Menetlus : 2015/2174(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0102/2016

Esitatud tekstid :

A8-0102/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.42
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0178

RAPORT     
PDF 368kWORD 94k
7.4.2016
PE 569.756v02-00 A8-0102/2016

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2174(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2174(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet(4), eriti selle artiklit 19,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0102/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2174(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet(10), eriti selle artiklit 19,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0102/2016),

1.  märgib, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2174(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0102/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2014. aasta lõplik eelarve 52 403 276 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 9,37 % suurust vähenemist;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on leidnud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda ei esitanud ameti 2014. aasta finantsjuhtimise kohta mitte ühtegi kommentaari; väljendab heameelt asjaolu üle, et amet on läbi viinud haldustegevuses kasutatavate seadmete füüsilise inventuuri ja palub ametil kiirendada tööd selleks, et parandada raamatupidamiskorda ja teavet kulude kohta ameti loodud immateriaalse põhivara puhul;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 94,78 % ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 93,77 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  märgib, et kontrollikoja iga-aastase auditi ja ameti iga-aastase tegevusaruande kohaselt ei täheldatud 2014. aastal märkimisväärseid probleeme seoses assigneeringute määraga; täheldab, et 2013. aastast kanti üle 5 178 491 euro suurune summa; märgib rahuloluga, et üksnes 3,80 % 2013. aastast ülekantud assigneeringutest tühistati;

4.  peab eelkõige ameti uut õigusraamistikku silmas pidades kahetsusväärseks seda, et kulukohustuste täitmismäär jäi 2014. aastal alla komisjoni 95 % eesmärgi, mistõttu komisjon kohaldas 2016. aasta eelarveprojekti suhtes sanktsioone; palub ametil põhjendada, miks 95% eesmärk täitmata jäi; nõuab tungivalt, et amet parandaks eelarve täitmist ja vähendaks asjaomast määra komisjoni poolt sätestatud ülemmäärani;

Ümberpaigutused

5.  märgib, et ameti iga-aastase tegevusaruande kohaselt jäid 2014. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad ameti finantseeskirjadega lubatud piiridesse; märgib, et kõik ameti 2014. aasta ümberpaigutused jäid allapoole 10 % eelarveaasta assigneeringutest eelarvereal, kui ümberpaigutusi tehti ühest jaotisest teise;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.  võtab teadmiseks, et eelarveaastal 2014 algatas amet 82 hankemenetlust, millest 15 olid läbirääkimistega erimenetlused ja 67 avatud, madala maksumusega läbirääkimistega menetlused; märgib ühtlasi, et 2014. aastal allakirjutatud hankelepingute maksumus oli 3 432 061 eurot;

7.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et aasta lõpus oli ameti ametikohtade loetelus 210 ametikohta, millest oli täidetud 198, ning eelarves oli kavandatud 30 lepingulise töötaja ametikohta, millest oli täidetud 29, ja 18 lähetatud riiklike ekspertide ametikohta, millest oli täidetud 15; on saanud kinnituse, et töötajate vähendamist ja tööprioriteetide arengut ennetades vähendas amet üldiste ülesannetega ametikohtade arvu kolme võrra; märgib, et ameti andmetel loodi sisehalduse toetuseks inimressursside andmebaas, et reageerida paremini suurenenud töökoormusele, teha kindlaks ametis olemasolevad eksperditeadmised ja toetada ametisisese liikuvuse poliitikat;

8.  võtab teadmiseks ameti ametikohtade esimese võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt on 20,3 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 70,8 % põhitegevusega ning 6,6 % kontrolli- ja finantsalaste ülesannetega;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.  märgib, et ameti andmetel muutis ameti haldusnõukogu oma töökorda; märgib, et muudetud töökorra kohaselt tuleb haldusnõukogu liikmetel ja asendusliikmetel lisaks allkirjastatud kohustuste ja konfidentsiaalsusdeklaratsioonile esitada elulugu ameti veebisaidil avaldamiseks; märgib, et elulookirjeldused oleks tulnud avaldada enne 2015. aasta oktoobrit; märgib ühtlasi, et ameti tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna elulookirjeldused on juba veebisaidil avaldatud;

10.  märgib, et ameti pettuste ennetamise ja avastamise strateegia, mis töötati välja täielikult kooskõlas Euroopa Pettustevastase Ameti suunistega, võeti vastu 2015. aasta novembris; mõistab, et aastatel 2015–2016 tuleb kasutusele võtta palju täiendavaid meetmeid; kutsub ametit teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nende meetmete rakendamise seisust;

11.  väljendab heameelt selle üle, et ameti poolt 2014. aastal tellitud sidusrühmade uuringu kohaselt tajutakse ametit väga professionaalsena ja selle töötajatel arvatakse olevat ameti ülesannete täitmiseks kõrged tehnilised oskused; märgib murelikult, et nimetatud uuringus peetakse puudulikuks läbipaistvust, ning palub ametil teha tööd selleks, et sidusrühmade sellekohane mulje muutuks;

Tulemuslikkus

12.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet on välja töötamas keskpika perspektiivi eesmärke ja tegevuskavu, et parandada oma tulemusi, saavutamaks haldusnõukogu poolt 2013. aastal vastu võetud viieaastase strateegia strateegilisi eesmärke; peab sellega seoses kahetsusväärseks, et liidu mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, mis on selgelt vastuolus määruses (EL) nr 100/2013 esitatud ameti uue õiguspädevusega, võib tingida ameti strateegia kohandamise finantspiirangute tõttu;

Sisekontroll

13.  märgib, et ameti sisekontrollisüsteemi üks peamisi elemente on kehtestatud määrustest, poliitikast, eeskirjadest ja korrast tehtavate erandite kontrollimine ja registreerimine; täheldab, et 2014. aasta jooksul registreeriti kokku 11 sellist erandit, millest üheksa olid eelnevalt ja kaks hiljem tehtud; tõdeb ameti andmetele tuginedes, et vajaduse korral võeti parandusmeetmeid või anti selgitusi, et hoida ära sarnaste olukordade esinemist edaspidi;

Siseaudit

14.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis 2014. aastal ametis läbi auditi „kinnitamise ülesehituse“ kontrollimiseks; märgib, et siseauditi talituse andmetel annab ameti juhtkonna kehtestatud sisekontrollisüsteem aastaaruande tegevuseesmärkide saavutamise ja seonduva kindluse tagamise protsessi osas piisava kindluse;

15.  märgib, et auditi ajal puudus aastaaruande koostamise formaalne ja dokumenteeritud protsess, mis võib tekitada riski, et mõned protsessis osalejad ei pruugi olla täielikult teadlikud oma kohustustest; märgib, et auditi järel kehtestas amet kõigi auditiaruandest tulenevate soovitustega tegelemiseks tegevuskava, mille siseauditi talitus seejärel heaks kiitis; märgib, et amet vaatas läbi ja dokumenteeris aastaaruande koostamise protsessi, et anda selged suunised ja määrata kindlaks kõigi aastaaruande koostamise, hindamise ja heakskiitmise protsessis osalejate ülesanded ja vastutusvaldkonnad;

Muud märkused

16.  märgib rahuloluga, et amet püüdis aktiivselt saavutada võimalikku sünergiat teiste asutustega; märgib eeskätt, et amet jagab oma Madridis asuvat talitluspidevuse keskust ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte ja Euroopa Kalanduskontrolli Ametiga; märgib, et asukoha läheduse tõttu on amet arendanud inimressursside, infrastruktuuri ja IKT valdkonnas välja tiheda koostöö Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusega;

17.  kutsub ametit üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning andma aktiivset panust tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

18.  rõhutab ameti poolt Euroopa meresõiduohutuse tagamisse ja laevade põhjustatud reostuse vältimisse antavat panust ning liikmesriikidele ja komisjonile rahvusvahelise ja liidu õiguse kohaselt antavat abi; taunib asjaolu, et kuigi pärast ameti muudetud alusmääruse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 100/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet) jõustumist 2013. aasta veebruaris laiendati ameti pädevusi, andes talle uusi põhi- ja lisaülesandeid, vähendati 2014. aastal ameti töötajate arvu ja kärbiti eelarvet; väljendab heameelt selle üle, et amet teeb pagulaskriisi küsimuses koostööd teiste Euroopa ametitega, julgustab koostööd jätkama ning kinnitab, et ametile tuleb anda vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid, et ta saaks oma ülesandeid tõhusalt täita, sealhulgas juhul, kui tegemist on tema volituste välise kriitiliselt tähtsa tegevusega, ehk ameti töötajate oskusteabe ja operatiivtoe kasutamisega pagulaskriisi haldamiseks;

19.  rõhutab, et ameti oskusteave ja sisemine suutlikkus annavad talle võimaluse laiendada oma tegevust ja teenuseid, pakkudes neid globaalsemal tasandil, aidates seeläbi laiendada liidu õigusraamistike ning ohutus- ja keskkonnastandardite ulatust;

°

°  °

20.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx. xxxx 2016]. aasta resolutsioonile(13) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

17.2.2016

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2174(DEC))

Arvamuse koostaja: Inés Ayala Sender

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (edaspidi „amet”) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud korrektsed;

2.  märgib, et ameti 2014. aasta eelarve koos järgmisse eelarveaastasse ülekantud assigneeringutega hõlmas 52,4 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 52,07 miljonit eurot maksete assigneeringuid, mille täitmise määrad olid vastavalt 94,78 % ja 95,52 %;

3.  peab eelkõige ameti uut õigusraamistikku silmas pidades kahetsusväärseks seda, et kulukohustuste täitmismäär jäi 2014. aastal alla komisjoni 95 % eesmärgi, mistõttu komisjon kohaldas 2016. aasta eelarveprojektiga seoses sanktsioone; palub ametil põhjendada, miks 95% eesmärk täitmata jäi; nõuab tungivalt, et amet parandaks eelarve täitmist ja vähendaks asjaomast määra komisjoni poolt paika pandud ülemmäärani;

4.  rõhutab ameti poolt Euroopa meresõiduohutuse tagamisse ja laevade põhjustatud reostuse vältimisse antavat panust ning liikmesriikidele ja komisjonile rahvusvahelise ja liidu õiguse kohaselt antavat abi; taunib asjaolu, et kuigi pärast ameti muudetud alusmääruse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 100/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet) jõustumist 2013. aasta veebruaris laiendati ameti pädevusi, andes talle uusi põhi- ja lisaülesandeid, vähendati 2014. aastal ameti töötajate arvu ja kärbiti eelarvet; väljendab heameelt selle üle, et amet teeb pagulaskriisi küsimuses koostööd teiste Euroopa ametitega, julgustab koostööd jätkama ning kinnitab, et ametile tuleb anda vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid, et ta saaks oma ülesandeid tõhusalt täita, sealhulgas juhul, kui tegemist on tema volituste välise kriitiliselt tähtsa tegevusega (nt ameti oskusteabe, operatiivtoe ja töötajate kasutamine põgenikekriisi lahendamiseks);

5.  võtab teadmiseks ameti ametikohtade esimese võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt on 20,3 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 70,8 % põhitegevusega ning 6,6 % kontrolli- ja finantsalaste ülesannetega;

6.  tunneb heameelt asjaolu üle, et amet on välja töötamas keskpika perspektiivi eesmärke ja tegevuskavu, et parandada oma tulemusi, saavutamaks haldusnõukogu poolt 2013. aastal vastu võetud viieaastase strateegia strateegilisi eesmärke; peab sellega seoses kahetsusväärseks, et ELi mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, mis on selgelt vastuolus määruses (EL) nr 100/2013 esitatud ameti uue õiguspädevusega, võib tingida ameti strateegia kohandamise finantspiirangute tõttu;

7.  rõhutab, et ameti oskusteave ja sisemine suutlikkus annavad võimaluse viia ameti tegevust ja teenuste osutamist globaalsemale tasandile, aidates seeläbi laiendada liidu õigusraamistike ning ohutus- ja keskkonnastandardite ulatust;

8.  taunib seda, et endiselt pole lõpule viidud parandusmeedet, mida nõuti kontrollikoja 2012. aastal esitatud kommentaaris raamatupidamiskorra ja teabe kohta, mis on seotud ameti loodud immateriaalse põhivaraga; palub ametil parandusmeetme puudumist põhjendada ja astuda kõik vajalikud sammud suurima läbipaistvuse tagamiseks;

9.  väljendab heameelt tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna lühikeste elulookirjelduste avaldamise üle ameti veebisaidil; peab siiski kahetsusväärseks, et avaldatud ei ole haldusnõukogu liikmete, tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna huvide deklaratsioone ega haldusnõukogu liikmete elulookirjeldusi, nii nagu seda palus Euroopa Parlament ja soovitas kontrollikoda;

10.  väljendab heameelt selle üle, et ameti poolt 2014. aastal tellitud sidusrühmade uuringu kohaselt tajutakse ametit väga professionaalsena ja selle töötajatel arvatakse olevat ameti ülesannete täitmiseks kõrged tehnilised oskused; märgib murelikult, et nimetatud uuringus peetakse puudulikuks läbipaistvust, ning palub ametil teha tööd selleks, et sidusrühmade sellekohane mulje muutuks;

11.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda ei esitanud ameti 2014. aasta finantsjuhtimise kohta mitte ühtegi kommentaari; väljendab heameelt asjaolu üle, et amet on läbi viinud haldustegevuses kasutatavate seadmete füüsilise inventuuri ja palub ametil kiirendada tööd selleks, et parandada raamatupidamiskorda ja teavet kulude kohta ameti loodud immateriaalse põhivara puhul;

12.  soovitab Euroopa Parlamendil anda Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Gabriel Mato

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 216.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 216.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 216.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 216.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusalane teave