Postopek : 2015/2168(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0100/2016

Predložena besedila :

A8-0100/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.34
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0170

POROČILO     
PDF 601kWORD 114k
7.4.2016
PE 569.748v02-00 A8-0100/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014

(2015/2168(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014

(2015/2168(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju(4), zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0100/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014

(2015/2168(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju(10), zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0100/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za okolje takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014

(2015/2168(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0100/2016),

A.  ker je bil glede na računovodske izkaze končni proračun Evropske agencije za okolje (v nadaljevanju: agencija) za proračunsko leto 2014 52.573.071 EUR, kar je 6,70-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2013; ker 76,81 % proračuna agencije izvira iz proračuna Unije; ker je povečanje v glavnem povezano z upravnimi odhodki za strateške ukrepe;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je pridobilo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa agencije za proračunsko leto 2014 ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija leta 2014 objavila razpis za izvajanje svetovalnih storitev v zvezi z IT in geografskimi informacijskimi sistemi (GIS) pri uvedbi komponente za dostop do referenčnih podatkov (RDA) ter za podporo agenciji pri drugih dejavnostih, povezanih s programom Copernicus; ugotavlja, da glede na poročilo Računskega sodišča pomemben vidik razpisa, poimenovan „znane pomanjkljivosti“, v tehničnih specifikacijah ni bil opredeljen; vendar je na podlagi navedb agencije seznanjen, da so bile „znane pomanjkljivosti“opisane v oddelku 6.3.2 razpisnih pogojev;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,19 % in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 87,19 %;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  priznava, da letna revizija Računskega sodišča ni razkrila večjih težav v zvezi s stopnjo odobritev za prevzem obveznosti, ki so bile prenesene v leto 2014; ugotavlja, da se, čeprav je skupna stopnja prenosov iz leta 2014 v leto 2015 višja kot v predhodnem letu, 69,36 % tega zneska nanaša na končno plačilo prispevka evropskim tematskim centrom za leto 2014, ki ga je bilo v skladu s sporazumi treba plačati po predložitvi zadnjega četrtletnega poročila o napredku leta 2015;

Prerazporeditve

4.  ugotavlja, da je bilo leta 2014 skupno izvedenih 24 prenosov; ugotavlja, da ti prenosi niso presegli 10-odstotne omejitve letnih odobritev, kot je prikazano v proračunski vrstici, iz katere je prenos izveden, in znašajo 268.128 EUR (0,64 % skupnih odobritev); ugotavlja, da je bilo 40 % prenosov izvedenih za diferencirana sredstva in zato niso zajeti v 10-odstotni izračun;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je zmanjšala število zaposlenih v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini(13), zaradi česar so bila za leto 2014 na voljo tri začasna delovna mesta manj; na podlagi navedb agencije je seznanjen, da agencija vedno težje prilagaja svojo organizacijsko strukturo, da lahko izvede potrebna odpuščanja, ne da bi to škodljivo vplivalo na njene zmogljivosti za izvedbo glavnih delov večletnega delovnega programa, zlasti glede na predvideno dodatno zmanjšanje števila zaposlenih, ki bo še preseglo omejitev iz Medinstitucionalnega sporazuma; ugotavlja, da so po navedbah iz zadnjega zunanjega ocenjevanja agencije njeni upravni stroški nižji kot pri podobnih agencijah;

6.  poziva agencijo, naj dosledno uporablja ukrepe, ki se nanašajo na diskrecijo in izključitev v zvezi z javnimi naročili, tako da preveri ozadje vsakega posameznega primera, poleg tega pa naj uporablja merila za izključitev in tako izloči podjetja, ki so v kakršnem koli navzkrižju interesov, kar je bistvenega pomena za zaščito finančnih interesov Unije;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

7.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije novembra 2014 sprejel strategijo za boj proti goljufijam, da bi zagotovil ustrezno obravnavanje vprašanj navzkrižja interesov ter razvil dejavnosti za boj proti goljufijam, zlasti s preprečevanjem, prepoznavanjem, ozaveščanjem in tesnejšim sodelovanjem z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF); ugotavlja, da je v skladu z dokumentom Metodologija in smernice za strategije za boj proti goljufijam za decentralizirane agencije EU, ki ga je pripravil OLAF, agencija izvedla oceno tveganja goljufije pri svojih dejavnostih, in sicer na podlagi predvidene verjetnosti in možnega učinka goljufije;

