Förfarande : 2015/2168(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0100/2016

Ingivna texter :

A8-0100/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.34
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0170

BETÄNKANDE     
PDF 292kWORD 97k
7.4.2016
PE 569.748v02-00 A8-0100/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014

(2015/2168(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014

(2015/2168(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(4), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0100/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014

(2015/2168(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(10), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0100/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014

(2015/2168(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0100/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 52 573 071 EUR, vilket utgör en ökning med 6,70 % jämfört med 2013. En andel på 76,81 % av byråns budget kommer från unionens budget. Ökningen avser främst driftsutgifter för strategiska åtgärder.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

1.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att byrån under 2014 inlett ett anbudsförfarande för att upphandla konsulttjänster avseende IT och GIS (geografiskt informationssystem) inför införandet av komponenten för tillgång till referensdata (Reference Data Access, RDA) och som stöd till byrån i andra aktiviteter som gäller Copernicus. Parlamentet noterar även i revisionsrättens rapport att en viktig aspekt i upphandlingen som kallas ”kända brister” (known shortcomings) inte specificerades någonstans i de tekniska anbudsspecifikationerna. Enligt byråns svar beskrevs dock de ”kända bristerna” i avsnitt 6.3.2 i anbudsspecifikationerna.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett genomförande av budgeten på 99,19 %, och att genomförandegraden av betalningsbemyndiganden var 87,19 %.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin årsrevision inte funnit några betydande problem när det gäller nivån på åtagandebemyndiganden som 2014 överförts till efterföljande budgetår. Parlamentet noterar att även om överföringarna från budgetåret 2014 till 2015 var högre än föregående år avsåg 69,36 % av den överförda summan den slutliga betalningen av 2014 års bidrag till Europeiska ämnescentrum som enligt avtal betalades efter att den fjärde kvartalsvisa framstegsrapporten presenterades 2015.

Överföringar

4.  Europaparlamentet noterar att totalt 24 överföringar genomfördes under 2014. Parlamentet noterar att överföringarna var under gränsen på 10 % av anslagen för det år som anges på den post från vilken överföringen görs och de totalt uppgick till 268 128 EUR (0,64 % av de totala anslagen). Parlamentet noterar även att 40 % av alla överföringar avsåg differentierade anslag, och de ingår därmed inte i 10-procentsberäkningen.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

5.  Europaparlamentet noterar att byrån minskat personalstyrkan i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin(13) och att detta lett till tre tillfälliga anställningar mindre för 2014. Parlamentet förstår att det blir allt svårare att förändra organisationsstrukturen för att hitta övertalig personal utan det har negativ inverkan på byråns möjligheter att utföra huvuddelarna i sitt fleråriga arbetsprogram, särskilt när det gäller den förväntade personalminskningen som går utöver gränserna i det interinstitutionella avtalet. Parlamentet noterar även att i den senaste externa granskningen av byrån befanns dess administrativa kostnader vara lägre än för liknande byråer.

6.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att strikt tillämpa de åtgärder som rör skönsmässiga befogenheter och uteslutning i samband med offentliga upphandlingar, och att i varje enskilt fall göra ordentliga bakgrundskontroller och tillämpa uteslutningskriterier för att utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, något som är ytterst viktigt för att skydda unionens ekonomiska intressen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

7.  Europaparlamentet noterar att byråns strategi mot bedrägeri antogs av styrelsen i november 2014, i syfte att säkerställa korrekt hantering av intressekonflikter och att ta fram rutiner för bedrägeribekämpning, i synnerhet för förebyggande arbete, upptäckt, ökad medvetenhet och närmare samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). I enlighet med Olafs metoder och riktlinjer för bedrägeribekämpningsstrategier för EU:s decentraliserade byråer har byrån låtit genomföra en bedrägeririskbedömning av sin verksamhet, där man utgått från sannolikheten för att utsättas för bedrägeri och vilka konsekvenser det i så fall skulle kunna få.

8.  Europaparlamentet begär att byrån genomför artikel 16 i tjänsteföreskrifterna genom att årligen offentliggöra uppgifter om vilka höga tjänstemän som har lämnat tjänsten samt en förteckning över intressekonflikter.

9.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att förbättra medvetenheten bland sin personal om policyn avseende intressekonflikter, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten och det faktum att man tagit med integritet och transparens som obligatoriska frågor som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

10.  Europaparlamentet kräver att de unionsinstitutioner och byråer som har infört uppförandekoder, däribland Europaparlamentet, stärker sina genomförandeåtgärder, som t.ex. kontroller av förklaringar om ekonomiska intressen.

11.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. För att åstadkomma detta bör man anta ett helhetsgrepp och börja med att förbättra allmänhetens tillgång till handlingar och införa mer strikta bestämmelser vad gäller intressekonflikter, upprätta eller förbättra transparensregister och tillhandahålla tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder, samtidigt som även samarbetet mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer förbättras.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån har publicerat ledningens intresseförklaringar på sin webbplats utöver de meritförteckningar som redan fanns publicerade. Parlamentet noterar även att byråns styrelse har lagt ut meritförteckningar för de styrelseledamöter som samtyckt till det.

Internkontroller

13.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att byrån har börjat tillämpa en ny politik för förhands- och efterhandskontroller av bidrag. Vid revisionsrättens revision hade dock inga kontrollrutiner ännu dokumenterats. Av byråns svar förstår parlamentet att när byrån började tillämpa den nya kontrollpolitiken i maj 2014 prioriterade man att ta fram riktlinjer för stödmottagarna om hur kostnadsredovisningar ska göras. Riktlinjer för kontrollrutinerna har sedan dess tagits fram och delgetts de resursansvariga som gör förhandskontrollerna av bidrag, och dessa riktlinjer börjar gälla från och med budgetåret 2016.

14.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att man funnit brister i byråns förhands- och efterhandkontroller. I ett fall hade begärda dokument inte lämnats in till byrån, och i ett annat ingick icke stödberättigande utgifter, men hela det begärda beloppet hade ändå godkänts. Från byråns svar framgår att byrån tagit fasta på revisionsrättens iakttagelser och begärt återbetalning från den berörda stödmottagaren i det andra fallet. Parlamentet noterar att byrån i fortsättningen noggrant ska dokumentera de fall då kontroller åsidosätts eller fastställda strategier och förfaranden inte följs.

15.  Europaparlamentet noterar med oro från revisionsrättens rapport att trots att förhands- och efterhandskontroller är uppdrag som är oförenliga så var internrevisorn inblandad i båda. Från byråns svar framgår att det ska tas fram en formell strategi för efterhandskontroll som ska säkerställa överensstämmelse med arbetet inom byråns internrevisionsfunktion. Parlamentet konstaterar att internrevisorn enbart ska utföra efterhandskontroller, som ska omfatta kontroller på plats och även kontroll av hur effektivt byråns förfarande för förhandskontroller är. Parlamentet förväntar sig att byrån ska rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om framsteg som görs med vidtagna åtgärder avseende policyn för förhands- och efterhandskontroller.

Internrevision

16.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision genomfört en revision av data- och informationshanteringen, där även IT ingår, som inleddes 2014 och avslutades 2015. Parlamentet ser fram emot att få se resultaten från revisionen som ska presenteras i byråns årsrapport för 2015.

17.  Europaparlamentet noterar att ändringarna i byråns budgetförordning lett till att en ny internrevisionsstadga formulerats och godkänts av byråns styrelse. Internrevisionsfunktionens rapporter ska nu gå till styrelsen, och styrelsen ska även godkänna den årliga arbetsplanen och följa upp att rekommendationerna från internrevisionsfunktionen följs.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet noterar att byrån har anlitat en molnleverantör för it-säkerhetskopieringstjänster, inbegripet e-posttjänster, genom ett interinstitutionellt kontrakt som tillhandahållits av kommissionen. I kontraktsvillkoren framgår inte tillräckligt tydligt på vilken fysisk plats byråns data ska förvaras, vilket innebär att det finns risk för att Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, som byrån måste upprätthålla, inte kan garanteras och att tjänsteleverantören inte fullt ut respekterar rätten till skydd för privatlivet enligt artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet förstår av byråns svar att byrån har fått förtydliganden och garantier från tjänsteleverantören och att byrån därefter anser att de identifierade riskerna nu är åtgärdade och hanterade på lämpligt sätt genom de överenskomna avtalsbestämmelserna. Byrån ska emellertid regelbundet kontrollera hur avtalet efterlevs och i samband med det ompröva riskerna och vidta lämpliga och korrigerande åtgärder om så blir nödvändigt.

°

°  °

19.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](14) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].).

22.1.2016

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014

(2015/2168(DEC))

Föredragande av yttrande: Giovanni La Via

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar att ett belopp på 52 500 000 EUR ställdes till förfogande under 2014 för Europeiska miljöbyrån (nedan kallad byrån), varav 36 437 517 EUR (69,4 %) från unionens allmänna budget. Parlamentet noterar också att detta belopp motsvarar 0,025 % av unionens allmänna budget.

2.  Europaparlamentet noterar att 130 tjänster av totalt 135 hade tillsatts i slutet av 2014, och att 74 kontraktsanställda och utsända nationella experter var anställda vid byrån. Parlamentet noterar att tillsättningsgraden har ökat något jämfört med 2013 och att andelen kontraktsanställda och utstationerade nationella experter har minskat jämfört med 2013. Parlamentet noterar att byrån avsätter 72 % av sina personalresurser för arbete med operativa uppgifter och uppmuntrar byrån till nya framsteg i denna riktning.

3.  Europaparlamentet tar del av kommentaren om förhands- och efterhandskontrollerna, som revisionsrätten på nytt förde fram i år, i synnerhet avseende de brister som även i år konstaterades i de granskade bidragstransaktionerna. Parlamentet påminner särskilt om att revisionsrätten och byrån har diskuterat systemet för förhandskontroll sedan 2012. Parlamentet uppmanar byrån att intensifiera arbetet i fråga om kontrollåtgärder.

4.  Europaparlamentet noterar att byrån under 2014 inledde ett anbudsförfarande för att upphandla konsulttjänster avseende it och GIS (geografiskt informationssystem) för genomförandet av komponenten för tillgång till referensdata (Reference Data Access, RDA) och för stöd till byrån i andra aktiviteter som gäller Copernicus till ett värde av 1,7 miljoner EUR. Parlamentet tar del av revisionsrättens kommentar att en viktig aspekt av upphandlingen som avser kända brister (known shortcomings) inte specificerades någonstans i de tekniska anbudsspecifikationerna och att tydligare anbudsspecifikationer skulle ha gjort upphandlingsförfarandet mer ändamålsenligt och konkurrensutsatt. Parlamentet uppmanar byrån att i framtiden utarbeta tydliga anbudsspecifikationer.

5.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att de transaktioner som ligger till grund för byråns årliga räkenskaper för budgetåret 2014 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

6.  Europaparlamentet uppmanar byråns ansvariga organ att snarast möjligt genomföra bedrägeribekämpningsstrategin.

7.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

21.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

10

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Daniel Dalton

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 143.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 143.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 143.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 143.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning, EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(14)

Antagna texter från detta sammanträde, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Rättsligt meddelande