Procedūra : 2015/2168(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0100/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0100/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.34
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0170

ZIŅOJUMS     
PDF 697kWORD 116k
7.4.2016
PE 569.748v02-00 A8-0100/2016

par Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2168(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2168(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(4), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0100/2016),

1.  sniedz Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2168(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(10), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0100/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Vides aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2168(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0100/2016),

A.  tā kā Eiropas Vides aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka tās 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 52 573 071, kas ir par 6,70 % vairāk nekā 2013. gadā; tā kā 76,81 % Aģentūras budžeta finansē no Savienības budžeta; tā kā pieaugums galvenokārt saistīts ar darbības izdevumiem stratēģiskiem pasākumiem;

B.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras 2014. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

1.  no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka Aģentūra 2014. gadā sāka pakalpojumu iepirkuma konkursu, lai sniegtu IT un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) konsultāciju pakalpojumus saistībā ar Atsauces datu piekļuves (RDA) komponenta īstenošanu un lai atbalstītu Aģentūru citās ar Copernicus programmu saistītās darbībās; norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu tehniskajās specifikācijās nebija definēts tāds svarīgs konkursa aspekts kā „zināmie trūkumi”; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju norāda, ka „zināmie trūkumi” tomēr tika aprakstīti konkursa specifikāciju 6.3.2. sadaļā;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  norāda, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,19 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,19 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  norāda, ka Revīzijas palāta, veicot ikgadējo revīziju, nav konstatējusi vērā ņemamas problēmas saistībā ar 2014. gadā pārnesto apropriāciju līmeni, par kurām bija uzņemtas saistības; norāda, ka, lai gan kopējais pārnesumu līmenis no 2014. uz 2015. gadu ir lielāks nekā iepriekšējā gadā, 69,36 % no šīs summas attiecas uz pēdējo maksājumu 2014. gada iemaksā Eiropas tematiskajos centros (ETC), kas saskaņā ar līgumiem ir jāmaksā pēc 4. ceturkšņa progresa ziņojuma iesniegšanas 2015. gadā;

Pārvietojumi

4.  norāda, ka kopumā 2014. gadā tika veikti 24 pārvietojumi; norāda, ka šie pārvietojumi bija zem 10 % robežvērtības no gadam paredzētajām apropriācijām, kā norādīts budžeta pozīcijā, no kuras tiek izdarīts pārvietojums, un sasniedza EUR 268 128 (jeb 0,64 % no kopējām apropriācijām); norāda, ka 40 % no pārvietojumiem tika veikti diferencētām apropriācijām un tādējādi nav ietverti 10 % aprēķinā;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tā samazināja darbinieku skaitu saskaņā ar principiem, kas noteikti Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu(13), un tā rezultātā 2014. gadā tika likvidētas trīs pagaidu štata vietas; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka pielāgot tās organizatorisko struktūru, lai panāku štatu samazināšanu nepieciešamajā apjomā, nekaitējot spējai izpildīt daudzgadu darba programmas galvenās daļas, kļūst aizvien sarežģītāk, jo īpaši attiecībā uz gaidāmo personāla papildu samazinājumu, pārsniedzot iestāžu nolīgumā noteikto robežvērtību; norāda, ka pēdējā Aģentūras ārējā novērtējumā norādīts, ka administratīvās izmaksas ir zemākas nekā līdzīgām aģentūrām;

6.  prasa Aģentūrai stingri piemērot pasākumus attiecībā uz rīcības brīvību un izslēgšanu publiskā iepirkuma jomā, katrā atsevišķā gadījumā veicot pienācīgas iepriekšējās darbības pārbaudes, un piemērot izslēgšanas kritērijus nolūkā izslēgt uzņēmumus jebkura interešu konflikta gadījumā, jo tas ir būtiski, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

7.  norāda, ka Aģentūras stratēģiju krāpšanas apkarošanai valde pieņēma 2014. gada novembrī, lai nodrošinātu pienācīgu rīcību interešu konflikta jautājumu risināšanai un izstrādātu krāpšanas apkarošanas pasākumus, jo īpaši saistībā ar novēršanu, atklāšanu, izpratnes veidošanu un ciešāku sadarbību ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF); pieņem zināšanai, ka saskaņā ar OLAF “Metodēm un norādēm par krāpšanas apkarošanas stratēģijām ES decentralizētajām aģentūrām” Aģentūra veica krāpšanas riska novērtējumu savām darbībām, balstoties uz novērtēto krāpšanas iespējamību un iespējamo ietekmi;

8.  prasa, lai Aģentūra īsteno Civildienesta noteikumu 16. pantu, katru gadu publicējot informāciju par augstākā ranga ierēdņiem, kuri izbeiguši darba attiecības, kā arī interešu konfliktu sarakstu;

9.  mudina Aģentūru palielināt darbinieku izpratni par interešu konfliktu politiku līdztekus pašreizējiem izpratnes veidošanas pasākumiem un noteikt, ka darbā pieņemšanas procedūrās un darbības novērtēšanā kā viens no izskatāmajiem jautājumiem obligāti ir jāiekļauj integritāte un pārredzamība;

10.  prasa ES iestādēm un aģentūrām, kas ir ieviesušas rīcības kodeksus, tostarp Eiropas Parlamentam, pastiprināti veikt īstenošanas pasākumus, piemēram, finansiālo interešu deklarāciju pārbaudes;

11.  aicina kopumā uzlabot korupcijas novēršanu un cīņu pret to, izmantojot holistisku pieeju, un sākt ar dokumentu publiskās pieejamības uzlabošanu un stingrākiem noteikumiem par interešu konfliktiem, pārredzamības reģistru ieviešanu vai nostiprināšanu un pietiekamu resursu piešķiršanu tiesību aktu īstenošanas pasākumiem, kā arī uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un ar attiecīgām trešām valstīm;

12.  norāda, ka Aģentūra savā tīmekļvietnē ir publicējusi vadības interešu deklarācijas papildus jau iepriekš publicētajiem CV; norāda, ka Aģentūras valde ir darījusi pieejamus CV tiem valdes locekļiem, kuri piekrīt tos sniegt;

Iekšējā kontrole

13.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Aģentūra sāka īstenot jaunu ex-ante un ex-post kontroles politiku attiecībā uz dotācijām; pieņem zināšanai, ka Revīzijas palātas veiktās revīzijas laikā verifikācijas procedūras vēl nebija dokumentētas; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tad, kad 2014. gada maijā sāka īstenot jauno kontroles politiku, tā piešķīra prioritāti vadlīnijām par saņēmēju izmaksu pārskatu sagatavošanu; turklāt norāda, ka šīs vadlīnijas tika izstrādātas un izplatītas resursu amatpersonām, kas veic ex-ante verifikācijas dotācijām, un ir piemērojamas no 2016. finanšu gada;

14.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda uz konstatētajām nepilnībām Aģentūras ex-ante un ex-post verifikācijās; norāda, ka vienā gadījumā netika iesniegti nepieciešamie dokumenti un citā gadījumā, lai gan bija iekļauti neattiecināmi izdevumi, tomēr tika apstiprināta summa pilnā apjomā; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka pēc Revīzijas palātas konstatējumiem otrajā gadījumā tika uzsākta atgūšana no attiecīgā saņēmēja; norāda, ka Aģentūra stingri dokumentēs jebkādus turpmākos gadījumus saistībā ar kontroles nesaskaņotību vai novirzēm no noteiktās politikas un procedūrām;

15.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu, neraugoties uz to, ka ex-ante un ex-post verifikācijas ir nesavienojami uzdevumi, iekšējais revidents bija iesaistīts abos gadījumos; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tiks izstrādāta formāla ex-post verifikācijas stratēģija, nodrošinot tās saderību ar Aģentūras iekšējās revīzijas struktūras uzdevumiem; norāda, ka Aģentūras iekšējais revidents veiks tikai un vienīgi ex-post kontroles, tostarp verifikāciju uz vietas, un pārbaudīs Aģentūras ex-ante verifikācijas procesa efektivitāti; sagaida, ka Aģentūra ziņos budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par panākumiem attiecībā uz pasākumiem, kas ieviesti saistībā ar ex-ante un ex-post pārbaužu politiku;

Iekšējā revīzija

16.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests 2014. gadā iesāka un 2015. gadā pabeidza datu un informācijas pārvaldības revīziju, tostarp par IT jomu; ar interesi gaida revīzijas rezultātus, kas tiks sniegti Aģentūras 2015. gada pārskatā;

17.  norāda, ka, ņemot vērā izmaiņas Aģentūras finanšu regulā, tika noteikts jauns iekšējās revīzijas nolikums un to apstiprina Aģentūras valde; norāda, ka valde ir jaunā saņēmēja attiecībā uz iekšējās revīzijas struktūrvienības (IAC) ziņojumiem un ka valde apstiprinās arī gada darba plānu un veiks pēcpārbaudi saistībā ar IAC ieteikumiem;

Citi komentāri

18.  norāda, ka Aģentūrai ir līgums par IT dublēšanas pakalpojumiem, ietverot e-pasta pakalpojumus, ar mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju, izmantojot Komisijas nodrošinātu starpiestāžu līgumu; norāda, ka līguma nosacījumi nepietiekami nosaka Aģentūras datu atrašanās vietu, kas nozīmē, ka pastāv risks, ka netiek nodrošinātas privilēģijas un imunitāte Eiropas Kopienās, kas attiecas uz Aģentūru, un ka pakalpojumu sniedzējs nepilnīgi ievēro ES Pamattiesību hartas 7. pantā paredzētās privātuma garantijas; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka pēc pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem paskaidrojumiem un garantijām tā uzskata, ka konstatētie atlikušie riski ir pieņemami un pienācīgi atrisināti ar līgumu klauzulām, par ko panākta vienošanās; norāda, ka Aģentūra tomēr veiks periodisku līguma īstenošanas pārskatīšanu ar mērķi atkārtoti novērtēt riskus un veikt atbilstošus pasākumus un, ja nepieciešams, arī korektīvus pasākumus;

°

°  °

19.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2016. gada xx xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](14).

22.1.2016

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Vides aģentūra (EVA)

(2015/2168(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Giovanni La Via

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  norāda, ka 2014. gadā Eiropas Vides aģentūrai (turpmāk „Aģentūra”) bija pieejami EUR 52 500 000 un ka EUR 36 437 517 (69,4 %) no šīs summas bija no Eiropas Savienības vispārējā budžeta piešķirtie līdzekļi; norāda arī, ka tie ir 0,025 % no kopējā Savienības budžeta;

2.  pieņem zināšanai, ka līdz 2014. gada beigām bija aizpildītas 130 no 135 štata vietām un ka Aģentūrā strādāja 74 līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti; konstatē, ka salīdzinājumā ar 2013. gadu brīvo štata vietu īpatsvars ir nedaudz samazinājies un tāpat ir samazinājies arī līgumdarbinieku un norīkoto valsts ekspertu īpatsvars; ņem vērā, ka Aģentūra izmanto 72 % cilvēkresursu pamatdarbības veikšanai, un mudina Aģentūru turpināt uzlabot šo rādītāju;

3.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas šogad atkārtoti izteiktos komentārus par ex ante un ex post pārbaudēm, jo īpaši attiecībā uz norādītajiem trūkumiem, kas šogad atkal vērojami saistībā ar pārbaudītajiem dotāciju darījumiem; atgādina, ka īpašu uzmanību ex ante pārbaužu sistēmai Revīzijas palāta un Aģentūra savās apspriedēs ir veltījušas jau kopš 2012. gada; mudina Aģentūru pielikt lielākas pūles, veicot ar pārbaudēm saistītus pasākumus;

4.  ņem vērā, ka 2014. gadā Aģentūra izsludināja konkursu, lai noslēgtu EUR 1,7 miljonus vērtu līgumu par IT un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu konsultatīvajiem pakalpojumiem atsauces datu pieejamības komponenta īstenošanai un Aģentūras atbalstīšanai citu ar programmu Copernicus saistītu darbību veikšanā; pieņem zināšanai Revīzijas palātas komentāru par to, ka tehniskajās specifikācijās nebija definēts tāds svarīgs iepirkuma procedūras aspekts kā „zināmie trūkumi” un ka skaidrākas specifikācijas veicinātu iepirkuma procedūras efektivitāti un labāku konkurenci, un aicina Aģentūru turpmāk sagatavot skaidras iepirkuma procedūras specifikācijas;

5.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta uzskata, ka Aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

6.  prasa Aģentūras atbildīgajai struktūrai pēc iespējas ātrāk īstenot krāpšanas apkarošanas stratēģiju;

7.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS

GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

21.1.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

55

10

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Dalton

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS

GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

14

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 143. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 143. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 143. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 143. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(14)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisks paziņojums