Förfarande : 2015/2196(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0097/2016

Ingivna texter :

A8-0097/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.62
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0198

BETÄNKANDE     
PDF 287kWORD 96k
7.4.2016
PE 571.627v02-00 A8-0097/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014

(2015/2196(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Marian-Jean Marinescu

ÄNDRINGSFÖRSLAG
 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014

(2015/2196(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(4), särskilt artikel 5.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0097/2016).

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja verkställande direktören för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2014,

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014

(2015/2196(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(10), särskilt artikel 5.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0097/2016).

1.  Europaparlamentet uppskjuter avslutandet av räkenskaperna för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014

(2015/2196(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0097/2016), och av följande skäl:

A.  Det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i mars 2007 för en period av 35 år.

B.  Medlemmarna i det gemensamma företaget är Euratom, företrädd av kommissionen, medlemsstaterna i Euratom och tredjeländer som har ingått samarbetsavtal med Euratom om kontrollerad nukleär fusion.

C.  Det gemensamma företaget inledde sin självständiga verksamhet i mars 2008.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014 förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2014 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som avslutades detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

2.  Europaparlamentet konstaterar att institutionerna och organen är skyldiga att varje år lägga fram en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen. Den information som det gemensamma företagen tillhandahöll i rapporten var inte harmoniserad och ofta ofullständig. Parlamentet konstaterar att kommissionen måste ge anvisningarna om hur rapporten ska utformas och vad den ska innehålla.

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport betonar att rådet i sina slutsatser av den 7 juli 2010(13) godkände ett belopp på 6 600 000 000 EUR (i 2008 års priser) för det gemensamma företagets bidrag till Iterprojektets byggfas. Parlamentet konstaterar att detta belopp, som innebar att de ursprungliga budgeterade kostnaderna för denna fas av projektet fördubblades, inte ingick i det belopp på 663 000 000 EUR som kommissionen föreslagit 2010 för oförutsedda utgifter. Parlamentet är medvetet om att Iterorganisationen, för att försöka rätta till de brister som identifierats i förvaltningsgranskningen av Iter 2013, inrättade en reservfond i syfte att tillhandahålla en tydligare mekanism som kompenserar de nationella organen för konstruktionsändringar och skapar incitament för den interna organisationen att införa lösningar som minimerar kostnaderna(14). Parlamentet anser att den avsevärda utökningen av projektkostnaderna kan äventyra andra program som också finansieras genom unionens budget och kan vara i strid med principen om ”valuta för pengarna”.

4.  Europaparlamentet konstaterar att komplexiteten i det gemensamma företagets verksamheter innebär att det finns en stor risk för att beloppet för det gemensamma företagets bidrag till byggfasen måste höjas. Parlamentet konstaterar att dessa risker främst är följden av ändringar i projektresultatens omfattning och förseningar i den nuvarande tidsplanen, som ansågs vara orealistisk, och att Iterorganisationens nya handlingsplan, inklusive omfattning, tidsplan och kostnader (den nya handlingsplanen för Iter), som Iterorganisationens råd (Iterrådet) planerade att offentliggöra i juni 2015, sköts upp till november 2015 och planeras nu att offentliggöras i mitten av 2016. Parlamentet noterar dessutom att när revisionen gjordes uppskattade det gemensamma företaget att projektets byggfas skulle försenas med minst 43 månader. Parlamentet är medvetet om att det gemensamma företaget redan arbetar med att införa en sträng policy rörande ovanstående frågor och att det inte kommer att inleda något upphandlingsförfarande förrän kontraktsvillkoren är tillräckligt stabila. Parlamentet konstaterar dessutom att det gemensamma företaget har sett över upphandlingstidsplanerna för alla system för att försäkra sig om att löptiden för varje aktivitet är korrekt och att det är möjligt att slutföra det planerade arbetet med tanke på de resurser som finns tillgängliga inom organisationen(15).

5.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets senaste uppskattning från november 2014 visade på ett underskott (”negativ reserv”) på 428 000 000 EUR (i 2008 års penningvärde) tills projektets byggfas är avslutad. Parlamentet är medvetet om att det gemensamma företaget nu arbetar med en mer exakt och aktuell uppskattning genom kostnadsminskningsåtgärder, och att kostnadskontroll även i fortsättningen kommer att prioriteras inom ramen för den övergripande projektledningen och under ledning av Iterorganisationens nya generaldirektör. Parlamentet påpekar att kommissionen, vid budgetkontrollutskottets sammanträde den 22 februari 2016, offentligt konstaterade att den ”förkastade” det förslag till handlingsplan som Iterorganisationens nya generaldirektör hade lagt fram. Parlamentet noterar dessutom att det gemensamma företaget har genomfört ett centralt system för att hantera kostnadsuppgifter. Syftet är att noga följa budgetens utveckling och löpande övervaka kostnadsavvikelser(16).

6.  Europaparlamentet uppmanar Iterorganisationens nya generaldirektör att offentliggöra den nya handlingsplanen för Iter. Parlamentet förväntar sig att den nya handlingsplanen för Iter innebär att man klart och tydligt undviker ytterligare förseningar eller kostnader för Iterprojektet.

7.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att aktivt delta i den nya handlingsplanen, som bör inkludera projektets tidsplan och omfattning. Parlamentet förväntar sig att den nya handlingsplanen för Iter ska innehålla åtgärder för att behandla alla iakttagelser som gjorts av revisionsrätten.

8.  Europaparlamentet är medvetet om att det gemensamma företaget fortfarande håller på att utveckla ett centralt och enhetligt system för att integrera alla uppgifter om driften och regelbundet kunna övervaka och kontrollera uppskattningar, kostnader och avvikelser. Parlamentet understryker vikten av att förfoga över ett sådant system. Parlamentet konstaterar dock att det gemensamma företaget inte har uppdaterat värderingen av sitt bidrag till Iterprojektet efter det att byggfasen slutförts. Parlamentet är medvetet om att det gemensamma företaget har ett fullt fungerande system för att kontrollera och övervaka kostnader i samband med upphandlingsförfaranden och på systemnivå, även om alla uppgifter på nivå 6 (kontrakt) ännu inte hade matats in i systemet när revisionen gjordes. Parlamentet är medvetet om att det gemensamma företaget uppskattade projektkostnaderna inom de individuella projektgrupperna i stället för att göra detta på ett centraliserat och enhetligt sätt. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget använder ett antal datahanteringsverktyg för att förvalta och hantera sina operativa och ekonomiska uppgifter, som är integrerade i ett centralt integrerat rapporteringssystem, och att framsteg görs i arbetet med att förbättra systemet så att det går att hantera kostnadsuppgifter och avvikelser.

9.  Europaparlamentet konstaterar att till följd av de utmaningar som Iterprojektet för närvarande står inför har den nya generaldirektören för Iterorganisationen presenterat en handlingsplan för Iterrådet med specifika åtgärder för att komma till rätta med de största hindren som nu påverkar projektets utveckling. Parlamentet noterar också att det gemensamma företagets nya tjänstgörande direktör har utarbetat en handlingsplan för det gemensamma företaget, som i stor utsträckning stöder Iterorganisationens handlingsplan. Parlamentet noterar att det gemensamma företagets tjänstgörande direktör lade fram en handlingsplan för styrelsen i mars 2015, som gav den sitt fulla stöd. Det gemensamma företagets handlingsplan kompletterar Iterorganisationens handlingsplan i ett antal avseenden och identifierar ytterligare förbättringar av det gemensamma företagets egna verksamhet. Parlamentet konstaterar att när revisionen gjordes höll man fortfarande på att fastställa hur de båda handlingsplanerna skulle genomföras i praktiken. Parlamentet konstaterar dessutom att dessa handlingsplaner sedan mars 2015 genomförts och noggrant följts upp av Iterorganisationen och det gemensamma företaget och att de förväntas leda till förbättringar.

10.  Europaparlamentet konstaterar att Iterrådet även godkände en arbetsplan för Iterorganisationen för åren 2016 och 2017, tillsammans med en uppsättning mål som ska uppnås under dessa år. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att mer detaljerat presentera dessa mål för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

11.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budget för 2014 som fanns tillgänglig för genomförandet innehöll åtagandebemyndiganden på 1 168 800 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 576 600 000 EUR. Utnyttjandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndiganden var 100 respektive 88,5 %. Parlamentet konstaterar dock att utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena i förhållande till den ursprungliga budgeten för 2014 var 73 %.

12.  Europaparlamentet konstaterar att 23 % av åtagandebemyndigandena genomfördes via direkta enskilda åtaganden, medan de återstående 77 % genomfördes via övergripande åtaganden. Parlamentet konstaterar att den låga genomförandegraden för enskilda åtaganden beror på att hela Iterprojektet skjutits framåt i tiden och på de många ändringar som Iterorganisationen har begärt.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

13.  Europaparlamentet noterar att avsevärda framsteg har gjorts och att merparten av meritförteckningarna för ledamöterna i styrelsen och dess underorgan har offentliggjorts på det gemensamma företagets webbplats. Parlamentet konstaterar dock att i enlighet med styrelsens arbetsordning har de ledamöter som inte offentliggör sina meritförteckningar inte åtkomst till det gemensamma företagets dokumenthanteringssystem som innehåller styrelsehandlingarna(17).

Värdavtal

14.  Europaparlamentet uppmärksammar att det gemensamma företaget har välkomnat Konungariket Spaniens erbjudande om nya lokaler för det gemensamma företaget, som det skulle dela med en spansk institution. Parlamentet konstaterar dock att ingen överenskommelse nåddes eftersom det tillgängliga utrymmet befanns vara olämpligt enligt en analys som utfördes av en oberoende extern arkitekt(18). Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av de förhandlingar som nyligen förts om ett nytt kontrakt avseende den nuvarande byggnaden.

Arbetsvillkor

15.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över att det gemensamma företaget ännu inte har antagit alla tillämpningsföreskrifter till tjänsteföreskrifterna. Parlamentet konstaterar med oro att det gemensamma företaget tillämpade två övergångsåtgärder för att undvika ett rättsligt tomrum i väntan på det formella antagandet av tillämpningsföreskrifterna till tjänsteföreskrifterna. Parlamentet noterar emellertid att framsteg har gjorts i detta avseende. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att omgående åtgärda detta. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om ytterligare framsteg med och läget för genomförandet(19);

Internkontrollsystem

16.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets internrevisionsfunktion 2014 granskade övervakningen av genomförandet av kontrakt och pekade på att det fanns stora riskfaktorer, t.ex. att några av Iters verksamheter inte var färdigutformade, att många projektändringar begärdes, att projektets tidsplan var orealistisk och att genomförandet av verksamheter var försenat. Parlamentet konstaterar att det är svårt för det gemensamma företaget att begränsa vissa av dessa risker på ett effektivt sätt, eftersom de hänför sig till Iterorganisationen. Parlamentet konstaterar dessutom att granskningen även visade att det behövs striktare kontroller och att processerna behöver ändras, särskilt när det gäller kontrollen av förvaltning och ändringar, ekonomisk förvaltning av kontrakt och förvaltning av bristande överensstämmelse.

17.  Europaparlamentet noterar med oro från revisionsrättens rapport att det gemensamma företagets interna riskhanteringssystem identifierade tio nya risker 2014. Parlamentet konstaterar att av de 32 åtgärder som identifierades för att hantera de sex mycket höga riskerna var tretton genomförda, nio höll på att genomföras, en avbröts eftersom den var föråldrad och nio hade inte inletts när revisionen gjordes.

18.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision gjorde en begränsad granskning av kontraktsförvaltningen och fann att det gemensamma företaget håller på att ändras från att vara en organisation som främst är inriktad på upphandling till en organisation som främst förvaltar kontrakt. Parlamentet noterar att revisionen visade att det gemensamma företaget gör framsteg när det gäller att fastställa enhetsomfattande kontroller för att hantera riskerna i samband med genomförandet av kontrakten. Parlamentet konstaterar dock att revisionen även identifierade ett antal områden där de befintliga kontrollerna ännu inte är tillräckligt mogna, särskilt när det gäller hanteringen av kontraktsändringar och oförutsedda händelser.

Kontrakt om upphandling för operativa ändamål och bidrag

19.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att förhandlade förfaranden utgjorde 58 % av de 67 upphandlingsförfaranden för operativa ändamål som inleddes 2014, och att det finns utrymme för förbättringar av upphandlingsförfarandena.

20.  Europaparlamentet uttrycker oro angående iakttagelserna i revisionsrättens rapport, enligt vilka det gemensamma företaget i alla fall utom ett inte tillhandahöll det belopp som anslagits för de olika kontrakten från budgeten som hade ett tak på 6 600 000 000 vid tidpunkten för inledandet av förfarandet, och att det inte angav de preliminära totala kostnaderna vid slutförandet av dessa verksamheter. Parlamentet påminner det gemensamma företaget om att sådan information är grundläggande för att beräkna kostnadsavvikelserna från den maximala budgeten. Parlamentet konstaterar dessutom att avvikelsen från värdet på det tilldelade kontraktet över grundkostnaden i ett fall var 29 %, och att denna avvikelse inte angavs i utvärderingskommitténs rapport. Parlamentet uppmanar med kraft det gemensamma företaget att agera på ett transparent sätt och strikt respektera principerna om sund ekonomisk förvaltning.

