Postup : 2015/2156(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0101/2016

Predkladané texty :

A8-0101/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0151

SPRÁVA     
PDF 532kWORD 120k
7.4.2016
PE 571.517v02-00 A8-0101/2016

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada

(2015/2156(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada

(2015/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidované ročné účtovné závierky Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre ústavné veci (A8-0101/2016),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada

(2015/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre ústavné veci (A8-0101/2016),

A.  keďže transparentnosť a kontrola verejných účtov sú všeobecné demokratické zásady, od ktorých sa Únia nemôže odchýliť;

B.  keďže postup udelenia absolutória je súčasťou koncepcie reprezentatívnej demokracie;

C.  keďže podľa článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má Európsky parlament výlučnú zodpovednosť za udelenie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie;

D.  keďže rozpočet Rady je oddielom rozpočtu Európskej únie;

E.  keďže podľa článku 319 ods. 2 ZFEÚ musí Komisia predkladať Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie týkajúce sa plnenia výdavkov a fungovania systémov finančnej kontroly;

F.  keďže podľa článku 335 ZFEÚ má každá inštitúcia Únie administratívnu autonómiu a podľa článku 55 nariadenia o rozpočtových pravidlách je každá inštitúcia zodpovedná za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

G.  keďže bez potrebných informácií Parlament nedokáže prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

H.  keďže právni a akademickí experti na seminári organizovanom Európskym parlamentom o práve Parlamentu udeľovať absolutórium Rade 27. septembra 2012 súhlasili s tým, že Parlament má právo na informácie;

1.  konštatuje, že Dvor audítorov na základe auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2014, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

2.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo výročnej správe za rok 2014 uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými témami rokovaní Európskej rady a Rady sa zistilo niekoľko malých chýb týkajúcich sa výpočtu nákladov na zamestnancov a vyskytli sa niektoré nedostatky v správe rodinných prídavkov;

3.  vyzýva Európsku radu a Radu, aby zlepšili riadenie zistených nedostatkov a napravili chyby, ktoré zistil Dvor audítorov;

4.  konštatuje, že v roku 2014 predstavoval celkový rozpočet Európskej rady a Rady 534 200 000 EUR (535 511 300 EUR v roku 2013) a miera plnenia dosiahla úroveň 91,3 %; berie na vedomie zvýšenie miery využitia v roku 2014;

5.  berie na vedomie zníženie rozpočtu Rady na rok 2014 o 1,3 milióna EUR (-0,2 %);

6.  je naďalej znepokojený vysokou mierou nevyčerpaných prostriedkov, ktorá sa týka takmer všetkých kategórií; pripomína svoju požiadavku na vypracovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti v záujme zlepšenia rozpočtového plánovania;

7.  vyjadruje znepokojenie nad veľmi vysokou sumou rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2014 do roku 2015, najmä prostriedkov, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosti, prístroje a zariadenie; je pevne presvedčený, že opakovaný trend prenosu rozpočtových prostriedkov je v rozpore so zásadami ročnej platnosti rozpočtu a riadneho finančného hospodárenia uvedenými v nariadení o rozpočtových pravidlách;

8.  domnieva sa, že prevodom vysokých súm vykonávaným Radou v rámci rozpočtových riadkov by sa dalo predchádzať lepším rozpočtovým plánovaním;

9.  opätovne zdôrazňuje, že rozpočet Európskej rady a rozpočet Rady by mali byť oddelené, aby sa zlepšila transparentnosť finančného hospodárenia inštitúcií a zvýšila zodpovednosť oboch inštitúcií;

10.  trvá na tom, že Rada musí byť zodpovedná a transparentná rovnako ako ostatné inštitúcie; vyzýva Radu, aby sa pripojila k registru transparentnosti Únie;

11.  pripomína svoju výzvu Európskej rade a Rade, aby Parlamentu predkladali výročnú správu o činnosti spolu s úplným prehľadom všetkých ľudských zdrojov, ktoré majú obe inštitúcie k dispozícii, rozdeleným podľa kategórie, platovej triedy, pohlavia, štátnej príslušnosti a odborného vzdelania;

12.  uvádza, že výročné správy inštitúcií a agentúr Únie by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní pravidiel transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva inštitúcie a agentúry Únie, aby do svojich výročných správ zahrnuli štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

13.  považuje za poľutovaniahodné, že Rada ešte stále neprijala kódex správania; zastáva názor, že všetky inštitúcie a agentúry Únie by sa mali dohodnúť na spoločnom kódexe správania, ktorý je potrebný pre transparentnosť, zodpovednosť a integritu týchto inštitúcií; vyzýva inštitúcie a orgány Únie, ktoré stále nezaviedli kódex správania, aby takýto dokument čo najskôr vypracovali;

14.  vyzýva Radu, aby bez meškania začala uplatňovať interné pravidlá oznamovania nekalých praktík;

15.  požaduje uverejňovanie presvedčivého vyhlásenia o finančných záujmoch členov Rady Európskej únie na internete;

16.  so znepokojením konštatuje, že v prípade predsedu Európskej rady a členov jeho kabinetu neexistujú pravidlá integrity, vyhlásenia o konfliktoch záujmov ani podrobné životopisné informácie; ďalej konštatuje, že neexistujú žiadne spoločné pravidlá integrity pre zástupcov jednotlivých štátov v Rade; vyzýva Radu, aby zaviedla opatrenia s cieľom napraviť situáciu a informovala o tom orgán udeľujúci absolutórium;

17.  víta návrh nariadenia Rady, ktorým sa určujú funkčné požitky vysokopostavených verejných činiteľov Únie, ako aj úspory, ktoré sú v tomto nariadení plánované;

18.  vyzýva Radu, aby v rámci svojich štruktúr vypracovala podrobné protikorupčné usmernenia a nezávislé politiky;

19.  so znepokojením konštatuje, že existuje znepokojujúci nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o legislatívny proces, rokovania, pozície členských štátov a stretnutia v rámci Rady; naliehavo vyzýva Radu, aby sprístupnila relevantné dokumenty a zaviedla jasný systém podávania správ, ktorý umožní verejnosti otvoreným a transparentným spôsobom sledovať legislatívne postupy;

20.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom transparentnosti trialógov a zmierovacích zasadnutí; vyzýva Radu, aby systematicky posilňovala transparentnosť a integritu v súvislosti s rokovaniami;

21.  berie na vedomie výsledky dosiahnuté výborom medziinštitucionálnej dohody pre prekladateľské a tlmočnícke služby pri zavádzaní harmonizovanej metodiky, ktorá umožňuje priame porovnávanie nákladov všetkých inštitúcií na preklad; víta skutočnosť, že Rada predkladá údaje podľa tejto metodiky;

22.  zdôrazňuje, že jeden z hlavných finančných cieľov generálneho sekretariátu Rady na rok 2014, ktorým bolo odovzdanie budovy Europa do užívania do konca roku 2015, nebol splnený; vyjadruje poľutovanie nad zdržaním a žiada o informácie o finančných dôsledkoch tohto odkladu;

23.  pripomína svoju požiadavku, aby sa k výročnej správe o činnosti inštitúcie pripojila politika v oblasti nehnuteľností, najmä vzhľadom na to, že je dôležité, aby náklady na takúto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné;

Dôvody na odloženie rozhodnutia o udelení absolutória

24.  opakuje, že Rada by mala byť transparentnou a v plnej miere zodpovednou voči občanom Únie v súvislosti s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli zverené, a to tým, že sa plne a v dobrej viere zúčastní na ročnom postupe udeľovania absolutória, tak ako to robia ostatné inštitúcie Únie; v tejto súvislosti sa domnieva, že účinný dohľad nad plnením rozpočtu Únie si vyžaduje spoluprácu medzi Parlamentom a Radou na základe pracovnej dohody; vyjadruje poľutovanie nad doterajšími ťažkosťami v súvislosti s postupmi udeľovania absolutória; zdôrazňuje potrebu zlepšiť schopnosť dialógu medzi oboma inštitúciami s cieľom čo najskôr nájsť riešenie, ktoré umožní súlad s mandátom vyplývajúcim zo zmluvy a zodpovednosť voči občanom;

25.  konštatuje, že postup udeľovania absolutória samostatne jednotlivým inštitúciám a orgánom Únie je dlhodobou praxou, ktorá sa zaviedla s cieľom zaručiť transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovníkom Únie; zdôrazňuje, že to skutočne zaručuje právo a povinnosť Parlamentu kontrolovať celý rozpočet Únie;

26.   poznamenáva tiež, že Komisia vo svojom liste z 23. januára 2014 vyjadrila názor, že všetky inštitúcie sú v plnej miere súčasťou procesu následných opatrení v súvislosti s poznámkami Parlamentu vyjadrenými v rámci procesu udeľovania absolutória a že všetky inštitúcie by mali spolupracovať v záujme zabezpečenia bezproblémového priebehu postupu udeľovania absolutória v plnom súlade s príslušnými ustanoveniami ZFEÚ a príslušných sekundárnych právnych predpisov;

27.   zdôrazňuje, že Komisia vo svojom liste uvádza aj to, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

28.  pripomína, že každá inštitúcia, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, má autonómiu na plnenie vlastného oddielu rozpočtu podľa článku 55 nariadenia o rozpočtových pravidlách; potvrdzuje, že na základe praxe a výkladu súčasných pravidiel a v záujme zachovania transparentnosti a demokratickej zodpovednosti voči daňovníkom Únie Parlament udeľuje absolutórium jednotlivo každej inštitúcii;

29.  zdôrazňuje právomoc Parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ a článkov 55 a 164 až 167 nariadenia o rozpočtových pravidlách; domnieva sa, že tieto ustanovenia predstavujú dostatočný právny základ pre výkon práva Parlamentu prijímať samostatné rozhodnutie o absolutóriu týkajúce sa Rady, a to popri jeho práve udeľovať absolutórium Komisii; trvá na tom, že udelenie alebo neudelenie absolutória je právom a povinnosťou Parlamentu voči občanom Únie;

30.  zdôrazňuje, že od roku 2009 sa Rada odmieta podrobiť postupu udeľovania absolutória za plnenie rozpočtu, ktorý uskutočňuje Parlament, a to tým, že odmieta poskytovať potrebné informácie, odpovedať na písomné otázky a zúčastňovať sa na vypočutiach a diskusiách o plnení svojho rozpočtu, a že sa v dôsledku toho viac ako 3 miliardy EUR z verejných financií vynaložili bez riadnej kontroly; považuje to za negatívny signál vyslaný občanom Únie;

31.  opakuje, že Parlament bez tejto spolupráce s Radou nedokáže prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

32.  domnieva sa, že táto situácia predstavuje závažné porušenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv, najmä zásady lojálnej spolupráce medzi inštitúciami, a že sa musí rýchlo nájsť riešenie, aby mohol byť celý rozpočet Únie podrobený kontrole; v tejto súvislosti sa tiež odvoláva na článok 15 ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že každá inštitúcia, orgán alebo úrad, alebo agentúra Únie zabezpečí transparentnosť svojej práce;

33.  pripomína, že účinnú kontrolu rozpočtu možno vykonávať iba v prípade, ak existuje spolupráca medzi Parlamentom a Radou, pričom medzi hlavné body tejto spolupráce musia patriť oficiálne stretnutia zástupcov Rady a Výboru pre kontrolu rozpočtu Parlamentu, odpovede na otázky členov výboru na základe písomného dotazníka a predkladanie dokumentov, ktoré majú slúžiť ako podkladový materiál na kontroly rozpočtu na požiadanie;

34.  pripomína, že Parlament udeľuje absolutórium ostatným inštitúciám na základe preskúmania predložených dokumentov a odpovedí na jeho otázky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Parlament sa opakovane stretáva s problémami pri získavaní odpovedí od Rady;

35.  berie na vedomie list generálneho tajomníka Rady ako odpoveď na pozvanie Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu na účasť na výmene názorov 11. januára 2016; konštatuje, že generálny tajomník v tomto liste nereaguje na pozvanie ani na písomný dotazník zaslaný generálnemu sekretariátu 25. novembra 2015 spolu s otázkami poslancov Parlamentu, ale iba opakuje pozíciu Rady o výmene finančných informácií, ktorú už v minulosti vyjadrila;

36.  vyjadruje presvedčenie, že postup udelenia absolutória je dôležitým nástrojom demokratickej zodpovednosti voči občanom Únie;

37.  vyzýva Radu, aby sa zúčastnila na rokovaniach s Parlamentom s cieľom zabezpečiť, aby mohol uplatňovať svoje právo na prístup k informáciám o plnení rozpočtu Rady; domnieva sa, že to zahŕňa povinnosť Rady poskytnúť požadované informácie;

38.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nie všetky inštitúcie Únie dodržiavajú rovnaké normy transparentnosti, a domnieva sa, že Rada by mala v tejto súvislosti zabezpečiť zlepšenie;

39.  zastáva názor, že hoci situácia by sa medzičasom mohla zlepšiť lepšou spoluprácou medzi inštitúciami Únie v rámci zmlúv, môže byť nakoniec potrebná revízia zmlúv, aby sa postup udeľovania absolutória stal zrozumiteľnejším v tom zmysle, že Parlamentu bude výslovne zverená právomoc udeľovať absolutórium všetkým inštitúciám a orgánom samostatne;

40.  vyzýva Komisiu, aby zmenila nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom objasniť ciele postupu udeľovania absolutória a jasne vymedziť sankcie za nedodržanie predpisov; zdôrazňuje, že by sa to malo uskutočniť tak, aby sa zabezpečila zodpovednosť európskych inštitúcií s cieľom chrániť finančné záujmy občanov Únie; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti by nemali existovať žiadne výnimky.

23.2.2016

STANOVISKO Výboru pre ústavné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada

(2015/2156(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pascal Durand

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže transparentnosť a kontrola verejných účtov sú všeobecné demokratické zásady, od ktorých sa Únia nemôže odchýliť;

B.  keďže postup udelenia absolutória je súčasťou koncepcie reprezentatívnej demokracie;

C.  keďže podľa článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie má Európsky parlament výlučnú zodpovednosť za udelenie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie;

D.  keďže rozpočet Rady je časťou rozpočtu Únie;

E.    keďže podľa článku 319 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie musí Komisia predkladať Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie týkajúce sa plnenia výdavkov alebo fungovania systémov finančnej kontroly;

F.  keďže právni a akademickí experti na seminári organizovanom Európskym parlamentom o práve Parlamentu udeľovať absolutórium Rade 27. septembra 2012 súhlasili s tým, že Parlament má právo na informácie;

G.  keďže podľa článku 335 ZFEÚ má každá inštitúcia Únie administratívnu autonómiu a podľa článku 55 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 Európskeho parlamentu a Rady(6) (nariadenie o rozpočtových pravidlách) je každá inštitúcia zodpovedná za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

H.  keďže bez potrebných informácií Parlament nedokáže prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

1.   konštatuje, že postup udeľovania absolutória samostatne jednotlivým inštitúciám a orgánom Únie je dlhodobou praxou, ktorá sa zaviedla s cieľom zaručiť transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovníkom Únie; zdôrazňuje, že by to malo skutočne zaručiť jeho právo a povinnosť kontrolovať celý rozpočet Únie;

2.   poznamenáva tiež, že Komisia vo svojom liste z 23. januára 2014 vyjadrila názor, že všetky inštitúcie sú v plnej miere súčasťou procesu následných opatrení v súvislosti s poznámkami Parlamentu vyjadrenými v rámci procesu udeľovania absolutória a že všetky inštitúcie by mali spolupracovať v záujme zabezpečenia bezproblémového priebehu postupu udeľovania absolutória v plnom súlade s príslušnými ustanoveniami ZFEÚ a príslušných sekundárnych právnych predpisov;

3.   zdôrazňuje, že Komisia vo svojom liste uvádza aj to, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

4.  zdôrazňuje, že od roku 2009 sa iba Rada odmieta podrobiť postupu udeľovania absolutória za plnenie rozpočtu, ktorý uskutočňuje Európsky parlament, a to tým, že odmieta poskytovať potrebné informácie, odpovedať na písomné otázky a zúčastňovať sa na vypočutiach a diskusiách o plnení svojho rozpočtu, a že sa teda v tejto situácii viac ako tri miliardy EUR z európskych verejných financií v skutočnosti vynaložili netransparentným spôsobom;

5.   vyjadruje poľutovanie nad slabou spoluprácou v oblasti kontroly plnenia rozpočtu medzi Parlamentom a Radou v posledných rokoch a považuje to za negatívny signál pre občanov Únie;

6.  domnieva sa, že táto situácia predstavuje závažné porušenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv, najmä zásady lojálnej spolupráce medzi inštitúciami, a že sa musí rýchlo nájsť riešenie, aby mohol byť celý rozpočet Únie podrobený kontrole; v tejto súvislosti sa tiež odvoláva na článok 15 ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že každá inštitúcia, orgán alebo úrad alebo agentúra Únie zabezpečí transparentnosť svojej práce;

7.   vyzýva Radu, aby bola transparentná a v plnej miere sa zodpovedala občanom Únie účasťou na ročnom postupe udeľovania absolutória, ako to robia ostatné inštitúcie Únie;

8.   požaduje, aby sa ako dostatočný právny základ pre uplatňovanie výslovného práva Parlamentu prijať samostatné rozhodnutie o udelení absolutória Rade, tak ako má výslovné právo udeliť absolutórium Komisii, zohľadnil článok 319 ods. 1 ZFEÚ spolu s druhým odsekom článku 317 ZFEÚ a článkami 55, 165, 166 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

9.  vyzýva Radu, aby sa zúčastnila na rokovaniach s Parlamentom s cieľom zabezpečiť, aby mohol uplatňovať svoje právo na prístup k informáciám o plnení rozpočtu Rady; ; domnieva sa, že to zahŕňa povinnosť Rady poskytnúť požadované informácie;

10.   pripomína Rade názory Komisie, ktoré uviedla vo svojom liste z 23. januára 2014, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

11.  zastáva názor, že hoci situácia by sa medzičasom mohla zlepšiť lepšou spoluprácou medzi inštitúciami Únie v rámci zmlúv, môže byť nakoniec potrebná revízia zmlúv, aby sa postup udeľovania absolutória stal zrozumiteľnejším, pokiaľ ide o výslovnú právomoc Parlamentu udeľovať absolutórium všetkým inštitúciám a orgánom samostatne.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Viviane Reding, Helmut Scholz

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.

(2)

Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 5.11.2015, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012, s. 1).

Právne oznámenie