Menettely : 2015/2174(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0102/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0102/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.42
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0178

MIETINTÖ     
PDF 291kWORD 95k
7.4.2016
PE 569.756v02-00 A8-0102/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2174(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2174(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä meriturvallisuusvirastolle (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(4) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0102/2016),

1.  myöntää Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2174(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä meriturvallisuusvirastolle (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(10) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0102/2016),

1.  toteaa, että Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2174(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0102/2016),

A.  toteaa, että Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 52 403 276 euroa, mikä merkitsee 9,37 prosentin vähennystä vuoteen 2013 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  pitää ilahduttavana, että tilintarkastustuomioistuimella ei ollut huomautettavaa viraston varainhoidosta vuonna 2014; on tyytyväinen siihen, että virasto on toteuttanut toimistolaitteiden fyysisen inventaarion, ja kehottaa virastoa tehostamaan toimiaan, joilla pyritään parantamaan kirjanpitomenettelyjä ja kuluja koskevia tietoja sisäisesti kehitetyn aineettoman käyttöomaisuuden osalta;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 94,78 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 93,77 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuotuisen tarkastuksen ja viraston vuotuisen toimintakertomuksen mukaan vuonna 2014 ei havaittu siirtojen määrään liittyviä merkittäviä ongelmia; panee merkille, että varainhoitovuodelta 2013 siirrettiin 5 178 491 euroa; panee tyytyväisenä merkille, että ainoastaan 3,80 prosenttia vuoden 2013 määrärahasiirroista peruttiin;

4.  pitää varsinkin meriturvallisuusviraston uuden oikeudellisen kehyksen yhteydessä valitettavana, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste jäi vuonna 2014 komission asettaman 95 prosentin tavoitteen alle, minkä vuoksi komissio määräsi seuraamuksen vuoden 2016 talousarvioesityksessä; kehottaa virastoa perustelemaan, miksi se ei ole saavuttanut 95 prosentin tavoitetta; kehottaa virastoa parantamaan talousarvionsa toteuttamista ja nostamaan kyseisen asteen komission vahvistamalle vähimmäistasolle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

5.  panee merkille, että viraston vuotuisen toimintakertomuksen mukaan siirrot olivat vuonna 2014 määrältään ja luonteeltaan viraston varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia; toteaa, että kaikki viraston vuonna 2014 tekemät siirrot olivat alle 10 prosenttia kyseiseen budjettikohtaan osoitetuista varainhoitovuoden määrärahoista, kun määrärahoja siirrettiin otsakkeesta toiseen;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

6.  panee merkille, että virasto käynnisti varainhoitovuonna 2014 kaikkiaan 82 hankintamenettelyä, joista 15 poikkeuksellista neuvottelumenettelyä ja 67 avointa ja arvoltaan vähäistä neuvottelumenettelyä; toteaa, että vuonna 2014 allekirjoitettuihin hankintasopimuksiin maksettu määrä oli 3 432 061 euroa;

7.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että vuoden lopussa viraston henkilöstötaulukossa oli 210 tointa, joista 198 oli täytettyinä, 30 tointa sopimussuhteiselle henkilöstölle varatusta talousarviosta, joista 29 oli täytettyinä, sekä 18 lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden tointa, joista 15 oli täytettyinä; on todennut, että henkilöstövähennystä ja työn painopisteiden muutosta ennakoiden virasto karsi yleisluonteisia tehtäviä koskevien toimiensa lukumäärää kolmella; toteaa viraston antamien tietojen perusteella, että vastatakseen tehokkaammin lisääntyneeseen työmäärään, kartoittaakseen virastossa tällä hetkellä käytettävissä olevaa asiantuntemusta ja tukeakseen sisäisiä liikkuvuuden periaatteita virasto perusti inhimillisen pääoman tietokannan viraston johdolle sisäiseksi tukivälineeksi;

8.  panee merkille viraston virkapaikkoja koskevan ensimmäisen vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan viroista 20,3 prosenttia on käytetty hallinnolliseen tukeen ja koordinaatioon, 70,8 prosenttia operatiivisiin tehtäviin ja 6,6 prosenttia valvontatehtäviin ja taloushallintoon;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

9.  on viraston antamien tietojen perusteella tietoinen siitä, että viraston hallintoneuvosto on muuttanut työjärjestystään; panee merkille, että työjärjestystä muutettiin siten, että hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten on nyt toimitettava allekirjoitettujen sitoumuksia ja luottamuksellisuutta koskevien ilmoitusten lisäksi ansioluettelonsa julkaistaviksi viraston verkkosivustolla; panee merkille, että ansioluettelot oli tarkoitus julkaista lokakuuhun 2015 mennessä; panee lisäksi merkille, että pääjohtajan ja ylemmän johdon ansioluettelot on jo julkaistu viraston verkkosivustolla;

10.  panee merkille, että viraston petostentorjunta- ja havaitsemisstrategia, joka on laadittu täysin Euroopan petostentorjuntaviraston ohjeiden mukaisesti, hyväksyttiin marraskuussa 2015; on tietoinen siitä, että useita lisätoimia on tarkoitus panna täytäntöön vuosina 2015–2016; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisten toimien täytäntöönpanosta;

11.  pitää myönteisenä, että viraston vuonna 2014 käynnistämän sidosryhmäkyselyn mukaan virastoa pidetään erittäin ammattitaitoisena ja teknisesti erittäin valmiina täyttämään tehtävänsä; panee huolestuneena merkille, että avoimuus paljastuu kyselytutkimuksessa heikoksi lenkiksi, ja kehottaa virastoa toimimaan niin, että tämä sidosryhmien käsitys saadaan muutettua;

Toiminnan tuloksellisuus

12.  on tyytyväinen siihen, että virasto on laatimassa keskipitkän aikavälin tavoitteita ja toimintasuunnitelmia parantaakseen tuloksiaan hallintoneuvoston vuonna 2013 hyväksymässä viiden vuoden strategiassa asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että unionin monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 saattaa edellyttää viraston strategian mukauttamista rahoitusvaikeuksien johdosta, mikä on selvästi ristiriidassa asetuksella (EU) N:o 100/2013 virastolle vahvistetun uuden oikeudellisen soveltamisalan kanssa;

Sisäinen valvonta

13.  panee merkille, että yksi viraston sisäisen valvonnan järjestelmän keskeisistä tekijöistä on vakiintuneista asetuksista, toimintalinjoista, säännöistä ja menettelyistä tehtyjen poikkeusten valvonta ja rekisteröinti; panee merkille, että tällaisia poikkeuksia rekisteröitiin vuoden 2014 aikana kaikkiaan 11 ja että yhdeksän näistä oli tehty etukäteen ja kaksi jälkikäteen; on viraston antamien tietojen perusteella tietoinen siitä, että tarvittaessa toteutettiin korjaavia toimia tai annettiin lisäselvityksiä vastaavien tilanteiden välttämiseksi tulevaisuudessa;

Sisäinen tarkastus

14.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toimitti virastossa vuonna 2014 varmuuden osatekijöitä (Building Blocks of Assurance) koskevan tarkastuksen; toteaa, että sisäisen tarkastuksen mukaan viraston johdon käyttöön ottama sisäisen valvonnan järjestelmä tarjoaa kohtuullisen varmuuden vuosikertomusta ja sen perustana olevaa varmistusprosessia varten asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamisesta;

15.  panee merkille, että tarkastusajankohtana ei ollut vuosikertomuksen laatimista koskevaa virallista ja dokumentoitua prosessia, mistä on se vaara, että jotkut prosessissa mukana olevista toimijoista eivät ehkä ole täysin tietoisia tehtävistään; panee merkille, että tarkastuksen jälkeen virasto laati toimintasuunnitelman kaikkien tarkastuskertomuksessa esitettyjen suositusten huomioon ottamiseksi, ja toteaa, että sisäinen tarkastus hyväksyi toimintasuunnitelman myöhemmin; panee merkille, että virasto tarkisti ja dokumentoi vuosikertomuksen laatimista koskevan prosessin, jotta voitiin antaa selkeät ohjeet ja määritellä kaikkien vuosikertomuksen laatimisessa, arvioimisessa ja hyväksymisessä mukana olevien toimijoiden roolit ja tehtävät;

Muita huomautuksia

16.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto pyrki aktiivisesti löytämään mahdollisuuksia synergiaan muiden virastojen kanssa; panee erityisesti merkille, että virasto jakaa Madridissa sijaitsevan jatkuvuusvälineensä (Business Continuity Facility) ITER-yhteisyrityksen ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston kanssa; panee merkille, että maantieteellisen läheisyytensä vuoksi virasto on pyrkinyt tekemään tiivistä yhteistyötä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen kanssa henkilöresurssien, infrastruktuurin ja tieto- ja viestintätekniikan aloilla;

17.  kehottaa virastoa tehostamaan unionin taloudellisten etujen turvaamiseen tarkoitettuja menettelyjään ja käytäntöjään ja edistämään aktiivisesti tulossuuntautunutta vastuuvapausmenettelyä;

18.  korostaa viraston antamaa panosta meriturvallisuudelle ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiselle sekä viraston jäsenvaltioille ja komissiolle kansainvälisen oikeuden ja unionin oikeuden nojalla antamaa apua; pitää valitettavana, että vuonna 2014 viraston henkilöstöä vähennettiin ja sen määrärahoja leikattiin, vaikka sen toimivaltuudet laajenivat helmikuussa 2013 viraston tarkistetun perusasetuksen (Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta 15. tammikuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 100/2013) voimaantulon myötä siten, että virastolle annettiin uusia keskeisiä tehtäviä ja uusia lisätehtäviä; pitää myönteisenä viraston unionin muiden virastojen kanssa tekemää yhteistyötä pakolaiskriisin hoitamisessa ja kannustaa sitä tässä asiassa sekä toteaa jälleen, että virastolle on osoitettava rahoitus sekä aineelliset ja henkilöresurssit, joita se tarvitsee hoitaakseen tehokkaasti tehtävänsä, myös sen toimivallan ulkopuolelle jäävät erittäin tärkeät tehtävät eli oman panoksensa pakolaiskriisin hoitamiseen, kun se antaa käyttöön asiantuntemustaan, operatiivista tukeaan ja henkilöstöään;

19.  korostaa, että viraston asiantuntemus ja sisäiset valmiudet antavat tilaisuuden maailmanlaajuistaa viraston toimintaa ja palveluntarjontaa ja auttaa näin laajentamaan EU:n säädöspuitteiden ja turvallisuus- ja ympäristönormien vaikutuspiiriä;

°

°  °

20.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2016] antamaansa päätöslauselmaan(13).

17.2.2016

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2174(DEC))

Valmistelija: Inés Ayala Sender

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan meriturvallisuusviraston tilien perustana olevat toimet olivat varainhoitovuonna 2014 sääntöjenmukaiset;

2.  panee merkille, että viraston vuotuinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli määrärahasiirrot mukaan laskettuina 52,4 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 52,07 miljoonaa euroa maksumäärärahoina ja että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 94,78 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste oli 95,52 prosenttia;

3.  pitää varsinkin meriturvallisuusviraston uuden oikeudellisen kehyksen yhteydessä valitettavana, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste jäi vuonna 2014 komission asettaman 95 prosentin tavoitteen alle, minkä vuoksi komissio määräsi seuraamuksen vuoden 2016 talousarvioesityksessä; kehottaa virastoa perustelemaan, miksi se ei ole saavuttanut 95 prosentin tavoitetta; kehottaa virastoa parantamaan talousarvionsa toteuttamista ja nostamaan kyseisen asteen komission vahvistamalle vähimmäistasolle;

4.  korostaa viraston antamaa panosta meriturvallisuudelle ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiselle sekä viraston jäsenvaltioille ja komissiolle kansainvälisen oikeuden ja unionin oikeuden nojalla antamaa apua; pitää valitettavana, että vuonna 2014 viraston henkilöstöä vähennettiin ja sen määrärahoja leikattiin, vaikka sen toimivaltuudet laajenivat helmikuussa 2013 viraston tarkistetun perusasetuksen (Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta 15. tammikuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 100/2013) voimaantulon myötä siten, että virastolle annettiin uusia keskeisiä tehtäviä ja uusia lisätehtäviä; pitää myönteisenä viraston unionin muiden virastojen kanssa tekemää yhteistyötä pakolaiskriisin hoitamisessa ja kannustaa sitä tässä asiassa sekä toteaa jälleen, että virastolle on osoitettava rahoitus sekä aineelliset ja henkilöresurssit, joiden ansiosta se voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti, myös sen toimivallan ulkopuolelle jäävät erittäin tärkeät tehtävät (kuten viraston asiantuntemukseen, operatiiviseen tukeen ja henkilöstöön turvautuminen pakolaiskriisin hoitamisessa);

5.  panee merkille viraston virkapaikkoja koskevan ensimmäisen vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan viroista 20,3 prosenttia on omistettu hallinnolliselle tuelle ja koordinaatiolle, 70,8 prosenttia operatiivisille tehtäville ja 6,6 prosenttia valvontatehtäville ja taloushallinnolle;

6.  on tyytyväinen siihen, että virasto on laatimassa keskipitkän aikavälin tavoitteita ja toimintasuunnitelmia parantaakseen tuloksiaan hallintoneuvoston vuonna 2013 hyväksymässä viiden vuoden strategiassa asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että unionin monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 saattaa edellyttää viraston strategian mukauttamista rahoitusvaikeuksien johdosta, mikä on selvästi ristiriidassa asetuksella (EU) N:o 100/2013 virastolle vahvistetun uuden oikeudellisen soveltamisalan kanssa;

7.  korostaa, että viraston asiantuntemus ja sisäiset valmiudet antavat tilaisuuden maailmanlaajuistaa viraston toimintaa ja palveluntarjontaa ja auttaa näin laajentamaan EU:n säädöspuitteiden ja turvallisuus- ja ympäristönormien vaikutuspiiriä;

8.  pitää valitettavana, ettei edelleenkään ole saatettu valmiiksi korjaavia toimenpiteitä, joita vaadittiin tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 huomautuksissa kirjanpitomenettelyistä ja tiedoista, jotka koskevat sisäisesti kehitettyä aineetonta käyttöomaisuutta; kehottaa virastoa perustelemaan laiminlyönnin ja tekemään kaikkensa mahdollisimman suuren avoimuuden varmistamiseksi;

9.  pitää myönteisenä pääjohtajan ja ylemmän johdon lyhyiden ansioluetteloiden julkaisemista viraston verkkosivustolla; pitää kuitenkin valitettavana, että hallintoneuvoston jäsenten, pääjohtajan ja ylemmän johdon etunäkökohtia koskevia ilmoituksia ja hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloja ei ole julkistettu parlamentin pyynnöstä ja tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta huolimatta;

10.  pitää myönteisenä, että viraston vuonna 2014 käynnistämän sidosryhmäkyselyn mukaan virastoa pidetään erittäin ammattitaitoisena ja teknisesti erittäin valmiina täyttämään tehtävänsä; panee huolestuneena merkille, että avoimuus paljastuu kyselytutkimuksessa heikoksi lenkiksi, ja kehottaa virastoa toimimaan niin, että tämä sidosryhmien käsitys saadaan muutettua;

11.  pitää ilahduttavana, että tilintarkastustuomioistuimella ei ollut huomautettavaa viraston varainhoidosta vuonna 2014; on tyytyväinen siihen, että virasto on toteuttanut toimistolaitteiden fyysisen inventaarion, ja kehottaa virastoa tehostamaan toimiaan, joilla pyritään parantamaan kirjanpitomenettelyjä ja kuluja koskevia tietoja sisäisesti kehitetyn aineettoman käyttöomaisuuden osalta;

12.  ehdottaa, että Euroopan parlamentti myöntää Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

16.2.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Gabriel Mato

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 216.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 216.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 216.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 216.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EYVL L 208, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Oikeudellinen huomautus