Postup : 2015/2174(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0102/2016

Předložené texty :

A8-0102/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.42
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0178

ZPRÁVA     
PDF 625kWORD 120k
7.4.2016
PE 569.756v02-00 A8-0102/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2014

(2015/2174(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2014

(2015/2174(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(4), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0102/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014

(2015/2174(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(10), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0102/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro námořní bezpečnost odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2014

(2015/2174(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0102/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 výše 52 403 276 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje pokles o 9,37 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  oceňuje skutečnost, že Účetní dvůr neměl žádné připomínky k finančnímu řízení agentury v roce 2014; vítá skutečnost, že agentura provedla fyzickou inventuru administrativního vybavení, a vyzývá ji, aby uspíšila svou práci na zdokonalení účetních postupů a informací týkajících se nákladů na vnitřně vytvořená nehmotná aktiva;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu dosahující 94,78 % a že míra plnění prostředků na platby činila 93,77 %;

Závazky a přenesené prostředky

3.  bere na vědomí, že podle výročního auditu Účetního dvora, jakož i výroční zprávy agentury o činnosti nebyly zjištěny žádné závažné problémy, pokud jde o míru přenesených prostředků v roce 2014; bere na vědomí, že z rozpočtového roku 2013 byla přenesena částka ve výši 5 178 491 EUR; s uspokojením konstatuje, že míra zrušených přenosů z roku 2013 činila pouze 3,80 %;

4.  vyjadřuje politování nad skutečností, že – zejména v kontextu nového právního rámce agentury – míra čerpání prostředků na závazky v roce 2014 nedosáhla 95 %, což je cíl stanovený Komisí, takže Komise přistoupila k penalizaci návrhu rozpočtu na rok 2016; vyzývá agenturu, aby uvedla důvody nesplnění 95% cíle; naléhavě vyzývá agenturu, aby zlepšila plnění rozpočtu a dosáhla úrovně stanovené Komisí;

Převody

5.  konstatuje, že podle výroční zprávy agentury o činnosti zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2014 v mezích finančních pravidel agentury; konstatuje, že všechny převody agentury v roce 2014 byly při převodu z jedné hlavy do druhé pod hranicí 10 % prostředků přidělených dané rozpočtové položce na daný rozpočtový rok;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

6.  bere na vědomí skutečnost, že agentura zahájila v rozpočtovém roce 2014 82 zadávacích řízení, u 15 z nichž se jednalo o zvláštní jednací řízení a u 67 o otevřená řízení a o jednací řízení s nízkou hodnotou; dále konstatuje, že částka vyplacená za zakázky podepsané v roce 2014 činila 3 432 061 EUR;

7.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že v plánu pracovních míst agentury bylo na konci roku 210 pozic, z nichž bylo obsazeno 198, dále 30 pozic, jež byly v rozpočtu plánovány pro smluvní zaměstnance, z nichž bylo obsazeno 29, a 18 pozic pro vyslané národní odborníky, z nichž bylo obsazeno 15; potvrzuje, že vzhledem k očekávanému snižování počtu zaměstnanců a měnícím se pracovním prioritám snížila agentura počet pracovních míst zabývajících se režijními úkoly o tři; na základě informací poskytnutých agenturou konstatuje, že agentura za účelem efektivnější reakce na rostoucí pracovní zatížení, identifikace odborných znalostí, které má aktuálně k dispozici, a podpory politiky interní mobility vytvořila databázi lidského kapitálu coby interní nástroj podpory řízení;

8.  bere na vědomí výsledek první srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, která ukázala, že 20,3 % pracovních míst je vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 70,8 % na operační úkoly a 6,6 % na kontrolní a finanční úkoly;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.  na základě informací poskytnutých agenturou konstatuje, že její správní rada změnila svůj jednací řád; konstatuje, že tento pozměněný jednací řád odráží potřebu, aby členové správní rady a jejich náhradníci poskytovali kromě prohlášení o závazku a prohlášení o zachování mlčenlivosti rovněž své životopisy, které mají být zveřejněny na internetových stránkách agentury; konstatuje, že zveřejnění těchto životopisů se očekávalo do října 2015; konstatuje dále, že životopisy výkonného ředitele agentury a jejího nejvyššího vedení již na internetových stránkách zveřejněny jsou;

10.  bere na vědomí, že strategie agentury pro prevenci a odhalování podvodů, která byla vytvořena v plném souladu s pokyny poskytnutými Evropským úřadem pro boj proti podvodům, byla přijata v listopadu 2015; konstatuje, že v období 2015–2016 má být provedena řada doplňujících opatření; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o stavu provádění těchto opatření;

11.  vítá skutečnost, že podle průzkumu mezi zúčastněnými stranami, který agentura provedla v roce 2014, je agentura považována za velmi profesionální a vybavenou k plnění svých úkolů vysoce odbornými znalostmi; se znepokojením konstatuje, že transparentnost vychází z tohoto průzkumu jako slabá stránka, a vyzývá agenturu, aby usilovala o zlepšení svého obrazu v očích zúčastněných stran;

Výkonnost

12.  vítá skutečnost, že agentura rozvíjí své střednědobé cíle a akční plány ke zlepšení své výkonnosti tak, aby splnila strategické cíle vymezené v pětileté strategii, kterou přijala správní rada v roce 2013; v této souvislosti lituje, že víceletý finanční rámec Unie na období 2014–2020 si může v jasném rozporu s novou oblastí působnosti agentury, která je stanovena v nařízení (EU) č. 100/2013, vynutit úpravu této strategie v důsledku finančních omezení;

Vnitřní kontroly

13.  bere na vědomí, že jedním z klíčových prvků systému vnitřní kontroly agentury je kontrola a registrace výjimek ze zavedených nařízení, politik, pravidel a postupů; konstatuje, že v průběhu roku 2014 bylo zaregistrováno celkem 11 takových výjimek, z nichž devět byly výjimky ex ante a dvě výjimky ex post; na základě informací poskytnutých agenturou konstatuje, že v nutných případech byla provedena nápravná opatření nebo poskytnuta vyjasnění, aby se zabránilo opakování podobných situací v budoucnu;

Interní audit

14.  konstatuje, že Útvar interního auditu (IAS) Komise provedl v agentuře v roce 2014 audit týkající „hlavních částí prohlášení o věrohodnosti“; konstatuje, že podle útvaru IAS poskytuje systém vnitřní kontroly, který zřídilo vedení agentury, přiměřenou jistotu, pokud jde o dosahování cílů stanovených ve výroční zprávě a související proces budování důvěry;

15.  konstatuje, že v době konání auditu neexistoval žádný formalizovaný a zdokumentovaný postup pro vypracovávání výroční zprávy, což vedlo k nebezpečí, že někteří z aktérů zapojených do tohoto postupu si nemuseli být plně vědomi svých povinností; bere na vědomí, že po provedení auditu vypracovala agentura akční plán pro řešení všech doporučení plynoucích ze zprávy o auditu, který byl posléze schválen útvarem IAS; bere na vědomí, že agentura postup pro vypracovávání výroční zprávy přezkoumala a zdokumentovala za účelem vytvoření jasných pokynů a definování úkolů a povinností všech aktérů, kteří jsou do postupu vypracovávání, posuzování a schvalování výroční zprávy zapojeni;

Další připomínky

16.  s uspokojením konstatuje, že agentura aktivně usilovala o potenciální součinnost s jinými agenturami; bere zejména na vědomí, že agentura sdílí své zařízení pro kontinuitu provozu v Madridu se společným evropským podnikem pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu; konstatuje, že agentura rozvinula vzhledem k zeměpisné blízkosti úzkou spolupráci s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost, pokud jde o lidské zdroje, infrastrukturu a informační a komunikační technologie;

17.  vyzývá agenturu, aby zlepšila své postupy a metody, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívala k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

18.  zdůrazňuje příspěvek agentury k námořní bezpečnosti a prevenci znečištění z lodí v Evropě a pomoc poskytovanou členským státům a Komisi v rámci mezinárodního i unijního práva; vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že ačkoli v únoru 2013 vstoupilo v platnost pozměněné základní nařízení (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 100/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost), jež rozšířilo pravomoci agentury o nový soubor klíčových úkolů a zavedlo nové doplňkové úkoly, došlo v roce 2014 ke snížení stavu zaměstnanců a k rozpočtovým škrtům; vítá a podporuje spolupráci agentury s dalšími evropskými agenturami v souvislosti s uprchlickou krizí a znovu potvrzuje, že agentuře musí být poskytnuty finanční, materiální a lidské zdroje, které potřebuje k úspěšnému výkonu svých úkolů, a to i v případech, kdy se zabývá kriticky významnými činnostmi mimo své pravomoci, tj. kdy prostřednictvím svých zaměstnanců napomáhá řízení uprchlické krize pomocí svého know-how a operační podpory;

19.  zdůrazňuje, že know-how agentury a její interní kapacity poskytují příležitost, aby rozšířila svou činnost a služby a poskytovala je v globálnějším rozměru, což přispěje ke zvýšení dosahu regulačních rámců i bezpečnostních a environmentálních norem Unie;

°

°  °

20.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx. xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

17.2.2016

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2014

(2015/2174(DEC))

Navrhovatelka: Inés Ayala Sender

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá zjištění Účetního dvora, že operace, na nichž se zakládá účetní závěrka Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentury“) za rozpočtový rok 2014, jsou v pořádku;

2.  konstatuje, že roční rozpočet agentury na rok 2014 činil po zohlednění přenosů 52,4 milionu EUR v prostředcích na závazky a 52,07 milionu EUR v prostředcích na platby a že míra plnění dosáhla u prostředků na závazky 94,78 % a u prostředků na platby 95,52 %;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že – zejména v kontextu nového právního rámce agentury – míra čerpání prostředků na závazky v roce 2014 nedosáhla 95 %, což je cíl stanovený Komisí, takže Komise přistoupila k penalizaci návrhu rozpočtu na rok 2016; vyzývá agenturu, aby uvedla důvody nesplnění 95% cíle; naléhavě vyzývá agenturu, aby zlepšila plnění rozpočtu a dosáhla úrovně stanovené Komisí;

4.  zdůrazňuje příspěvek agentury k námořní bezpečnosti, prevenci znečištění z lodí v Evropě a pomoc poskytovanou členským státům a Komisi v rámci mezinárodního i unijního práva; vyjadřuje důrazný nesouhlas s tím, že ačkoli v únoru 2013 vstoupilo v platnost pozměněné základní nařízení (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 100/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost), jež rozšířilo pravomoci agentury o nový soubor klíčových úkolů a zavedlo nové doplňkové úkoly, došlo v roce 2014 ke snížení stavu zaměstnanců a ke škrtům; vítá a podporuje spolupráci agentury s ostatními evropskými agenturami v souvislosti s uprchlickou krizí a znovu potvrzuje, že agentuře musí být poskytnuty finanční, materiální a lidské zdroje, které potřebuje k úspěšnému výkonu svých úkolů, a to i v případech, kdy se zabývá činnostmi mimo své pravomoci (např. poskytování know-how, operační pomoci a pracovníků agentury při řešení uprchlické krize);

5.  bere na vědomí výsledek první srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, z nichž 20,3 % je vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 70,8 % na operační úkoly a 6,6 % na kontrolní a finanční úkoly;

6.  vítá skutečnost, že agentura rozvíjí střednědobé cíle a akční plány ke zlepšení své výkonnosti tak, aby splnila strategické cíle vymezené v pětileté strategii, kterou přijala správní rada v roce 2013; v této souvislosti lituje, že víceletý finanční rámec EU na období 2014–2020 si může v jasném rozporu s novou oblastí působnosti agentury, která je stanovena v nařízení (EU) č. 100/2013, vynutit úpravu této strategie v důsledku finančních omezení;

7.  zdůrazňuje, že know-how agentury a její interní kapacity poskytují příležitost k rozšíření její činnosti a poskytování služeb v globálnějším rozměru, což přispěje ke zvýšení dosahu regulačních rámců EU i bezpečnostních a environmentálních norem;

8.  lituje toho, že se dlouhodobě nedaří dokončit nápravná opatření vyžadovaná v souvislosti s připomínkou Účetního dvora z roku 2012 ohledně účetních postupů a informací týkajících se interně vytvořeného nehmotného majetku; vyzývá agenturu, aby vysvětlila, proč ještě nápravná opatření neprovedla, a aby přijala veškeré příslušné kroky k zajištění co největší transparentnosti;

9.  vítá, že agentura na svých internetových stránkách zveřejnila stručné životopisy výkonného ředitele a řídících pracovníků; vyjadřuje nicméně politování nad tím, že zatím nezveřejnila prohlášení o finančních zájmech členů správní rady, výkonného ředitele a řídících pracovníků, ani životopisy členů správní rady, jak požadoval Parlament a doporučil Účetní dvůr;

10.  vítá skutečnost, že podle průzkumu mezi zúčastněnými stranami, který agentura provedla v roce 2014, je agentura považována za velmi profesionální a vybavenou vysoce odbornými znalostmi k plnění svých úkolů; se znepokojením konstatuje, že transparentnost vychází z tohoto průzkumu jako slabá stránka, a vyzývá agenturu, aby usilovala o zlepšení své pověsti u zúčastněných stran;

11.  oceňuje skutečnost, že Účetní dvůr neměl žádné připomínky k finančnímu řízení agentury v roce 2014; vítá skutečnost, že agentura provedla fyzickou inventuru administrativního vybavení a vyzývá ji, aby uspíšila svou práci na zdokonalení účetních postupů a informací týkajících se nákladů na vnitřně vytvořená nehmotná aktiva;

12.  navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

16.2.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Gabriel Mato

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 216.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 216.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 216.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 216.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Texty přijaté toho dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění