Menettely : 2015/2156(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0101/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0101/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0151

MIETINTÖ     
PDF 369kWORD 95k
7.4.2016
PE 571.517v02-00 A8-0101/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2015/2156(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2015/2156(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys-, ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0101/2016),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston pääsihteerille Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2015/2156(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys-, ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0101/2016),

A.  katsoo, että avoimuus ja julkisten varojen valvonta ovat yleisiä demokraattisia periaatteita, joista myöskään unioni ei saisi poiketa;

B.  katsoo, että vastuuvapausmenettely on osa edustuksellisen demokratian käsitettä;

C.  toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 319 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentti on yksin vastuussa Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä;

D.  toteaa, että neuvoston talousarvio on yksi Euroopan unionin talousarvion pääluokista;

E.  katsoo, että SEUT-sopimuksen 319 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission on annettava Euroopan parlamentille sen pyynnöstä kaikki tarpeelliset tiedot, jotka koskevat menojen käyttöä tai varainkäytön valvonnan järjestelmien toimintaa;

F.  toteaa, että SEUT-sopimuksen 335 artiklan mukaan kullakin toimielimellä on hallinnollinen riippumattomuus ja että varainhoitoasetuksen 55 artiklan mukaan toimielimet ovat itsenäisesti vastuussa talousarvioidensa toteutuksesta;

G.  toteaa, että jos parlamentilla ei ole tarvittavia tietoja, se ei pysty tekemään tietoon perustuvaa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä;

H.  palauttaa mieliin, että oikeudelliset ja akateemiset asiantuntijat olivat laajalti yksimielisiä parlamentin tiedonsaantioikeudesta parlamentissa 27. syyskuuta 2012 järjestetyssä parlamentin oikeutta myöntää vastuuvapaus neuvostolle käsitellessä tilaisuudessa;

1.  panee merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2014 koskevassa vuosikertomuksessaan, että pieni määrä virheitä henkilöstökulujen laskelmissa ja joitakin puutteita perhelisien hallinnoinnissa havaittiin Eurooppa-neuvostoon ja neuvostoon liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa parantamaan todettujen puutteiden hallinnointia ja korjaamaan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat virheet;

4.  toteaa, että vuonna 2014 Eurooppa-neuvoston ja neuvoston kokonaistalousarvio oli 534 200 000 euroa (535 511 300 euroa vuonna 2013), joista käytettiin 91,3 prosenttia; panee merkille, että käyttöaste nousi vuonna 2014;

5.  panee merkille, että neuvoston määrärahat vähenivät 1,3 miljoonaa euroa (0,2 prosenttia) vuonna 2014;

6.  on edelleen huolissaan siitä, että käyttämättä jääneiden varojen osuus on korkea lähes kaikissa menoluokissa; ehdottaa jälleen keskeisten tulosindikaattoreiden laatimista, jotta talousarvion suunnittelua voidaan parantaa;

7.  on huolestunut siitä, että vuodelta 2014 siirrettiin erittäin paljon määrärahoja vuodelle 2015, erityisesti aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin kohdennettuja määrärahoja; on vakaasti sitä mieltä, että toistuva määrärahojen siirtäminen varainhoitovuodelta toiselle on vastoin varainhoitoasetuksessa vahvistettuja talousarvion vuotuisuuden ja moitteettoman varainhoidon periaatteita;

8.  katsoo, että neuvoston merkittävät siirrot budjettikohtien sisällä voitaisiin välttää paremmalla talousarviosuunnittelulla;

9.  toteaa jälleen, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviot olisi eriytettävä toimielinten varainhoidon avoimuuden lisäämiseksi ja kummankin toimielimen vastuullisuuden parantamiseksi;

10.  vaatii, että neuvoston on oltava muiden toimielinten tavoin vastuuvelvollinen ja avoin; kehottaa neuvostoa liittymään EU:n avoimuusrekisteriin;

11.  kehottaa jälleen Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa toimittamaan parlamentille vuotuisen toimintakertomuksensa, johon sisältyy kattava katsaus kaikkiin kummankin toimielimen käytössä oleviin henkilöresursseihin ura-alueen, palkkaluokan, sukupuolen, kansalaisuuden ja ammatillisen koulutuksen mukaan jaoteltuina;

12.  katsoo, että unionin toimielinten ja erillisvirastojen vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa unionin toimielimiä ja erillisvirastoja sisällyttämään vuosikertomuksiinsa näitä asioita koskevan luvun;

13.  pitää valitettavana, että neuvosto ei ole vieläkään hyväksynyt menettelysääntöjä; katsoo, että kaikkien unionin toimielinten ja erillisvirastojen olisi sovittava yhteisistä menettelysäännöistä, koska ne ovat välttämättömät toimielinten avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden vuoksi; kehottaa niitä EU:n toimielimiä ja elimiä joilla ei vielä ole menettelysääntöjä, laatimaan sellaiset mahdollisimman pian;

14.  kehottaa neuvostoa panemaan väärinkäytösten paljastamista koskevat sisäiset säännöt täytäntöön viipymättä;

15.  vaatii Euroopan unionin neuvoston jäsenten taloudellisia sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaisemista internetissä;

16.  panee huolestuneena merkille, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja hänen kabinettinsa jäseniä varten ei ole laadittu lahjomattomuutta koskevia sääntöjä eikä heiltä edellytetä sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia eikä yksityiskohtaisten henkilötietojen antamista; panee lisäksi merkille, että neuvoston kansallisia edustajia varten ei ole olemassa yhteisiä lahjomattomuutta koskevia sääntöjä; kehottaa neuvostoa korjaamaan tilanteen ja tiedottamaan tästä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

17.  pitää ilahduttavana ehdotusta neuvoston asetukseksi unionin korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä ja sen johdosta aikaansaatavia säästöjä;

18.  kehottaa neuvostoa laatimaan omat yksityiskohtaiset korruption vastaiset suuntaviivansa ja riippumattomat menettelynsä;

19.  panee huolestuneena merkille, että lainsäädäntöprosessista, neuvotteluista, jäsenvaltioiden kannoista ja neuvoston kokouksista puuttuu huolestuttavalla tavalla avoimuus; kehottaa neuvostoa julkistamaan asiaankuuluvat asiakirjat ja luomaan selkeän raportointijärjestelmän, jonka avulla lainsäädäntömenettelyt olisivat avoimia ja läpinäkyviä;

20.  on huolissaan trilogien ja sovittelukokousten avoimuuden puutteesta; kehottaa neuvostoa lisäämään järjestelmällisesti neuvottelujen avoimuutta ja lahjomattomuutta;

21.  panee merkille toimielinten välisen sopimuksen mukaisen käännös- ja tulkkaustoimintaa tarkastelevan komitean saavuttamat tulokset sellaisten yhdenmukaisten menetelmien aikaansaamisessa, jotka mahdollistavat kaikkien toimielinten käännöskustannusten suoran vertailun; pitää myönteisenä, että neuvosto toimittaa tiedot näiden menetelmien mukaisesti;

22.  korostaa, että yksi neuvoston pääsihteeristön vuoden 2014 tärkeimmistä taloudellisista tavoitteista – Europa-rakennuksen saaminen käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä – jäi saavuttamatta; pitää viivästystä valitettavana ja pyytää saada tietoja siitä aiheutuvista taloudellisista seurauksista;

23.  pyytää jälleen liittämään toimielimen vuotuiseen toimintakertomukseen kiinteistöpolitiikkaa koskevan osuuden, erityisesti siksi, että kiinteistöpolitiikan kustannukset on perusteltava asianmukaisesti ja niiden on pysyttävä kohtuullisina;

Vastuuvapauden myöntämispäätöksen lykkäämisen syyt

24.  korostaa jälleen, että neuvoston olisi toimittava avoimesti ja oltava valmis vastaamaan unionin kansalaisille kaikista sille uskotuista varoista osallistumalla täysimääräisesti ja hyvässä uskossa vuosittaiseen vastuuvapausmenettelyyn aivan kuten muutkin unionin toimielimet; katsoo näin ollen, että unionin talousarvion toteutuksen tehokas valvonta edellyttää parlamentin ja neuvoston työjärjestelyjen avulla toteutettavaa yhteistyötä; pahoittelee vastuuvapausmenettelyjen yhteydessä kohdattuja tähänastisia vaikeuksia; vaatii parantamaan kummankin toimielimen valmiuksia vuoropuheluun, jotta päästäisiin mahdollisimman nopeasti ratkaisuun ja jotta voidaan täyttää perussopimuksen mukainen tehtävä ja toimia vastuuvelvollisesti kansalaisiin nähden;

25.  panee merkille, että menettely, jossa vastuuvapaus myönnetään erikseen kullekin unionin toimielimelle ja elimelle, on pitkäaikainen käytäntö, jonka parlamentti on luonut taatakseen avoimuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden unionin veronmaksajia kohtaan; korostaa, että tämä tosiasiassa takaa sen, että parlamentille annetaan valvontaoikeus ja -velvoite koko unionin talousarvioon nähden;

26.   toteaa lisäksi, että komissio ilmaisi 23. tammikuuta 2014 lähettämässään kirjeessä, että kaikki toimielimet kuuluvat kaikilta osin parlamentin vastuuvapausmenettelyssä esittämien huomautusten seurantaprosessin piiriin ja että kaikkien toimielinten olisi tehtävä yhteistyötä vastuuvapausmenettelyn toimivuuden varmistamiseksi SEUT-sopimuksen asiaa koskevia määräyksiä ja soveltuvan johdetun oikeuden asiaa koskevia säännöksiä täysimääräisesti noudattaen;

27.   korostaa komission toteavan kirjeessään myös, että se ei aio valvoa muiden toimielinten talousarvioiden toteutusta ja että vastauksen antaminen jollekin toiselle toimielimelle osoitettuihin kysymyksiin loukkaisi kyseisen toimielimen oikeutta toteuttaa itsenäisesti sitä koskevaa talousarvion pääluokkaa;

28.  muistuttaa, että kullakin varainhoitoasetuksen 2 artiklan b alakohdassa määritellyllä toimielimellä on toimivalta toteuttaa itsenäisesti sitä koskevaa talousarvion pääluokkaa varainhoitoasetuksen 55 artiklan nojalla; toteaa, että noudatetun käytännön ja nykyisten sääntöjen tulkinnan mukaisesti parlamentti myöntää vastuuvapauden kullekin toimielimelle erikseen, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin veronmaksajia kohtaan;

29.  korostaa, että parlamentilla on vastuuvapauden myöntämisvalta SEUT-sopimuksen 316, 317 ja 319 artiklan ja varainhoitoasetuksen 55 ja 164–167 artiklan mukaisesti; pitää kyseisiä määräyksiä ja säännöksiä riittävänä oikeusperustana sille, että parlamentilla on oikeus tehdä erillinen vastuuvapauspäätös neuvoston osalta ja että sillä on oikeus myöntää vastuuvapaus komissiolle; vahvistaa, että vastuuvapauden myöntäminen tai epääminen on parlamentin oikeus ja yksi parlamentin velvollisuuksista unionin kansalaisia kohtaan;

30.  korostaa, että neuvosto on vuodesta 2009 lähtien kieltäytynyt osallistumasta Euroopan parlamentin harjoittamaan vastuuvapausmenettelyyn kieltäytymällä toimittamasta tarpeellisia tietoja, vastaamasta kirjallisiin kysymyksiin ja osallistumasta talousarvionsa toteuttamista koskeviin kuulemistilaisuuksiin ja keskusteluihin, ja tästä johtuen yli kolme miljardia euroa julkisia varoja on käytetty ilman asianmukaista valvontaa; pitää sitä unionin kansalaisille lähetettynä kielteisenä signaalina;

31.  toteaa jälleen, että jos neuvosto ei ryhdy yhteistyöhön, parlamentti ei pysty tekemään tietoon perustuvaa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä;

32.  katsoo, että tilanne tarkoittaa perussopimuksista johtuvien velvoitteiden ja etenkin toimielinten välisen vilpittömän yhteistyön periaatteen räikeää laiminlyöntiä ja että siihen on löydettävä ripeästi ratkaisu, jotta koko unionin talousarviota voidaan valvoa; viittaa tässä yhteydessä myös SEUT-sopimuksen 15 artiklaan, jossa määrätään, että kukin unionin toimielin, elin, laitos tai virasto varmistaa työskentelynsä avoimuuden;

33.  toteaa jälleen kerran, että talousarviota voidaan valvoa tehokkaasti vain, jos parlamentti ja neuvosto tekevät yhteistyötä, jonka tärkeimpiin osatekijöihin on kuuluttava neuvoston ja parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan edustajien väliset viralliset kokoukset, vastaaminen valiokunnan jäsenten kirjallisina esittämiin kysymyksiin sekä asiakirjojen toimittaminen pyynnöstä talousarvion valvonnan tausta-aineistoksi;

34.  muistuttaa, että parlamentti myöntää muille toimielimille vastuuvapauden toimitettujen asiakirjojen ja esittämiinsä kysymyksiin annettujen vastausten pohjalta; pitää valitettavana, että parlamentilla on toistuvasti ongelmia saada vastauksia neuvostolta;

35.  panee merkille neuvoston pääsihteerin kirjeen, jonka tämä lähetti vastauksena parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan esittämään kutsuun osallistua 11. tammikuuta 2016 järjestettävään keskusteluun; toteaa, että kirjeessä ei vastata kutsuun eikä kirjalliseen kyselyyn, joka lähetettiin pääsihteeristöön 25. marraskuuta 2015 ja joka sisälsi parlamentin jäsenten esittämiä kysymyksiä, vaan pelkästään toistetaan neuvoston jo aiemmin esittämä kanta taloudellisten tietojen vaihtoon;

36.  pitää vastuuvapausmenettelyä tärkeänä välineenä pyrittäessä varmistamaan demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin kansalaisiin nähden;

37.  kehottaa neuvostoa aloittamaan neuvottelut parlamentin kanssa, jotta varmistettaisiin parlamentin oikeus saada tietoja neuvoston talousarvion toteutuksesta; katsoo, että tämä sisältää neuvoston velvoitteen antaa pyydetyt tiedot;

38.  pitää valitettavana, etteivät kaikki unionin toimielimet noudata samoja avoimuusvaatimuksia, ja katsoo, että neuvoston olisi parannettava toimintansa avoimuutta;

39.  katsoo, että vaikka tilannetta voitaisiin parantaa väliaikaisesti lisäämällä unionin toimielinten yhteistyötä perussopimusten puitteissa, näiden sopimusten tarkistaminen voi lopulta olla tarpeen, jotta vastuuvapausmenettelystä voidaan tehdä selkeämpi siten, että parlamentin nimenomaisena tehtävänä on myöntää vastuuvapaus kaikille toimielimille ja elimille erikseen;

40.  kehottaa komissiota muuttamaan varainhoitoasetusta, jotta selvennetään vastuuvapausmenettelyn tavoitteita ja määritellään selvästi sääntöjen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraamukset; korostaa, että tämä olisi tehtävä unionin toimielinten vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi ja unionin kansalaisten taloudellisten etujen suojaamiseksi; korostaa, että poikkeuksia ei pitäisi tehdä.

23.2.2016

PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2015/2156(DEC))

Valmistelija: Pascal Durand

EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A.  katsoo, että avoimuus ja julkisten varojen valvonta ovat yleisiä demokraattisia periaatteita, joista unioni ei saisi poiketa;

B.  katsoo, että vastuuvapausmenettely on osa edustuksellisen demokratian käsitettä;

C.  toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 319 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentti on yksin vastuussa Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä;

D.  toteaa, että neuvoston talousarvio on yksi unionin talousarvion pääluokista;

E.  katsoo, että SEUT-sopimuksen 319 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission on annettava Euroopan parlamentille sen pyynnöstä kaikki tarpeelliset tiedot, jotka koskevat menojen käyttöä tai varainkäytön valvonnan järjestelmien toimintaa;

F.  palauttaa mieliin, että oikeudelliset ja akateemiset asiantuntijat olivat laajalti yksimielisiä parlamentin tiedonsaantioikeudesta parlamentissa 27. syyskuuta 2012 järjestetyssä parlamentin oikeutta myöntää vastuuvapaus neuvostolle käsitellessä tilaisuudessa;

G.  toteaa, että SEUT-sopimuksen 335 artiklan mukaan kullakin toimielimellä on hallinnollinen riippumattomuus ja että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(6) (varainhoitoasetus) 55 artiklan mukaan toimielimet ovat itsenäisesti vastuussa talousarvioidensa toteutuksesta;

H.  toteaa, että jos parlamentilla ei ole tarvittavia tietoja, se ei pysty tekemään tietoon perustuvaa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä;

1.  panee merkille, että menettely, jossa vastuuvapaus myönnetään erikseen kullekin unionin toimielimelle ja elimelle, on pitkäaikainen käytäntö, jonka parlamentti on luonut taatakseen avoimuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden unionin veronmaksajia kohtaan; korostaa, että tämän pitäisi tosiasiassa taata se, että parlamentille annetaan valvontaoikeus ja -velvoite koko unionin talousarvioon nähden;

2.  toteaa lisäksi, että komissio ilmaisi 23. tammikuuta 2014 lähettämässään kirjeessä, että kaikki toimielimet kuuluvat kaikilta osin parlamentin vastuuvapausmenettelyssä esittämien huomautusten seurantaprosessin piiriin ja että kaikkien toimielinten olisi tehtävä yhteistyötä vastuuvapausmenettelyn toimivuuden varmistamiseksi SEUT-sopimuksen asiaa koskevia määräyksiä ja soveltuvan johdetun oikeuden asiaa koskevia säännöksiä täysimääräisesti noudattaen;

3.  korostaa komission toteavan kirjeessään myös, että se ei aio valvoa muiden toimielinten talousarvioiden toteutusta ja että vastauksen antaminen jollekin toiselle toimielimelle osoitettuihin kysymyksiin loukkaisi kyseisen toimielimen oikeutta toteuttaa itsenäisesti sitä koskevaa talousarvion pääluokkaa;

4.  korostaa, että neuvosto on vuodesta 2009 lähtien kieltäytynyt osallistumasta Euroopan parlamentin harjoittamaan vastuuvapausmenettelyyn kieltäytymällä toimittamasta tarpeellisia tietoja, vastaamasta kirjallisiin kysymyksiin ja osallistumasta sen talousarvion toteuttamista koskeviin kuulemistilaisuuksiin ja keskusteluihin, ja tästä johtuen yli kolme miljardia euroa julkisia varoja on käytetty ilman asianmukaista valvontaa;

5.  pitää valitettavana, että talousarvion toteutuksen valvontayhteistyö parlamentin ja neuvoston välillä on ollut viimeksi kuluneina vuosina vähäistä, ja pitää tätä kielteisenä viestinä unionin kansalaisille;

6.  katsoo, että tilanne tarkoittaa perussopimuksista johtuvien velvoitteiden ja etenkin toimielinten välisen vilpittömän yhteistyön periaatteen räikeää laiminlyöntiä ja että siihen on löydettävä ripeästi ratkaisu, jotta koko unionin talousarviota voidaan valvoa; viittaa tässä yhteydessä SEUT-sopimuksen 15 artiklaan, jossa määrätään, että kukin unionin toimielin, elin, laitos tai virasto varmistaa työskentelynsä avoimuuden;

7.  kehottaa neuvostoa toimimaan avoimesti ja ottamaan täyden vastuun unionin kansalaisten edessä osallistumalla vuotuiseen vastuuvapausmenettelyyn muiden toimielinten tavoin;

8.  kehottaa ottamaan huomioon SEUT-sopimuksen 319 artiklan 1 kohdan sekä 317 artiklan toisen kohdan samoin kuin varainhoitoasetuksen 55, 165 ja 166 artiklan riittävänä oikeusperustana sille, että parlamentilla on implisiittinen oikeus tehdä erillinen vastuuvapauspäätös neuvoston osalta ja että sillä on eksplisiittinen oikeus myöntää vastuuvapaus komissiolle;

9.  kehottaa neuvostoa aloittamaan neuvottelut parlamentin kanssa, jotta varmistettaisiin parlamentin oikeus saada tietoja neuvoston talousarvion toteutuksesta; katsoo, että tämä sisältää neuvoston velvoitteen antaa pyydetyt tiedot;

10.  palauttaa neuvoston mieleen komission toteavan 23. tammikuuta 2014 päivätyssä kirjeessään, että se ei aio valvoa muiden toimielinten talousarvioiden toteutusta ja että vastauksen antaminen jollekin toiselle toimielimelle osoitettuihin kysymyksiin loukkaisi kyseisen toimielimen oikeutta toteuttaa itsenäisesti sitä koskevaa talousarvion pääluokkaa;

11.  katsoo, että vaikka tilannetta voitaisiin parantaa väliaikaisesti lisäämällä unionin toimielinten yhteistyötä perussopimusten puitteissa, näiden sopimusten tarkistaminen voi lopulta olla tarpeen, jotta vastuuvapausmenettelystä voidaan tehdä selkeämpi siten, että parlamentilla on eksplisiittisesti tehtävänä myöntää vastuuvapaus kaikille toimielimille ja elimille erikseen.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.2.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Max Andersson, Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Viviane Reding, Helmut Scholz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUVL L 51, 20.2.2014.

(2)

EUVL C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

EUVL C 373, 5.11.2015, s. 1.

(4)

EUVL C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25. lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Oikeudellinen huomautus