8.  zahteva, naj agencija ravna v skladu s členom 16 kadrovskih predpisov EU in da enkrat na leto objavi podatke o višjih uradnikih, ki niso več zaposleni, pa tudi seznam navzkrižij interesov;

9.  spodbuja agencijo k boljšemu ozaveščanju svojih zaposlenih o politiki v zvezi z navzkrižjem interesov, skupaj z obstoječimi dejavnostmi ozaveščanja ter vključevanjem integritete in preglednosti kot obveznih točk, o katerih je treba razpravljati med postopki zaposlovanja in pregledi uspešnosti;

10.  poziva tiste institucije in agencije EU, ki so sprejele kodeks ravnanja, vključno s Parlamentom, naj pospešijo svoje izvedbene ukrepe, npr. preverjanje izjav o finančnih interesih;

11.  poziva, naj se s celostnim pristopom na splošno izboljšata preprečevanje korupcije in boj proti njej, za kar je najprej treba izboljšati dostop javnosti do dokumentov in uvesti strožja pravila glede navzkrižja interesov, uvesti ali okrepiti registre za preglednost in zagotoviti zadostne vire za ukrepe kazenskega pregona, tudi z izboljšanjem sodelovanja med državami članicami in z ustreznimi tretjimi državami;

12.  ugotavlja, da je agencija poleg že objavljenih življenjepisov na svojem spletnem mestu objavila tudi izjave o interesih za člane svoje uprave; je seznanjen, da je upravni odbor agencije objavil življenjepise tistih članov, ki se strinjajo z njihovo predložitvijo;

Notranje kontrole

13.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija začela izvajati novo politiko predhodnih in naknadnih kontrol pri dodelitvi nepovratnih sredstev; je seznanjen, da v času revizije Računskega sodišča postopki preverjanja še niso bili dokumentirani; na podlagi navedb agencije je seznanjen, da je ob začetku izvajanja nove politike kontrol maja 2014 dala prednost smernicam za upravičence o pripravi izkazov stroškov; seznanjen je tudi, da so bile te smernice pripravljene in razdeljene uradnikom za upravljanje proračuna, ki izvajajo predhodna preverjanja dodeljevanja nepovratnih sredstev, in se bodo začele uporabljati od proračunskega leta 2016 dalje;

14.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bile pri predhodnih in naknadnih preverjanjih agencije odkrite slabosti; poudarja, da v enem primeru zahtevani dokumenti niso bili predloženi, v drugem pa so bili vključeni neupravičeni odhodki, vendar je bil zahtevani znesek kljub temu v celoti odobren; na podlagi navedb agencije je seznanjen, da je glede na opažanja Računskega sodišča začela postopek izterjave sredstev od zadevnega upravičenca iz drugega primera; potrjuje, da naj agencija v prihodnosti natančno dokumentira vse primere neupoštevanja izsledkov kontrole ali odklonov od ustaljenih praks in postopkov;

15.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je notranji revizor sodeloval tako v predhodnih kot naknadnih preverjanih, čeprav se te naloge med seboj izključujejo; na podlagi navedb agencije je seznanjen, da bo ta pripravila formalno strategijo za naknadna preverjanja, ki bo zagotovila skladnost z nalogami skupine za notranjo revizijo, ki deluje v okviru agencije; potrjuje, da naj notranji revizor izvaja izključno naknadna preverjanja, vključno s preverjanji na kraju samem, in preverja učinkovitost postopka predhodnega preverjanja, ki ga izvaja agencija; pričakuje, da bo agencija poročala organu za podelitev razrešnice o napredku v zvezi s sprejetimi ukrepi na področju politike predhodnih in naknadnih kontrol;

Notranja revizija

16.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo izvedla revizijo upravljanja s podatki/informacijami, vključno s komponento IT, ki jo je začela leta 2014 in zaključila leta 2015; z zanimanjem pričakuje rezultate revizije, ki bodo predstavljeni v letnem poročilu agencije za leto 2015;

17.  ugotavlja, da je bila zaradi spremembe finančne uredbe agencije oblikovana nova listina o notranji reviziji, ki jo je potrdil upravni odbor agencije; ugotavlja, da je upravni odbor novi prejemnik poročil skupine za notranjo revizijo ter bo tudi odobril letni delovni načrt in spremljal priporočila skupine za notranjo revizijo;

Druge pripombe

18.  ugotavlja, da je agencija z medinstitucionalno pogodbo, ki jo je sklenila Komisija, najela ponudnika storitev v oblaku za storitve zagotavljanja varnostnih kopij, vključno z elektronsko pošto; ugotavlja, da v pogojih pogodbe lokacija podatkov agencije ni ustrezno določena, zato obstaja tveganje, da privilegiji in imunitete Evropskih skupnosti, ki veljajo za agencijo, niso zajamčeni in da ponudnik storitev ne bo v celoti spoštoval zagotovil glede zasebnosti, ki jih določa člen 7 Listine EU o temeljnih pravicah; na podlagi navedb agencije priznava, da so po prejetju pojasnil in jamstev od ponudnika storitev preostala ugotovljena tveganja sprejemljiva in jih je mogoče ustrezno obravnavati na podlagi dogovorjenih pogodbenih določb; ugotavlja, da bo agencija ne glede na to opravljala redne preglede izvajanja pogodb, da bi lahko ponovno ocenila tveganja in sprejela ustrezne ukrepe za njihovo odpravo, če bo to potrebno;

°

°  °

19.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](14) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

22.1.2016

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014

(2015/2168(DEC))

Pripravljavec mnenja: Giovanni La Via

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da je imela Evropska agencija za okolje (v nadaljevanju: agencija) v letu 2014 na voljo 52.500.000 EUR, od tega je 36.437.517 EUR (69,4 %) prejela iz splošnega proračuna Evropske unije; ugotavlja tudi, da ta znesek predstavlja 0,025 % celotnega proračuna Unije;

2.  ugotavlja, da je bilo do izteka leta 2014 zasedenih 130 od 135 delovnih mest in da je agencija zaposlovala 74 pogodbenih uslužbencev in napotenih nacionalnih strokovnjakov; ugotavlja tudi, da se je stopnja zasedenosti delovnih mest v primerjavi z letom 2013 nekoliko povečala, delež pogodbenih uslužbencev in napotenih nacionalnih strokovnjakov pa se je zmanjšal; ugotavlja, da 72 % vseh človeških virov agencije izvaja operativne naloge, in agencijo spodbuja, naj nadaljuje po tej poti;

3.  je seznanjen, da je imelo Računsko sodišče tudi letos pripombe glede vnaprejšnjih in naknadnih kontrol, zlasti pomanjkljivosti, ki jih je znova odkrilo pri revidiranih transakcijah nepovratnih sredstev; opominja, da je zlasti sistem vnaprejšnjih kontrol že od leta 2012 predmet razprave med Računskim sodiščem in agencijo; spodbuja agencijo, naj okrepi prizadevanja v zvezi s kontrolnimi ukrepi;

4.  ugotavlja, da je agencija leta 2014 objavila javni razpis v vrednosti 1,7 milijona EUR za svetovalne storitve za IT in geografske informacijske sisteme v zvezi z uvedbo komponente za dostop do referenčnih podatkov, pa tudi za podporo agenciji pri drugih dejavnostih, povezanih s programom Copernicus; je seznanjen s pripombo Računskega sodišča, da pomemben vidik javnega razpisa, omenjen kot „znane pomanjkljivosti“, ni bil opredeljen v tehničnih specifikacijah in da bi jasnejša razpisna dokumentacija prispevala k učinkovitejšemu in bolj konkurenčnemu izbirnemu postopku, zato agencijo poziva, naj v prihodnje pripravlja razumljivejše razpisne specifikacije;

5.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2014, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

6.  poziva pristojni organ agencije, naj začne čim prej izvajati strategijo za preprečevanje goljufij;

7.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

21.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

10

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Dalton

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 143.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 143.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 143.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 143.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju, UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(14)

Besedila, sprejeta tega dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo