sillä ne johtuvat ITER-organisaatiosta; toteaa lisäksi, että tarkastuksessa havaittiin myös, että prosesseja on valvottava tehokkaammin ja että ne edellyttävät muutoksia etenkin hallinnoinnin ja muutosten valvonnan, sopimuksiin liittyvän varainhallinnan sekä säännöstenmukaisuuden laiminlyöntien hallinnan osalta;

17.  panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että yhteisyrityksen sisäinen riskienhallintajärjestelmä yksilöi kymmenen uutta riskiä vuonna 2014; toteaa, että 32 yksilöidystä toimesta, joiden avulla puututaan kuuteen erittäin suureen riskiin, 13 pantiin täytäntöön, yhdeksän oli käynnissä, yksi peruttiin vanhentuneena ja yhdeksää ei ollut käynnistetty tarkastuksen toimittamisajankohtana;

18.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti sopimushallinnoinnin rajatun tarkastuksen ja toi esille, että yhteisyritys on muuttumassa hankintapainotteisesta organisaatiosta lähinnä sopimushallinnoinnista vastaavaksi organisaatioksi; panee merkille, että tarkastuksen perusteella todettiin, että yhteisyritys edistyy sellaisten koko yksikön kattavien kontrollien perustamisessa, joiden tavoitteena on sopimusten täytäntöönpanoon liittyviin riskeihin puuttuminen; toteaa kuitenkin, että havaittiin myös tiettyjä aloja, joilla käytössä olevat kontrollit eivät ole vielä riittävän tehokkaita etenkään sopimusmuutosten ja ennakoimattomien menojen hallinnoinnin kannalta;

Operatiiviset hankintasopimukset ja avustukset

19.  panee merkille, että vuonna 2014 käynnistetyistä 67 operatiivisesta hankintamenettelystä 58 prosenttia oli neuvottelumenettelyjä ja että hankintamenettelyissä on parantamisen varaa;

20.  ilmaisee huolensa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen havainnoista, joiden mukaan yhtä poikkeusta lukuun ottamatta yhteisyritys ei pystynyt menettelyn käynnistämisen ajankohtana suorittamaan 6 600 000 000 euron rajatusta talousarviosta eri sopimuksiin kohdennettua määrää eikä määrittänyt asianomaisten toimien osalta arvoa lopullisia kustannuksia koskevaa arviota varten; muistuttaa yhteisyritykselle, että tämä tieto on olennainen talousarviota koskevien kulupoikkeamien laskentaa varten; toteaa myös, että yhdessä tapauksessa tehdyn sopimuksen arvo oli 29 prosenttia suurempi kuin kustannusten perusaikataulussa määritetty arvo, eikä poikkeamasta raportoitu arviointikomitean raportissa; kehottaa yhteisyritystä olemaan avoin ja noudattamaan ehdottomasti moitteettoman varainhoidon periaatteita;

21.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa mainitaan, että arviointikomitean suorittamassa hintatarjousten arvioinnissa havaittiin puutteita; toteaa, että eräässä tapauksessa arvioinnissa ei otettu huomioon (32 000 000 euron arvoisia) sopimukseen sisältyviä vaihtoehtoja eikä aiheutuvia lisäkuluja; panee merkille, että eräässä toisessa tapauksessa tarjouksia ei verrattu rajatusta talousarviosta myönnettyyn määrään tai kustannusten perusaikatauluun; toteaa, että yhdessäkään tarkastetuista menettelyistä arviointikomitean raportissa ei mainittu kyseisten sopimusten osalta arviota lopullisista kustannuksista;

22.  panee merkille, että tiettyjä hankintamenettelyjä haittasi toimien viivästyminen ja että yhdessä hankintamenettelyssä yhteisyrityksen oli sisällytettävä vuoden 2014 toimintaohjelmaan ennakoimaton budjetin ulkopuolinen toiminto, joka aiheutti arvoltaan 2 880 000 euron lisäsopimuksen; toteaa, että erään hankintamenettelyn yhteydessä arviointikomitean määrittämiä teknisiä sopimuksentekoperusteita arvioitiin liian yleisluontoisesti arviointikomitean kertomuksessa, eivätkä kirjatut kommentit olleet riittävän yksityiskohtaisia muodostaakseen perustan annetuille pisteille; toteaa myös, että yhteisyritys julkaisi kolmen hankintamenettelyn yhteydessä hankintailmoituksen ja suoritti joukon hankintaa edeltäviä toimia mutta ei ilmoittanut sopimuksista ennakkoilmoituksella lisätäkseen näkyvyyttä ja kilpailua, kuten komission julkishankintoja koskevassa käsikirjassa ohjeistetaan tekemään;

Operatiivisten hankintasopimusten ja avustusten yleinen valvonta ja seuranta

23.  panee merkille, että toimintasuunnitelmat, jotka yhteisyritys on hyväksynyt rahoitusprosesseja, avustusten hallinnointia ja asiantuntijoiden kanssa tehtäviä sopimuksia koskeneiden sisäisten tarkastusten perusteella, oli maaliskuussa 2015 pantu täytäntöön täysin tai suurimmalta osin; toteaa, että sisäisten tarkastusten perusteella yhteisyrityksen hyväksymiä toimintasuunnitelmia koskevista, vielä täytäntöön pantavina olevista 46 suosituksesta 29:n kohdalla täytäntöönpanolle asetettu määräaika oli ylittynyt;

24.  toteaa, että avustuksiin kohdistettuja jälkitarkastuksia ei ollut saatu päätökseen tilintarkastustuomioistuimen toimittaman tarkastuksen ajankohtana;

Oikeudelliset puitteet

25.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että yhteisyritys ei ole mukauttanut varainhoitoa koskevia säännöksiään niihin muutoksiin, joita on aiheutunut uudesta varainhoitoasetuksesta(20) ja uuden varainhoitoasetuksen 208 artiklassa tarkoitettuihin elimiin sovellettavasta varainhoidon puiteasetuksesta(21); toteaa, että yhteisyritys on toteuttanut toimia ja käynnistänyt vuoropuhelun komission kanssa tämän ongelman ratkaisemiseksi(22); pyytää yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistyksestä;

Teollis- ja tekijänoikeudet ja teollisuuspolitiikka

26.  toteaa yhteisyrityksen antamien tietojen perustella, että se pitää olemassa olevia toimenpiteitä tehokkaina riskien lieventämiseksi ja kilpailun lisäämiseksi; panee teollisuuspolitiikan osalta merkille, että suunnitelluista 32 toimesta yhteisyritys oli pannut täytäntöön 24 varainhoitovuoden 2014 loppuun mennessä(23);

27.  vahvistaa, että yhteisyritys on toteuttanut toimia, jotka koskevat yksinoikeutta hyödyntää henkistä omaisuutta, joka on tuotettu muilla aloilla kuin fuusion alalla; panee lisäksi merkille, että yhteisyrityksen oli tarkoitus kehittää määritelmiä ja menetelmiä fuusiosovellusten tunnistamiseksi; muistuttaa tämän asian tärkeydestä; pyytää yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavuttamastaan edistyksestä(24).

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 33.

(2)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 34.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 33.

(8)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 34.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

ITER-hankkeen tilannetta koskevat neuvoston päätelmät, 7. heinäkuuta 2010 (asiakirja 11902/10).

(14)

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seurantakertomus.

(15)

  Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seurantakertomus.

(16)

  Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seurantakertomus.

(17)

  Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seurantakertomus.

(18)

  Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seurantakertomus.

(19)

  ITERin vuotuinen toimintakertomus, s. 104, ja vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seurantakertomus.

(20)

  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(21)

  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(22)

  Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seurantakertomus.

(23)

  Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seurantakertomus.

(24)

  Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seurantakertomus.

Oikeudellinen huomautus