Procedure : 2015/2174(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0102/2016

Indgivne tekster :

A8-0102/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.42
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0178

BETÆNKNING     
PDF 382kWORD 94k
7.4.2016
PE 569.756v02-00 A8-0102/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014

(2015/2174(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Derek Vaughan

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014

(2015/2174(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(4), særlig artikel 19,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0102/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014

(2015/2174(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014, med agenturets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(10), særlig artikel 19,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0102/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014

(2015/2174(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0102/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for regnskabsåret 2014 for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ("agenturet") ifølge dets årsregnskab var på 52 403 276 EUR, hvilket svarer til et fald på 9,37 % sammenlignet med 2013;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  påskønner, at Revisionsretten ikke fremsatte nogen bemærkninger om agenturets økonomiske forvaltning i 2014; glæder sig over, at agenturet har afsluttet en opgørelse over den faktiske beholdning af administrativt udstyr, og opfordrer agenturet til at fremskynde sit arbejde med at forbedre regnskabsprocedurerne og oplysningerne om omkostninger vedrørende internt skabte immaterielle aktiver;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 94,78 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 93,77 %;

Forpligtelser og fremførsler

3.  anerkender, at der i forbindelse med Revisionsrettens årlige revision og agenturets årlige aktivitetsrapport ikke nævnes nogen bemærkelsesværdige forhold, for så vidt angår antallet af fremførsler i 2014; bemærker, at 5 178 491 EUR blev fremført fra regnskabsåret 2013; noterer sig med tilfredshed, at kun 3,80 % af fremførslerne fra 2013 bortfaldt;

4.  beklager, hovedsagelig i forbindelse med agenturets nye retlige ramme, at gennemførelsen af forpligtelserne i 2014 ligger under Kommissionens mål på 95 %, hvilket førte til den sanktion, som Kommissionen anvendte på budgetforslaget for 2016; opfordrer agenturet til at gøre rede for årsagerne til, at målet på 95 % ikke blev nået; opfordrer indtrængende agenturet til at forbedre budgetgennemførelsen ved at bringe dette niveau i overensstemmelse med de lofter, der er fastsat af Kommissionen;

Overførsler

5.  noterer sig, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2014 ifølge agenturets årlige aktivitetsrapport ligger inden for de rammer, der er fastlagt i agenturets finansielle regler; bemærker, at agenturets samlede overførsler for 2014 udgjorde mindre end 10 % af regnskabsårets bevillinger for budgetposten, da de blev overført fra et afsnit til et andet;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

6.  noterer sig, at agenturet iværksatte 82 indkøbsprocedurer i regnskabsåret 2014, hvoraf 15 var særlige procedurer med forhandling, og 67 var åbne procedurer med forhandling til lav værdi; bemærker endvidere, at det beløb, der blev betalt for indkøbskontrakter, der blev undertegnet i 2014, var på 3 432 061 EUR;

7.  erfarer fra Revisionsrettens beretning, at agenturet ved årets udgang havde 210 stillinger i stillingsfortegnelsen, hvoraf 198 var besat, 30 stillinger var planlagt i budgettet til kontraktansatte, hvoraf 29 stillinger var besat samt 18 stillinger til udstationerede nationale eksperter, hvoraf 15 var besat; konstaterer, at agenturet i forventning om en reduktion i personalet og udviklingen af prioriteterne reducerede antallet af stillinger med overordnede funktioner med tre; erfarer fra agenturet, at det for at kunne reagere mere effektivt på den øgede arbejdsbyrde og for at identificere den ekspertise, der for øjeblikket er til rådighed i agenturet og støtte en intern mobilitetspolitik, oprettede en database for humankapital som et internt ledelsesunderstøttende redskab;

8.  noterer sig resultaterne af den første benchmarking af agenturets stillinger, der viste, at 20,3 % af stillingerne var afsat til administrativ støtte og koordinering, 70,8 % til operationelle opgaver og 6,6 % til kontrol og finansielle opgaver;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

9.  erfarer fra agenturet, at agenturets bestyrelse har ændret sin forretningsorden; noterer sig, at de ændrede bestemmelser afspejler behovet for, at bestyrelsens medlemmer og suppleanter ud over den underskrevne loyalitets- og fortrolighedserklæring offentliggør deres CV'er på agenturets websted; bemærker, at det forventedes, at offentliggørelsen af disse CV'er fandt sted inden oktober 2015; bemærker endvidere, at CV'erne for agenturets administrerende direktør og den øverste ledelse allerede er offentligt tilgængelige på dets websted;

10.  bemærker, at agenturets strategi til forebyggelse og afsløring af svig, der er udviklet i fuld overensstemmelse med retningslinjerne fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, blev vedtaget i november 2015; erfarer, at en række yderligere foranstaltninger skal gennemføres i perioden 2015-2016; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om status for gennemførelsen af disse foranstaltninger;

11.  glæder sig over, at agenturet ifølge en interessentundersøgelse, som det iværksatte i 2014, opfattes som særdeles professionelt og i besiddelse af teknisk ekspertise til at udføre sin mission; bemærker med bekymring, at gennemsigtighed fremstår som et svagt punkt i denne undersøgelse, og opfordrer agenturet til at ændre denne opfattelse hos interessenterne;

Resultater

12.  glæder sig over, at agenturet er i gang med at udvikle mellemfristede mål og handlingsplaner for at forbedre sine resultater med henblik på at nå de strategiske mål, der blev fastsat i den femårsstrategi, som bestyrelsen vedtog i 2013; beklager i denne forbindelse, at EU's flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i klar modstrid med agenturets nye retlige beføjelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 100/2013, kan indebære en tilpasning af agenturets strategi som følge af finansielle begrænsninger;

Interne kontroller

13.  noterer sig, at et af nøgleelementerne i agenturets interne kontrolsystem er kontrol med og registrering af undtagelser i forhold til de fastlagte bestemmelser, politikker, regler og procedurer; bemærker, at i alt 11 af sådanne undtagelser blev registreret i løbet af 2014, hvoraf de ni var forudgående og to var efterfølgende; erfarer fra agenturet, at der blev gennemført korrigerende foranstaltninger, når dette var nødvendigt, eller der blev givet præciseringer for at undgå, at lignende situationer opstår i fremtiden;

Intern revision

14.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2014 gennemførte en revision af "elementerne i revisionserklæringen" hos agenturet; noterer sig, at ifølge IAS giver de interne kontrolsystemer, der blev oprettet af agenturets ledelse, en rimelig sikkerhed for opnåelsen af forretningsmålene for den årlige rapport og den underliggende proces for at opnå sikkerhed;

15.  bemærker, at der på tidspunktet for revisionen ikke var nogen formaliserede og dokumenterede procedurer for udarbejdelsen af den årlige rapport, hvilket medfører en risiko for, at nogle aktører i processen måske ikke er fuldt vidende om deres ansvar; noterer sig, at agenturet efter denne revision udarbejdede en handlingsplan, som skulle efterkomme alle anbefalingerne fra revisionsrapporten, som efterfølgende blev godkendt af IAS; noterer sig, at agenturet har revideret og dokumenteret proceduren for udarbejdelsen af den årlige rapport med henblik på at give klare retningslinjer og en klar definition af roller og ansvarsområder for alle aktører, der er inddraget i processen med at udarbejde, vurdere og godkende den årlige rapport;

Andre bemærkninger

16.  bemærker med tilfredshed, at agenturet aktivt har søgt potentielle synergier med andre agenturer; bemærker navnlig, at agenturet deler sine forretningskontinuitetsfaciliteter i Madrid med det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og med EU-Fiskerikontrolagenturet; noterer sig, at agenturet i betragtning af sin geografiske nærhed har udviklet et tæt samarbejde med Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug inden for menneskelige ressourcer, infrastruktur og IKT;

17.  opfordrer agenturet til at forbedre sine procedurer og praksisser, der tager sigte på at beskytte Unionens finansielle interesser, og til aktivt at bidrage til en resultatorienteret dechargeprocedure;

18.  understreger agenturets bidrag til søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe i Europa og bistanden til medlemsstater og Kommissionen i henhold til international ret og EU-retten; beklager, at der til trods for udvidede beføjelser til en nyt sæt af kerneopgaver og indførelsen af nye accessoriske opgaver, der skal udføres af agenturet, efter ikrafttrædelsen af den ændrede grundforordning i februar 2013 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 100/2013 af 15. januar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed), blev gennemført personale- og budgetnedskæringer i 2014; glæder sig over og tilskynder agenturet til at samarbejde med andre EU-agenturer om flygtningekrisen og bekræfter, at agenturet skal tildeles tilstrækkelige økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer til at kunne udføre sine opgaver effektivt, herunder når det beskæftiger sig med kritiske vigtige aktiviteter uden for sit mandat (dvs. dets bidrag til forvaltning af flygtningekrisen i form af knowhow, operationel støtte og personale);

19.  fremhæver, at agenturets knowhow og interne kapaciteter giver muligheder for at udvide dets aktiviteter og ydelser til et mere globalt niveau og dermed bidrage til at øge indvirkningen af EU's regelværk og sikkerheds- og miljøstandarder;

°

°  °

20.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx xxxx 2016](13) [om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol].

17.2.2016

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014

(2015/2174(DEC))

Ordfører for udtalelse: Inés Ayala Sender

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ("agenturet") for regnskabsåret 2014, er formelt rigtige;

2.  konstaterer, at agenturets årlige budget for 2014 under hensyntagen til fremførsler var på 52,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 52,07 mio. EUR i betalingsbevillinger, og at gennemførelsesgraden var på henholdsvis 94,78 % og 95,52 %;

3.  beklager, hovedsagelig i forbindelse med agenturets nye retlige ramme, at gennemførelsen af forpligtelserne i 2014 ligger under Kommissionens mål på 95 %, hvilket førte til den sanktion, som Kommissionen anvendte på budgetforslaget for 2016; opfordrer agenturet til at gøre rede for årsagerne til, at målet på 95 % ikke blev nået; opfordrer indtrængende agenturet til at forbedre budgetgennemførelsen ved at bringe dette niveau i overensstemmelse med de lofter, der er fastsat af Kommissionen;

4.  understreger agenturets bidrag til søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe i Europa og bistanden til medlemsstater og Kommissionen i henhold til international ret og EU-retten; beklager, at der til trods for udvidede beføjelser til en nyt sæt af kerneopgaver og indførelsen af nye accessoriske opgaver, der skal udføres af agenturet, efter ikrafttrædelsen af den ændrede grundforordning i februar 2013 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 100/2013 af 15. januar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed), blev gennemført personale- og budgetnedskæringer i 2014; glæder sig over og tilskynder agenturet til at samarbejde med andre EU-agenturer om flygtningekrisen og bekræfter, at agenturet skal tildeles tilstrækkelige økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer til at kunne udføre sine opgaver effektivt, når det beskæftiger sig med kritiske vigtige aktiviteter uden for sit mandat (dvs. agenturets bidrag til flygtningekrisen i form af knowhow, operationel støtte og personale);

5.  noterer sig resultaterne af den første benchmarking af agenturets stillinger med 20,3 % af stillingerne, der er afsat til administrativ støtte og koordinering, 70,8 % til operationelle opgaver og 6,6 % til kontrol og finansielle opgaver;

6.  glæder sig over, at agenturet er i gang med at udvikle mellemfristede mål og handlingsplaner for at forbedre sine resultater medhenblik på at nå de strategiske mål, der blev fastsat i den femårsstrategi, som bestyrelsen vedtog i 2013; beklager i denne forbindelse, at EU's flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i klar modstrid med EMSA's nye retlige beføjelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 100/2013, kan indebære en tilpasning af agenturets strategi som følge af finansielle begrænsninger;

7.  fremhæver, at agenturets knowhow og interne kapaciteter giver muligheder for at udvide dets virksomhed og ydelser til et øget globalt niveau og dermed bidrage til at øge indvirkningen af EU's regelværk og sikkerheds- og miljøstandarder;

8.  beklager, at det stadig ikke har været muligt at afslutte den korrigerende foranstaltning, som Revisionsretten krævede i sine bemærkninger i 2012 om regnskabsprocedurer og oplysninger om internt skabte immaterielle aktiver; opfordrer agenturet til at redegøre for årsagerne til dette og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre den størst mulige gennemsigtighed;

9.  glæder sig over, at der på agenturets websted er offentliggjort korte CV’er for direktøren og den øverste ledelse; beklager imidlertid, at interesseerklæringer fra medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør og den øverste ledelse samt CV’er for medlemmerne af bestyrelsen ikke er blevet offentliggjort, til trods for at Parlamentet har anmodet herom, og Revisionsretten har anbefalet det;

10.  glæder sig over, at agenturet ifølge en interessentundersøgelse, som det iværksatte i 2014, opfattes som særdeles professionelt og i besiddelse af teknisk ekspertise til at udføre sin mission; bemærker med bekymring, at gennemsigtighed fremstår som et svagt punkt i denne undersøgelse, og opfordrer agenturet til at ændre denne opfattelse hos interessenterne;

11.  påskønner, at Revisionsretten ikke fremsatte nogen bemærkninger om agenturets økonomiske forvaltning i 2014; glæder sig over, at agenturet har afsluttet en opgørelse over den faktiske beholdning af administrativt udstyr, og opfordrer agenturet til at fremskynde sit arbejde med at forbedre regnskabsprocedurerne og oplysningerne om omkostninger vedrørende internt skabte immaterielle aktiver;

12.  foreslår, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.2.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Gabriel Mato

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 216.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 216.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 216.

(8)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 216.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse