Postup : 2015/2156(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0101/2016

Předložené texty :

A8-0101/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0151

ZPRÁVA     
PDF 606kWORD 118k
7.4.2016
PE 571.517v02-00 A8-0101/2016

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2015/2156(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2015/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0101/2016),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2015/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0101/2016),

1.  vzhledem k tomu, že transparentnost a kontrola veřejných účtů jsou obecné demokratické zásady, od nichž se Unie nemůže odchýlit;

B.  vzhledem k tomu, že udělování absolutoria patří ke konceptu zastupitelské demokracie;

C.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament má v souladu s článkem 319 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) výhradní odpovědnost za udělování absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie;

D.  vzhledem k tomu, že rozpočet Rady je součástí rozpočtu Evropské unie;

E.  vzhledem k tomu, že Komise musí podle čl. 319 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie předložit Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré potřebné informace týkající se provádění výdajů nebo fungování systémů finanční kontroly;

F.  vzhledem k tomu, že podle článku 335 SFEU má každý orgán Unie správní samostatnost a podle článku 55 finančního nařízení jsou orgány jednotlivě odpovědné za plnění těch oddílů rozpočtu, které se jich týkají;

G.  vzhledem k tomu, že bez potřebných informací nemůže Parlament přijmout podložené rozhodnutí o udělení absolutoria;

H.  vzhledem k tomu, že odborníci z oblasti práva a z akademického prostředí se na semináři Evropského parlamentu na téma právo Parlamentu udělovat absolutorium Radě, který se konal dne 27. září 2012, shodli na tom, že Parlament má právo na informace;

1.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící dne 31. prosince 2014 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2014 uvedl, že v případě Evropské rady a Rady byl v kontrolovaných okruzích zjištěn malý počet chyb souvisejících s výpočtem osobních nákladů a rovněž určité nedostatky ve správě rodinných přídavků;

3.  vyzývá Evropskou radu a Radu, aby zlepšila správu zjištěných nedostatků a napravila chyby nalezené Účetním dvorem;

4.  konstatuje, že v roce 2014 měly Evropská rada a Rada celkový rozpočet ve výši 534 200 000 EUR (v roce 2013 to bylo 535 511 300 EUR) a míra čerpání činila 91,3 %; bere na vědomí, že se v roce 2014 zvýšila míra plnění;

5.  všímá si snížení o 1,3 milionu EUR (-0,2 %) v rozpočtu Rady na rok 2014;

6.  je i nadále znepokojen tím, že míra čerpání je příliš nízká a týká se téměř všech kategorií; připomíná svou výzvu k vytvoření klíčových ukazatelů výkonnosti, aby se zlepšilo rozpočtové plánování;

7.  je znepokojen velmi vysokým objemem prostředků, které jsou přeneseny z roku 2014 do roku 2015, především v oblasti budov, strojů a zařízení; je pevně přesvědčen o tom, že opakující se trend přenášení prostředků je v rozporu se zásadami ročního rozpočtu a řádného finančního řízení stanovenými ve finančním nařízení;

8.  shledává, že hlavním převodům Rady v rámci rozpočtových položek by se dalo předejít s pomocí lepšího rozpočtového plánování;

9.  opakuje, že rozpočet Evropské rady a Rady by měl být oddělen, což by přispělo k transparentnosti finančního řízení těchto orgánů a zlepšilo jejich odpovědnost;

10.  trvá na tom, že se Rada musí zodpovídat a být transparentní stejně jako ostatní orgány; vyzývá Radu, aby se připojila k rejstříku transparentnosti Unie;

11.  znovu vyzývá Evropskou radu a Radu, aby Parlamentu zasílaly své výroční zprávy o činnosti se souhrnným přehledem všech lidských zdrojů, které mají k dispozici, rozdělených podle kategorie, platové třídy, pohlaví, státní příslušnosti a odborného vzdělání;

12.  prohlašuje, že výroční zprávy orgánů, institucí a agentur Unie by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá orgány, instituce a agentury Unie, aby do svých výročních zpráv zahrnuly standardní kapitolu věnovanou těmto komponentům;

13.  považuje za politováníhodné, že Rada dosud nepřijala kodex chování; je toho názoru, že by se všechny orgány, instituce a agentury Unie měly dohodnout na společném kodexu chování, který je nezbytný pro transparentnost, odpovědnost a integritu těchto orgánů a institucí; vyzývá ty orgány a instituce Unie, které stále ještě nemají kodex chování, aby takovýto dokument co nejdříve vytvořily;

14.  vyzývá Radu, aby bez dalších prodlev zavedla vnitřní pravidla pro whistleblowing;

15.  požaduje zveřejňování jasného prohlášení o finančních zájmech členů Rady Evropské unie na internetu;

16.  se znepokojením konstatuje, že pro předsedu Evropské rady a členy jeho kabinetu nejsou zavedena pravidla integrity, prohlášení o střetu zájmů ani podrobné životopisné údaje; dále konstatuje, že neexistují žádná společná pravidla integrity pro národní zástupce v Radě; vyzývá Radu, aby zavedla opatření s cílem napravit situaci a informovala o tom orgán příslušný k udělení absolutoria;

17.  vítá návrh nařízení Rady, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii, jakož i úspory v něm obsažené;

18.  vyzývá Radu, aby v rámci svých struktur vypracovala podrobné protikorupční předpisy a nezávislé politiky;

19.  se znepokojením konstatuje, že existuje zásadní nedostatek transparentnosti, pokud jde o legislativní proces, jednání, postoje členských států a schůze v rámci Rady; naléhavě vyzývá Radu, aby zpřístupnila relevantní dokumenty a zavedla jasný systém podávání zpráv, který umožní veřejnosti otevřeným a transparentním způsobem sledovat legislativní postupy;

20.  je znepokojen nedostatečnou transparentností třístranných jednání a dohodovacích schůzí; vyzývá Radu, aby s ohledem na jednání systematicky zvyšovala transparentnost a integritu;

21.  uznává výsledky, kterých dosáhl Interinstitucionální výbor pro překlady a tlumočení stanovením harmonizované metodiky, která umožňuje přímé srovnání nákladů na překlad u všech orgánů; vítá skutečnost, že Rada poskytuje údaje podle této metodiky;

22.  zdůrazňuje, že nebyl dosažen jeden z hlavních finančních cílů generálního sekretariátu Rady pro rok 2014, a to dodání budovy Europa do konce roku 2015; vyjadřuje politování nad tímto zpožděním a žádá, aby byl informován o jeho finančních důsledcích;

23.  znovu opakuje svou žádost, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika orgánu v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

Důvody pro odložení rozhodnutí o udělení absolutoria

24.  připomíná, že Rada by měla být transparentní a nést ve vztahu k občanům Unie za prostředky, které jí byly svěřeny, odpovědnost tím, že se plně a v dobré víře zapojí do každoročního postupu udělování absolutoria stejně jako ostatní orgány Unie; v tomto smyslu se domnívá, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu Unie je nutná spolupráce mezi Parlamentem a Radou na základě určitého pracovního ujednání; vyjadřuje politování nad problémy, které se doposud vyskytly v postupu udělování absolutoria; trvá na tom, že je nutné zlepšit schopnost vést dialog mezi oběma orgány s cílem nalézt co nejdříve řešení, které umožní splnit mandát daný Smlouvou a nést odpovědnost vůči občanům;

25.  konstatuje, že udělování absolutoria jednotlivým orgánům a institucím a jiným subjektům Unie odděleně je dlouholetá praxe, která byla zavedena, aby se zaručila transparentnost a demokratická odpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii; zdůrazňuje, že tím je skutečně zaručena pravomoc a povinnost Parlamentu kontrolovat celkový rozpočet Unie;

26.   dále poznamenává, že Komise ve svém dopisu ze dne 23. ledna 2014 vyjádřila názor, že všechny orgány jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky učiněné Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány by měly spolupracovat na zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria a plně přitom dodržovat příslušná ustanovení SFEU a příslušných sekundárních právních předpisů;

27.   zdůrazňuje, že Komise ve svém dopisu také uvádí, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a že reagování na otázky adresované jinému orgánu by narušovalo autonomii tohoto orgánu, pokud jde o plnění jeho vlastního oddílu rozpočtu;

28.  připomíná, že každý orgán, jak je definován v čl. 2 písm. b) finančního nařízení, může nezávisle provádět svůj oddíl rozpočtu v souladu s článkem 55 finančního nařízení; potvrzuje, že v souladu s prováděním a výkladem stávajících pravidel a za účelem zachování transparentnosti a demokratické odpovědnosti vůči daňovým poplatníkům Unie uděluje Parlament absolutorium každému orgánu zvlášť;

29.  zdůrazňuje pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie a článků 55 a 164–167 finančního nařízení; domnívá se, že tato ustanovení tvoří dostatečný právní základ pro výkon práva Parlamentu přijímat samostatné rozhodnutí o udělení absolutoria Radě, vedle něhož mu náleží i právo udělovat absolutorium Komisi; prohlašuje, že udělení či neudělení absolutoria je jedním z práv a povinností, které má Parlament vůči občanům Unie;

30.  zdůrazňuje, že od roku 2009 se postupu udělování rozpočtového absolutoria, který uplatňuje Evropský parlament, odmítala podrobit pouze Rada, která odmítla poskytnout nezbytné informace, odpovědět na písemné otázky a účastnit se slyšení a diskusí týkajících se provádění svého rozpočtu, a v důsledku toho byly více než 3 miliardy EUR z evropských veřejných prostředků využity bez řádného dohledu; považuje to za negativní signál pro občany Unie;

31.  opakuje, že bez spolupráce Rady nemůže Parlament přijmout podložené rozhodnutí o udělení absolutoria;

32.  domnívá se, že tato situace představuje závažné porušení povinností vyplývajících ze Smluv, zejména zásady loajální spolupráce mezi orgány, a že je nutné urychleně nalézt řešení umožňující provést kontrolu celého rozpočtu EU; v této souvislosti odkazuje také na článek 15 SFEU, podle nějž každý z výše uvedených unijních orgánů, institucí nebo jiných subjektů zajišťuje transparentnost své činnosti;

33.  znovu opakuje, že účinnou rozpočtovou kontrolu je možné provádět pouze za předpokladu, že mezi Parlamentem a Radou bude spolupráce a že tato spolupráce bude zahrnovat formální schůze mezi zástupci Rady a Výboru Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, odpovídání na otázky kladené členy výboru na základě písemného dotazníku a předkládání požadovaných dokumentů, které slouží jako podklady pro rozpočtové kontroly;

34.  připomíná, že Parlament uděluje absolutorium ostatním orgánům a institucím poté, co posoudí poskytnuté dokumenty a odpovědi na položené otázky; lituje, že Parlament opakovaně naráží na problémy při získávání odpovědí Rady;

35.  bere na vědomí dopis generálního tajemníka Rady, kterým odpověděl na pozvání Výboru EP pro rozpočtovou kontrolu, aby se zúčastnil výměny názorů dne 11. ledna 2016; konstatuje, že tento dopis neodpovídá na pozvání ani na písemný dotazník zaslaný generálnímu sekretariátu dne 25. listopadu 2015, který obsahoval otázky poslanců EP, ale pouze opakuje postoj Rady k výměně finančních informací vyjádřený již v minulosti;

36.  je přesvědčen, že postup udělování absolutoria je důležitým nástrojem demokratického zodpovídání se občanům Unie;

37.  žádá Radu, aby zahájila jednání s Evropským parlamentem, aby bylo zajištěno právo Evropského parlamentu získat přístup k informacím o plnění rozpočtu Rady; domnívá se, že z toho plyne povinnost Rady dodávat požadované informace;

38.  lituje, že ne všechny orgány Unie dodržují stejné standardy v oblasti transparentnosti, a domnívá se, že by Rada měla v tomto ohledu učinit pokrok;

39.  domnívá se, že tato situace by se sice mohla zlepšit, pokud by orgány Unie zahájily lepší spolupráci v rámci Smluv, avšak z dlouhodobého hlediska bude možná nutné Smlouvy zrevidovat, aby se zajistil jasnější postup udělování absolutoria, v tom smyslu, že Parlamentu bude výslovně udělena pravomoc udělovat absolutorium všem jednotlivým orgánům, institucím a jiným subjektům odděleně;

40.  vyzývá Komisi, aby pozměnila finanční nařízení s cílem vyjasnit cíle postupu udělování absolutoria a aby jasně vymezila sankce za nedodržování předpisů; zdůrazňuje, že by tak mělo být učiněno, aby se zaručila odpovědnost evropských orgánů, s cílem chránit finanční zájmy občanů Unie; zdůrazňuje, že by v této souvislosti neměly existovat žádné výjimky.

23.2.2016

STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2015/2156(DEC))

Navrhovatel: Pascal Durand

NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že transparentnost a kontrola veřejných účtů jsou obecné demokratické zásady, od nichž se Unie nemůže odchýlit;

B.  vzhledem k tomu, že udělování absolutoria patří ke konceptu zastupitelské demokracie;

C.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament má v souladu s článkem 319 Smlouvy o fungování Evropské unie výhradní odpovědnost za udělování absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie;

D.  vzhledem k tomu, že rozpočet Rady je součástí rozpočtu Unie;

E.    vzhledem k tomu, že Komise musí podle čl. 319 odst. 2 Smlouvy o fingování Evropské unie předložit Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré potřebné informace týkající se provádění výdajů nebo fungování systémů finanční kontroly;

F.  vzhledem k tomu, že odborníci z oblasti práva a z akademického prostředí se na semináři Evropského parlamentu na téma právo Parlamentu udělovat absolutorium Radě, který se konal dne 27. září 2012, shodli na tom, že Parlament má právo na informace;

G.  vzhledem k tomu, že podle článku 335 SFEU má každý orgán Unie správní samostatnost a podle článku 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6) (finanční nařízení) jsou orgány jednotlivě odpovědné za plnění těch oddílů rozpočtu, které se jich týkají;

H.  vzhledem k tomu, že bez potřebných informací nemůže Parlament přijmout podložené rozhodnutí o udělení absolutoria;

1.   konstatuje, že udělování absolutoria jednotlivým orgánům a institucím a jiným subjektům Unie odděleně je dlouholetá praxe, která byla zavedena, aby se zaručila transparentnost a demokratická odpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii; zdůrazňuje, že tím by měla být skutečně zaručena jeho pravomoc a povinnost kontrolovat celkový rozpočet Unie;

2.   dále poznamenává, že Komise ve svém dopisu ze dne 23. ledna 2014 vyjádřila názor, že všechny orgány jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky učiněné Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány by měly spolupracovat na zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria a plně přitom dodržovat příslušná ustanovení SFEU a příslušných sekundárních právních předpisů;

3.  zdůrazňuje, že Komise ve svém dopisu také uvádí, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a že reagování na otázky adresované jinému orgánu by narušovalo autonomii tohoto orgánu, pokud jde o plnění jeho vlastního oddílu rozpočtu;

4.  zdůrazňuje, že od roku 2009 se postupu udělování rozpočtového absolutoria, který uplatňuje Evropský parlament, odmítala podrobit pouze Rada, která odmítla poskytnout nezbytné informace, odpovědět na písemné otázky a účastnit se slyšení a diskusí týkajících se provádění svého rozpočtu, a v důsledku toho byly více než tři miliardy eur z evropských veřejných prostředků využity neprůhledným způsobem;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že spolupráce Parlamentu a Rady na kontrole plnění rozpočtu nebyla v posledních letech dobrá, což považuje za negativní signál pro občany Unie;

6.  domnívá se, že tato situace představuje závažné porušení povinností vyplývající ze Smluv, zejména zásady loajální spolupráce mezi orgány, a že je nutné urychleně nalézt řešení umožňující provést kontrolu celého rozpočtu EU; v této souvislosti odkazuje také na článek 15 SFEU, podle nějž každý z výše uvedených orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie zajišťuje transparentnost své činnosti;

7.  vyzývá Radu, aby jednala transparentně a nesla ve vztahu k občanům Unie plnou odpovědnost tím, že se zapojí do každoročního postupu udělování absolutoria stejně jako ostatní orgány Unie;

8.  vyzývá k zohlednění čl. 319 odst. 1 SFEU společně s druhým odstavcem článku 317SFEU a články 55, 165 a 166 finančního nařízení, které tvoří dostatečný právní základ pro implicitní právo Parlamentu přijímat samostatné rozhodnutí o udělení absolutoria Radě, vedle něhož mu náleží i explicitní právo udělovat absolutorium Komisi;

9.  žádá Radu, aby zahájila jednání s Parlamentem s cílem zajistit, aby mohl Parlament uplatňovat své právo na přístup k informacím o plnění rozpočtu Rady; domnívá se, že z toho plyne povinnost Rady dodávat požadované informace;

10.  připomíná Radě, že Komise ve svém dopisu ze dne 23. ledna 2014 také uvedla, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a že reagování na otázky adresované jinému orgánu by narušovalo autonomii tohoto orgánu, pokud jde o plnění jeho vlastního oddílu rozpočtu;

11.  domnívá se, že tato situace by se sice mohla zlepšit, pokud by orgány Unie zahájily lepší spolupráci v rámci Smluv, avšak z dlouhodobého hlediska bude možná nutné Smlouvy zrevidovat, aby se zajistil jasnější postup udělování absolutoria, v tom smyslu, že Parlamentu bude udělena výslovná pravomoc udělovat absolutorium všem jednotlivým orgánům, institucím a jiným subjektům odděleně.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

23.2.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Viviane Reding, Helmut Scholz

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

Úř. věst. L 51, 20.2.2014.

(2)

Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 373, 5.11.2015, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Právní upozornění