Διαδικασία : 2015/2156(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0101/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0101/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0151

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 684kWORD 129k
7.4.2016
PE 571.517v02-00 A8-0101/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2015/2156(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2015/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0123/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5), του Συμβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0101/2016),

1.  αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2015/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0101/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και ο έλεγχος των δημόσιων λογαριασμών αποτελούν γενικές δημοκρατικές αρχές από τις οποίες η Ένωση δεν μπορεί να παρεκκλίνει·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία απαλλαγής αποτελεί μέρος της έννοιας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την αποκλειστική ευθύνη να χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός το Συμβουλίου είναι τμήμα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 319 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αιτήσει του, κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών και τη λειτουργία των συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 335 της ΣΛΕΕ, κάθε θεσμικό όργανο της Ένωσης έχει διοικητική αυτονομία και, σύμφωνα με το άρθρο 55 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα θεσμικά όργανα είναι ατομικώς υπεύθυνα για την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση, το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νομικοί και ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες, στο εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή στο Συμβούλιο το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, συμφώνησαν για το δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου·

1.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, στο συμπέρασμα ότι, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων, δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα·

2.  σημειώνει ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε πως είχε εντοπιστεί μικρός αριθμός σφαλμάτων όσον αφορά τον υπολογισμό των δαπανών προσωπικού, καθώς και ορισμένες αδυναμίες στη διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων, σε σχέση με τα θέματα που εξετάστηκαν για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο·

3.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο να βελτιώσουν τη διαχείριση των εντοπισθεισών αδυναμιών και να διορθώσουν τα σφάλματα που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο·

4.  επισημαίνει ότι το 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο είχαν συνολικό προϋπολογισμό 534 200 000 EUR (το 2013, 535 511 300 EUR), με ποσοστό εκτέλεσης της τάξης του 91,3%· σημειώνει την αύξηση του ποσοστού χρησιμοποίησης το 2014·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση τη μείωση του 1,3 εκατ. EUR (-0,2 %) στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου για το 2014·

6.  εξακολουθεί να ανησυχεί για το υψηλό ποσοστό υποεκτέλεσης, το οποίο αφορά όλες σχεδόν τις κατηγορίες· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για την ανάπτυξη βασικών δεικτών επιδόσεων για τη βελτίωση του δημοσιονομικού σχεδιασμού·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για το πολύ υψηλό ποσό των πιστώσεων που μεταφέρονται από το 2014 στο 2015, ιδίως όσων αφορούν την ιδιοκτησία, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό· πιστεύει ακράδαντα ότι η επαναλαμβανόμενη τάση της μεταφοράς πιστώσεων από έτος σε έτος αντιβαίνει στις αρχές της ετήσιας διάρκειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό·

8.  θεωρεί ότι οι βασικές μεταφορές του Συμβουλίου εντός των γραμμών του προϋπολογισμού θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με έναν καλύτερο δημοσιονομικό προγραμματισμό·

9.  επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να διαχωριστεί ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου, για να ενισχυθεί η διαφάνεια της δημοσιονομικής διαχείρισης των θεσμικών οργάνων και να βελτιωθεί η λογοδοσία και των δύο θεσμικών οργάνων·

10.  επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να είναι υπόλογο και διαφανές, όπως ισχύει με τα άλλα θεσμικά όργανα· καλεί το Συμβούλιο να συμμετάσχει στο μητρώο διαφάνειας της Ένωσης·

11.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο να διαβιβάσουν στο Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους, με συνολική επισκόπηση όλων των ανθρώπινων πόρων που διαθέτουν τα δύο θεσμικά όργανα, κατά κατηγορία, βαθμό, φύλο, εθνικότητα και επαγγελματική κατάρτιση·

12.  πιστεύει ότι οι ετήσιες εκθέσεις των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να συμπεριλαμβάνουν στις ετήσιες εκθέσεις τους ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα στοιχεία αυτά·

13.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει κώδικα δεοντολογίας· είναι της γνώμης ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να συμφωνήσουν σε σχέση με έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας, που είναι απαραίτητος για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα των οργάνων αυτών· καλεί τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης που δεν έχουν ακόμη κώδικα δεοντολογίας να εκπονήσουν τέτοιο κείμενο το ταχύτερο δυνατό·

14.  ζητεί από το Συμβούλιο να εφαρμόσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τους εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

15.  ζητεί να δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο μια σαφής δήλωση των οικονομικών συμφερόντων των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

16.  σημειώνει με ανησυχία ότι δεν υπάρχουν κανόνες ακεραιότητας, δηλώσεις συγκρούσεων συμφερόντων και λεπτομερή βιογραφικά στοιχεία για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα μέλη του Γραφείου του· σημειώνει επίσης ότι δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες ακεραιότητας για τους εθνικούς εκπροσώπους στο Συμβούλιο· καλεί το Συμβούλιο να εφαρμόσει μέτρα που θα διορθώσουν την κατάσταση και να υποβάλει σχετική έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

17.  χαιρετίζει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που καθορίζει τις αποδοχές των υψηλόβαθμων δημοσίων λειτουργών της Ένωσης και τις εξοικονομήσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού·

18.  καλεί το Συμβούλιο να εκπονήσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές κατά της διαφθοράς και ανεξάρτητες πολιτικές εντός των δομών του·

19.  σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχει μια ανησυχητική έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τη νομοθετική διαδικασία, τις διαπραγματεύσεις, τις θέσεις των κρατών μελών και τις συνεδριάσεις εντός του Συμβουλίου· ζητεί από το Συμβούλιο να κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα και να θέσει σε εφαρμογή ένα σαφές σύστημα υποβολής εκθέσεων που θα επιτρέπει στο κοινό να παρακολουθεί τις νομοθετικές διαδικασίες με ανοικτό και διαφανή τρόπο·

20.  εκφράζει την ανησυχία του για την αδιαφάνεια των τριμερών διαλόγων και των συνεδριάσεων συνδιαλλαγής· καλεί το Συμβούλιο να αυξάνει συστηματικά τη διαφάνεια και την ακεραιότητα σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις·

21.  αναγνωρίζει τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η επιτροπή της διοργανικής συμφωνίας για τη μετάφραση και τη διερμηνεία ως προς την καθιέρωση μιας εναρμονισμένης μεθοδολογίας που θα επιτρέπει άμεσες συγκρίσεις του κόστους της μετάφρασης για όλα τα θεσμικά όργανα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο παρέχει στοιχεία σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή·

22.  τονίζει ότι ένας από τους βασικούς δημοσιονομικούς στόχους της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου για το 2014 – η παράδοση του κτηρίου Europa έως τα τέλη του 2015 - δεν επιτεύχθηκε· εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση και ζητεί να ενημερωθεί για τις οικονομικές συνέπειες της αναβολής·

23.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να επισυνάπτεται η κτηριακή πολιτική του θεσμικού οργάνου στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, ιδίως επειδή είναι σημαντικό το κόστος μιας τέτοιας πολιτικής να εξορθολογίζεται δεόντως και να μην είναι υπερβολικό·

Λόγοι αναβολής της απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής

24.  επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια και να λογοδοτεί πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που του εμπιστεύονται, συμμετέχοντας πλήρως και καλή τη πίστει στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής όπως πράττουν και τα λοιπά θεσμικά όργανα· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι για την αποτελεσματική εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης απαιτείται συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω ρύθμισης συνεργασίας· εκφράζει τη λύπη του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητα διαλόγου μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, προκειμένου να βρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση που θα καθιστά δυνατή τη συμμόρφωση με την εντολή της Συνθήκης και τη λογοδοσία προς τους πολίτες·

25.  σημειώνει ότι η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής χωριστά ανά μεμονωμένο όργανο και οργανισμό της Ένωσης αποτελεί μακρόχρονη πρακτική, η οποία αναπτύχθηκε για να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία έναντι των φορολογουμένων της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται στην πράξη το δικαίωμα και καθήκον του Κοινοβουλίου να ελέγχει τον συνολικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

26.   σημειώνει ακόμη ότι, σύμφωνα με την άποψη που εξέφρασε η Επιτροπή στην επιστολή της 23ης Ιανουαρίου 2014, όλα τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν πλήρως στις δράσεις που αναλαμβάνονται με σκοπό να δοθεί συνέχεια στις παρατηρήσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής και ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας απαλλαγής, τηρώντας στο ακέραιο τις σχετικές διατάξεις της ΣΛΕΕ και του σχετικού παραγώγου δικαίου·

27.   τονίζει ότι η Επιτροπή στην επιστολή της δηλώνει επίσης ότι δεν θα εποπτεύσει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι, αν απαντούσε σε ερωτήσεις απευθυνόμενες σε άλλο θεσμικό όργανο, θα παραβίαζε την αυτονομία του οργάνου αυτού όσον αφορά την εκτέλεση του δικού του τμήματος του προϋπολογισμού·

28.  υπενθυμίζει ότι το καθένα από τα θεσμικά όργανα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, έχει την αυτονομία να εφαρμόζει το δικό του τμήμα του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 55 του δημοσιονομικού κανονισμού· δηλώνει ότι, σύμφωνα με την πρακτική και την ερμηνεία των υφιστάμενων κανόνων, και προκειμένου να διατηρηθεί η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία έναντι των φορολογουμένων της Ένωσης, το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή σε κάθε θεσμικό όργανο ξεχωριστά·

29.  υπογραμμίζει την εξουσία του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή βάσει των άρθρων 316, 317 και 319 της ΣΛΕΕ και των άρθρων 55 και 164 έως 167 του δημοσιονομικού κανονισμού· θεωρεί ότι οι διατάξεις αυτές αποτελούν επαρκή νομική βάση για να ασκεί το Κοινοβούλιο το δικαίωμά του να λαμβάνει χωριστή απόφαση χορήγησης απαλλαγής στο Συμβούλιο, επιπροσθέτως του δικαιώματός του να χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή· επαναβεβαιώνει ότι η χορήγηση ή μη χορήγηση απαλλαγής αποτελεί δικαίωμα και καθήκον του Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών της Ένωσης·

30.  υπογραμμίζει ότι, από το 2009, το Συμβούλιο αρνείται να συνεργαστεί με τη διαδικασία απαλλαγής την οποία εφαρμόζει το Κοινοβούλιο, αρνούμενο να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία, να απαντήσει στις γραπτές ερωτήσεις και να παραστεί στις ακροάσεις και στις συζητήσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του, και ότι, κατά συνέπεια, η εκτέλεση περισσότερων από 3 δισεκατομμύρια EUR από δημόσιους πόρους πραγματοποιήθηκε χωρίς τον κατάλληλο έλεγχο· θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό στέλνεται ένα αρνητικό μήνυμα στους πολίτες της Ένωσης·

31.  επαναλαμβάνει ότι, χωρίς τη συνεργασία του Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής·

32.  φρονεί ότι η κατάσταση αυτή συνιστά σοβαρή παράλειψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες, κυρίως ως προς την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, και ότι πρέπει να βρεθεί σύντομα λύση ώστε να μπορεί να ελέγχεται ο συνολικός προϋπολογισμός της Ένωσης· εν προκειμένω, αναφέρεται επίσης στο άρθρο 15 της ΣΕΕ το οποίο ορίζει ότι κάθε θεσμικό όργανο, φορέας, γραφείο ή οργανισμός της Ένωσης εξασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών του·

33.  επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή ουσιαστικού δημοσιονομικού ελέγχου είναι δυνατή μόνο εάν υπάρχει συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στα κύρια στοιχεία της οποίας πρέπει να περιλαμβάνονται οι επίσημες συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων του Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, η απάντηση των ερωτήσεων που θέτουν τα μέλη της επιτροπής επί τη βάσει γραπτού ερωτηματολογίου και η υποβολή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, των εγγράφων που θα χρησιμεύσουν ως υλικό αναφοράς για τους δημοσιονομικούς ελέγχους·

34.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στα άλλα θεσμικά όργανα αφού εξετάσει τα έγγραφα που του παρέχουν και τις απαντήσεις που δίνονται στις ερωτήσεις του· εκφράζει τη λύπη του διότι το Κοινοβούλιο επανειλημμένως συναντά προβλήματα στη λήψη απαντήσεων από το Συμβούλιο·

35.  σημειώνει την επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου σε απάντηση της πρόσκλησης που του απηύθυνε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να παρευρεθεί στην ανταλλαγή απόψεων της 11ης Ιανουαρίου 2016· σημειώνει ότι η επιστολή δεν απαντάει στην πρόσκληση ούτε στο γραπτό ερωτηματολόγιο που απεστάλη στη Γενική Γραμματεία στις 25 Νοεμβρίου 2015 με ερωτήσεις από βουλευτές του Κοινοβουλίου, αλλά απλώς επαναλαμβάνει την ήδη εκφρασθείσα κατά το παρελθόν θέση του Συμβουλίου για την ανταλλαγή δημοσιονομικών στοιχείων·

36.  φρονεί ότι η διαδικασία απαλλαγής αποτελεί σημαντικό μέσο δημοκρατικής λογοδοσίας προς τους πολίτες της Ένωσης·

37.  ζητεί από το Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το τελευταίο μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου· φρονεί ότι τούτο συνεπάγεται την υποχρέωση του Συμβουλίου να παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται·

38.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν τηρούν όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης τα ίδια πρότυπα στον τομέα της διαφάνειας, και πιστεύει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να επιφέρει βελτιώσεις στο θέμα αυτό.

39.  φρονεί ότι, παρόλο που η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μεταξύ με την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο των Συνθηκών, ενδέχεται εντέλει να χρειαστεί αναθεώρηση των Συνθηκών προκειμένου η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής να καταστεί σαφέστερη, υπό την έννοια ότι το Κοινοβούλιο θα είναι επιφορτισμένο ρητώς με την αρμοδιότητα να χορηγεί απαλλαγή σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης μεμονωμένα·

40.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τον δημοσιονομικό κανονισμό ώστε να διευκρινιστούν οι στόχοι της διαδικασίας απαλλαγής και να ορισθούν με σαφήνεια κυρώσεις για τη μη τήρηση των διατάξεων· επισημαίνει ότι τούτο θα πρέπει να γίνει προκειμένου τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να χαρακτηρίζονται από λογοδοσία, με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης; τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις.

23.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2015/2156(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pascal Durand

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και ο έλεγχος των δημόσιων λογαριασμών αποτελούν γενικές δημοκρατικές αρχές από τις οποίες η Ένωση δεν μπορεί να παρεκκλίνει·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία απαλλαγής αποτελεί μέρος της έννοιας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την αποκλειστική ευθύνη να χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός το Συμβουλίου είναι τμήμα του προϋπολογισμού της Ένωσης·

Ε.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 319 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αιτήσει του, κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών ή τη λειτουργία των συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νομικοί και ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες, στο εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή στο Συμβούλιο το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, συμφώνησαν για το δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 335 της ΣΛΕΕ, κάθε θεσμικό όργανο της Ένωσης έχει διοικητική αυτονομία και, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) (δημοσιονομικός κανονισμός), τα θεσμικά όργανα είναι ατομικώς υπεύθυνα για την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση, το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής·

1.   σημειώνει ότι η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής χωριστά ανά μεμονωμένο όργανο και οργανισμό της Ένωσης αποτελεί πάγια πρακτική η οποία αναπτύχθηκε προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία έναντι των φορολογουμένων της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να κατοχυρώνεται στην πράξη το δικαίωμα και καθήκον του Κοινοβουλίου να ελέγχει τον συνολικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

2.   σημειώνει ακόμη ότι, σύμφωνα με την άποψη που εξέφρασε η Επιτροπή στην επιστολή της 23ης Ιανουαρίου 2014, όλα τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν πλήρως στις δράσεις που αναλαμβάνονται με σκοπό να δοθεί συνέχεια στις παρατηρήσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής και όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας απαλλαγής, τηρώντας στο ακέραιο τις σχετικές διατάξεις της ΣΛΕΕ και του σχετικού παραγώγου δικαίου·

3.   τονίζει ότι η Επιτροπή στην επιστολή της δηλώνει επίσης ότι δεν θα εποπτεύσει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι, αν απαντούσε σε ερωτήσεις απευθυνόμενες σε άλλο θεσμικό όργανο, θα παραβίαζε την αυτονομία του οργάνου αυτού όσον αφορά την εκτέλεση του δικού του τμήματος του προϋπολογισμού·

4.  υπογραμμίζει ότι, από το 2009, μόνο το Συμβούλιο έχει αρνηθεί να υποβληθεί στη διαδικασία απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού που εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρνούμενο να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία, να απαντήσει στις γραπτές ερωτήσεις και να παραστεί στις ακροάσεις και στις συζητήσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του, και ότι, κατά συνέπεια, η εκτέλεση περισσότερων από 3 δισεκατομμύρια EUR από δημόσιους ευρωπαϊκούς πόρους πραγματοποιήθηκε, εκ των πραγμάτων, σε πλαίσιο αδιαφάνειας·

5.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανεπαρκή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τα τελευταία έτη όσον αφορά τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό δίνεται ένα αρνητικό μήνυμα στους πολίτες της Ένωσης·

6.  φρονεί ότι η κατάσταση αυτή συνιστά σοβαρή παράλειψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη, κυρίως ως προς την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, και ότι θα πρέπει να βρεθεί σύντομα λύση ώστε να μπορεί να ελέγχεται ο συνολικός προϋπολογισμός της Ένωσης· εν προκειμένω, αναφέρεται επίσης στο άρθρο 15 της ΣΕΕ το οποίο ορίζει ότι κάθε θεσμικό όργανο, φορέας, γραφείο ή οργανισμός εξασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών του·

7.   καλεί το Συμβούλιο να λειτουργεί με διαφάνεια και να λογοδοτεί πλήρως στους πολίτες της Ένωσης, συμμετέχοντας στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής όπως πράττουν και τα λοιπά θεσμικά όργανα·

8.   ζητεί να λαμβάνονται υπόψη το άρθρο 319 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ από κοινού με το άρθρο 317 της ΣΛΕΕ, και τα άρθρα 55, 165, 166 του δημοσιονομικού κανονισμού ως επαρκής νομική βάση για να ασκεί το Κοινοβούλιο το σιωπηρό δικαίωμά του να λαμβάνει χωριστή απόφαση χορήγησης απαλλαγής στο Συμβούλιο, επιπροσθέτως του ρητού δικαιώματός του να χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή·

9.  ζητεί από το Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου· ; φρονεί ότι είναι υποχρέωση του Συμβουλίου να παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται·

10.   υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τις απόψεις που εξέφρασε η Επιτροπή στην επιστολή της 23ης Ιανουαρίου 2014, ότι δεν θα εποπτεύσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι, αν απαντούσε σε ερωτήσεις απευθυνόμενες σε άλλο θεσμικό όργανο, θα παραβίαζε την αυτονομία του οργάνου αυτού όσον αφορά την εκτέλεση του δικού του τμήματος του προϋπολογισμού·

11.  φρονεί ότι, παρόλο που η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μεταξύ με την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο των Συνθηκών, ενδέχεται εντέλει να χρειαστεί αναθεώρηση των Συνθηκών προκειμένου η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής να καταστεί σαφέστερη, υπό την έννοια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι επιφορτισμένο με τη ρητή αρμοδιότητα να χορηγεί απαλλαγή σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης μεμονωμένα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Viviane Reding, Helmut Scholz

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ΕΕ L 51, 20.02.2014.

(2)

ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 373, 5.11.2015, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 146.

(5)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(6)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου