Процедура : 2015/2168(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0100/2016

Внесени текстове :

A8-0100/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.34
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0170

ДОКЛАД     
PDF 710kWORD 123k
7.4.2016
PE 569.748v02-00 A8-0100/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година

(2015/2168(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година

(2015/2168(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(4), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0100/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година

(2015/2168(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(10), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0100/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година

(2015/2168(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0100/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за околна среда („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 52 573 071 EUR, което представлява увеличение с 6,70% спрямо 2013 г.; като има предвид, че 76,81% от бюджета на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза; като има предвид, че увеличението е свързано предимно с оперативни разходи за стратегически действия,

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че през 2014 г. Агенцията е стартирала поръчка за предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните технологии и географските информационни системи (ГИС) за изпълнението на компонента, свързан с достъп до референтните данни (RDA), и за подпомагане на Агенцията при другите ѝ дейности, свързани с програма „Коперник“; отбелязва, че според доклада на Сметната палата един важен аспект на тръжната процедура, посочен като „вече известен недостатък“, не е бил определен в техническите спецификации; установява въз основа на информация от Агенцията, че „вече известният недостатък“ все пак е бил описан в точка 6.3.2 от тръжните спецификации;

Бюджет и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,19% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,19%;

Поети задължения и преноси

3.  признава, че при годишния одит на Сметната палата не са констатирани съществени проблеми по отношение на равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения през 2014 г.; отбелязва, че въпреки че общият размер на преносите от 2014 към 2015 г. е по-висок отколкото през предходната година, 69,36% от тази сума се отнася до окончателното плащане на вноската за 2014 г. в полза на Европейските тематични центрове (ЕТЦ), която съгласно споразуменията е трябвало да бъде платена след представянето на четвъртия тримесечен доклад за напредъка през 2015 г.;

Трансфери

4.  отбелязва, че през 2014 г. са извършени общо 24 трансфера; отбелязва, че тези трансфери са под ограничението от 10% от бюджетните кредити за финансовата година, записани в бюджетния ред, от който се прави трансферът, и възлизат на 268 128 EUR (0,64% от общия размер на бюджетните кредити); отбелязва, че 40% от броя на трансферите са извършени с многогодишни бюджетни кредити и следователно не са включени в изчисляването на тези 10%;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че е намалила броя на своите служители в съответствие с принципите, установени в Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина(13), и че това е довело до съкращаване на три временни длъжности за 2014 г.; установява въз основа на информация от Агенцията, че адаптирането на организационната ѝ структура с цел постигане на необходимите съкращения без отрицателно въздействие върху способността ѝ да изпълнява основната част от многогодишната си работна програма става все по-трудно, по-специално с оглед на очакваното допълнително съкращаване на персонала над границата, определена в Междуинституционалното споразумение; отбелязва, че в последната външна оценка на Агенцията се твърди, че административните ѝ разходи са по-ниски от разходите на други подобни агенции;

6.  изисква Агенцията да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката и изключването по отношение на обществените поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, за да не се допускат дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за защитата на финансовите интереси на Съюза;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

7.  отбелязва, че стратегията за борба с измамите на Агенцията е била приета от управителния ѝ съвет през ноември 2014 г. с цел гарантиране на подходящо решение на свързаните с конфликти на интереси въпроси и разработване на дейности за борба с измамите, особено чрез предотвратяване, откриване, повишаване на осведомеността и по-тясно сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (OLAF); отбелязва, че в съответствие с Методологията и насоките за стратегиите за борба с измамите за децентрализираните агенции на ЕС на Европейската служба за борба с измамите Агенцията е извършила оценка на риска от измама за своите дейности въз основа на прогнозната вероятност и възможното въздействие на измамите;

8.  изисква Агенцията да приложи член 16 от Правилника за персонала, като публикува ежегодно информация относно висшите служители, които са напуснали служба, както и списък с конфликтите на интереси;

9.  насърчава Агенцията да повишава в по-голяма степен осведомеността сред своите служители във връзка с политиката относно конфликтите на интереси, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

10.  призовава институциите и агенциите на ЕС, които са въвели кодекси за поведение, включително Европейския парламент, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

11.  призовава за цялостно подобряване на предотвратяването на корупцията и борбата с нея чрез възприемане на всеобхватен подход, който започва с осигуряването на по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или подобряването на регистри за прозрачност и предоставянето на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки, а също и със съответни трети държави;

12.  отбелязва, че Агенцията е публикувала на уебсайта си декларациите за интереси на своето ръководство в допълнение към вече публикуваните автобиографии; отбелязва, че управителният съвет на Агенцията е осигурил достъп до автобиографиите на членовете на съвета, които са се съгласили да ги предоставят;

Вътрешен контрол

13.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че Агенцията е започнала да прилага нова политика за предварителен и последващ контрол на безвъзмездните средства; отбелязва, че към момента на извършването на одита от Сметната палата процедурите за проверка все още не са били документирани; установява въз основа на информация от Агенцията, че когато е започнала да прилага новата политика за контрол през май 2014 г., е отдала приоритетно значение на указанията за бенефициентите относно изготвянето на декларациите за разходи; освен това потвърждава, че тези указания са били разработени и изпратени до финансовите служители, които извършват предварителни проверки на безвъзмездните средства, и се прилагат от финансовата 2016 година;

14.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата установените слабости в предварителните и последващите проверки на Агенцията; отбелязва, че в един случай поисканите документи не са били предоставени, а в друг случай са били включени недопустими разходи, но въпреки това е бил одобрен пълният размер на заявената сума; установява въз основа на информация от Агенцията, че вследствие на констатациите на Сметната палата Агенцията е започнала процедура по възстановяване на разходите от въпросния бенефициент във втория случай; потвърждава, че Агенцията ще документира стриктно всички евентуално възникнали в бъдеще случаи на неспазване на правилата за проверка или отклонения от установените политики и процедури;

15.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Сметната палата, че, въпреки че предварителната и последващата проверка са несъвместими задачи, вътрешният одитор е участвал и в дветe; установява въз основа на информация от Агенцията, че предстои разработването на официална стратегия за последващите проверки, която ще гарантира съвместимостта със задачите на структурата на Агенцията за вътрешен одит; признава, че вътрешният одитор на Агенцията ще извършва единствено последващи проверки, включително проверки на място, и ще проверява ефективността на процедурата за предварителни проверки на Агенцията; очаква Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка, постигнат по отношение на прилаганите мерки във връзка с политиката за предварителен и последващ контрол;

Вътрешен одит

16.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит на управлението на данни/информация, включващ свързания с ИТ компонент, който е започнал през 2014 г. и е приключил през 2015 г.; очаква резултатите от одита, които ще бъдат представени в годишния доклад на Агенцията за 2015 г.;

17.  отбелязва, че поради изменението на финансовия регламент на Агенцията е съставена нова Харта за вътрешен одит, която е одобрена от управителния съвет на Агенцията; отбелязва, че управителният съвет е новият получател на докладите на структурата за вътрешен одит (IAC) и че той също така ще одобри годишния работен план и ще предприеме последващи действия във връзка с препоръките на IAC;

Други коментари

18.  отбелязва, че Агенцията е сключила договор за услуги по осигуряване на резервни копия на информацията, в т.ч. на електронната поща, с дружество, предоставящо компютърни услуги в облак, като за целта е използвала междуинституционален договор, предоставен от Комисията; отбелязва, че условията на договора не определят достатъчно добре къде се съхраняват данните на Агенцията, което означава, че съществува риск привилегиите и имунитетите на Европейските общности, под чието действие попада Агенцията, да не са гарантирани и доставчикът на услугите да не спазва изцяло гаранциите за поверителност, определени в член 7 на Хартата на основните права на Европейския съюз; установява въз основа на информация от Агенцията, че след получаването на разяснения и гаранции от доставчика на услуги тя счита, че идентифицираните остатъчни рискове са приемливи и разгледани подходящо в уговорените клаузи на договора; отбелязва, че въпреки това Агенцията ще извършва периодични проверки на изпълнението на договора с оглед повторна оценка на рисковете и предприемане на съответни мерки и корективни действия, ако бъде счетено за необходимо;

°

°  °

19.  по отношениена други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016](14) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

22.1.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година

(2015/2168(DEC))

Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че през 2014 г. наличните ресурси на Европейската агенция за околна среда (Агенцията) са възлизали на 52 500 000 EUR, от които 36 437 517 EUR (69,4%) са предоставени от общия бюджет на Европейския съюз; отбелязва също така, че тази сума представлява 0,025% от общия бюджет на Съюза;

2.  приема за сведение, че 130 от 135-те длъжности от щатното разписание са били заети към края на 2014 г. и че 74 договорно наети лица и командировани национални експерти са били наети от Агенцията; отбелязва малко по-високия процент заети длъжности в сравнение с 2013 г. и намаляването на дела на договорно наетите лица и командированите национални експерти в сравнение с 2013 г.; отбелязва, че Агенцията отделя 72% от своите човешки ресурси за изпълнението на оперативни дейности и насърчава Агенцията да се стреми към постигането на по-нататъшен напредък в тази насока;

3.  отбелязва коментара относно предварителните и последващите проверки, който Сметната палата отново прави тази година, по-специално относно отново отбелязаните тази година слабости, свързани с безвъзмездната помощ; припомня, по-специално, че системата на предварителни проверки е обект на дискусия между Сметната палата и Агенцията от 2012 г. насам; насърчава Агенцията да увеличи още повече усилията по отношение на мерките за контрол;

4.  отбелязва, че през 2014 г. Агенцията е стартирала поръчка за предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните технологии и географските информационни системи за изпълнението на компонента, свързан с достъп до референтните данни (RDA), и за подпомагане на Агенцията при другите ѝ дейности, свързани с програмата „Коперник“, на стойност 1,7 млн. евро. отбелязва коментара на Сметната палата, че един важен аспект на тръжната процедура, посочен като „вече известен недостатък“, не е определен никъде в техническите спецификации и че едни по-ясни тръжни спецификации биха допринесли за по-ефективна и конкурентна процедура за възлагане на обществени поръчки и призовава Агенцията в бъдеще да изготвя ясни тръжни спецификации;

5.  приветства обявяването от страна та Сметната палата на операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година, за законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

6.  призовава отговорния орган на Агенцията да приложи възможно най-скоро стратегията за борба с измамите;

7.  препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

10

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Daniel Dalton

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 143.

(2)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 143.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.

(5)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 143.

(8)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 143.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.

(11)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(14)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация