Procedure : 2015/2168(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0100/2016

Indgivne tekster :

A8-0100/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.34
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0170

BETÆNKNING     
PDF 381kWORD 95k
7.4.2016
PE 569.748v02-00 A8-0100/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014

(2015/2168(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Derek Vaughan

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014

(2015/2168(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(4), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0100/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014

(2015/2168(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(10), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0100/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014

(2015/2168(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0100/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Miljøagentur (i det følgende benævnt "agenturet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 52 573 071 EUR, hvilket svarer til en stigning på 6,70 % sammenlignet med 2013; der henviser til, at 76,81 % af agenturets budget stammer fra EU's budget; der henviser til, at stigningen hovedsagelig vedrører aktionsudgifter til strategiske aktioner;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2014 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

1.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet i 2014 iværksatte et udbud med henblik på indkøb af tjenesteydelser vedrørende rådgivning om IT og geografiske informationssystemer (GIS) i forbindelse med implementering af komponenten Reference Data Access (RDA) og med henblik på at yde støtte til agenturet vedrørende andre aktiviteter i relation til Copernicus; bemærker, at det i Revisionsrettens beretning er angivet, at et vigtigt aspekt ved udbuddet, der betegnes som "kendte mangler", ikke var defineret nogen steder i de tekniske specifikationer; erfarer fra agenturet, at de "kendte mangler" imidlertid var beskrevet i afsnit 6.3.2 i udbudsmaterialet;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,19 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 87,19 %;

Forpligtelser og fremførsler

3.  anerkender, at der i Revisionsrettens årlige revision ikke blev fundet nogen bemærkelsesværdige forhold for så vidt angår niveauet af forpligtede bevillinger, som blev fremført i 2014; bemærker, at det samlede niveau af fremførsler fra 2014 til 2015 er højere end i det foregående år, men at 69,36 % af dette beløb henviser til den endelige betaling af bidraget i 2014 til europæiske temacentre (ETC), som ifølge aftalerne skulle betales, efter at den fjerde kvartalsstatusrapport var blevet forelagt i 2015;

Overførsler

4.  bemærker, at der i alt blev foretaget 24 overførsler i 2014; bemærker, at disse overførsler lå under grænsen på 10 % af årets bevillinger, hvilket fremgår af den budgetpost, hvorfra overførslen er foretaget, og beløb sig til 268 128 EUR (0,64 % af de samlede bevillinger); bemærker, at 40 % af overførslerne blev foretaget fra opdelte bevillinger og derfor ikke medtaget i beregningen af de 10 %;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

5.  erfarer fra agenturet, at det reducerede antallet af ansatte i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin(13), og at det således har nedlagt tre midlertidige stillinger for året 2014; anerkender agenturets oplysninger om, at tilpasningen af dets organisationsstruktur for at finde de nødvendige stillinger, der skal nedlægges, uden at skade dets kapacitet til at opfylde de vigtigste dele af dets flerårige arbejdsprogram bliver stadig vanskeligere, navnlig med hensyn til de yderligere forventede personalenedskæringer over den grænse, der er anført i den interinstitutionelle aftale; noterer sig, at det i den seneste eksterne evaluering af agenturet er anført, at dets administrative omkostninger er lavere end lignende agenturers omkostninger;

6.  anmoder agenturet om at sikre dels en stringent anvendelse af foranstaltningerne vedrørende skønsbeføjelser og udelukkelse i forbindelse med offentlige indkøb og i den forbindelse, at der i hvert enkelt tilfælde foretages passende baggrundskontrol, dels anvendelse af udelukkelseskriterierne til at udelukke virksomheder i tilfælde af, at der foreligger en interessekonflikt, idet dette er af afgørende betydning for at beskytte Unionens finansielle interesser;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

7.  bemærker, at agenturets strategi til bekæmpelse af svig blev vedtaget af dets bestyrelse i november 2014 med henblik på at sikre en korrekt håndtering af interessekonflikter og udvikle svigbekæmpelsesforanstaltninger, navnlig gennem forebyggelse, afsløring, oplysningskampagner og et tættere samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF); noterer sig, at agenturet i overensstemmelse med OLAF's metoder og vejledning om strategier til bekæmpelse af svig for decentrale EU-agenturer gennemførte en vurdering af sine aktiviteter med hensyn til risikoen for svig på grundlag af den anslåede sandsynlighed for og den mulige indvirkning af svig;

8.  anmoder om, at agenturet gennemfører artikel 16 i personalevedtægten ved årligt at offentliggøre oplysninger om højtstående embedsmænd, der er udtrådt af tjenesten, samt en liste over interessekonflikter;

9.  tilskynder agenturet til at øge opmærksomheden omkring politikken om interessekonflikter blandt deres ansatte sideløbende med de igangværende oplysningsaktiviteter og medtagelsen af integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk emne, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler;

10.  opfordrer de EU-institutioner og -agenturer, der har indført adfærdskodekser – herunder Europa-Parlamentet – til at fremskynde gennemførelsesforanstaltningerne hertil, som f.eks. kontrol af erklæringer om økonomiske interesser;

11.  opfordrer til en generel forbedring af forebyggelsen og bekæmpelsen af korruption ved hjælp af en holistisk tilgang, der skal begynde med bedre offentlig adgang til dokumenter og strengere regler om interessekonflikter, indførelse eller styrkelse af åbenhedsregistre og tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til retshåndhævende foranstaltninger, samt ved hjælp af et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og med relevante tredjelande;

12.  bemærker, at agenturet på sit websted foruden CV'er har offentliggjort interesseerklæringer for medlemmer af dets bestyrelse; bemærker, at agenturets bestyrelse har tilgængeliggjort CV'erne for de bestyrelsesmedlemmer, som indvilliger i at stille dem til rådighed;

Interne kontroller

13.  bemærker ud fra Revisionsrettens beretning, at agenturet er begyndt at gennemføre en ny politik for forudgående og efterfølgende kontrol i relation til tilskud; bemærker, at kontrolprocedurerne på tidspunktet for Revisionsrettens revision endnu ikke var blevet dokumenteret; erfarer fra agenturet, at det, da det begyndte at gennemføre den nye politik for kontrol i maj 2014, prioriterede retningslinjerne til støttemodtagere for udarbejdelsen af omkostningsopgørelser; erfarer endvidere, at disse retningslinjer blev uddybet og udsendt til de ressourceansvarlige medarbejdere, der udfører forudgående kontroller af støtte, og vil finde anvendelse fra regnskabsåret 2016;

14.  bemærker ud fra Revisionsrettens beretning de svagheder, der er identificeret i agenturets forudgående og efterfølgende kontrol; påpeger, at der i ét tilfælde ikke blev forelagt de ønskede dokumenter, og i et andet blev der medtaget ikke-støtteberettigede udgifter, men hele det anmeldte beløb blev ikke desto mindre godkendt; erfarer fra agenturet, at det efter Revisionsrettens bemærkninger indledte en inddrivelsesprocedure mod den pågældende støttemodtager i det andet tilfælde; erfarer fra agenturet, at det nøje vil dokumentere ethvert tilfælde af tilsidesættelse af kontrolprocedurer og afvigelse fra standardpolitikker og -procedurer, der kan forekomme i fremtiden;

15.  bemærker med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at den interne revisor, på trods af at de forudgående og efterfølgende kontroller er uforenelige opgaver, var involveret i begge; erfarer fra agenturet, at en formel politik for efterfølgende kontrol skal udarbejdes for at sikre overensstemmelse med de opgaver, der udføres af agenturets interne revisionsfunktion; erfarer, at agenturets interne revisor udelukkende skal foretage efterfølgende kontroller, herunder kontroller på stedet, og kontrollere effektiviteten af agenturets procedurer for forudgående kontrol; forventer, at agenturet rapporterer tilbage til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort med hensyn til de iværksatte foranstaltninger vedrørende politikken for forudgående og efterfølgende kontrol;

Intern revision

16.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste gennemførte en revision af data-/informationsstyring, herunder på IT-området, og at denne revision blev indledt i 2014 og afsluttet i 2015; ser frem til resultaterne af revisionen, der vil blive forelagt i agenturets årsrapport for 2015;

17.  bemærker, at et nyt internt revisionscharter som følge af ændringen i agenturets finansforordning blev fastlagt og godkendt af agenturets bestyrelse; noterer sig, at bestyrelsen er den nye modtager af rapporterne fra den interne revisionsfunktion, og at bestyrelsen også vil godkende den årlige arbejdsplan og følge op på henstillingerne fra den interne revisionsfunktion;

Andre bemærkninger

18.  bemærker, at agenturet har indgået en kontrakt om IT-backuptjenester - herunder e-mailtjenester - med en cloudtjenesteudbyder og anvendt en interinstitutionel kontrakt fra Kommissionen; bemærker, at betingelserne i kontrakten ikke i tilstrækkelig grad definerer lokaliseringen af agenturets data, hvilket betyder, at der er en risiko for, at De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, som agenturet er omfattet af, ikke er garanteret, og at tjenesteudbyderen ikke fuldt ud respekterer privatlivets fred i overensstemmelse med artikel 7 i EU's charter om grundlæggende rettigheder; erfarer fra agenturet, at det efter at have modtaget præciseringer og garantier fra tjenesteudbyderen mener, at de identificerede resterende risici er acceptable og håndteret på hensigtsmæssig vis i de indgåede kontraktbestemmelser; bemærker, at agenturet ikke desto mindre vil foretage periodiske gennemgange af kontraktens gennemførelse med henblik på revurdering af risici og vedtagelse af passende afhjælpende foranstaltninger om nødvendigt;

°

°  °

19.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx xxxx 2016](14) [om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol].

22.1.2016

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014

(2015/2168(DEC))

Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at Det Europæiske Miljøagenturs (agenturets) disponible ressourcer i 2014 udgjorde 52 500 000 EUR, hvoraf 36 437 517 EUR (69,4 %) blev stillet til rådighed via Den Europæiske Unions almindelige budget; bemærker også, at dette beløb udgør 0,025 % af Unionens samlede budget;

2.  noterer sig, at 130 af de 135 stillinger var blevet besat ved udgangen af 2014, og at 74 kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter var ansat af agenturet; bemærker, at beskæftigelsesgraden er steget en smule sammenlignet med 2013, og at andelen af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter er faldet sammenlignet med 2013; bemærker, at agenturet bruger 72 % af sine menneskelige ressourcer til operationelle aktiviteter og tilskynder agenturet til at gøre yderligere fremskridt i denne retning;

3.  anerkender bemærkningen om forudgående og efterfølgende kontroller, som Revisionsretten på ny fremsatte i år, navnlig med hensyn til de svagheder, som igen blev konstateret i år, for så vidt angår de reviderede tilskudstransaktioner; minder navnlig om, at systemet med forudgående kontrol har været genstand for drøftelser mellem Revisionsretten og agenturet siden 2012; opfordrer agenturet til at styrke indsatsen med hensyn til kontrolforanstaltninger;

4.  bemærker, at agenturet i 2014 iværksatte et udbud med henblik på indkøb af tjenesteydelser – rådgivning om IT og geografiske informationssystemer i forbindelse med implementering af komponenten Reference Data Access samt støtte til agenturet vedrørende andre aktiviteter i relation til Copernicus – til en værdi af 1,7 mio. EUR; noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at et vigtigt aspekt ved udbuddet, der betegnes som "kendte mangler", ikke er defineret nogen steder i de tekniske specifikationer, og at klarere udbudsbetingelser ville have bidraget til en mere effektiv og konkurrencepræget udbudsprocedure, og opfordrer agenturet til at udarbejde klare udbudsbetingelser i fremtiden;

5.  glæder sig over, at Revisionsretten har oplyst, at de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2014, i alle væsentlige henseender er lovlige og formelt rigtige;

6.  opfordrer agenturets ansvarlige organ til snarest muligt at gennemføre strategien til bekæmpelse af svig;

7.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur meddeles decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

10

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Daniel Dalton

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 143.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 143.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 143.

(8)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 143.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

(14)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse