Postup : 2015/2178(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0098/2016

Předložené texty :

A8-0098/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.43
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0179

ZPRÁVA     
PDF 516kWORD 97k
7.4.2016
PE 569.757v02-00 A8-0098/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014

(2015/2178(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014

(2015/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0098/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014

(2015/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(10), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0098/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014

(2015/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0098/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 činil 9 708 297 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 0,39 %;

B.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013 činil 8 820 666 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 0,05 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2014 vyústilo ve vysokou míru plnění rozpočtu dosahující 100 % a že míra plnění prostředků na platby činila 85,61 %;

Závazky a přenesené prostředky

2.  bere na vědomí informaci obsaženou ve zprávě Účetního dvora, že celkově dosáhly přenosy prostředků přidělených na závazky do roku 2015 částku 1 332 421 EUR (15 % celkových prostředků); bere na vědomí, že přenosy dosáhly v hlavě II (správní výdaje) výše 612 981 EUR (49 %), takže ve srovnání s předchozím rokem představovaly snížení o 10 %; uznává, že tyto přenosy souvisely s investicemi do infrastruktury IT, která byla podle plánu objednána ke konci roku pro dvě kanceláře agentury;

3.  bere na vědomí, že z rozpočtového roku 2013 byla přenesena částka ve výši 717 927 EUR; konstatuje, že 49 460 EUR (6,89 %) přenosů v roce 2013 bylo zrušeno;

Převody

4.  s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy agentury a také zjištění auditu Účetního dvora se míra a povaha převodů v roce 2013 udržela v mezích příslušných finančních předpisů;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

5.  na základě výroční zprávy o činnosti agentury konstatuje, že ke konci roku 2014 měla agentura 62 stálých zaměstnanců; dále konstatuje, že v roce 2014 ukončili tři zaměstnanci pracovní poměr v agentuře, bylo zveřejněno deset oznámení o volných místech a sedm zaměstnanců bylo přijatých;

6.  konstatuje, že agentura se potýká s problémy při získávání a udržení dostatečně kvalifikovaných pracovníků na podporu svých činností, zejména vzhledem k umístění své kanceláře na Krétě, kde je mezinárodní vzdělávání problematickým faktorem; uznává, že agentura uzavřela dohodu o úrovni poskytovaných služeb s každou ze soukromých škol, jež navštěvují děti zaměstnanců kanceláře v Aténách, jelikož se tam nenacházejí žádné evropské školy; dále konstatuje, že mezi Komisí a agenturou byla uzavřena nová dohoda o mandátu a poskytování služeb, která poskytuje podrobnější informace o financování evropských škol, jež navštěvují děti zaměstnanců agentury;

7.  konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti agentury provedla agentura v roce 2014 poprvé prověrku pracovních míst s použitím společné metodiky přijaté pro agentury; konstatuje dále, že podle této prověrky bylo 68 % zaměstnanců agentury v kategorii provozních funkcí, 22 % v kategorii administrativní podpory a koordinace a 10 % zaměstnanců bylo zaměstnáno v neutrálních funkcích;

Interní audit

8.  bere na vědomí, že počátkem roku 2014 měla agentura 25 otevřených doporučení z předchozích zpráv útvaru interního auditu Komise (IAS); bere na vědomí, že 24 doporučení bylo uzavřeno v roce 2014, jak potvrdil IAS při své návštěvě agentury „na místě“ v listopadu 2014; konstatuje, že jedno otevřené doporučení bylo uzavřeno v roce 2015 poté, co byl zaveden nástroj e-workflows;

Další připomínky

9.  uznává, že agentura přijala vnitřní politiky s cílem zvýšit nákladovou efektivnost a environmentální přijatelnost svých zařízení; poznamenává, že důležitým krokem ke splnění obou požadavků bylo přijetí „bezpapírové“ platformy sloužící k řízení pracovních postupů a uchovávání interních dokumentů; s uspokojením konstatuje, že agentura ve snaze dosáhnout bezpapírové pracovní prostředí už prakticky odstranila veškeré písemné pracovní postupy včetně spisů a dokumentů týkajících se finančních operací a lidských zdrojů a nahradila je elektronickými dokumenty a pracovními postupy; uznává, že tento nástroj byl úspěšně zaveden v lednu 2015;

10.  prohlašuje, že výroční zprávy agentury by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá agenturu, aby se standardní součástí jejích výročních zpráv stala kapitola věnovaná těmto prvkům;

11.  v návaznosti na absolutorium udělené agentuře za rok 2013 bere na vědomí, že podle nájemní smlouvy uzavřené mezi řeckými orgány, agenturou a pronajímatelem platí nájem za kancelářské prostory v Aténách řecké orgány; vyjadřuje obavy v souvislosti s neustále zpožděnými platbami nájemného, k čemuž docházelo i v roce 2014 a 2015 a což představuje významné riziko pro dobrou pověst, finance a kontinuitu činnosti agentury; se znepokojením konstatuje, že v roce 2015 byla splátka za prvních šest měsíců roku uhrazena 27. srpna 2015, a to až poté, co agentura obdržela varování, že pronajímatel kanceláře v Aténách zahájí soudní řízení; naléhavě vyzývá Komisi, agenturu a řecké orgány, aby nalezly řešení tohoto problému s cílem výrazně omezit rizika, jimž agentura čelí;

°

°  °

12.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 223.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 223.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 223.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 223.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Texty přijaté toho dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění