Menettely : 2015/2168(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0100/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0100/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.34
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0170

MIETINTÖ     
PDF 291kWORD 94k
7.4.2016
PE 569.748v02-00 A8-0100/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2168(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2168(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009(4) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0100/2016),

1.  myöntää Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2168(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä keskuksen vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskukselle (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009(10) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0100/2016),

1.  toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2168(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0100/2016),

A.  toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 52 573 071 euroa, mikä merkitsee 6,70 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että 76,81 prosenttia keskuksen talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta; toteaa, että lisäys on pääosin seurausta strategisiin toimiin liittyvistä toimintamenoista;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit varainhoitovuonna 2014 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

1.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että keskus käynnisti vuonna 2014 tarjouspyyntömenettelyn tietoteknisiä ja maantieteellisiä tietojärjestelmiä koskevien konsulttipalvelujen hankintaa varten, jotta tuettaisiin viitetietojärjestelmäosion täytäntöönpanoa ja tarjottaisiin keskukselle tukea muissa Copernicus-ohjelmaan liittyvissä toimissa; huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan teknisissä eritelmissä ei määritetty tarjouspyynnössä esitettyä keskeistä näkökohtaa, joka koski "tiedossa olevia puutteita"; panee merkille, että keskuksen mukaan tiedossa olevat puutteet kuvailtiin asianmukaisesti tarjouseritelmän 6.3.2 kohdassa;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,19 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 87,19 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuotuisessa tarkastuksessa ei havaittu sidottujen määrärahojen määrään liittyviä merkittäviä ongelmia vuonna 2014; panee merkille, että vaikka määrärahojen siirtojen kokonaismäärä vuodelta 2014 vuodelle 2015 oli suurempi kuin edellisvuonna, 69,36 prosenttia tästä määrästä johtuu Euroopan teemakeskusten vuoden 2014 osuuden loppumaksusta, joka oli suoritettava neljännen neljännesvuosiraportin esittämisen jälkeen vuonna 2015;

Määrärahasiirrot

4.  toteaa, että vuonna 2014 tehtiin yhteensä 24 määrärahasiirtoa; toteaa, että siirrot jäivät alle 10 prosentin enimmäisosuuden siihen budjettikohtaan osoitetuista vuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään, ja niiden yhteismäärä oli 268 128 euroa (0,64 prosenttia kokonaismäärärahoista); toteaa, että 40 prosenttia siirroista koski jaksotettuja määrärahoja ja siksi ne eivät sisältyneet tähän 10 prosenttiin;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

5.  panee merkille, että keskuksen antamien tietojen mukaan se on vähentänyt henkilöstönsä määrää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(13) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, ja vuonna 2014 vähennettiin kolme väliaikaista tointa; toteaa, että keskuksen antamien tietojen mukaan sen organisatorisen rakenteen mukauttaminen tarvittavilla työntekijävähennyksillä niin, että se ei vaikuta haitallisesti keskuksen kykyyn hoitaa suurin osa sen vuotuisesta työohjelmasta, on käymässä yhä vaikeammaksi, erityisesti toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettuja enimmäismääriä suurempien henkilöstön määrän ennakoitujen lisävähennysten osalta; panee merkille, että keskuksen edellisessä ulkoisessa arvioinnissa katsottiin, että sen hallintokulut ovat pienemmät kuin muissa vastaavissa elimissä;

6.  pyytää keskusta toteuttamaan tinkimättä toimia, jotka liittyvät harkintavaltaan ja poissulkemiseen julkisissa hankinnoissa, ja toteuttamaan kaikissa vaiheissa asianmukaiset taustaselvitykset sekä soveltamaan poissulkemista koskevia perusteita sulkeakseen mahdollisissa eturistiriitatapauksissa yritykset menettelyn ulkopuolelle, koska tämä on tärkeää unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

7.  toteaa, että keskuksen johtokunta hyväksyi marraskuussa 2014 keskuksen petostentorjuntastrategian, jonka tavoitteena on varmistaa eturistiriitaongelmien asianmukainen käsittely ja kehittää petostentorjuntatoimia erityisesti ehkäisyn, havaitsemisen, valistamisen ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa tehtävän tiiviimmän yhteistyön avulla; panee merkille, että OLAFin unionin erillisvirastojen petostenvastaisille strategioille laatimien menettelyjen ja ohjeiden mukaisesti keskus suoritti toiminnastaan petosriskin arvioinnin petosten arvioidun todennäköisyyden ja mahdollisten vaikutusten pohjalta;

8.  pyytää keskusta panemaan täytäntöön henkilöstösääntöjen 16 artiklan julkistamalla vuosittain tiedot palveluksesta lähteneistä johtavista virkamiehistä sekä luettelon eturistiriidoista;

9.  kannustaa keskusta tiedottamaan henkilöstölleen entistä paremmin eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista käynnissä olevien tiedotustoimien ohella ja sisällyttämään lahjomattomuuden ja avoimuuden pakollisina kysymyksinä rekrytointimenettelyihin ja arviointikeskusteluihin;

10.  kehottaa menettelysäännöt käyttöön ottaneita EU:n toimielimiä ja erillisvirastoja, Euroopan parlamentti mukaan luettuna, tehostamaan täytäntöönpanotoimiaan, kuten taloudellisista sidonnaisuuksista annettujen ilmoitusten tarkastamista;

11.  kehottaa parantamaan yleisesti korruption ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla alkaen siitä, että parannetaan asiakirjojen saatavuutta ja tiukennetaan eturistiriitoja koskevia sääntöjä, otetaan käyttöön tai vahvistetaan avoimuusrekistereitä, myönnetään riittävästi resursseja lainvalvontatoimiin ja parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja yhteistyötä asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa;

12.  toteaa, että keskus on julkaissut verkkosivustollaan johtonsa ilmoitukset sidonnaisuuksista aiemmin julkaistujen ansioluettelojen lisäksi; huomauttaa, että keskuksen johtokunta on asettanut saataville niiden jäsentensä ansioluettelot, jotka ovat olleet valmiita toimittamaan sen;

Sisäinen valvonta

13.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että keskus alkoi soveltaa avustuksiin uutta ennakko- ja jälkitarkastusstrategiaa; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen aikaan tarkastusmenetelmiä ei ollut vielä dokumentoitu; panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että kun se alkoi soveltaa uutta tarkastusstrategiaa vuoden 2014 toukokuusta lähtien, se asetti etusijalle edunsaajille tarkoitetut ohjeet kuluilmoitusten laatimisesta; panee myös merkille, että nämä ohjeet laadittiin ja jaettiin avustusten ennakkotarkastuksia tekeville varoista vastaaville virkamiehille ja niitä sovelletaan varainhoitovuodesta 2016 alkaen;

14.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta keskuksen ennakko- ja jälkitarkastuksissa havaitut heikkoudet; huomauttaa, että yhdessä tapauksessa vaadittuja asiakirjoja ei toimitettu ja toisessa ilmoituksiin sisällytettiin tukeen oikeuttamattomia kuluja, mutta ilmoitettu määrä hyväksyttiin kuitenkin kokonaisuudessaan; toteaa, että keskuksen antamien tietojen mukaan se aloitti tilintarkastustuomioistuimen huomautusten johdosta toimet periäkseen toisessa tapauksessa tarkoitetulta edunsaajalta takaisin saatavansa; toteaa, että keskus dokumentoi jatkossa tarkasti kaikki tapaukset, joissa tarkastus jätetään huomioimatta tai poiketaan vakiintuneista toimintaperiaatteista tai menettelyistä;

15.  panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että vaikka ennakko- ja jälkitarkastukset ovat keskenään yhteensopimattomia tehtäviä, sisäinen tarkastaja osallistui molempiin; toteaa, että keskuksen antamien tietojen mukaan se laatii virallisen jälkitarkastusstrategian, jotta voidaan varmistaa yhteensopivuus keskuksen sisäisen tarkastuksen tehtävien kanssa; toteaa, että keskuksen sisäinen tarkastaja tekee jatkossa yksinomaan jälkitarkastuksia, jotka kattavat paikalla tehtävät tarkastukset, ja selvittää keskuksen ennakkotarkastusprosessin tehokkuuden; edellyttää keskuksen raportoivan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ennakko- ja jälkitarkastusstrategiaa koskevien toimien toteuttamisessa saavutetusta edistymisestä;

Sisäinen tarkastus

16.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus aloitti vuonna 2014 tarkastuksen tietohallinnosta, tietotekniset aspektit mukaan luettuna, ja se saatiin päätökseen vuonna 2015; odottaa tarkastuksen tuloksia, jotka esitetään keskuksen vuosikertomuksessa vuodelta 2015;

17.  panee merkille, että keskuksen varainhoitoa koskeviin säännöksiin tehtyjen muutosten takia johtokunta laati ja hyväksyi uuden sisäisen tarkastuksen perussäännön; panee merkille, että sisäisen tarkastuksen raportit toimitetaan nyt johtokunnalle, ja se hyväksyy myös vuotuisen työsuunnitelman ja huolehtii sisäisen tarkastuksen huomautusten seurannasta;

Muita huomautuksia

18.  panee merkille, että keskus on tehnyt myös sähköpostipalvelut kattavan tukipalvelusopimuksen pilvipalveluiden tarjoajan kanssa hyödyntäen komission tekemää toimielinten yhteistä hankintasopimusta; panee merkille, että sopimusehdoissa ei määritetä riittävän tarkasti keskuksen tietojen sijaintia, eli on olemassa vaara, että keskukseen sovellettavia Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia ei kyetä takaamaan ja että palveluntarjoaja ei noudata täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklassa määritettyä yksityisyyden suojaa; panee merkille, että keskuksen mukaan sen saatua lisäselvitykset ja takeet palveluntuottajalta jäljellä olevien riskien voidaan katsoa olevan hyväksyttäviä ja että niihin puututaan asianmukaisesti sopimuslausekkeiden mukaisesti; panee merkille, että keskus tarkistaa kuitenkin ajoittain sopimuksen täytäntöönpanoa tavoitteena arvioida riskit uudelleen ja ottaa käyttöön tarvittavat ja korjaavat toimet;

°

°  °

19.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2016] antamaansa päätöslauselmaan(14).

22.1.2016

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2168(DEC))

Valmistelija: Giovanni La Via

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksella oli vuonna 2014 käytettävissään 52 500 000 euroa, josta 36 437 517 euroa (69,4 prosenttia) saatiin unionin yleisestä talousarviosta; toteaa lisäksi, että määrä on 0,025 prosenttia unionin koko talousarviosta;

2.  panee merkille, että vuoden 2014 lopussa keskuksen 135 toimesta 130 oli täytettynä ja että sen palveluksessa oli 74 sopimussuhteista toimihenkilöä tai kansallista asiantuntijaa; toteaa, että vuoteen 2013 verrattuna toimien täyttöaste oli hieman noussut ja sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden osuus pienentynyt; toteaa, että keskus osoitti 72 prosenttia henkilöresursseistaan operatiivisiin tehtäviin, ja kannustaa sitä jatkamaan samaan tapaan;

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin huomautti tänäkin vuonna ennakko- ja jälkitarkastuksista ja etenkin myös tänä vuonna havaituista puutteista tarkastetuissa avustuksia koskeneissa tapahtumissa; palauttaa mieliin, että etenkin ennakkotarkastusjärjestelmä on herättänyt myös aiemmin keskustelua tilintarkastustuomioistuimen ja keskuksen välillä vuodesta 2012 lähtien; kehottaa keskusta tehostamaan toimiaan valvonnan edistämiseksi;

4.  panee merkille, että keskus käynnisti vuonna 2014 tarjouspyyntömenettelyn tietoteknisiä ja maantieteellisiä tietojärjestelmiä koskevien konsulttipalvelujen hankintaa varten, jotta tuettaisiin viitetietojärjestelmäosion täytäntöönpanoa ja tarjottaisiin keskukselle tukea muissa Copernicus-ohjelmaan liittyvissä toimissa yhteensä 1,7 miljoonan euron arvosta; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan teknisissä eritelmissä ei määritetty tarjouspyynnön keskeistä näkökohtaa, joka koski ”tiedossa olevia puutteita”, ja selkeämmät tarjouseritelmät olisivat edistäneet hankintamenettelyn vaikuttavuutta ja siihen kohdistuvaa kilpailua, ja kehottaa keskusta laatimaan vastaisuudessa selkeämmät tarjouseritelmät;

5.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan keskuksen varainhoitovuodelta 2014 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

6.  pyytää keskuksen asiasta vastaavaa elintä panemaan petostentorjuntastrategian täytäntöön mahdollisimman pian;

7.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

21.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

10

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniel Dalton

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 143.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 143.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 143.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 143.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2016)0000.

Oikeudellinen huomautus