21.  Europaparlamentet noterar med oro att revisionsrätten i sin rapport uppger att den funnit brister i utvärderingskommitténs bedömning av de finansiella erbjudandena. Parlamentet konstaterar att man i ett fall vid bedömningen inte tog hänsyn vare sig till variationerna i kontraktet (på 32 000 000 EUR) eller till ytterligare kostnader som skulle uppstå. Parlamentet noterar att i ett annat fall jämfördes inte anbuden mot det anslagna värdet inom den maximala budgeten eller mot grundkostnaden. Parlamentet påpekar att i inget av de granskade förfarandena innehöll utvärderingskommitténs rapporter uppgifter om de preliminära totala kostnaderna vid slutförandet för dessa kontrakt.

22.  Europaparlamentet konstaterar att resultaten av vissa upphandlingsförfaranden påverkades av förseningar. I ett upphandlingsförfarande var det gemensamma företaget tvunget att inkludera en oförutsedd och obudgeterad aktivitet i arbetsprogrammet 2014, vilket ledde till ett ytterligare kontrakt på 2 880 000 EUR. Parlamentet konstaterar att vid ett upphandlingsförfarande var utvärderingskommitténs bedömning av de tekniska tilldelningskriterierna i utvärderingskommitténs rapport alltför allmän och de kommentarer som redovisades var inte tillräckligt detaljerade för att motivera de poäng som delats ut. Parlamentet noterar dessutom att vid tre upphandlingsförfaranden offentliggjorde det gemensamma företaget de tillhörande meddelandena om kontrakt och utförde ett antal åtgärder inför upphandlingen, men utlyste inte kontrakten genom ett förhandsmeddelande för att öka synligheten och konkurrensen, vilket kommissionen rekommenderar i anvisningarna om offentlig upphandling.

Övergripande kontroll och övervakning av upphandlingskontrakt för operativa ändamål och av bidrag

23.  Europaparlamentet noterar att de handlingsplaner som det gemensamma företaget antog efter internrevisionerna av ekonomihanteringsprocesser, bidragsförvaltning och expertkontrakt hade genomförts helt eller till största delen i mars 2015. Parlamentet noterar dessutom att av de 46 rekommendationer som fortfarande pågår hade tidsgränsen för genomförandet av 29 rekommendationer överskridits i förhållande till de handlingsplaner som antagits av det gemensamma företaget som svar på de utförda revisionerna.

24.  Europaparlamentet konstaterar att efterhandsrevisionerna av bidrag inte hade slutförts vid tidpunkten för revisionsrättens revision.

Rättslig ram

25.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget ännu inte har ändrat sina finansiella bestämmelser så att de återspeglar de ändringar som införts genom den nya budgetförordningen(20) och den rambudgetförordning för organen som avses i artikel 208 i den nya budgetförordningen(21). Parlamentet noterar att det gemensamma företaget har vidtagit åtgärder och inlett en dialog med kommissionen för att lösa denna fråga(22). Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om framstegen i detta avseende;

Immateriell äganderätt och näringslivspolicy

26.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget anser att de befintliga åtgärderna är effektiva när det gäller att begränsa risker och öka konkurrensen. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget när det gäller industripolitik genomförde 24 av de 32 planerade åtgärderna före utgången av budgetåret 2014(23).

27.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget har vidtagit åtgärder när det gäller den exklusiva rätten att använda de immateriella rättigheter som produceras på områden utanför fusionsområdet. Parlamentet noterar dessutom att det var meningen att det gemensamma företaget skulle ta fram definitioner och metoder för att identifiera fusionstillämpningar. Parlamentet påminner om att denna fråga är mycket viktig. Parlamentet ber det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om framstegen i detta avseende(24);

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 33.

(2)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 34.

(3)

  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

  EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.

(5)

  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 33.

(8)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 34.

(9)

  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

  EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.

(11)

  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Rådets slutsatser om Iter av den 7 juli 2010 (ref.11902/10).

(14)

  Uppföljningsrapport om ansvarsfrihetsförfarandet 2013.

(15)

  Uppföljningsrapport om ansvarsfrihetsförfarandet 2013.

(16)

  Uppföljningsrapport om ansvarsfrihetsförfarandet 2013.

(17)

  Uppföljningsrapport om ansvarsfrihetsförfarandet 2013.

(18)

  Uppföljningsrapport om ansvarsfrihetsförfarandet 2013.

(19)

  Iters årliga verksamhetsrapport – s. 104 och uppföljningsrapporten om ansvarsfrihetsförfarandet 2013.

(20)

  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(21)

  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(22)

  Uppföljningsrapport om ansvarsfrihetsförfarandet 2013.

(23)

  Uppföljningsrapport om ansvarsfrihetsförfarandet 2013.

(24)

  Uppföljningsrapport om ansvarsfrihetsförfarandet 2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy