Процедура : 2015/2156(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0101/2016

Внесени текстове :

A8-0101/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0151

ДОКЛАД     
PDF 698kWORD 127k
7.4.2016
PE 571.517v02-00 A8-0101/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

(2015/2156(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

(2015/2156(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2014 година (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по конституционни въпроси (A8-0101/2016),

1.  отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

(2015/2156(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II ‒ Европейски съвет и Съвет,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по конституционни въпроси (A8-0101/2016),

А.  като има предвид, че прозрачността и контролът върху публичните финанси са основни демократични принципи, които важат също и за Съюза;

Б.  като има предвид, че процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е част от концепцията за представителна демокрация;

В.  като има предвид, че съгласно член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Парламентът сам носи отговорността за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че бюджетът на Съвета е раздел от бюджета на Европейския съюз;

Д.  като има предвид, че съгласно член 319, параграф 2 от ДФЕС Комисията трябва да представи на Европейския парламент, при поискване от негова страна, всякаква необходима информация относно осъществяването на разходите или функционирането на системите за финансов контрол;

Е.  като има предвид, че съгласно член 335 от ДФЕС всяка от институциите на Съюза разполага с административна автономност и че съгласно член 55 от Финансовия регламент всяка от институциите отговаря за изпълнението на своята част от бюджета;

Ж.  като има предвид, че без необходимата информация Парламентът не може да вземе информирано решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

З.  като има предвид съгласието между правни и академични експерти за правото на Парламента да получава информация, постигнато на семинара на Парламента от 27 септември 2012 г. относно правото на ЕП да освобождава от отговорност Съвета във връзка с изпълнението на бюджета;

1.  отбелязва, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2014 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

2.  отбелязва, че в своя годишен доклад за 2014 г. Сметната палата констатира, че по одитираните въпроси са установени малък брой грешки във връзка с изчисляването на разходите за персонал, както и някои слабости при управлението на семейните надбавки в Европейския съвет и Съвета;

3.  призовава Европейския съвет и Съвета да подобрят управлението във връзка с установените слабости и да отстранят грешките, констатирани от Сметната палата;

4.  отбелязва, че през 2014 г. Европейският съвет и Съветът са разполагали с общ бюджет в размер на 534 200 000 EUR (535 511 300 EUR през 2013 г.), при степен на усвояване от 91,3 %; отбелязва увеличението на степента на усвояване през 2014 г.;

5.  отбелязва намаляването на бюджета на Съвета за 2014 г. с 1,3 милиона евро (-0,2 %);

6.  продължава да бъде загрижен относно високия процент на неусвоени средства, което се отнася за почти всички категории; отново призовава за разработване на ключови показатели за изпълнението с цел подобряване на бюджетното планиране;

7.  изразява загриженост относно твърде големия брой на бюджетни кредити, пренесени от 2014 г. към 2015 г., по-специално за сгради, машини и съоръжения; твърдо вярва, че продължаващата тенденция за пренасяне на бюджетни кредити е в разрез с принципите на ежегодност и добро финансово управление, заложени във Финансовия регламент;

8.  счита, че Съветът би могъл да избегне значителни трансфери между отделните бюджетни редове с по-добро бюджетно планиране;

9.  отново посочва, че бюджетите на Европейския съвет и на Съвета следва да бъдат отделени, за да се допринесе за прозрачността на финансовото управление на институциите и да се повиши управленската отговорност на двете институции;

10.  настоява, че Съветът трябва да бъде отговорен и прозрачен като останалите институции; призовава Съвета да се присъедини към регистъра за прозрачност на Съюза;

11.  отново призовава Европейския съвет и Съвета да изпратят на Парламента своя годишен отчет за дейността с изчерпателна информация за всички човешки ресурси, с които разполагат двете институции, класифицирани по категория, степен, пол, националност и участие в професионално обучение;

12.  заявява, че годишните доклади на институциите и агенциите на Съюза биха могли да изпълняват важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава институциите и агенциите на Съюза да включат стандартен раздел относно тези компоненти в годишните си доклади;

13.  изразява съжаление за това, че Съветът все още не е приел кодекс на поведение; счита, че всички институции и агенции на Съюза следва да се договорят относно общ кодекс на поведение, който е абсолютно необходим за прозрачността, отчетността и почтеността на институциите; призовава институциите и органите на ЕС, които все още нямат кодекс на поведение, да изготвят възможно най-скоро подобен документ;

14.  призовава Съвета да въведе незабавно вътрешни правила за подаването на сигнали за нарушения;

15.  призовава за публикуването на пълни декларации за финансовите интереси на членовете на Съвета на Европейския съюз в интернет;

16.  отбелязва със загриженост, че все още няма правила за почтеност, декларации за конфликти на интереси и подробни биографични данни за председателя на Европейския съвет и членовете на неговия кабинет; освен това отбелязва, че няма общи правила за почтеност за националните представители в рамките на Съвета; призовава Съвета да въведе мерки за подобряване на положението и да докладва за това на органа по освобождаване от отговорност;

17.  приветства проекта за регламент на Съвета относно определяне на възнагражденията на високопоставените европейски служители и предвидените там икономии;

18.  призовава Съвета да разработи подробни насоки за борба с корупцията и независими политики в рамките на своите структури;

19.  отбелязва със загриженост, че е налице обезпокоителна липса на прозрачност по отношение на законодателния процес, провеждането на преговори, позициите и срещите на държавите членки в рамките на Съвета; настоятелно призовава Съвета да оповести съответните документи и да въведе ясна система на отчетност, която ще даде възможност на обществеността да следи законодателните процедури по открит и прозрачен начин;

20.  изразява загриженост относно липсата на прозрачност при провеждането на тристранни срещи и помирителни заседания; призовава Съвета да повишава систематично прозрачността и почтеността по отношение на преговорите;

21.  потвърждава резултатите, постигнати от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи, във връзка с установяването на хармонизирана методология, която да създава условия за пряка съпоставка на разходите за писмени преводи на всички институции; приветства факта, че Съветът предоставя данни съобразно тази методология;

22.  подчертава, че една от основните финансови цели на Генералния секретариат на Съвета за 2014 г. — предаване на сградата „Европа“ до края на 2015 г. – не е постигната; изразява съжаление за забавянето и иска да бъде информиран относно финансовите последици от това отлагане;

23.  отново призовава политиката на институцията в областта на сградния фонд да бъде приложена към нейния годишен отчет за дейността, особено предвид на факта, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни;

Основания за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

24.  отново заявява, че Съветът трябва да бъде прозрачен и да носи пълна отговорност пред гражданите на Съюза за средствата, които са му предоставени, като участва пълноценно и добросъвестно в годишната процедура по освобождаване от отговорност, по примера на другите институции на Съюза; във връзка с това счита, че ефективният контрол по отношение на изпълнението на бюджета на Съюза изисква Парламентът и Съветът да си сътрудничат посредством работно споразумение; изразява съжаление относно срещаните до момента трудности във връзка с процедурите по освобождаване от отговорност; подчертава необходимостта от подобряване на капацитета за диалог между двете институции, за да се намери възможно най-скоро решение, което да гарантира изпълнение на мандата по Договора и отчетност пред гражданите;

25.  отбелязва, че процедурата на отделно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на различните институции и органи на Съюза е стара практика, въведена с цел гарантиране на прозрачността и демократичната отчетност пред данъкоплатците на Съюза; подчертава, че това реално гарантира правото и задължението на Парламента да упражнява контрол върху целия бюджет на Съюза;

26.  отбелязва освен това, че в свое писмо от 23 януари 2014 г. Комисията изразява становището, че всички институции следва да участват активно в процеса за предприемане на последващи действия вследствие на забележките на Парламента, отправени в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и че всички институции следва да съдействат, за да се гарантира безпроблемното провеждане на процедурата по освобождаване от отговорност, при пълно спазване на съответните разпоредби на ДФЕС и съответното вторично законодателство;

27.  подчертава, че Комисията заявява също така, че няма да контролира изпълнението на бюджетите на другите институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга институция, би нарушило независимостта на тази институция във връзка с изпълнението на собствената ѝ част от бюджета;

28.  припомня, че, както е посочено в член 2б от Финансовия регламент, всяка институция разполага с автономност при изпълнението на собствената ѝ част от бюджета в съответствие с член 55 от Финансовия регламент; потвърждава, че съгласно практиката и тълкуването на действащите правила, както и с цел запазване на прозрачността и демократичната отчетност спрямо данъкоплатците в Съюза, Парламентът освобождава от отговорност всяка институция поотделно;

29.  подчертава правомощията на Парламента за освобождаване от отговорност съгласно членове 316, 317 и 319 от ДФЕС и членове 55 и 164—167 от Финансовия регламент; счита, че тези разпоредби представляват достатъчно правно основание за упражняване на правото на Парламента да взема отделно решение относно освобождаването на Съвета от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, в допълнение към правото му да освобождава от отговорност Комисията; потвърждава, че освобождаването или не от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е право и задължение на Парламента по отношение на гражданите на Съюза;

30.  подчертава, че от 2009 г. насам Съветът отказва да съдейства при процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, провеждана от Парламента, като не предоставя необходимата информация, не отговаря на въпроси с искане на писмен отговор и не присъства на изслушвания и разисквания относно изпълнението на собствения си бюджет, което води до разходването на над 3 милиарда евро публични средства без упражняване на необходимия контрол; счита, че това е отрицателно послание към гражданите на Съюза;

31.  отново заявява, че без съдействието на Съвета Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

32.  счита, че това представлява сериозно нарушение на произтичащите от Договорите задължения, по-специално на принципа за лоялно сътрудничество между институциите, и че трябва бързо да се намери решение, за да може да се упражнява контрол върху целия бюджет на Съюза; в тази връзка се позовава също на член 15 от ДФЕС, който постановява, че всяка институция, орган, служба или агенция гарантира прозрачността на работата си;

33.  отново заявява, че единственият начин да се въведе ефективен бюджетен контрол е чрез сътрудничество между Парламента и Съвета, като основните елементи на това сътрудничество трябва да включват официални заседания между представители на Съвета и на комисията по бюджетен контрол на Парламента, отговор на въпросите, зададени от членовете на комисията въз основа на писмен въпросник, и предоставяне при поискване на документи, които да служат като основа за бюджетните проверки;

34.  припомня, че Парламентът освобождава от отговорност другите институции във връзка с изпълнението на бюджета, след като разгледа предоставените документи и отговорите, дадени на въпросите на ЕП; изразява съжаление за това, че Парламентът систематично среща затруднения при получаването на отговори от Съвета;

35.  отбелязва писмото на генералния секретар на Съвета в отговор на поканата на комисията по бюджетен контрол на Парламента да присъства на размяната на мнения на 11 януари 2016 г.; отбелязва, че в писмото не са дадени отговори нито на поканата, нито на писмения въпросник, изпратен на Генералния секретариат на 25 ноември 2015 г., който съдържа въпроси на членове на ЕП, а просто се потвърждава вече изразената в миналото позиция на Съвета относно обмена на финансова информация;

36.  счита, че процедурата по освобождаване от отговорност е важен инструмент за демократична отчетност пред гражданите на Съюза;

37.  призовава Съвета да започне преговори с Парламента с цел гарантиране упражняването на правото на Парламента за достъп до информация относно изпълнението на бюджета на Съвета; счита, че това води до задължение за Съвета да предоставя исканата информация;

38.  изразява съжаление във връзка с факта, че не всички институции на Съюза спазват едни и същи стандарти във връзка с прозрачността и счита, че Съветът следва да отбележи напредък по този въпрос;

39.  счита, че междувременно положението може да се подобри чрез по-голямо сътрудничество между институциите на Съюза в рамките на Договорите, но в крайна сметка може да се наложи преразглеждане на Договорите за изясняване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, а именно предоставянето на изрично правомощие на Парламента да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета всички институции и органи поотделно;

40.  призовава Комисията да измени Финансовия регламент, с цел изясняване на целите на процедурата по освобождаване от отговорност и ясно определяне на санкции за неспазването на разпоредбите; подчертава, че това следва да се осъществи, за да може да се търси отговорност от европейските институции, с цел защита на финансовите интереси на гражданите на Съюза; подчертава, че не следва да се допускат изключения.

23.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

(2015/2156(DEC))

Докладчик по становище: Паскал Дюран

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че прозрачността и контролът върху публичните финанси са основни демократични принципи, които Съюзът не може да нарушава;

Б.  като има предвид, че процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е част от концепцията за представителна демокрация;

В.  като има предвид, че съгласно член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Парламентът сам носи отговорността за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че бюджетът на Съвета е раздел от бюджета на Съюза;

Д.    като има предвид, че съгласно член 319, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията следва да представи на Европейския парламент, при поискване от негова страна, всякаква необходима информация относно изпълнението на разходите или функционирането на системите за финансов контрол;

Е.  като има предвид съгласието между правни и академични експерти за правото на Парламента да получава информация, постигнато на семинара на Парламента относно правото на Парламента да освобождава от отговорност Съвета във връзка с изпълнението на бюджета, проведен на 27 септември 2012 г.,

Ж.  като има предвид, че съгласно член 335 от ДФЕС всяка от институциите притежава административна автономност и че съгласно член 55 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6)(Финансовия регламент), институциите имат необходимите правомощия за изпълнение на разделите от бюджета, които се отнасят до тях;

З.  като има предвид, че без необходимата информация Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

1.   отбелязва, че процедурата на отделно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на различните институции и органи на Съюза е стара практика, въведена с цел гарантиране на прозрачността и демократичната отчетност пред данъкоплатците на Съюза; подчертава, че това следва ефективно да гарантира правото и задължението му да упражнява контрол върху целия бюджет на ЕС;

2.  отбелязва освен това, че в свое писмо от 23 януари 2014 г. Комисията изразява становището, че всички институции следва да участват активно в процеса за предприемане на последващи действия вследствие на забележките на Парламента, отправени в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и че всички институции следва да съдействат, за да се гарантира безпроблемното провеждане на процедурата по освобождаване от отговорност, при пълно спазване на съответните разпоредби в ДФЕС и съответното вторично законодателство;

3.  подчертава, че Комисията заявява също така, че няма да контролира изпълнението на бюджетите на другите институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга институция, би нарушило автономността на тази институция във връзка с изпълнението на собствената ѝ част от бюджета;

4.  подчертава, че от 2009 г. насам единствено Съветът отказва да съдейства при процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, провеждана от Парламента, като не предоставя необходимата информация, не отговаря на въпроси с искане на писмен отговор и не присъства на изслушвания и разисквания относно изпълнението на своя бюджет, което означава, че над 3 милиарда евро публични средства всъщност са изразходвани без необходимия контрол;

5.  изразява съжаление относно лошото сътрудничество между Парламента и Съвета през последните години във връзка с контрола по изпълнението на бюджета и счита, че това е отрицателно послание към гражданите на Съюза;

6.  счита, че това представлява сериозно нарушение на произтичащите от Договорите задължения, по-специално на принципа за лоялно сътрудничество между институциите, и че трябва бързо да се намери решение, за да може да се упражнява контрол върху целия бюджет на Съюза; в тази връзка се позовава на член 15 от ДФЕС, който постановява, че всяка институция, орган, служба или агенция гарантира прозрачността на работата си;

7.  призовава Съвета за прозрачност и пълна отчетност пред гражданите на Съюза чрез участие в годишната процедура по освобождаване от отговорност по примера на другите институции;

8.  призовава за приемане на член 319, параграф 1 от ДФЕС, заедно с втория параграф от член 317 от ДФЕС и членове 55, 165 и 166 от Финансовия регламент, за достатъчно правно основание за упражняване на правото по подразбиране на Парламента да взема отделно решение относно освобождаването от отговорност на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета в допълнение към изричното му право да освобождава от отговорност Комисията;

9.  призовава Съвета да започне преговори с Парламента с оглед на гарантиране на упражняването на правото на Парламента на достъп до информация относно изпълнението на бюджета на Съвета; ; счита, че това води до задължение за Съвета да предоставя исканата информация;

10.  напомня на Съвета становищата на Комисията, изложени в писмото ѝ от 23 януари 2014 г., че няма да контролира изпълнението на бюджетите на другите институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга институция, би нарушило автономността на тази институция във връзка с изпълнението на собствената ѝ част от бюджета;

11.  счита, че докато междувременно положението може да се подобри чрез по-добро сътрудничество между институциите на Съюза в рамките на Договорите, в крайна сметка може да се наложи преразглеждане на Договорите за изясняване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, а именно предоставянето на изрично правомощие на Парламента да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета всички институции и органи поотделно.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Viviane Reding, Helmut Scholz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ОВ L 51, 20.2.2014 г.

(2)

ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 373, 5.11.2015 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 146.

(5)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Правна информация