Menetlus : 2015/2172(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0099/2016

Esitatud tekstid :

A8-0099/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.51
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0187

RAPORT     
PDF 300kWORD 94k
7.4.2016
PE 569.765v02-00 A8-0099/2016

Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksuse (Eurojust) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2172(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Eurojusti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Eurojusti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Eurojusti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust Eurojusti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(3)), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)(4), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0099/2016),

1.  annab heakskiidu Eurojusti haldusdirektori tegevusele Eurojusti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Eurojusti haldusdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Eurojusti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Eurojusti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Eurojusti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust Eurojusti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)(10), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0099/2016),

1.  märgib, et Eurojusti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Eurojusti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Eurojusti haldusdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Eurojusti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Eurojusti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0099/2016),

A.  arvestades, et Eurojusti finantsaruannete kohaselt oli Eurojusti 2014. aasta lõplik eelarve 33 667 239 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 4,04 % suurust kasvu; arvestades, et Eurojusti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Eurojusti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et Eurojusti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks Eurojusti esitatud teabe selle kohta, et

  kolleegium võttis 2015. aasta juunis vastu haldusnõukogu huvide konflikti puudumise deklaratsiooni vormi;

  komisjoni siseauditi talitus viis ellu rakendamata soovituse eelarveaastast 2013, mis oli märgitud väga oluliseks;

  2015. aasta oktoobris esitati ameti „Suunised huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta“ haldusnõukogule ning need võeti vastu 2016. aasta jaanuaris juhatuse koosolekul; palub Eurojustil esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tuvastatud huvide konflikti juhtumite nimekiri ja võtta vastu ranged ja selged eeskirjad nn pöördukse efekti vastu;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib rahuloluga, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,82 %, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 0,21 % suurust kasvu; tõdeb, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 87,31 %, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 2,34 % suurust kahanemist;

3.  võtab teadmiseks Eurojusti teate selle kohta, et ta on vähendanud 2015. aasta eelarveridu eesmärgiga vähendada puudusi eelarve planeerimises ja rakendamises; märgib lisaks, et nimetatud meedet rakendatakse ka 2016. ja 2017. aasta eelarvete suhtes;

4.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murega, et palkade korrigeerimise ja paranduskoefitsiendi suurenemise finantsmõjuga ei olnud 2014. aasta algses eelarves arvestatud; peab kahetsusväärseks, et palgaeelarve ligi 1 800 000 euro suuruse puudujäägi tõttu tuli ajutiselt vähendada tegevuskulusid ning teha aasta lõpus suuri ümberpaigutusi haldus- ja tegevuseelarve ridadelt; märgib, et nimetatud eelarvepuudujääki tasakaalustati osaliselt paranduseelarve abil, millega eraldati Eurojustile täiendavalt 1 200 000 eurot ning et kavandatud projektide rakendamise jätkamise tagamiseks võeti kulukohustusi;

5.  märgib, et Eurojust eraldab toetusi ühiste uurimisrühmade toetamiseks oma eelarvest; märgib lisaks, et aasta lõpuks oli välja makstud vaid 32,8 %, peamiselt seetõttu, et eelarve täitmine sõltub toetusesaajatest ja nende esitatud kulude hüvitamise taotlustest, mis seab ohtu eelarve täitmise; palub Eurojustil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle probleemi lahendamiseks võetud meetmetest ning pakkuda toetusesaajatele paremaid juhiseid;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

6.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute kogumäär oli kõrge, nimelt 99 %; märgib samas, et III jaotise puhul oli assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmise määr kõrge, nimelt 35 %, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 2 % suurust kasvu; tõdeb, et kõrge assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmise määr tulenes peamiselt ajutisest eelarvepuudujäägist, mistõttu kulukohustusi sai võtta alles aasta lõpupoole, ning 2014. aasta lõpukuudel käivitatud ühiste uurimisrühmade toetusprojektidest, mille eest tuli teha maksed alles 2015. aastal;

7.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Eurojust kavatseb hinnata liigendatud assigneeringute kasutust, et tagada oma operatiivtegevuse rahastamine; märgib lisaks, et kõnealune algatus on käivitatud konsulteerides Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadiga ning eelarve peadirektoraadiga; palub Eurojustil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle algatuse tulemustest ja võetud meetmetest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8.  võtab teadmiseks Eurojusti püüded esitada terviklikum hankekava ning nõuab tungivalt, et Eurojust avaldaks sõlmitud lepingute täieliku nimekirja;

9.  kiidab heaks Eurojusti organisatsioonilise struktuuri, liikmete ja haldusstruktuuride üksikasjaliku esitusviisi ning Eurojusti hea halduse tava eeskirja avaldamise veebisaidil;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10.  tuletab Eurojustile meelde, et tal tuleb võtta vastu siduvad sise-eeskirjad rikkumisest teatajate kaitseks vastavalt 1. jaanuaril 2014 jõustunud personalieeskirjade artiklile 22c;

Sisekontroll

11.  tõdeb Eurojustilt saadud teabe põhjal, et komisjoni siseauditi talitus viis 2014. aastal läbi riskihindamise, mille tulemusi on siseauditi talitus kasutanud oma 2014.–2016. aastate strateegilise siseauditi kava alusena ning Eurojust haldusprotsessi potentsiaalsete täiendavate parandusvõimaluste leidmiseks; märgib, et Eurojusti võetud meetmed seoses sisekontrollistandardite rakendamisega olid seotud eetiliste ja organisatsiooniliste väärtustega ning riskijuhtimisprotsessiga;

Siseaudit

12.  võtab teadmiseks Eurojusti märkuse, et 2014. aastal siseauditi talitus kriitilise tähtsusega soovitusi ei esitanud; märgib lisaks, et siseauditi talitus esitas 2015. aasta esimeses kvartalis rakendamata soovituse 2013. aastast; jääb ootama läbivaatamise tulemusi ning palub Eurojustil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tulemustest teada anda;

Muud märkused

13.  võtab teadmiseks Eurojusti avalduse, et seni lahendamata küsimust Eurojusti haldusdirektori ja kolleegiumi kattuvate vastutusalade kohta, mille Euroopa Kohus tuvastas 2011. aastal, saab uut Eurojusti määrust(13) käsitleva käimasoleva seadusandliku ettepaneku raames lahendada üksnes seadusandja; on seisukohal, et kõnealune ettepanek tuleks võtta vastu kooskõlas finantshuvide kaitse direktiivi(14) ja Euroopa Prokuratuuri määrusega(15); nõuab tungivalt, et nõukogu viiks lõpule nimetatud ettepanekutes esitatud vajalikud reformid;

14.  võtab teadmiseks Eurojusti teate, et 2014. aastal otsustati peatada organisatsioonilise struktuuri läbivaatamist käsitlevad projektid; märgib, et uus Eurojusti määrus võiks reguleerida haldusega seotud küsimusi, millest tulenevalt mõlemad projektid algselt algatati;

15.  väljendab heameelt 2014. aastal loodud õppekava üle, mille eesmärk on rahuldada töötajate ametialaseid vajadusi, ning kompetentsiraamistiku loomise üle, mille eesmärk on rahuldada Eurojusti põhivajadused ja juhtimisalased vajadused; märgib, et 2014. aasta kompetentsiraamistiku projekti alane töö tuli 2015. aastal lõpule viia ja muuta kättesaadavaks kõikidele töötajatele; palub Eurojustil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile ajakohastatud teavet kompetentsiraamistiku rakendamise kohta;

16.  nõuab, et need liidu institutsioonid ja ametid, sealhulgas Euroopa Parlament, kes on kehtestanud käitumisjuhendi, tõhustaksid selle rakendamise meetmeid, nt majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud kontrolle;

17.  kutsub Eurojusti üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

18.  tuletab meelde, et Eurojusti tugevdamist käsitleva otsuse(16) artikli 41a kohaselt tuleb Eurojusti kolleegiumil enne 4. juunit 2014 tellida sõltumatu välishindamine nimetatud otsuse rakendamise ja Eurojusti tegevuse kohta; väljendab heameelt lõppraporti(17) avaldamise üle ning võtab teadmiseks selles esitatud kaheksa strateegilist soovitust;

19.  on seisukohal, et lobitöö läbipaistvuse suurendamiseks tuleb rakendada uusi abinõusid nende eetiliste probleemide lahendamiseks, mis on seotud lobitöö poliitilise rolli ning lobitöö tavade ja mõjuga, samuti abinõusid usaldusväärsuse paremaks tagamiseks; teeb ettepaneku kehtestada kõigis liidu institutsioonides ja ametites ühised eeskirjad lobitöö tegemisele;

°

°  °

20.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(18) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

19.2.2016

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Eurojusti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2172(DEC))

Arvamuse koostaja: Monica Macovei

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab teadmiseks kontrollikoja järeldused, et Eurojusti raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt selle finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2.  märgib, et töötasude korrigeerimise ja paranduskoefitsiendi finantsmõjuga ei olnud 2014. aasta algses eelarves arvestatud; peab kahetsusväärseks, et töötasude eelarve umbes 1,8 miljoni euro suurune puudujääk tingis tegevuskulude ajutisi kärpeid, mis mõjutasid negatiivselt käimasolevate projektide elluviimist ja muutsid 2014. aasta lõpus vajalikuks 1,2 miljoni euro suuruse paranduseelarve; nõuab eelarve vastutustundlikku ja usaldusväärset haldamist;

3.  võtab teadmiseks Eurojusti püüded esitada terviklikum hankekava ning nõuab tungivalt, et Eurojust avaldaks sõlmitud lepingute täieliku nimekirja;

4.  kiidab heaks Eurojusti organisatsioonilise struktuuri, liikmete ja haldusstruktuuride üksikasjaliku esitusviisi ning Eurojusti hea halduse tava eeskirja avaldamise veebisaidil;

5.  peab kahetsusväärseks, et Eurojust ei ole töötanud välja poliitikat ja praktilisi suuniseid huvide konfliktide ennetamiseks ja haldamiseks vastavalt komisjoni 2013. aasta detsembris avaldatud suunistele; palub Eurojustil huvide konfliktide ennetamise ja haldamise läbivaadatud korra kiiresti vastu võtta ja teavitada vastuvõtmisest eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni; palub Eurojustil võtta parandusmeetmeid ja esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tuvastatud huvide konflikti juhtumite nimekiri, samuti võtta vastu ranged ja selged eeskirjad nn pöördukse efekti vastu;

6.   tuletab Eurojustile meelde, et tal tuleb võtta vastu siduvad sise-eeskirjad rikkumisest teatajate kaitseks vastavalt 1. jaanuaril 2014 jõustunud personalieeskirjade artiklile 22c.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

53

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 315.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 315.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 315.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 315.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta, COM(2015)535 final, 2013/0256(COD), 17.7.2013

(14)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil, COM(2012)363 final, 2012/0193(COD), 11.7.2012

(15)

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta, COM(2013)534 final, 2013/0255(APP), 17.7.2013

(16)

Nõukogu otsus 2009/426/JSK, millega tugevdatakse Eurojusti ja muudetakse otsust 2002/187/JSK, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu, ELT L 138, 4.6.2009, lk 29

(17)

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf

(18)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusalane teave