Postup : 2015/2168(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0100/2016

Předložené texty :

A8-0100/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.34
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0170

ZPRÁVA     
PDF 620kWORD 118k
7.4.2016
PE 569.748v02-00 A8-0100/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2014

(2015/2168(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2014

(2015/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0100/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2014

(2015/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí(10), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0100/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro životní prostředí odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2014

(2015/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0100/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro životní prostředí (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 52 573 071 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 6,70 %; vzhledem k tomu, že 76,81 % rozpočtu agentury se odvíjí od rozpočtu Unie; vzhledem k tomu, že tento nárůst do značné míry souvisí s provozními výdaji na strategická opatření;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2014 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

Připomínky k legalitě a správnosti operací

1.  ze zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura v roce 2014 vydala výzvu k podávání nabídek na poskytování poradenských služeb v oblasti IT a geografických informačních systémů pro provádění složky přístupu k referenčním údajům a na podporu agentury v ostatních činnostech souvisejících s projektem Copernicus; konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora nebyl v technických specifikacích vymezen důležitý aspekt výběrového řízení, který je označován jako „známé nedostatky“; bere na vědomí informaci agentury, že „známé nedostatky“ však byly popsány v části 6.3.2 zadávací dokumentace;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v rozpočtovém roce 2014 byla míra plnění rozpočtu, která činila 99,19 %, a že míra čerpání prostředků na platby činila 87,19 %;

Závazky a přenesené prostředky

3.  bere na vědomí, že výroční audit Účetního dvora nezjistil žádné závažné problémy, pokud jde o míru přenesených prostředků přidělených na závazky v roce 2014; konstatuje, že ačkoliv je celkový objem přenesených prostředků z roku 2014 do roku 2015 vyšší oproti minulému roku, týká se 69,36 % prostředků z této částky konečné platby příspěvku na evropská tematická střediska, jež proběhla v roce 2014 a která měla být podle příslušné dohody uskutečněna až po vydání 4. čtvrtletní zprávy o pokroku v roce 2015;

Převody

4.  konstatuje, že v roce 2014 bylo uskutečněno 24 převodů; konstatuje, že tyto převody nedosahovaly 10% limitu prostředků na daný rok, jak vyplývá z rozpočtové položky, z níž byly převody uskutečněny, a činily 268 128 EUR (0,64 % celkových prostředků); konstatuje, že 40 % převodů bylo uskutečněno na rozlišené položky, a tudíž nejsou zahrnuty do výpočtu 10% limitu;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

5.  bere na vědomí informaci agentury, že snížila počet svých zaměstnanců v souladu s interinstitucionální dohodou o rozpočtové kázni(13), v důsledku čehož byl snížen počet dočasných pracovních míst na rok 2014 o tři; bere na vědomí informaci agentury, že uzpůsobování její organizační struktury tak, aby v ní bylo možné najít rezervy, aniž by to mělo nežádoucí dopad na její kapacitu zajišťovat provádění hlavních součástí jejího víceletého pracovního programu, je stále náročnější, a to zejména s ohledem na další předpokládané snižování stavu zaměstnanců nad limit stanovený interinstitucionální dohodou; bere na vědomí, že v posledním externím hodnocení agentury se uvádí, že správní náklady agentury jsou nižší než u podobných agentur;

6.  žádá agenturu, aby důsledně uplatňovala opatření týkající se diskrétnosti a vyloučení u zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být v každém z takových případů prováděny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby uplatňovala kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což je zásadní v zájmu ochrany finančních zájmů EU;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

7.  bere na vědomí, že správní rada agentury přijala v listopadu 2014 strategii agentury pro boj proti podvodům, jejímž účelem je zajistit řádné řešení otázek střetu zájmů a rozvíjet činnosti týkající se boje proti podvodům, zejména prostřednictvím prevence, zjišťování, zvyšování povědomí a užší spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF); bere na vědomí, že v souladu s „Metodikou a pokyny týkajícími se strategií decentralizovaných agentur EU pro boj proti podvodům“, které vypracoval úřad OLAF, vypracovala agentura posouzení rizika podvodů u svých činností, a to na základě odhadu pravděpodobnosti vzniku podvodů a jejich možného dopadu;

8.  žádá, aby agentura uplatňovala článek 16 služebního řádu tím, že bude každoročně zveřejňovat informace o vyšších úřednících, kteří odešli ze služby, i seznam případů střetu zájmů;

9.  vybízí agenturu, aby lépe zvyšovala povědomí svých zaměstnanců o politice předcházení střetům zájmů, souběžně s již probíhajícími akcemi zaměřenými na zvyšování informovanosti, a požaduje, aby bezúhonnost a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

10.  vyzývá orgány a agentury EU, které zavedly kodexy chování, a to i Evropský parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

11.  vyzývá k celkovému zlepšení předcházení korupci a boje proti ní, a to prostřednictvím celostního přístupu, počínaje lepším přístupem veřejnosti k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, zavedením nebo posílením rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření pro vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými třetími zeměmi;

12.  konstatuje, že agentura na svých internetových stránkách zveřejnila kromě životopisů členů svého vedení, které již zveřejněny byly, i jejich prohlášení o zájmech; bere na vědomí, že správní rada agentury zveřejnila životopisy těch svých členů, kteří s jejich poskytnutím souhlasili;

Vnitřní kontroly

13.  ze zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura zahájila provádění nové politiky pro kontrolu grantů ex ante a ex post; bere na vědomí, že v okamžiku auditu Účetního dvora ještě nebyly zdokumentovány postupy ověřování; bere na vědomí informaci agentury, že při zavádění nové politiky pro kontrolu grantů v květnu 2014 upřednostnila pokyny pro příjemce týkající se přípravy výkazů nákladů; dále bere na vědomí, že tyto pokyny byly vypracovány a rozeslány úředníkům odpovědným za zdroje, kteří provádějí ověřování grantů ex ante, a použijí se od rozpočtového roku 2016;

14.  ze zprávy Účetního dvora bere na vědomí nedostatky, které byly zjištěny v oblasti ověřování ex ante a ex post na straně agentury; zdůrazňuje, že ačkoliv v jednom z případů nebyly poskytnuty požadované dokumenty a v dalším byly zahrnuty nezpůsobilé náklady, byla přesto schválena celá požadovaná částka; od agentury se dozvídá, že ve druhém případě zahájila v návaznosti na zjištění Účetního dvora postup pro zpětné získání prostředků od dotčeného příjemce; bere na vědomí, že agentura bude důsledně zaznamenávat každý případ neprovedených kontrol nebo odchylek od stanovených pravidel a postupů, pokud by k nim v budoucnu došlo;

15.  ze zprávy Účetního dvora bere se znepokojením na vědomí, že přestože jsou ověřování ex ante a ex post neslučitelnými úkoly, interní auditor byl zapojen do obou z nich; bere na vědomí informaci agentury, že bude vyvinuta strategie formálního ověřování ex post, která zajistí soulad s úkoly útvaru interního auditu agentury; bere na vědomí, že interní auditor bude vykonávat výhradně kontroly ex post, včetně ověřování na místě, a bude ověřovat účinnost postupů agentury pro ověřování ex ante; očekává, že agentura podá orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o dosaženém pokroku a o opatřeních přijatých v souvislosti s politikou kontrol ex-ante a ex-post;

Interní audit

16.  bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl audit řízení údajů/informací, včetně složky IT, který probíhal od roku 2014 a byl dokončen v roce 2015; se zájmem očekává výsledky tohoto auditu, které budou uvedeny ve výroční zprávě agentury za rok 2015;

17.  konstatuje, že v důsledku změny finančního nařízení agentury správní rada agentury stanovila a schválila nové stanovy interního auditu; bere na vědomí, že se správní rada stala novým příjemcem zpráv oddělení vnitřního auditu a bude rovněž schvalovat roční plán činnost a opatření v návaznosti na doporučení oddělení vnitřního auditu;

Další připomínky

18.  konstatuje, že agentura uzavřela smlouvu na služby IT týkající se zálohování dat, včetně služeb elektronické pošty, s poskytovatelem cloudových služeb a využila přitom interinstitucionální smlouvu sjednanou Komisí; konstatuje, že podmínky smlouvy dostatečně nevymezují umístění údajů agentury, v důsledku čehož vzniká riziko, že nebudou zaručeny výsady a imunity Evropských společenství, které se na agenturu vztahují, ani to, aby poskytovatel služeb plně zachovával důvěrnost osobních údajů zaručenou článkem 7 Listiny základních práv EU; bere na vědomí informaci agentury, že v návaznosti na obdržení vysvětlení a záruk od poskytovatele služeb má agentura za to, že zjištěná zbývající rizika jsou přijatelná a jsou odpovídajícím způsobem ošetřena ve sjednaných smluvních doložkách; bere na vědomí, že agentura bude i přesto provádět pravidelné kontroly plnění smlouvy s cílem opětovně posuzovat rizika a případně přijmout vhodné kroky a nápravná opatření;

°

°  °

19.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2016](14) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

22.1.2016

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2014

(2015/2168(DEC))

Navrhovatel: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že v roce 2014 měla Evropská agentura pro životní prostředí (dále jen „agentura“) k dispozici částku 52 500 000 EUR, z níž bylo 36 437 517 EUR (69,4 %) poskytnuto ze souhrnného rozpočtu Evropské unie; dále konstatuje, že tato částka představuje 0,025 % celkového rozpočtu Unie;

2.  bere na vědomí, že na konci roku 2014 bylo z celkových 135 pracovních míst obsazeno 130 a že agentura zaměstnávala 74 smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků; konstatuje, že míra obsazenosti se oproti roku 2013 mírně zvýšila a že poměr smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků se oproti roku 2013 snížil; konstatuje, že agentura věnuje 72 % svých lidských zdrojů na provozní činnosti, a vybízí agenturu, aby dále pokračovala tímto směrem;

3.  bere na vědomí připomínku ke kontrolám ex-ante a ex-post, kterou letos Účetní dvůr znovu učinil, zejména pokud jde o opětovně zjištěné nedostatky v případě auditovaných grantových operací; zejména připomíná, že systém kontrol ex-ante byl předmětem diskusí mezi Účetním dvorem a agenturou již od roku 2012; vybízí agenturu, aby nadále vyvíjela více úsilí, pokud jde o kontrolní opatření;

4.  konstatuje, že v roce 2014 vydala agentura výzvu k podávání nabídek na poskytování poradenských služeb v oblasti IT a geografických informačních systémů pro provádění složky přístupu k referenčním údajům a na podporu agentury v ostatních činnostech souvisejících s projektem Copernicus až do výše 1,7 mil. EUR; bere na vědomí připomínku Účetního dvora, že v technických specifikacích nebyl nikde definován významný aspekt nabídkového řízení, tj. „známé nedostatky“, a že by jasnější zadávací dokumentace přispěla k účinnějšímu a konkurenceschopnějšímu zadávacímu řízení, a vyzývá agenturu, aby v budoucnu připravovala jasnější zadávací dokumentaci;

5.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr oznámil, že operace, na nichž se zakládá účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2014, byly ve všech významných ohledech legální a správné;

6.  žádá odpovědný orgán agentury, aby co nejdříve začal uplatňovat strategii proti podvodům;

7.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

21.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

10

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Daniel Dalton

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 143.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 143.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 143.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 143.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a a řádném finančním řízení ze dne 2. prosince 2013 (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).

(14)

Texty přijaté tohoto dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění