Procedūra : 2015/2168(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0100/2016

Pateikti tekstai :

A8-0100/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.34
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0170

PRANEŠIMAS     
PDF 687kWORD 114k
7.4.2016
PE 569.748v02-00 A8-0100/2016

dėl Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2168(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo(4), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0100/2016),

1.  patvirtina Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo(10), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0100/2016),

1.  pažymi, kad Europos aplinkos agentūros ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0100/2016),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos aplinkos agentūros (toliau – Agentūra) galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 52 573 071 EUR, t. y. 6,70 proc. didesnis, palyginti su 2013 m. biudžetu; kadangi 76,81 proc. Agentūros biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto, kadangi šis padidėjimas daugiausia susijęs su veiklos išlaidomis, skirtomis strateginiams veiksmams;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos aplinkos agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros 2014 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

1.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad 2014 m. Agentūra paskelbė IT ir geografinių informacinių sistemų (GIS) konsultavimo paslaugų, skirtų prieigos prie bazinių duomenų komponentui įgyvendinti ir paramai Agentūrai vykdant kitą su programa „Copernicus“ susijusią veiklą teikti, pirkimo konkursą; pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, techninėse specifikacijose nebuvo apibrėžtas svarbus minėto konkurso aspektas, įvardytas kaip „žinomi trūkumai“; pripažįsta, remdamasis Agentūros pateikta informacija, kad vis dėlto „žinomi trūkumai“ buvo aprašyti konkurso specifikacijų 6.3.2 skirsnyje;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,19 proc., o mokėjimo asignavimų įvykdymo lygis – 87,19 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  pripažįsta, kad atlikus Audito Rūmų metinį auditą nerasta jokių svarbių problemų, susijusių su 2014 m. įvykdytų perkėlimų lygiu; pažymi, kad nors bendra iš 2014 m. į 2015 m. perkelta suma didesnė nei praėjusiais metais, 69,36 proc. tos sumos yra galutinis 2014 m. įnašo mokėjimas Europos teminiams centrams, kuris, remiantis susitarimais, turėjo būti sumokėtas po 4-osios ketvirčio pažangos ataskaitos pristatymo 2015 m.;

Perkėlimai

4.  pažymi, kad 2014 m. iš viso atlikti 24 perkėlimai; pažymi, kad tie perkėlimai neviršijo 10 proc. tų finansinių metų asignavimų, kurie nurodyti eilutėje, iš kurios perkeliami asignavimai, ir sudarė 268 128 EUR (0,64 proc. visų asignavimų); pažymi, kad 40 proc. įvairių perkėlimų sudaro diferencijuotieji asignavimai, todėl jie neįtraukti į tuos 10 proc.;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

5.  pažymi, kad Agentūra sumažino savo darbuotojų skaičių, laikydamasi tarpinstituciniame susitarime dėl biudžetinės drausmės(13) išdėstytų principų, ir tai 2014 m. paskatino panaikinti tris laikinus etatus; pripažįsta, kad vis sudėtingiau pritaikyti Agentūros organizacinę struktūrą siekiant kiek reikia sumažinti darbuotojų skaičių nepakenkiant jos pajėgumams įgyvendinti pagrindinę daugiametės darbo programos dalį, ypač turint mintyje papildomai numatytą darbuotojų skaičiaus mažinimą, viršijantį tarpinstituciniame susitarime nustatytą ribą; pažymi, jog paskutiniame Agentūros išorės vertinime teigiama, kad jos administracinės sąnaudos mažesnės už panašių agentūrų sąnaudas;

6.  ragina Agentūrą griežtai taikyti priemones, susijusias su diskrecija ir neleidimu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, visais atvejais atlikti tinkamus patikrinimus ir taikyti atmetimo kriterijus tam, kad interesų konflikto atveju bendrovių paraiškos būtų atmetamos, nes tai labai svarbu norint apsaugoti Sąjungos finansinius interesus;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

7.  pažymi, kad 2014 m. lapkričio mėn. Agentūros valdyba priėmė Agentūros kovos su sukčiavimu strategiją, kuria siekiama užtikrinti tinkamą interesų konfliktų klausimų sprendimą ir vystyti kovos su sukčiavimu veiklą, ypač taikant prevencijos, nustatymo, informuotumo didinimo ir glaudesnio bendradarbiavimo su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) priemones; pažymi, kad Agentūra, laikydamasi OLAF „Kovos su sukčiavimu strategijų metodikos ir gairių ES decentralizuotoms agentūroms“, atliko savo veiklos sukčiavimo rizikos vertinimą, pagrįstą nustatyta sukčiavimo tikimybe ir galimu poveikiu;

8.  prašo, kad Agentūra įgyvendintų Tarnybos nuostatų 16 straipsnį ir kasmet skelbtų informaciją apie vyresniuosius pareigūnus, kurie išėjo iš tarnybos, taip pat interesų konfliktų sąrašą;

9.  ragina Agentūrą labiau didinti darbuotojų informuotumą apie interesų konfliktų politiką kartu su šiuo metu vykdoma sąmoningumo ugdymo veikla ir sąžiningumo bei skaidrumo klausimo privalomu aptarimu vykdant įdarbinimo procedūras ir veiklos rezultatų peržiūrą;

10.  ragina tas ES institucijas, įskaitant Europos Parlamentą, ir agentūras, kurios pradėjo taikyti elgesio kodeksus, patobulinti savo įgyvendinimo priemones, pvz., finansinių interesų deklaracijų patikrą;

11.  ragina bendrai pagerinti korupcijos prevenciją ir kovą su ja, taikyti holistinį požiūrį, pradedant nuo didesnių galimybių visuomenei susipažinti su dokumentais suteikimo ir griežtesnių taisyklių dėl interesų konfliktų nustatymo, sukuriant ar stiprinant skaidrumo registrus ir suteikiant pakankamai išteklių teisėsaugos priemonėms įgyvendinti, taip pat užtikrinant geresnį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis;

12.  pažymi, kad Agentūra savo interneto svetainėje be jau paskelbtų gyvenimo aprašymų paskelbė savo vadovybės narių interesų deklaracijas; pažymi, kad Agentūros valdyba paskelbė gyvenimo aprašymus tų valdybos narių, kurie sutiko juos pateikti;

Vidaus kontrolė

13.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad Agentūra pradėjo įgyvendinti naują dotacijų ex ante ir ex post kontrolės politiką; pažymi, kad Audito Rūmams atliekant auditą patikros procedūros dar nebuvo fiksuojamos dokumentuose; pripažįsta, kad, kai 2014 m. gegužės mėn. Agentūra pradėjo įgyvendinti savo naują kontrolės politiką, ji teikė pirmenybę naudos gavėjų gairėms dėl išlaidų ataskaitų rengimo; taip pat pripažįsta, kad tos gairės buvo detaliai išdėstytos ir išdalytos dotacijų ex ante patikrą atliekantiems išteklių valdymo pareigūnams ir yra taikytinos nuo 2016 finansinių metų;

14.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, atkreipia dėmesį į nustatytus trūkumus, susijusius su ex ante ir ex post patikromis; nurodo, kad vienu atveju prašyti dokumentai nebuvo pateikti, o kitu – buvo įtrauktos netinkamos išlaidos, tačiau, nepaisant to, buvo patvirtinta visa reikalaujama suma; pripažįsta, kad Agentūra, atsižvelgdama į Audito Rūmų pastabas, antruoju atveju inicijavo susigrąžinimą iš atitinkamo naudos gavėjo; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra griežtai fiksuos dokumentuose visus kontrolės nesilaikymo ar nukrypimų nuo priimtos politikos ir procedūrų atvejus, kurie gali įvykti ateityje;

15.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, su susirūpinimu pažymi, kad nors ex ante ir ex post patikros yra nesuderinamos užduotys, vidaus auditorius dalyvavo abiejose; pripažįsta, kad oficiali Agentūros ex post patikros strategija bus parengta užtikrinant atitiktį Agentūros vidaus audito skyriaus užduotims; pripažįsta, kad Agentūros vidaus auditorius turi vykdyti tik ex post kontrolę, įskaitant patikras vietoje, ir tikrinti Agentūros ex ante patikros proceso veiksmingumą; tikisi, kad Agentūra biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai praneš apie padarytą pažangą dėl priemonių, kurių imtasi ex ante ir ex post kontrolės politikos srityje;

Vidaus auditas

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos vidaus audito tarnyba atliko auditą dėl duomenų ir (arba) informacijos valdymo, įskaitant IT komponentą, kuris buvo pradėtas 2014 m. ir baigtas 2015 m.; laukia audito rezultatų, kurie bus pristatyti 2015 m. Agentūros metinėje ataskaitoje;

17.  pažymi, kad dėl Agentūros finansinio reglamento pakeitimo Agentūros valdyba apibrėžė ir patvirtino naują vidaus audito chartiją; pažymi, kad valdyba yra nauja vidaus audito skyriaus (VAS) ataskaitų gavėja ir kad valdyba taip pat patvirtins metinį darbo planą ir atsižvelgs į VAS rekomendacijas;

Kitos pastabos

18.  pažymi, kad Agentūra, pasitelkusi Komisijos tarpinstitucinę sutartį su debesijos kompiuterijos paslaugų teikėju, sudarė sutartis dėl IT atsarginių kopijų paslaugų, įskaitant elektroninio pašto paslaugas; atkreipia dėmesį į tai, kad sutarties sąlygose tinkamai nenurodyta Agentūros duomenų vieta, o tai reiškia, kad esama rizikos, kad nėra užtikrinta Europos Bendrijų privilegijos ir imunitetai, kurie apima Agentūrą, ir kad paslaugų teikėjas nevisiškai laikosi ES pagrindinių teisių chartijos 7 straipsniu suteiktų privatumo garantijų; pripažįsta, kad gavusi paslaugų teikėjo paaiškinimus ir garantijas, Agentūra mano, kad nustatyta likusi rizika yra priimtina ir gali būti tinkamai valdoma suderintos sutarties nuostatomis; pažymi, kad vis dėlto Agentūra, siekdama iš naujo įvertinti riziką, reguliariai tikrins, kaip vykdoma sutartis, ir prireikus imsis atitinkamų priemonių ir taisomųjų veiksmų;

°

°  °

19.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. .... .. d.](14) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

22.1.2016

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2168(DEC))

Nuomonės referentas: Giovanni La Via

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad 2014 m. Europos aplinkos agentūra (Agentūra) galėjo naudotis 52 500 000 EUR suma, iš kurios 36 437 517 EUR (69,4 proc.) buvo skirta iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto; taip pat pažymi, kad ši suma sudaro 0,025 proc. bendro Sąjungos biudžeto;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2014 m. pabaigos 130 etatų iš 135 buvo užimti ir kad Agentūroje dirbo 74 sutartininkai ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai; pažymi, kad, palyginti su 2013 m., šiek tiek sumažėjo darbo vietų užpildymo rodiklis ir sumažėjo sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų dalis; pažymi, kad Agentūra 72 proc. savo žmogiškųjų išteklių skiria pagrindinei veiklai, ir ragina Agentūrą ir toliau laikytis šios tendencijos;

3.  pripažįsta pastabas dėl ex ante ir ex post kontrolės, kurias šiais metais vėl pateikė Audito Rūmai, visų pirma pastabas dėl šiais metais vėl pastebėtų trūkumų su dotacijomis susijusių audituotų operacijų srityje; visų pirma primena, kad nuo 2012 m. vyksta Audito Rūmų ir Agentūros diskusijos dėl ex ante kontrolės sistemos; ragina Agentūrą toliau didinti pastangas kontrolės priemonių srityje;

4.  pažymi, kad 2014 m. Agentūra surengė konkursą dėl paslaugų pirkimo, t. y. dėl konsultacijų dėl IT ir geografinių informacijos sistemų paslaugų, kad galima būtų įdiegti prieigos prie bazinių duomenų komponentą, taip pat paramos Agentūrai vykdant kitą su programa „Copernicus“ susijusią veiklą paslaugų; paslaugų vertė siektų iki 1,7 mln. EUR; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, jog svarbus minėto konkurso aspektas, pavadintas „žinomi trūkumai“, techninėse specifikacijose niekur nebuvo apibrėžtas, ir kad aiškesnės konkurso techninės specifikacijos būtų padėjusios užtikrinti veiksmingesnę ir konkurencingesnę viešųjų pirkimų procedūrą, ir ragina Agentūrą ateityje parengti aiškias konkurso specifikacijas;

5.  palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai pranešė, kad Agentūros 2014 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais buvo teisėtos ir tvarkingos;

6.  prašo atsakingą Agentūros organą kuo greičiau parengti ir patvirtinti kovos su sukčiavimu strategiją;

7.  remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

21.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

10

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Daniel Dalton

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 143.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 143.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 126, 2009 5 21, p. 13.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 143.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 143.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 126, 2009 5 21, p. 13.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

(14)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinis pranešimas