Postup : 2015/2172(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0099/2016

Predkladané texty :

A8-0099/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.51
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0187

SPRÁVA     
PDF 668kWORD 111k
7.4.2016
PE 569.765v02-00 A8-0099/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) za rozpočtový rok 2014

(2015/2172(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2014

(2015/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami Eurojustu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória Eurojustu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Eurojustu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Eurojustu za rozpočtový rok 2014

(2015/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami Eurojustu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória Eurojustu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(10), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Eurojustu sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2014

(2015/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na absolutórium za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Eurojustu na rok 2014 sumu 33 667 239 EUR, čo predstavuje nárast o 4,04 % v porovnaní s rokom 2013; keďže celý rozpočet Eurojustu pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka Eurojustu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe informácií Eurojustu berie na vedomie, že:

  kolégium Eurojustu v júni 2015 schválilo vzor pre vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov správnou radou;

  Útvar Európskej komisie pre vnútorný audit uzavrel neukončené odporúčanie z rozpočtového roku 2013, ktoré bolo hodnotené ako veľmi dôležité;

  usmernenia Komisie o prevencii a riešení konfliktom záujmov boli správnej rade predložené v októbri 2015 a následne boli prijaté na schôdzi rady v januári 2016; žiada Eurojust, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytol zoznam zistených prípadov konfliktov záujmov a aby prijal prísne a jednoznačné pravidlá proti tzv. javu otáčavých dverí;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,82 %, čo predstavuje zvýšenie o 0,21 % oproti roku 2013; potvrdzuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 87,31 %, čo predstavuje zníženie o 2,34 % oproti roku 2013;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Eurojustu, že znížil počet rozpočtových riadkov v rozpočte na rok 2015 s cieľom zmierniť nedostatky v plánovaní a plnení rozpočtu; ďalej konštatuje, že v tomto postupe sa bude pokračovať pri rozpočtoch na roky 2016 a 2017;

4.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že v pôvodnom rozpočte na rok 2014 nebol zohľadnený finančný vplyv úprav platov ani zvýšenie opravného koeficientu; s poľutovaním konštatuje, že chýbajúce prostriedky v rozpočte na mzdy vo výške približne 1 800 000 EUR si vyžiadali dočasné krátenie operačných nákladov a rozsiahle prevody z administratívnych a prevádzkových rozpočtových riadkov na konci roka; poznamenáva, že tento nedostatok bol čiastočne vyrovnaný opravným rozpočtom, ktorý pre Eurojust poskytol dodatočných 1 200 000 EUR, a že boli uzavreté záväzky s cieľom napredovať v plánovaných projektoch;

5.  berie na vedomie, že Eurojust zo svojho rozpočtu poskytuje granty na podporu spoločných vyšetrovacích tímov; okrem toho konštatuje, že do konca roka bolo vyplatených len 32,8 % prostriedkov, a to hlavne v dôsledku toho, že plnenie rozpočtu závisí od príjemcov a žiadostí o úhradu, ktoré predložili, čo ohrozilo plnenie rozpočtu; vyzýva Eurojust, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na riešenie tohto problému a aby poskytol lepšie usmernenie pre príjemcov;

Záväzky a prenosy

6.  na základe správy Dvora audítorov poznamenáva, že celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov dosiahla 99 %; konštatuje však, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave III dosiahla 35 %, čo predstavuje zvýšenie o 2 % oproti roku 2013; potvrdzuje, že dôvodom vysokej miery prenosov bol najmä dočasný rozpočtový deficit, keď sa záväzky mohli realizovať až koncom roka, a udeľovanie grantov na projekty pre spoločné vyšetrovacie tímy, ktoré sa začalo v posledných mesiacoch roka 2014, pričom platby boli splatné až v roku 2015;

7.  víta skutočnosť, že Eurojust vyhodnotí používanie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom zabezpečiť financovanie svojich operačných činností; okrem toho konštatuje, že táto iniciatíva prebieha v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov a Generálnym riaditeľstvom pre rozpočet; vyzýva Eurojust, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch tejto iniciatívy a o prijatých opatreniach;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  berie na vedomie úsilie, ktoré Eurojust vynaložil s cieľom poskytnúť komplexnejší plán verejného obstarávania, a naliehavo ho vyzýva, aby zverejnil celkový zoznam udelených zákaziek;

9.  víta podrobnú prezentáciu organizačnej štruktúry, členov a administratívnych štruktúr Eurojustu, ako aj zverejnenie kódexu dobrej správnej praxe na jeho webstránke;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

10.  pripomína Eurojustu, že v súlade s článkom 22c služobného poriadku, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2014, EÚ musí prijať vnútorné záväzné pravidlá na ochranu oznamovateľov;

Vnútorné kontroly

11.  berie na vedomie vyhlásenie Eurojustu, že Útvar Európskej komisie pre vnútorný audit v roku 2014 vypracoval hodnotenia rizík a že útvar pre vnútorný audit využil výsledky týchto hodnotení ako základ pre strategický plán vnútorného auditu na roky 2014 – 2016 a Eurojust ho využil na vymedzenie možných ďalších zlepšení administratívneho procesu; uznáva činnosti Eurojustu týkajúce sa uplatňovania štandardov vnútornej kontroly, ktoré sa vzťahujú na etické a organizačné hodnoty, ako aj na proces riadenia rizika;

Vnútorný audit

12.  uznáva pripomienku Eurojustu, že v roku 2014 útvar pre vnútorný audit nevydal žiadne odporúčanie s rozhodujúcim významom; okrem toho konštatuje, že v prvom štvrťroku 2015 útvar pre vnútorný audit vydal jedno „nevyriešené“ odporúčanie z roku 2013; očakáva výsledky preskúmania a vyzýva Eurojust, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledku;

Ďalšie pripomienky

13.  berie na vedomie vyhlásenie Eurojustu, že pretrvávajúci problém, ktorý zistil Dvor audítorov v roku 2011 a týka sa prekrývania zodpovednosti administratívneho riaditeľa a kolégia Eurojustu, môžu vyriešiť len zákonodarné orgány v rámci prebiehajúceho postupu pre legislatívny návrh nového nariadenia o Eurojuste(13); domnieva sa, že tento návrh by mal byť prijatý v súlade so smernicou o ochrane finančných záujmov(14) a nariadením o zriadení Európskej prokuratúry(15); naliehavo vyzýva Radu, aby v rámci týchto návrhov uskutočnila nevyhnutné reformy;

14.  berie na vedomie vyhlásenie Eurojustu, že sa v roku 2014 rozhodol pozastaviť projekty vyplývajúce z preskúmania organizačnej štruktúry; poznamenáva, že v novom nariadení o Eurojuste by sa mohli riešiť otázky týkajúce sa riadenia, ktoré viedli k začatiu oboch projektov v minulosti;

15.  víta ročný plán vzdelávania vypracovaný v roku 2014 na pokrytie profesionálnych potrieb zamestnancov, ako aj vytvorenie rámca právomocí s cieľom zohľadniť hlavné a lídrovské potreby Eurojustu; poznamenáva, že práca na návrhu rámca právomocí vykonaná v roku 2014 musí byť dokončená a sprístupnená všetkým pracovníkom v roku 2015; vyzýva Eurojust, aby poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium aktuálne informácie o uplatňovaní rámca právomocí;

16.  vyzýva tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

17.  vyzýva Eurojust, aby posilnil svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispieval k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

18.  pripomína, že podľa článku 41a rozhodnutia o posilnení Eurojustu(16) kolégium Eurojustu do 4. júna 2014 zadá vypracovanie nezávislého externého hodnotenia vykonávania tohto rozhodnutia, ako aj činností vykonávaných Eurojustom; víta vydanie záverečnej správy(17) a berie na vedomie jej osem strategických odporúčaní;

19.  zastáva názor, že v záujme zvýšenia úrovne transparentnosti lobistických aktivít je potrebné prijať ďalšie kroky na riešenie etických otázok týkajúcich sa politickej úlohy lobistických skupín, ich postupov a vplyvu a na presadzovanie záruk integrity; navrhuje zavedenie spoločných pravidiel upravujúcich vykonávanie lobistických činností v inštitúciách a agentúrach Únie;

°

°  °

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [XX XXXX [2016](18) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

19.2.2016

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2014

(2015/2172(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie závery Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka Eurojustu verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a že jeho operácie sú zákonné a riadne;

2.  konštatuje, že v pôvodnom rozpočte na rok 2014 nebol zohľadnený finančný vplyv úprav platov ani zvýšenie opravného koeficientu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku tohto deficitu v rozpočte na mzdy vo výške 1,8 milióna EUR bolo potrebné vykonať niektoré dočasné škrty operačných výdavkov, ktoré mali negatívny vplyv na realizáciu prebiehajúcich projektov a vyžiadali si opravný rozpočet vo výške 1,2 milióna EUR na konci roku 2014; požaduje zodpovedné a náležité rozpočtové hospodárenie;

3.  berie na vedomie úsilie, ktoré Eurojust vynaložil s cieľom poskytnúť komplexnejší plán verejného obstarávania, a naliehavo ho vyzýva, aby zverejnil celkový zoznam udelených zákaziek;

4.  víta podrobnú prezentáciu organizačnej štruktúry, členov a administratívnych štruktúr Eurojustu, ako aj zverejnenie kódexu dobrej správnej praxe na jeho webstránke;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Eurojust neprijal politiku a praktického sprievodcu pre riešenie a prevenciu konfliktov záujmov v súlade s pokynmi, ktoré v decembri 2013 vydala Komisia; vyzýva Eurojust, aby bezodkladne prijal revidované opatrenia týkajúce sa prevencie a riešenia konfliktov záujmov a aby o tom informoval orgán udeľujúci absolutórium; žiada Eurojust, aby prijal nápravné opatrenia a orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytol zoznam zistených prípadov konfliktu záujmov a zároveň aby prijal prísne a jednoznačné pravidlá proti tzv. javu otáčavých dverí;

6.   pripomína Eurojustu, že v súlade s článkom 22c služobného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014, musí prijať vnútorné záväzné pravidlá na ochranu oznamovateľov korupcie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

53

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 315.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 315.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 315.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 315.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1

(10)

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) COM(2015)535 final, 2013/0256(COD) zo 17. júla 2013.

(14)

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva COM(2012)363 final, 2012/0193(COD) z 11. júla 2012.

(15)

Návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)534 final, 2013/0255(APP) zo 17. júla 2013.

(16)

Rozhodnutie Rady 2009/426/SVV o posilnení Eurojustu a o zmene a doplnení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom, Ú. v. EÚ L 138, 4.6.2009, s. 29.

(17)

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf

(18)

Prijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne oznámenie