Postopek : 2015/2196(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0097/2016

Predložena besedila :

A8-0097/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.62
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0198

POROČILO     
PDF 596kWORD 113k
7.4.2016
PE 571.627v02-00 A8-0097/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014

(2015/2196(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Marian-Jean Marinescu

PRED. SPREM.
 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014

(2015/2196(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(4), zlasti člena 5(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0097/2016),

1.  odloži podelitev razrešnice direktorju Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014

(2015/2196(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014 z odgovori skupnega podjetja(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(10), zlasti člena 5(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0097/2016),

1.  odloži odobritev zaključnega računa Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014

(2015/2196(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0097/2016),

A.  ker je bilo Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno marca 2007 za obdobje 35 let;

B.  ker so člani skupnega podjetja Euratom, ki ga zastopa Komisija, države članice Euratoma in tretje države, ki so sklenile sporazume o sodelovanju z Euratomom na področju nadzorovane jedrske fuzije;

C.  ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati marca 2008;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu o letnih računovodskih izkazih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navaja, da zaključni račun skupnega podjetja za leto 2014 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazuje njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2014 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil;

2.  ugotavlja, da morajo institucije in organi poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju pripraviti vsako leto in da so informacije, ki jih je v poročilu navedlo skupno podjetje, neusklajene in pogosto nepopolne; meni, da bi morala Komisija zagotoviti navodila o naravi in vsebini tega poročila;

3.  ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu poudarja, da je bil s sklepi Sveta, sprejetimi 7. julija 2010(13), za prispevek skupnega podjetja za gradbeno fazo projekta ITER odobren znesek v višini 6.600.000.000 EUR (v vrednosti iz leta 2008); ugotavlja, da ta znesek, s katerim se podvojijo stroški za to fazo projekta, ki so bili prvotno predvideni v proračunu, ne vključuje 663.000.000 EUR, ki jih je za kritje nepredvidenih stroškov leta 2010 predlagala Komisija; priznava, da je organizacija ITER oblikovala rezervni sklad, da bi zagotovila jasnejši mehanizem za nadomestila nacionalnim agencijam zaradi sprememb zasnove in za spodbujanje notranje organizacije k sprejemanju rešitev, ki bi čim bolj zmanjšale stroške, s čimer je poskušala odpraviti slabosti, ugotovljene v oceni vodstva projekta ITER iz leta 2013(14); meni, da bi lahko znatno povečanje stroškov tega projekta ogrozilo druge programe, ki se tudi financirajo iz proračuna Unije, in bi lahko bilo v nasprotju z načelom stroškovne učinkovitosti;

4.  je zaskrbljen zaradi občutnih tveganj, da se bo zaradi kompleksnosti dejavnosti skupnega podjetja povečal znesek njegovega prispevka za gradbeno fazo projekta; opaža, da so ta tveganja zlasti posledica sprememb obsega rezultatov projekta in zamud v sedanjem časovnem načrtu, ki je veljal za nerealističnega, in da je svet Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER (v nadaljevanju: svet organizacije ITER) odložil objavo novega akcijskega načrta organizacije ITER (v nadaljevanju: akcijski načrt ITER), ki naj bi vključeval obseg, časovni načrt in stroške, in sicer z junija 2015, kot je bilo sprva načrtovano, najprej na november 2015, sedaj pa sredino leta 2016; nadalje opaža, da je skupno podjetje zamudo gradbene faze projekta v času revizije ocenilo na vsaj 43 mesecev; priznava, da v zvezi z navedenim skupno podjetje že sprejema strogo politiko in ne izvaja javnih naročil, dokler se specifikacije za pogodbe ne bodo v zadostni meri ustalile; poleg tega ugotavlja, da je skupno podjetje revidiralo časovne načrte javnih naročil za vse sisteme, da bi zagotovilo pravilnost trajanja dejavnosti in uresničljivost načrtovanega dela glede na razpoložljive vire v organizaciji(15);

5.  je seznanjen, da je v zadnji oceni primanjkljaj (negativni nepredvideni stroški) do zaključka gradbene faze, ki ga je novembra 2014 izračunalo Skupno podjetje, znašal 428.000.000 EUR (vrednosti iz leta 2008); priznava, da skupno podjetje trenutno poskuša pridobiti natančnejšo in posodobljeno oceno z ukrepi obvladovanja stroškov ter da bo obvladovanje stroškov naprej prednostna naloga na ravni celotnega upravljanja projekta pod vodstvom novega generalnega direktorja organizacije ITER; poudarja, da je Komisija na seji Odbora za proračunski nadzor 22. februarja 2016 javno izjavila, da je „zavrnila“ predlog akcijskega načrta, ki ga je pripravil novi generalni direktor organizacije ITER; opaža tudi, da je skupno podjetje uvedlo osrednji sistem za upravljanje podatkov o razčlenitvi stroškov, da bi ohranilo tesnejši nadzor nad spremembami proračuna in redno spremljalo odstopanja stroškov(16);

6.  poziva novega generalnega direktorja organizacije ITER, naj javno predstavi novi akcijski načrt za ITER; pričakuje, da se bo ta načrt jasno izognil vsem nadaljnjim zamudam oziroma dodatnim stroškom za projekt ITER;

7.  poziva skupno podjetje, naj dejavno sodeluje pri novem akcijskem načrtu za ITER, ki bi moral vključevati časovni načrt in obseg projekta; pričakuje, da bo novi akcijski načrt za ITER vključeval tudi ukrepe za spoprijemanje z vsemi pripombami Računskega sodišča.

8.  priznava, da skupno podjetje še vedno razvija osrednji in enotni sistem, s katerim bi vključilo vse operativne podatke in omogočilo redno spremljanje in nadzorovanje ocen, stroškov in odstopanj; poudarja, da je tak sistem pomemben; poleg tega ugotavlja, da skupno podjetje še ni posodobilo vrednotenja prispevka skupnega podjetja k projektu ITER po zaključku gradbene faze; priznava, da ima skupno podjetje popolnoma delujoč sistem za nadziranje in spremljanje stroškov na ravni ureditve javnih naročil in na ravni sistema, čeprav v času revizije še ni imelo vseh podatkov na ravni 6 (pogodbe); priznava, da je skupno podjetje ocenjevalo stroške projektov v posameznih projektnih skupinah, ne pa na centraliziran in enoten način; ugotavlja, da skupno podjetje uporablja več orodij za upravljanje podatkov za vzdrževanje in upravljanje svojih operativnih in finančnih podatkov, ki so združeni z osnovnim integriranim sistemom za poročanje, ter da dela za izboljšanje sistema za upravljanje podatkov o stroških in odstopanjih napredujejo;

9.  ugotavlja, da je novi generalni direktor organizacije ITER svetu te organizacije v odziv na izzive, s katerimi se sedaj srečuje projekt ITER, predstavil akcijski načrt, ki vključuje posebne ukrepe za reševanje glavnih ovir, ki sedaj vplivajo na razvoj projekta; nadalje ugotavlja, da je novi vršilec dolžnosti direktorja skupnega podjetja pripravil akcijski načrt za skupno podjetje, ki večinoma podpira akcijski načrt organizacije ITER; je seznanjen, da je vršilec dolžnosti direktorja skupnega podjetja predstavil akcijski načrt upravnemu odboru skupnega podjetja marca 2015, ko je dobil celovito podporo, ter da akcijski načrt skupnega podjetja v več vidikih dopolnjuje akcijski načrt organizacije ITER in prepoznava nadaljnje izboljšave delovanja skupnega podjetja; opaža, da so bili v času revizije praktični ukrepi za izvajanje obeh akcijskih načrtov še v pripravi; poleg tega ugotavlja, da se ta akcijska načrta izvajata od marca 2015 ter da ju organizacija ITER in skupno podjetje pozorno spremljata in da se od načrtov pričakuje, da bosta privedla do izboljšav;

10.  je seznanjen, da je svet ITER potrdil delovni načrt za organizacijo ITER za leti 2016 in 2017, skupaj z vrsto vmesnih ciljev, ki naj bi bili doseženi v teh letih; prosi skupno podjetje, naj te vmesne cilje organu za podelitev razrešnice podrobneje predstavi;

11.  ugotavlja, da je končni proračun za leto 2014, ki je bil na voljo za izvrševanje, vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 1.168.800.000 EUR in odobritve za plačila v višini 576.600.000 EUR; stopnja porabe je za odobritve za prevzem obveznosti znašala 100 %, za odobritve za plačila pa 88,5 %; vendar opaža, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil glede na prvotni proračun za leto 2014 znašala 73 %;

12.  opaža, da je bilo 23 % odobritev za prevzem obveznosti izvršenih z neposrednimi posameznimi prevzetimi obveznostmi, preostalih 77 % pa s skupnimi prevzetimi obveznostmi; ugotavlja, da je nizko stopnjo izvrševanja posameznih obveznosti mogoče pojasniti s splošno zamudo projekta ITER in večkratnimi zahtevami organizacije ITER po spremembah;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

13.  je seznanjen, da je bil dosežen znaten napredek in da je bila na spletnem mestu skupnega podjetja objavljena večina življenjepisov članov upravnega odbora in njegovih pomožnih organov; poleg tega opaža, da v skladu s poslovnikom upravnega odbora tisti njegovi člani, ki ne objavijo svojih življenjepisov, nimajo dostopa do sistema skupnega podjetja za upravljanja dokumentacije, ki vsebuje dokumentacijo upravnega odbora(17);

Sporazum o sedežu

14.  ugotavlja, da je skupno podjetje pozdravilo ponudbo Kraljevine Španije, ki je ponudila nove prostore v souporabi s špansko ustanovo; vseeno opaža, da dogovor ni bil dosežen, ker je bilo na podlagi analize, ki jo je opravil neodvisni zunanji arhitekt, ugotovljeno, da prostori niso primerni(18); poziva skupno podjetje, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izidu nedavnih pogajanj o novi pogodbi za stavbo, ki skupno podjetje gosti že zdaj;

Delovni pogoji

15.  je močno zaskrbljen, ker skupno podjetje še ni sprejelo vseh pravil za izvajanje kadrovskih predpisov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je skupno podjetje opiralo na prehodna ukrepa, da bi se izognilo pravni praznini pred uradnim sprejetjem izvedbenih pravil h kadrovskim predpisom; kljub temu ugotavlja, da je bil glede tega dosežen napredek; poziva skupno podjetje, naj ta problem nemudoma uredi; poziva skupno podjetje, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o nadaljnjem napredku in stanju v zvezi z izvajanjem(19);

Sistemi notranje kontrole

16.  ugotavlja, da je leta 2014 skupina za notranjo revizijo Skupnega podjetja izvedla pregled spremljanja izvajanja pogodb in poudarila pomembne dejavnike tveganja, kot so nedodelana zasnova nekaterih dejavnosti ITER, veliko število zahtevkov za spremembo projekta, nerealističen časovni načrt projekta in zamuda pri izvajanju dejavnosti; ugotavlja, da bo skupno podjetje težko učinkovito zmanjšalo nekatera od teh tveganj, saj je zanje odgovorna organizacija ITER; poleg tega je seznanjen, da je bila pregledu ugotovljena tudi potreba po boljših kontrolah in spremembah procesov, zlasti pri kontroli upravljanja in sprememb, pri finančnem poslovodenju pogodb in pri upravljanju neskladnosti;

17.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je notranji sistem za obvladovanje poslovnega tveganja v letu 2014 odkril deset novih tveganj; ugotavlja, da je bilo od 32 ukrepov, ki so določeni za obravnavo šestih zelo visokih tveganj, izvedenih 13 ukrepov, 9 jih je bilo v teku, eden je bil preklican zaradi zastarelosti, pri devetih pa se izvajanje v času revizije še ni začelo;

18.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo izvedla omejen pregled upravljanja pogodb in poudarila, da se skupno podjetje iz organizacije, ki je pretežno usmerjena v javna naročila, spreminja v organizacijo, ki pretežno upravlja pogodbe; opaža, da je pregled ugotovil, da skupno podjetje napreduje pri vzpostavljanju kontrol na ravni celotne organizacije, s katerimi obravnava tveganja, povezana z izvajanjem pogodb; vendar opaža, da je bilo pri pregledu ugotovljenih tudi več področij, na katerih obstoječe kontrole še niso dovolj dodelane, zlasti v zvezi z upravljanjem sprememb in nepredvidenih stroškov v pogodbah;

Pogodbe o izvedbi operativnih javnih naročil in nepovratna sredstva

19.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so postopki s pogajanji predstavljali 58 % od 67 operativnih postopkov oddaje javnih naročil, začetih leta 2014, in da je mogoče postopke javnih naročil izboljšati;

20.  je zaskrbljen zaradi ugotovitve v poročilu Računskega sodišča, da razen v enem primeru skupno podjetje ob začetku postopkov ni navedlo vsot, ki so bile dodeljene posameznim pogodbam iz omejenega proračuna v višini 6.600.000.000 EUR, in da ni navedlo niti zneska za ocenjeno vrednost ob zaključku teh dejavnosti; opozarja skupno podjetje, da so te informacije nujne za izračun odstopanj stroškov iz omejenega proračuna; poleg tega ugotavlja, da je v enem primeru odstopanje dodeljene vrednosti pogodbe od stroškov po osnovnem scenariju znašalo 29 % in da to odstopanje ni bilo navedeno v poročilu odbora za vrednotenje; poziva skupno podjetje, naj ravna pregledno in dosledno spoštuje načela dobrega finančnega poslovodenja;

21.  je zaskrbljen zaradi navedb iz poročila Računskega sodišča, da so bile v oceni finančnih ponudb, ki jo je pripravil odbor za vrednotenje, odkrite pomanjkljivosti; opaža, da v enem primeru v oceni niso bile upoštevane niti pogodbene možnosti, ki so znašale 32.000.000 EUR, niti dodatni stroški, ki bi nastali; opaža, da v drugem primeru ni bilo primerjave ponudb z dodeljeno vrednostjo iz omejenega proračuna ali s stroški po osnovnem scenariju; poudarja, da odbor za vrednotenje pri nobenem od pregledanih postopkov v svojem poročilu ni navedel ocenjene vrednosti ob zaključku za te pogodbe;

22.  ugotavlja, da so na uspešnost nekaterih postopkov javnih naročil vplivale zamude in da je moralo skupno podjetje v enem postopku javnih naročil v delovni program za leto 2014 vključiti nepredvideno dejavnost, ki ni bila vključena v proračun, zaradi česar je bilo treba skleniti dodatno pogodbo v višini 2.880.000 EUR; opaža, da je bila pri enem postopku javnih naročil ocena tehničnih meril za dodelitev, ki jo je zagotovil odbor za vrednotenje v svojem ocenjevalnem poročilu, preveč splošna, zabeležena pojasnila pa niso bila dovolj natančna, da bi opravičila dodeljene točke; nadalje ugotavlja, da je skupno podjetje pri treh postopkih oddaje javnega naročila sicer objavilo ustrezna obvestila o pogodbah in izvedlo več dejavnosti pred javnimi naročili, vendar ni objavilo predhodnega informativnega obvestila o pogodbah, da bi izboljšalo prepoznavnost in konkurenco, kot priporoča priročnik Komisije o javnih naročilih;

Splošna kontrola in spremljanje pogodb o operativnih javnih naročilih in nepovratnih sredstvih

23.  priznava, da so bili do marca 2015 v celoti ali večinoma izvedeni akcijski načrti, ki jih je skupno podjetje sprejelo v odziv na notranje revizije finančnih krogov, upravljanja nepovratnih sredstev in pogodb s strokovnjaki; poleg tega je seznanjen, da so bili prekoračeni roki za izvajanje pri 29 od 46 priporočil, ki se še izvajajo, ti pa zadevajo akcijske načrte, ki jih je skupno podjetje sprejelo v odziv na opravljene notranje revizije;

24.  ugotavlja, da naknadne revizije nepovratnih sredstev niso bile zaključene v času revizije Računskega sodišča;

Pravni okvir

25.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da skupno podjetje še ni spremenilo svojih finančnih predpisov, kar bi bilo potrebno zaradi sprememb, uvedenih z novo finančno uredbo(20) in okvirno finančno uredbo za organe iz člena 208 nove finančne uredbe(21); potrjuje, da je skupno podjetje sprejelo ukrepe in začelo dialog s Komisijo za rešitev tega vprašanja(22); poziva skupno podjetje, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku v zvezi s tem;

Pravice intelektualne lastnine in industrijska politika

26.  potrjuje, da skupno podjetje meni, da so sprejeti ukrepi učinkoviti za zmanjševanje tveganj in krepitev konkurence; ugotavlja, da je skupno podjetje – kar zadeva industrijsko politiko – izvedlo 24 od 32 ukrepov, ki so bili predvideni do konca proračunskega leta 2014(23);

27.  ugotavlja, da je skupno podjetje sprejelo ukrepe glede izključnih pravic za izkoriščanje intelektualne lastnine, ki jo ustvari na nefuzijskih področjih; nadalje ugotavlja, da je bil namen skupnega podjetja razvijati opredelitve in metodologije za odkrivanje aplikacij fuzije; opozarja na velik pomen tega vprašanja; poziva skupno podjetje, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku v zvezi s tem(24).

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

UL C 422, 17.12.2015, str. 33.

(2)

UL C 422, 17.12.2015, str. 34.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 90, 30.3.2007, str. 58.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 422, 17.12.2015, str. 33.

(8)

UL C 422, 17.12.2015, str. 34.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 90, 30.3.2007, str. 58.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Sklepi Sveta o stanju projekta ITER z dne 7. julija 2010 (sklic 11902/10).

(14)

Poročilo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z razrešnico za leto 2013.

(15)

  Poročilo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z razrešnico za leto 2013.

(16)

  Poročilo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z razrešnico za leto 2013.

(17)

  Poročilo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z razrešnico za leto 2013.

(18)

  Poročilo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z razrešnico za leto 2013.

(19)

  Letno poročilo o dejavnostih ITER, str. 104, in Poročilo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z razrešnico za leto 2013.

(20)

  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(21)

  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(22)

  Poročilo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z razrešnico za leto 2013.

(23)

  Poročilo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z razrešnico za leto 2013.

(24)

  Poročilo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z razrešnico za leto 2013.

Pravno obvestilo