Procedură : 2015/2168(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0100/2016

Texte depuse :

A8-0100/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.34
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0170

RAPORT     
PDF 613kWORD 124k
7.4.2016
PE 569.748v02-00 A8-0100/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2168(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2168(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului(4), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0100/2016),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2168(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului(10), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0100/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene de Mediu care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2168(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0100/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției Europene de Mediu (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 52 573 071 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 6,70 % comparativ cu 2013; întrucât 76,81 % din bugetul Agenției provine de la bugetul Uniunii; întrucât creșterea este legată în principal de cheltuielile operaționale pentru acțiuni strategice;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2014 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

1.  constată din raportul Curții că, în 2014, Agenția a lansat o procedură de achiziții de servicii de consultanță în domeniul TI și al sistemelor de informații geografice (GIS) pentru implementarea componentei de acces la date de referință și pentru asistarea Agenției în activități asociate proiectului Copernicus; remarcă faptul că, în conformitate cu raportul Curții, un aspect important al licitației, intitulat „deficiențe cunoscute”, nu a fost definit în specificațiile tehnice; remarcă din informațiile furnizate de Agenție că „deficiențele cunoscute” au fost însă descrise în secțiunea 6.3.2 din specificațiile procedurii;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  constată că, în decursul exercițiului financiar 2014, eforturile de monitorizare a bugetului au condus la o rată de execuție bugetară de 99,19 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,19 %;

Angajamente și reportări

3.  constată că auditul anual al Curții nu a identificat nicio problemă semnificativă în ceea ce privește nivelul de credite angajate reportate în 2014; remarcă faptul că, deși nivelul total de reportări din 2014 în 2015 este mai mare decât în anul anterior, 69,36 % din suma respectivă vizează plata finală a contribuției din 2014 către centrele tematice europene, care, în conformitate cu acordurile, urma să fie plătită după prezentarea în 2015 a celui de-al 4-lea raport trimestrial intermediar;

Transferuri

4.  remarcă faptul că, în total, în 2014 au fost efectuate 24 de transferuri; observă că transferurile respective nu depășesc limita de 10 % din creditele pentru exercițiul financiar aferente liniei din care urmează să fie efectuat transferul și erau în valoare de 268 128 EUR (0,64 % din totalul creditelor); observă că 40 % din transferurile efectuate vizau creditele diferențiate și, prin urmare, nu au fost incluse în calculul de 10 %;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

5.  constată din informațiile furnizate de Agenție că aceasta a redus numărul de posturi în conformitate cu principiile prevăzute de Acordul Interinstituțional privind disciplina bugetară(13), ceea ce a dus la eliminarea a trei posturi temporare pentru exercițiul financiar 2014; observă din informațiile furnizate de Agenție că adaptarea structurii sale organizatorice în vederea identificării posturilor care trebuie eliminate fără a afecta negativ capacitatea sa de a duce la capăt principalele componente ale programului său multianual de lucru devine din ce în ce mai dificilă, în special în ceea ce privește noua reducere anticipată de personal peste limita stabilită în Acordul interinstituțional; ia act de faptul că ultima evaluare externă evidențiază faptul că nivelul costurilor administrative ale Agenției este mai redus decât al costurilor administrative ale unor agenții asemănătoare;

6.  solicită Agenției să aplice cu strictețe măsurile referitoare la discreție și excludere în ceea ce privește achizițiile publice, realizând verificări adecvate de fond în toate cazurile, și să aplice criteriile de excludere pentru a elimina companiile în cazul oricărui conflict de interese, acest lucru fiind esențial pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

7.  remarcă faptul că strategia antifraudă a Agenției a fost adoptată de consiliul său de administrație în noiembrie 2014, cu scopul de a garanta gestionarea corespunzătoare a problemelor legate de conflictele de interese și de a dezvolta activități antifraudă, în special prin prevenirea, detectarea, sensibilizarea și cooperarea strânsă cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); ia act de faptul că, în conformitate cu „Metodologia și orientările pentru strategii antifraudă pentru agențiile decentralizate ale UE”, Agenția a efectuat o evaluare a riscului de fraudă în ceea ce privește activitățile sale, pe baza probabilității estimate și a posibilului impact al fraudei;

8.  solicită Agenției să implementeze articolul 16 din Statutul funcționarilor, publicând anual informații privind înalții funcționari care și-au părăsit postul, precum și o listă a conflictelor de interese;

9.  încurajează Agenția să își sensibilizeze într-o măsură mai mare personalul cu privire la politica în materie de conflicte de interese, în paralel cu activitățile de sensibilizare aflate în curs și cu includerea integrității și transparenței printre punctele obligatorii de luat în discuție în cadrul procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor;

10.  invită instituțiile și agențiile UE care au introdus coduri de conduită, inclusiv Parlamentul European, să accelereze măsurile de punere în aplicare a codurilor, cum ar fi verificarea declarațiilor de interese financiare;

11.  cere să se facă progrese la nivel general în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, printr-o abordare holistică, începând cu îmbunătățirea accesului public la documente și înăsprirea normelor privind conflictele de interese, introducerea sau consolidarea registrelor de transparență și furnizarea unor resurse suficiente pentru măsurile de asigurare a respectării legii, precum și prin îmbunătățirea cooperării dintre statele membre și a cooperării cu țările terțe relevante;

12.  constată că Agenția a publicat pe site-ul său web declarațiile de interese ale personalului de conducere, în afara CV-urilor publicate deja; ia act de faptul că Consiliul de administrație al Agenției a publicat CV-urile membrilor săi care și-au dat consimțământul în acest sens;

Controale interne

13.  remarcă din raportul Curții că Agenția a început să pună în aplicare noi politici de control ex ante și ex post al granturilor; ia act de faptul că, în momentul efectuării auditului Curții, procedurile de verificare urmau încă a fi documentate; remarcă din informațiile furnizate de Agenție că atunci când a început aplicarea noii politici de control în mai 2014, ea a acordat prioritate orientărilor privind întocmirea declarațiilor de cheltuieli, destinate beneficiarilor; ia act, de asemenea, de faptul că orientările respective au fost elaborate și distribuite responsabililor cu gestionarea resurselor bugetare și a contractelor, care se ocupă de verificările ex ante ale granturilor, și se aplică începând cu exercițiul financiar 2016;

14.  remarcă din raportul Curții punctele slabe identificate în verificările ex ante și ex post ale Agenției; subliniază că, într-un caz, documentele solicitate nu au fost prezentate, iar în altul, au fost incluse cheltuieli neeligibile, suma totală solicitată fiind însă aprobată; observă din informațiile furnizate de Agenție că, în urma observațiilor Curții, ea a inițiat recuperarea sumelor de la beneficiarul respectiv în al doilea caz; remarcă faptul că Agenția va justifica în mod riguros toate cazurile de nerespectare a controalelor sau de abateri de la politicile și procedurile stabilite, care ar putea apărea în viitor;

15.  constată cu îngrijorare din raportul Curții că, deși verificările ex ante și ex post sunt sarcini incompatibile, auditorul intern a fost implicat în ambele; observă din informațiile furnizate de Agenție că va fi elaborată o strategie oficială de verificare ex post care va asigura compatibilitatea cu sarcinile Agenției privind structurile de audit intern; ia act de faptul că auditorul intern va efectua în mod exclusiv controale ex post, inclusiv verificări la fața locului, și va controla eficacitatea procesului de verificare ex ante al Agenției; așteaptă ca Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor referitoare la politica de control ex ante și ex post;

Auditul intern

16.  constată că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a realizat un audit privind gestionarea datelor/informațiilor, inclusiv componenta TI, care a fost inițiat în 2014 și finalizat în 2015; așteaptă cu interes rezultatele auditului, care vor fi prezentate în Raportul anual al Agenției pentru 2015;

17.  constată că, drept consecință a modificărilor regulamentului financiar al Agenției, Consiliul de administrație al Agenției a definit și a aprobat o nouă cartă privind auditul intern; ia act de faptul că noul recipient al rapoartelor structurilor de audit intern este Consiliul de administrație și că tot el va aproba planul anual de lucru și va da curs recomandărilor structurilor de audit intern;

Alte observații

18.  constată că Agenția a contractat servicii de efectuare a copiilor de rezervă a datelor (backup), inclusiv servicii de e-mail, de la un furnizor de servicii de tip cloud, prin intermediul unui contract interinstituțional furnizat de Comisie; ia act de faptul că locul de stocare a datelor Agenției nu este definit în mod corespunzător în condițiile contractuale, ceea ce înseamnă că există riscul ca privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, aplicabile Agenției, nu sunt garantate și că furnizorul de servicii nu respectă întru totul garanțiile privind protecția vieții private prevăzute la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE; observă din informațiile furnizate de Agenție că, în urma primirii clarificărilor și garanțiilor din partea furnizorului de servicii, consideră riscurile reziduale identificate ca fiind acceptabile și abordate în mod corespunzător de clauzele contractuale convenite; observă că Agenția va efectua totuși examinări periodice ale implementării contractelor în scopul reevaluării riscurilor, precum și al adoptării de măsuri adecvate și de remediere, dacă se consideră necesar;

°

°  °

19.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](14) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

22.1.2016

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2168(DEC))

Raportor pentru aviz: Giovanni La Via

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  observă că, în 2014, Agenția Europeană de Mediu („Agenția”) a dispus de un buget de 52 500 000 EUR, din care 36 437 517 EUR (69,4 %) de la bugetul general al Uniunii Europene; remarcă, de asemenea, că această sumă reprezintă 0,025 % din bugetul total al UE;

2.  ia act de faptul că 130 din cele 135 de posturi au fost ocupate până la sfârșitul lui 2014, în cadrul Agenției fiind angajați 74 de agenți contractuali și experți naționali detașați; remarcă îmbunătățirea ușoară a ratei de ocupare comparativ cu 2013 și de faptul că proporția personalului contractual și a experților naționali detașați a scăzut față de 2013; observă că 72 % dintre resursele umane ale Agenției sunt angajate în sarcini operaționale și încurajează Agenția să continue în această direcție;

3.  ia act de comentariul privind controalele ex-ante și ex-post făcut de Curtea de Conturi în acest an, cu preponderență de deficiențele constatate, din nou în acest exercițiu, pentru tranzacțiile de granturi auditate; reamintește că îndeosebi sistemul de controale ex ante a făcut obiectul unei discuții între Curtea de Conturi și Agenție încă din 2012; încurajează Agenția să își consolideze eforturile cu privire la măsurile de control;

4.  constată că, în 2014, Agenția a lansat o procedură de achiziții de consultanță în domeniul TI și al sistemelor de informații geografice pentru implementarea componentei de acces la date de referință și pentru asistarea Agenției în activități asociate proiectului Copernicus, în sumă totală de 1,7 milioane EUR; ia act de comentariul Curții de Conturi că un important aspect al acestei proceduri de achiziții, menționat ca „deficiențe identificate”, nu a fost definit nicăieri în specificațiile tehnice și că un caiet de sarcini mai clar ar fi asigurat o procedură de achiziții mai eficientă și mai competitivă și solicită Agenției să redacteze caiete de sarcini mai clare în viitor;

5.  salută constatarea Curții de Conturi referitoare la legalitatea și regularitatea, sub toate aspectele semnificative, ale tranzacțiilor subiacente conturilor anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2014;

6.  solicită organismului responsabil al Agenției să pună în aplicare strategia antifraudă cât mai curând posibil;

7.  recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

21.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

10

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Țurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Daniel Dalton

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 143.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 143.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 126, 21.5.2009, p. 13.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 143.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 143.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 126, 21.5.2009, p. 13.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(14)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Notă juridică