Διαδικασία : 2015/2174(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0102/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0102/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.42
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0178

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 702kWORD 131k
7.4.2016
PE 569.756v02-00 A8-0102/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2174(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2174(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα(4), και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0102/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2174(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(9) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα(10), και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0102/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2174(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0102/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2014 ήταν 52 403 276 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 9,37 % σε σύγκριση με το 2013·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014 («έκθεση του Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο («Συνέδριο») δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2013

1.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συνέδριο δεν διατύπωσε κανένα σχόλιο για τη δημοσιονομική διαχείριση του Οργανισμού το 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει ολοκληρώσει φυσική απογραφή του διοικητικού εξοπλισμού και καλεί τον Οργανισμό να επισπεύσει τις εργασίες του για τη βελτίωση των λογιστικών διαδικασιών και των πληροφοριών όσον αφορά το κόστος των άυλων στοιχείων ενεργητικού που δημιουργούνται στο εσωτερικό του Οργανισμού·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 94,78 % και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 93,77 %·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον ετήσιο έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού, δεν εντοπίστηκαν αξιοσημείωτα ζητήματα όσον αφορά το επίπεδο των μεταφορών του 2014· παρατηρεί ότι μεταφέρθηκαν 5 178 491 EUR από το οικονομικό έτος 2013· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2013 ακυρώθηκε μόνο το 3,80 % των μεταφερθεισών πιστώσεων·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, ιδίως στο πλαίσιο του νέου νομικού πλαισίου του Οργανισμού, για το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων το 2014 ήταν χαμηλότερο από τον στόχο του 95% που έθεσε η Επιτροπή, γεγονός που οδήγησε στην κύρωση που επέβαλε η Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού 2016· ζητεί από τον Οργανισμό να αιτιολογήσει τη μη τήρηση του στόχου του 95%· καλεί τον Οργανισμό να βελτιώσει το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και να μειώσει το επίπεδο αυτό στα ανώτατα όρια που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή·

Μεταφορές πιστώσεων

5.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2014 έχουν παραμείνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων του Οργανισμού· σημειώνει ότι όλες οι μεταφορές πιστώσεων του Οργανισμού για το έτος 2014, παρέμειναν κάτω από το 10% των πιστώσεων που προβλεπόταν για το οικονομικό έτος του κονδυλίου του προϋπολογισμού κατά τη μεταφορά μεταξύ τίτλων·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

6.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο Οργανισμός ξεκίνησε 82 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014, 15 από τις οποίες ήταν ειδικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση και 67 ήταν ανοικτές και χαμηλής αξίας διαδικασίες με διαπραγμάτευση· σημειώνει επιπλέον ότι το ποσό που καταβλήθηκε για τις συμβάσεις προμηθειών που υπογράφηκαν το 2014 ανήλθε σε 3 432 061 EUR·

7.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου ότι, στο τέλος του έτους, ο Οργανισμός είχε 210 θέσεις στον πίνακα προσωπικού του, από τις οποίες 198 ήταν κατειλημμένες, 30 θέσεις που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό για συμβασιούχους υπαλλήλους, από τις οποίες 29 ήταν κατειλημμένες και 18 θέσεις για αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, από τις οποίες 15 ήταν κατειλημμένες· διαπιστώνει ότι, εν όψει της μείωσης προσωπικού και των εξελισσόμενων προτεραιοτήτων εργασίας, ο Οργανισμός μείωσε κατά τρεις τις θέσεις γενικών καθηκόντων· γνωρίζει από τον Οργανισμό, ότι, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του αυξημένου φόρτου εργασίας, τον εντοπισμό της πραγματογνωσίας που υπάρχει σήμερα στον Οργανισμό και την υποστήριξη της πολιτικής για την εσωτερική κινητικότητα, ο Οργανισμός δημιούργησε μια βάση δεδομένων για το ανθρώπινο δυναμικό ως εσωτερικό διοικητικό εργαλείο στήριξης·

8.  επισημαίνει τα αποτελέσματα της πρώτης συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά την απασχόληση στον Οργανισμό, η οποία κατέδειξε ότι το 20,3% των θέσεων εργασίας αφορούσε τη διοικητική υποστήριξη και τον συντονισμό, το 70,8% επιχειρησιακά καθήκοντα και το 6,6% ελεγκτικά και οικονομικά καθήκοντα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

9.  γνωρίζει από τον Οργανισμό, ότι το διοικητικό συμβούλιό του τροποποίησε τον εσωτερικό του κανονισμό· σημειώνει ότι αυτοί οι τροποποιημένοι κανόνες αντανακλούν την ανάγκη να παρέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους, εκτός από τις υπογεγραμμένες δηλώσεις δέσμευσης και εμπιστευτικότητας, και τα βιογραφικά τους σημειώματα, με σκοπό τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Οργανισμού· σημειώνει ότι αυτά τα βιογραφικά σημειώματα αναμενόταν να δημοσιευθούν πριν από τον Οκτώβριο 2015· σημειώνει ακόμη ότι τα βιογραφικά σημειώματα του εκτελεστικού διευθυντή και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του Οργανισμού έχουν ήδη δημοσιευτεί στον ιστότοπό του·

10.  σημειώνει ότι η στρατηγική του Οργανισμού για την πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης, η οποία αναπτύχθηκε σε απόλυτη συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2015· αντιλαμβάνεται ότι προβλέπεται η υλοποίηση μιας σειράς επιπλέον δράσεων κατά την περίοδο 2015-2016· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για το στάδιο εκτέλεσης αυτών των δράσεων·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έρευνα μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που δρομολογήθηκε από τον Oργανισμό το 2014, ο Οργανισμός χαρακτηρίζεται από μεγάλο επαγγελματισμό και διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνική πραγματογνωσία για την επιτέλεση της αποστολής του· σημειώνει με ανησυχία ότι σε αυτήν την έρευνα η διαφάνεια εμφανίζεται ως αδύνατο σημείο και καλεί τον Οργανισμό να μεριμνήσει για την αντιστροφή αυτής της εντύπωσης που έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Επιδόσεις

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός αναπτύσσει μεσοπρόθεσμους στόχους και σχέδια δράσης για τη βελτίωση των επιδόσεών του όσον αφορά την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο της πενταετούς στρατηγικής η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο το 2013· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020, σε σαφή αντίθεση με τη νέα νομική αρμοδιότητα του Οργανισμού που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 100/2013, δύναται να επιβάλει προσαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού λόγω δημοσιονομικών περιορισμών·

Εσωτερικοί έλεγχοι

13.  σημειώνει ότι ένα από τα βασικά στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού είναι ο έλεγχος και η καταγραφή των εξαιρέσεων από καθιερωμένες κανονιστικές ρυθμίσεις, πολιτικές, κανόνες και διαδικασίες· επισημαίνει ότι συνολικά 11 από αυτές τις εξαιρέσεις καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2014 και ότι εννέα από αυτές ήταν εκ των προτέρων εξαιρέσεις και δύο εκ των υστέρων εξαιρέσεις· γνωρίζει από τον Οργανισμό, ότι αναλήφθηκαν διορθωτικές ενέργειες, εφόσον ήταν αναγκαίο ή δόθηκαν διευκρινίσεις, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

14.  επισημαίνει ότι το 2014 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διεξήγαγε έλεγχο στα δομικά στοιχεία αξιοπιστίας του Οργανισμού· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την IAS, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έθεσε σε εφαρμογή η διοίκηση του Οργανισμού παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που έχουν τεθεί για την ετήσια έκθεση και την υποκείμενη διαδικασία διασφάλισης αξιοπιστίας·

15.  παρατηρεί ότι, όταν διενεργήθηκε ο έλεγχος, δεν υπήρχε τυποποιημένη και τεκμηριωμένη διαδικασία κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ορισμένοι φορείς που ενέχονταν στη διαδικασία να μην έχουν πλήρη επίγνωση των ευθυνών τους· επισημαίνει ότι, μετά τον έλεγχο, ο Οργανισμός κατήρτισε σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί σε όλες τις συστάσεις που προέκυψαν από την έκθεση ελέγχου, η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε από την IAS· σημειώνει ότι ο Οργανισμός επανεξέτασε και τεκμηρίωσε τη διαδικασία κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης με σκοπό την παροχή σαφών κατευθυντήριων γραμμών και ορισμού των ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης, αξιολόγησης και έγκρισης της ετήσιας έκθεσης·

Λοιπά σχόλια

16.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός επιδίωξε ενεργά πιθανές συνέργειες με άλλους οργανισμούς· σημειώνει ειδικότερα ότι ο Οργανισμός μοιράζεται τον μηχανισμό επιχειρησιακής συνέχειας στη Μαδρίτη με την κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας· σημειώνει ότι ο Οργανισμός, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας, ανέπτυξε στενή συνεργασία στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, των υποδομών και των ΤΠΕ με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας·

17.  καλεί τον Οργανισμό να ενισχύσει τις διαδικασίες και πρακτικές του που αποσκοπούν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συμβάλει ενεργά σε μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα διαδικασία απαλλαγής·

18.  επισημαίνει τη συμβολή του Οργανισμού στην ασφάλεια στη θάλασσα, στην πρόληψη της ρύπανσης από πλοία στην Ευρώπη και στη βοήθεια που παρέχεται στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή δυνάμει του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά την επέκταση αρμοδιοτήτων σε μια νέα δέσμη βασικών καθηκόντων και την εισαγωγή νέων δευτερευόντων καθηκόντων που θα εκτελεί ο Οργανισμός μετά την έναρξη ισχύος του τροποποιημένου βασικού κανονισμού του τον Φεβρουάριο του 2013 (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 100/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα), το 2014 τέθηκαν σε ισχύ μέτρα μείωσης του προσωπικού και περικοπής πιστώσεων· χαιρετίζει και ενθαρρύνει τη συνεργασία του Οργανισμού με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όσον αφορά την προσφυγική κρίση και επαναβεβαιώνει ότι θα πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό οι οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που χρειάζεται για την ουσιαστική εκτέλεση των καθηκόντων του, μεταξύ άλλων όταν αναλαμβάνει κρίσιμης σημασίας δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στην εντολή του και οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα τη συνεισφορά του μέσω του προσωπικού του στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης με τη μορφή τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής υποστήριξης·

19.  επισημαίνει ότι η τεχνογνωσία και οι εσωτερικές ικανότητες του Οργανισμού του παρέχουν τη δυνατότητα να προσδίδει στις δραστηριότητες και στις υπηρεσίες του περισσότερο παγκόσμια εμβέλεια, συμβάλλοντας στη διάδοση των ενωσιακών κανονιστικών πλαισίων και προτύπων ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας·

°

°  °

20.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](13), σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

17.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2174(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Inés Ayala Sender

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («ο Οργανισμός»), όπως διαπιστώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014·

2.  επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του Οργανισμού για το έτος 2014, λαμβανομένων υπόψη των μεταφορών πιστώσεων, ανήλθε σε 52,4 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε 52,07 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, ενώ τα ποσοστά εκτέλεσης ανήλθαν σε 94,78% και 95,52% αντίστοιχα·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, ως επί το πλείστον στο πλαίσιο του νέου νομικού πλαισίου της EMSA, για το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων το 2014 ήταν χαμηλότερο από τον στόχο του 95% που έθεσε η Επιτροπή, γεγονός που οδήγησε στην κύρωση που επέβαλε η Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού 2016· ζητεί από τον Οργανισμό να αιτιολογήσει τη μη τήρηση του στόχου του 95%· καλεί τον Οργανισμό να βελτιώσει το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και να μειώσει το επίπεδο αυτό στα ανώτατα όρια που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή·

4.  επισημαίνει τη συμβολή του Οργανισμού στην ασφάλεια στη θάλασσα, στην πρόληψη της ρύπανσης από πλοία στην Ευρώπη και στη βοήθεια που παρέχεται στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή δυνάμει του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά την επέκταση αρμοδιοτήτων σε μια νέα δέσμη βασικών καθηκόντων και την εισαγωγή νέων δευτερευόντων καθηκόντων που θα εκτελεί ο Οργανισμός μετά την έναρξη ισχύος του τροποποιημένου βασικού κανονισμού του τον Φεβρουάριο του 2013 (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 100/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα), το 2014 τέθηκαν σε ισχύ μέτρα μείωσης του προσωπικού και περικοπής πιστώσεων· χαιρετίζει και ενθαρρύνει τη συνεργασία του Οργανισμού με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όσον αφορά την προσφυγική κρίση και επαναβεβαιώνει ότι θα πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό οι οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που χρειάζεται για την ουσιαστική εκτέλεση των καθηκόντων του, μεταξύ άλλων όταν αναλαμβάνει κρίσιμης σημασίας δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στην εντολή του (όπως για παράδειγμα συνεισφορά με τεχνογνωσία, επιχειρησιακή υποστήριξη και προσωπικό του Οργανισμού στην προσφυγική κρίση)·

5.  επισημαίνει τα αποτελέσματα της πρώτης συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά την απασχόληση στον Οργανισμό, σύμφωνα με την οποία το 20,3% των θέσεων εργασίας αφορά τη διοικητική υποστήριξη και τον συντονισμό, το 70,8% επιχειρησιακά καθήκοντα και το 6,6% ελεγκτικά και οικονομικά καθήκοντα·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός αναπτύσσει μεσοπρόθεσμους στόχους και σχέδια δράσης για τη βελτίωση των επιδόσεών του όσον αφορά την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο της πενταετούς στρατηγικής που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο το 2013· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, σε σαφή αντίθεση με την νέα νομική αρμοδιότητα της EMSA που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 100/2013, δύναται να επιβάλει προσαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού λόγω δημοσιονομικών περιορισμών·

7.  επισημαίνει ότι η τεχνογνωσία και οι εσωτερικές ικανότητες του Οργανισμού παρέχουν τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δράση και την παροχή υπηρεσιών του σε ευρύτερη κλίμακα, συμβάλλοντας στη διάδοση των κανονιστικών πλαισίων της ΕΕ και των προτύπων ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας·

8.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη συνεχιζόμενη μη ολοκλήρωση των διορθωτικών μέτρων που απαιτούνται με βάση την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2012 όσον αφορά λογιστικές διαδικασίες και πληροφορίες σχετικά με τα άυλα στοιχεία ενεργητικού που δημιουργούνται στο εσωτερικό του Οργανισμού· ζητεί από τον Οργανισμό να εξηγήσει τους λόγους της μη ολοκλήρωσης των διορθωτικών μέτρων και να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια·

9.  επικροτεί τη δημοσίευση στον ιστότοπο του Οργανισμού σύντομων βιογραφικών σημειωμάτων του εκτελεστικού διευθυντή και των ανώτερων διοικητικών στελεχών· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του εκτελεστικού διευθυντή και των ανώτερων διοικητικών στελεχών, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο και συστήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έρευνα μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που δρομολογήθηκε από την EMSA το 2014, ο Οργανισμός χαρακτηρίζεται από μεγάλο επαγγελματισμό και διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνική πραγματογνωσία για την επιτέλεση της αποστολής του· σημειώνει με ανησυχία ότι στην εν λόγω έρευνα η διαφάνεια εμφανίζεται ως αδύνατο σημείο και καλεί τον Οργανισμό να μεριμνήσει για την αντιστροφή αυτής της εντύπωσης που έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διατύπωσε κανένα σχόλιο για τη δημοσιονομική διαχείριση του Οργανισμού το 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει ολοκληρώσει φυσική απογραφή του διοικητικού εξοπλισμού και καλεί τον Οργανισμό να επισπεύσει τις εργασίες του για τη βελτίωση των λογιστικών διαδικασιών και των πληροφοριών όσον αφορά το κόστος των άυλων στοιχείων ενεργητικού που δημιουργούνται στο εσωτερικό του Οργανισμού·

12.  προτείνει να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriel Mato

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 216.

(2)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 216.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 216.

(8)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 216.

(9)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2016)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου