Postupak : 2015/2174(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0102/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0102/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.42
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0178

IZVJEŠĆE     
PDF 612kWORD 117k
7.4.2016
PE 569.756v02-00 A8-0102/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014.

(2015/2174(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014.

(2015/2174(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(4), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0102/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014.

(2015/2174(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014., s odgovorima Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(10), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0102/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji izvještaje Europske agencije za pomorsku sigurnost odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga izvještaje Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru izvještaje Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014.

(2015/2174(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0102/2016),

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Europske agencije za pomorsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2014. njezin konačni proračun iznosio 52 403 276 EUR, što je smanjenje od 9,37 % u odnosu na 2013.;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjim financijskim izvještajima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno jamstvo da su godišnji financijski izvještaji Agencije pouzdani te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  cijeni činjenicu da Revizorski sud nije imao primjedbi na financijsko upravljanje Agencije tijekom 2014.; pozdravlja činjenicu da je Agencija dovršila evidentiranje uredske opreme te je poziva da ubrza svoj rad na unapređenju računovodstvenih postupaka i informacija u pogledu troškova interno stečene nematerijalne imovine;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  primjećuje da su napori pogledu nadzora proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 94,78 % i da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 93,77 %;

Obveze i prijenosi

3.  potvrđuje da, prema godišnjoj reviziji Revizorskog suda, kao i prema godišnjem izvješću o radu Agencije, nisu utvrđeni veći problemi u vezi s razinom prijenosa u 2014.; primjećuje da je 5 178 491 EUR preneseno iz financijske godine 2013.; sa zadovoljstvom primjećuje da je samo 3,80 % prijenosa iz 2013. otkazano;

4.  žali, posebno u kontekstu novog pravnog okvira Agencije, zbog toga što je izvršenje obveza za 2014. niže od postavljenog cilja Komisije od 95 %, zbog čega je Komisija poziva Agenciju da iznese razloge zbog kojih nije postignut cilj od 95 %; poziva Agenciju da poboljša izvršenje proračuna i dovede tu vrijednost u okvire koje je zadala Komisija;

Prijenosi

5.  primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu Agencije razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2014. ostale u granicama financijskih pravila Agencije; primjećuje da su svi prijenosi sredstava Agencije iz jedne glave u drugu tijekom 2014. iznosili manje od 10 % odobrenih sredstava za proračunsku liniju u toj financijskoj godini;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  prima na znanje činjenicu da je Agencija u financijskoj godini 2014. pokrenula 82 postupka nabave, odnosno 15 posebnih pregovaračkih postupaka i 67 otvorenih pregovaračkih postupaka niske vrijednosti; nadalje, primjećuje da je za ugovore o nabavi potpisane u 2014. isplaćen iznos od 3 432 061 EUR;

7.  primjećuje da je prema izvješću Revizorskog suda na kraju godine od 210 radnih mjesta predviđenih planom radnih mjesta Agencije njih 198 bilo popunjeno, od 30 radnih mjesta koja su proračunom bila predviđena za ugovorno osoblje popunjeno je bilo njih 29, kao i 15 od 18 radnih mjesta za upućene nacionalne stručnjake; potvrđuje da je, anticipirajući smanjenje broja osoblja i promjene u pogledu radnih prioriteta, Agencija smanjila broj svojih operativnih radnih mjesta za tri; prima na znanje od Agencije da je stvorena baza ljudskog kapitala kao instrument za potporu unutarnjeg upravljanja kako bi se učinkovitije odgovorilo na povećano radno opterećenje, identificirali stručni kapaciteti koji su trenutačno na raspolaganju Agenciji i dao poticaj politici unutarnje mobilnosti;

8.  prima na znanje rezultate prve komparativne analize o radnim mjestima Agencije prema kojoj je 20,3 % radnih mjesta namijenjeno za administrativnu potporu i koordinaciju, 70,8 % za operativne zadaće, a 6,6 % za kontrolne i financijske zadaće;

Sprječavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

9.  prima na znanje od Agencije da je njezin upravni odbor izmijenio svoj poslovnik; prima na znanje da se tim izmijenjenim poslovnikom od članova upravnog odbora i zamjenika traži da, uz potpisane izjave o obvezi i povjerljivosti, dostave vlastite životopise za objavu na internetskim stranicama Agencije; primjećuje da je te životopise trebalo objaviti prije listopada 2015.; nadalje, primjećuje da su životopisi izvršnog direktora Agencije i članova višeg rukovodstva već objavljeni na internetskim stranicama;

10.  prima na znanje da je strategija Agencije za otkrivanje i sprječavanje prijevara, koja je razvijena potpuno u skladu sa smjernicama Europskog ureda za borbu protiv prijevara, donesena u studenom 2015.; prima na znanje da je potrebno povesti još niz dodatnih mjera tijekom razdoblja 2015. – 2016.; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o statusu provedbe tih mjera;

11.  pozdravlja činjenicu da se, u skladu sa ispitivanjem koje je Agencija 2014. provela među dionicima, smatra da je Agencija visoko profesionalna te da raspolaže stručnim tehničkim znanjem potrebnim za ispunjavanje svoje misije; sa zabrinutošću napominje da se, prema ispitivanju, slabom točkom Agencije smatra transparentnost te poziva Agenciju da djeluje kako bi promijenila takav dojam među dionicima;

Uspješnost

12.  pozdravlja činjenicu da Agencija razrađuje srednjoročne ciljeve i akcijske planove u cilju poboljšanja svoje uspješnosti u postizanju strateških ciljeva postavljenih u okviru petogodišnje strategije koju je 2013. donio Upravni odbor; u tom smislu izražava žaljenje što bi se Višegodišnjim financijskim okvirom EU-a za razdoblje 2014. – 2020. zbog financijskih ograničenja, u očitoj suprotnosti s novom pravnom nadležnošću Agencije utvrđenom u Uredbi (EU) br. 100/2013, mogle nametnuti izmjene strategije Agencije;

Unutarnje kontrole

13.  napominje da je jedan od ključnih elemenata unutarnje kontrole Agencije nadzor i bilježenje iznimaka od uspostavljenih odredbi, politika, pravila i postupaka; primjećuje da je ukupno 11 takvih iznimaka zabilježeno tijekom 2014., od kojih je devet bilo ex ante, a dvije su bile ex post; prima na znanje od Agencije da su provedene potrebne korektivne mjere ili su dana pojašnjenja kako bi se izbjegla pojava sličnih situacija u budućnosti;

Unutarnja revizija

14.  primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) u 2014. u Agenciji provela reviziju o „Sastavnim dijelovima jamstva”; prima na znanje da, prema IAS-u, sustav unutarnje kontrole koji je uspostavilo rukovodstvo Agencije pruža razumno jamstvo u pogledu ostvarenja poslovnih ciljeva utvrđenih godišnjim izvješćem i povezanim postupkom davanja jamstva;

15.  primjećuje da u vrijeme revizije nisu postojali službeni i dokumentirani procesi izrade nacrta godišnjeg izvješća, što dovodi do rizika da određeni dionici uključeni u postupak možda nisu potpuno svjesni svojih odgovornosti; primjećuje da je Agencija, kako bi se posvetila svim preporukama koje proizlaze iz godišnjeg izvješća, nakon revizije uspostavila akcijski plan koji je naknadno odobrio IAS; prima na znanje da je Agencija revidirala i dokumentirala proces izrade nacrta godišnjeg izvješća kako bi se zajamčile jasne smjernice i utvrdile uloge i odgovornosti svih dionika uključenih u proces izrade nacrta, procjene i odobrenja godišnjeg izvješća;

Druge primjedbe

16.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija aktivno tražila potencijalne sinergije s drugim agencijama; posebno napominje da Agencija svoju Jedinicu za kontinuitet poslovanja u Madridu dijeli sa Zajedničkim poduzećem za ITER i razvoj energije fuzije te s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva; napominje da je Agencija, s obzirom na zemljopisnu blizinu, s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama razvila blisku suradnju u području ljudskih potencijala, infrastrukture i IKT-a;

17.  poziva Agenciju da unaprijedi postupke i prakse kojima se nastoje zaštititi financijski interesi Unije i da aktivno doprinosi postupku davanja razrješnice usmjerenom na rezultate;

18.  ističe doprinos Agencije pomorskoj sigurnosti, sprečavanju onečišćenja u Europi koje prouzročuju brodovi te potporu koju pruža državama članicama i Komisiji u skladu s međunarodnim pravom i pravom Unije; žali zbog toga što je 2014. došlo do smanjenja osoblja i proračunskih rezova, iako je nakon stupanja na snagu izmijenjene osnovne uredbe u veljači 2013. (Uredba (EU) br. 100/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost) prošireno područje nadležnosti na novi skup osnovnih zadaća te su uvedene nove sporedne zadaće koje Agencija treba obavljati; pozdravlja i potiče suradnju Agencije s ostalim europskim agencijama u pogledu izbjegličke krize te ponovno potvrđuje da se Agenciji moraju pružiti financijski, materijalni i ljudski resursi potrebni za učinkovito izvršavanje njezinih zadaća, pa i onih presudnih aktivnosti koje su izvan njezina mandata, odnosno za doprinos koji Agencija svojim znanjem, operativnom podrškom i osobljem daje rješavanju izbjegličke krize;

19.  ističe da znanje i interne sposobnosti Agencije pružaju mogućnost da ona svoje djelovanje i usluge proširi na globalnu razinu, čime bi se doprinijelo povećanju dosega regulatornih okvira Unije te njezinih sigurnosnih standarda i standarda u pogledu okoliša;

°

°  °

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2016.](13) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].).

17.2.2016

MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014.

(2015/2174(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Inés Ayala Sender

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja pravilnost transakcija na kojima se temelje financijski izvještaji Europske agencije za pomorsku sigurnost („Agencijaˮ) za financijsku godinu 2014., koju je utvrdio Revizorski sud;

2.  napominje da je godišnji proračun Agencije za 2014. godinu, uzimajući u obzir prijenose, iznosio 52,4 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 52,07 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja te da su stope izvršenja iznosile 94,78 %, odnosno 95,52 %;

3.  žali zbog toga što je, uglavnom u kontekstu novog pravnog okvira Europske agencije za pomorsku sigurnost, izvršenje obveza za 2014. niže od postavljenog cilja Komisije od 95 %, zbog čega je Komisija primijenila kaznu u pogledu nacrta proračuna za 2016.; poziva Agenciju da iznese razloge zbog kojih nije postignut cilj od 95 %; apelira na Agenciju da poboljša izvršenje proračuna i dovede tu vrijednost u okvire koje je zadala Komisija;

4.  ističe doprinos Agencije pomorskoj sigurnosti, sprečavanju onečišćenja u Europi koje prouzročuju brodovi te potporu koju pruža državama članicama i Komisiji u skladu s međunarodnim pravom i pravom Unije; žali zbog toga što je 2014. došlo do smanjenja osoblja i proračunskih rezova, iako je nakon stupanja na snagu izmijenjene osnovne uredbe u veljači 2013. (Uredba (EU) br. 100/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost) prošireno područje nadležnosti na novi skup osnovnih zadaća te su uvedene nove sporedne zadaće koje Agencija treba obavljati; pozdravlja i potiče suradnju Agencije s ostalim europskim agencijama u pogledu izbjegličke krize te ponovno potvrđuje da se Agenciji moraju pružiti financijski, materijalni i ljudski resursi potrebni za učinkovito izvršavanje njezinih zadaća, pa i onih presudnih aktivnosti koje nadilaze njezin mandat, tj. doprinos koji Agencija svojim znanjem, operativnom podrškom i osobljem daje rješavanju izbjegličke krize;

5.  prima na znanje rezultate prve komparativne analize radnih mjesta Agencije, prema kojoj je 20,3 % radnih mjesta namijenjeno za administrativnu potporu i koordinaciju, 70,8 % za operativne zadaće i 6,6 % za kontrolne i financijske zadaće;

6.  pozdravlja činjenicu da Agencija razrađuje srednjoročne ciljeve i akcijske planove u cilju poboljšanja svoje učinkovitosti u postizanju strateških ciljeva postavljenih u okviru petogodišnje strategije koju je 2013. donio Upravni odbor; u tom kontekstu žali što bi se Višegodišnjim financijskim okvirom EU-a za razdoblje 2014. – 2020., koji je u očitoj suprotnosti s novom pravnom nadležnošću EMSA-e utvrđenom u Uredbi (EU) br. 100/2013, zbog financijskih ograničenja moglo nametnuti prilagođavanje strategije Agencije;

7.  ističe da znanje i interne sposobnosti Agencije pružaju mogućnost za proširenje njezina djelovanja i usluga na globalnu razinu, čime bi se doprinijelo povećanju dosega regulatornih okvira Unije te njezinih sigurnosnih standarda i standarda u pogledu okoliša;

8.  žali zbog činjenice da se nikako ne provode korektivne mjere potrebne u svjetlu komentara Revizorskog suda iz 2012. o računovodstvenim postupcima i informacijama koje se odnose na interno stečenu nematerijalnu imovinu; poziva Agenciju da objasni razloge za to i da poduzme sve prikladne mjere kako bi se zajamčila najveća razina transparentnosti;

9.  pozdravlja objavljivanje kratkih životopisa izvršnog direktora i članova višeg rukovodstva na internetskim stranicama Agencije; međutim, žali što unatoč zahtjevu Parlamenta i preporuci Revizorskog suda nisu objavljene izjave o financijskim interesima članova Upravnog odbora, izvršnog direktora i članova višeg rukovodstva, kao ni životopisi članova Upravnog odbora;

10.  pozdravlja činjenicu da se, u skladu sa studijom koju je 2014. među dionicima provela EMSA, smatra da je Agencija visoko profesionalna te da raspolaže stručnim tehničkim znanjem potrebnim za ispunjavanje svoje misije; sa zabrinutošću napominje da je studija pokazala da je transparentnost slaba točka te poziva Agenciju da djeluje kako bi promijenila takvo mišljenje dionika;

11.  cijeni činjenicu da Revizorski sud nije imao primjedbi na financijsko upravljanje Agencije tijekom 2014.; pozdravlja činjenicu da je Agencija dovršila evidentiranje uredske opreme te je poziva da ubrza svoj rad na unapređenju računovodstvenih postupaka i informacija u pogledu troškova interno stečene nematerijalne imovine;

12.  predlaže da Europski parlament da razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost za izvršenje njezina proračuna za financijsku godinu 2014.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

16.2.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Gabriel Mato

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 216.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 216.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 216.

(8)

SL C 409, 9.12.2015., str. 216.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna napomena