Postup : 2015/2178(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0098/2016

Predkladané texty :

A8-0098/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.43
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0179

SPRÁVA     
PDF 526kWORD 95k
7.4.2016
PE 569.757v02-00 A8-0098/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014

(2015/2178(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014

(2015/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(6) (EÚ, Euratom) č. 966/20123, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0098/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014

(2015/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie(8) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(10), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(12) (EÚ, Euratom) č. 966/20123, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0098/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014

(2015/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0098/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 9 708 297 EUR, čo predstavuje nárast o 0,39 % v porovnaní s rokom 2013;

B.  keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2013 dosiahol sumu 8 820 666 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 0,05 % v porovnaní s rokom 2013;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 % a že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 85,61 %;

Záväzky a prenosy

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že celkový objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 bol 1 332 421 EUR (15 % celkových rozpočtových prostriedkov); berie na vedomie, že prenosy boli vo výške 612 981 EUR (49 %) v hlave II (administratívne výdavky), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zníženie o 10 %; uznáva, že tieto prenosy sa týkali investícií do infraštruktúry IT, ktoré boli objednané približne koncom roka pre dve kancelárie agentúry;

3.  poznamenáva, že z rozpočtového roka 2013 bola prenesená suma 717 927 EUR; berie na vedomie, že 49 460 EUR (6,89 %) z prenosov z roku 2013 bolo zrušených;

Presuny

4.  s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy agentúry, ako aj zistení z auditu vykonaného Dvorom audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2013 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  na základe výročnej správy o činnosti agentúry konštatuje, že koncom roka 2014 zamestnávala 62 stálych zamestnancov; ďalej konštatuje, že v roku 2014 traja zamestnanci ukončili pracovný pomer v agentúre, bolo zverejnených desať oznámení o voľných miestach a sedem zamestnancov bolo prijatých;

6.  konštatuje, že agentúra sa stretáva s problémami pri získavaní a udržaní dostatočne kvalifikovaného personálu na podporu svojich činností, najmä vzhľadom na umiestnenie svojej kancelárie na Kréte, kde je medzinárodné vzdelávanie problematickým faktorom; uznáva, že agentúra uzavrela dohodu o úrovni poskytovaných služieb s každou zo súkromných škôl, ktoré využívajú deti zamestnancov kancelárie v Aténach, keďže sa tam nenachádzajú žiadne európske školy; ďalej konštatuje, že medzi Komisiou a agentúrou bola uzatvorená nová dohoda o mandáte a poskytovaní služieb, ktorá poskytuje podrobnejšie informácie o financovaní európskych škôl, ktoré využívajú deti zamestnancov agentúry;

7.  konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti agentúry agentúra v roku 2014 prvýkrát uskutočnila previerku pracovných miest, pričom použila spoločnú metodiku prijatú pre agentúry; konštatuje ďalej, že podľa tejto previerky je 68 % zamestnancov agentúry v kategórii prevádzkových funkcií, 22 % je v kategórii administratívnej podpory a koordinácie a 10 % zamestnancov bolo zamestnaných v neutrálnych funkciách;

Vnútorný audit

8.  berie na vedomie, že začiatkom roka 2014 mala agentúra 25 nevyriešených odporúčaní z predchádzajúcich správ Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS); berie na vedomie, že 24 odporúčaní bolo uzavretých v roku 2014, ako potvrdil IAS pri svojej návšteve agentúry „na mieste“ v novembri 2014; konštatuje, že jedno nevyriešené odporúčanie bolo uzavreté v roku 2015 po tom, ako bol zavedený nástroj e-workflows;

Ďalšie pripomienky

9.  uznáva, že agentúra prijala vnútorné politiky s cieľom zvýšiť nákladovú efektívnosť a environmentálnu prijateľnosť svojich zariadení; poznamenáva, že dôležitým krokom smerom k splneniu oboch požiadaviek bolo prijatie „bezpapierovej“ platformy slúžiacej na riadenie pracovných postupov a uchovávanie interných dokumentov; s uspokojením konštatuje, že agentúra už prakticky odstránila všetky písomné pracovné postupy vrátane spisov a dokumentov týkajúcich sa finančných operácií a ľudských zdrojov a nahradila ich elektronickými dokumentmi a pracovnými postupmi v snahe dosiahnuť k bezpapierové pracovné prostredie; uznáva, že tento nástroj bol úspešne zavedený v januári 2015;

10.  konštatuje, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

11.  v nadväznosti na absolutórium udelené agentúre za rok 2013 berie na vedomie, že podľa zmluvy o prenájme medzi gréckymi orgánmi, agentúrou a prenajímateľom platia nájomné za kancelárie v Aténach grécke orgány; je znepokojený tým, že toto nájomné je neustále uhrádzané neskoro, čo sa dialo aj v rokoch 2014 a 2015 a čo predstavuje významné riziko z hľadiska dobrej povesti, financií a kontinuity činností agentúry; so znepokojením konštatuje, že v roku 2015 bola splátka za prvých šesť mesiacov roka uhradená 27. augusta 2015, a to až potom, čo agentúra dostala varovanie, že prenajímateľ kancelárie v Aténach začne súdne konanie; naliehavo vyzýva Komisiu, agentúru a grécke orgány, aby našli riešenie tohto problému s cieľom výrazne obmedziť riziká, ktorým je agentúra vystavená;

°

°  °

12.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 223.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 223.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 223.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 223.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne oznámenie