Postup : 2015/2174(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0102/2016

Predkladané texty :

A8-0102/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.42
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0178

SPRÁVA     
PDF 555kWORD 119k
7.4.2016
PE 569.756v02-00 A8-0102/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2174(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2174(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(4), a najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0102/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2174(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(10), a najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0102/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej námornej bezpečnostnej agentúry má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2174(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0102/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov tvoril konečný rozpočet Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 52 403 276 EUR, čo predstavuje pokles o 9,37 % v porovnaní s rokom 2013;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  oceňuje skutočnosť, že Dvor audítorov neuviedol žiadne pripomienky k finančnému hospodáreniu agentúry v roku 2014; víta skutočnosť, že agentúra ukončila fyzickú inventarizáciu administratívneho vybavenia, a vyzýva agentúru, aby zintenzívnila svoju prácu na zlepšení účtovných postupov a informácií týkajúcich sa nákladov na interne vytvorený nehmotný majetok;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 94,78 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 93,77 %;

Záväzky a prenosy

3.  berie na vedomie, že podľa ročného auditu Dvora audítorov a výročnej správy o činnosti agentúry neboli zistené žiadne významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2014; poznamenáva, že z rozpočtového roka 2013 bola prenesená suma 5 178 491 EUR; s uspokojením konštatuje, že len 3,80 % prostriedkov prenesených z roku 2013 bolo zrušených;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že najmä v kontexte nového právneho rámca agentúry je plnenie záväzkov v roku 2014 nižšie ako cieľ Komisie na úrovni 95 %, čo viedlo k uplatneniu penalizácie Komisiou v návrhu rozpočtu na rok 2016; vyzýva agentúru, aby uviedla dôvody, prečo sa nepodarilo splniť cieľ na úrovni 95 %; naliehavo vyzýva agentúru, aby zlepšila plnenie rozpočtu a znížila túto úroveň na stropy stanovené Komisiou;

Presuny

5.  konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti agentúry zostala úroveň a povaha presunov v roku 2014 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel agentúry; konštatuje, že všetky presuny agentúry v roku 2014 boli pri presunoch medzi rozpočtovými hlavami nižšie ako 10 % rozpočtových prostriedkov v danom rozpočtovom riadku na daný rozpočtový rok;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  berie na vedomie, že v rozpočtovom roku 2014 agentúra začala 82 postupov verejného obstarávania, z ktorých 15 bolo osobitných rokovacích konaní a 67 verejných rokovacích konaní s nízkou hodnotou; ďalej konštatuje, že suma vyplatená za verejné zákazky podpísané v roku 2014 bola 3 432 061 EUR;

7.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra mala na konci roka vo svojom pláne pracovných miest 210 pracovných miest, z ktorých 198 bolo obsadených, 30 miest bolo v rozpočte plánovaných pre zmluvných zamestnancov, z čoho 29 bolo obsadených, a 18 miest pre vyslaných národných expertov, z ktorých 15 bolo obsadených; konštatuje, že v očakávaní zníženia počtu zamestnancov a vyvíjajúcich sa pracovných priorít agentúra znížila počet pracovných miest zabezpečujúcich režijné činnosti o tri; z informácií agentúry vyvodzuje, že s cieľom účinnejšie reagovať na zvýšený objem práce, identifikovať v súčasnosti dostupné odborné znalosti agentúry a podporovať politiku vnútornej mobility agentúra vytvorila databázu ľudského kapitálu ako interný nástroj na podporu riadenia;

8.  berie na vedomie výsledky prvého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, podľa ktorého sa 20,3 % pracovníkov zaoberalo administratívnou podporou a koordináciou, 70,8 % operačnými úlohami a 6,6 % kontrolnými a finančnými úlohami;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

9.  z informácií agentúry vyvodzuje, že správna rada agentúry zmenila svoj rokovací poriadok; konštatuje, že tieto zmenené pravidlá odrážajú potrebu, aby členovia správnej rady a ich náhradníci okrem podpísaného vyhlásenia o záväzkoch a dôvernosti poskytli svoje životopisy na zverejnenie na webovej stránke agentúry; konštatuje, že zverejnenie týchto životopisov sa očakávalo pred októbrom 2015; okrem toho poznamenáva, že životopisy výkonného riaditeľa a vyššieho manažmentu agentúry už sú zverejnené na jej webovej stránke;

10.  konštatuje, že stratégia agentúry týkajúca sa predchádzania podvodom a ich odhaľovania, ktorá bola vypracovaná v úplnom v súlade s usmerneniami Európskeho úradu pre boj proti podvodom, bola prijatá v novembri 2015; rozumie, že niekoľko dodatočných opatrení sa má vykonať v období rokov 2015 – 2016; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o stave vykonávania týchto opatrení;

11.  víta skutočnosť, že podľa prieskumu medzi zainteresovanými stranami, ktorý agentúra iniciovala v roku 2014, je agentúra vnímaná ako veľmi profesionálna a vybavená vysoko odbornými znalosťami na plnenie jej poslania; so znepokojením konštatuje, že podľa tohto prieskumu je slabou stránkou transparentnosť, a vyzýva agentúru, aby sa snažila zvrátiť toto vnímanie u zainteresovaných strán;

Výkonnosť

12.  víta skutočnosť, že agentúra vypracúva strednodobé ciele a akčné plány na zlepšenie svojej výkonnosti pri dosahovaní strategických cieľov stanovených v päťročnej stratégii, ktorú správna rada prijala v roku 2013; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že viacročný finančný rámec Únie na roky 2014 – 2020 môže v jasnom protiklade s novým právnym rámcom pôsobnosti agentúry stanoveným v nariadení (EÚ) č. 100/2013 spôsobiť úpravu stratégie agentúry z dôvodu finančných obmedzení;

Vnútorná kontrola

13.  konštatuje, že jedným z kľúčových prvkov systému vnútornej kontroly agentúry je kontrola a registrácia výnimiek zo stanovených predpisov, politík, pravidiel a postupov; poznamenáva, že v priebehu roka 2014 bolo zaregistrovaných celkovo 11 takýchto výnimiek, z toho deväť ex ante a dve ex post; z informácií agentúry vyvodzuje, že v prípade potreby sa vykonali nápravné opatrenia alebo poskytli objasnenia s cieľom zabrániť vzniku podobných situácií v budúcnosti;

Vnútorný audit

14.  konštatuje, že v roku 2014 Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal v agentúre audit prvkov na určenie spoľahlivosti; konštatuje, že podľa IAS poskytuje systém vnútornej kontroly, ktorý zaviedol manažment agentúry, primeranú istotu, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov organizácie stanovených na účely výročnej správy a príslušný proces budovania spoľahlivosti;

15.  poznamenáva, že v čase konania auditu neexistoval formálny a zdokumentovaný postup vypracovania výročnej správy, čo viedlo k riziku, že niektorí aktéri zapojení do procesu si nemuseli byť plne vedomí svojich povinností; berie na vedomie, že v nadväznosti na audit agentúra vypracovala akčný plán na riešenie všetkých odporúčaní vyplývajúcich z audítorskej správy, ktorý následne schválil IAS; konštatuje, že agentúra preskúmala a zdokumentovala proces vypracovania výročnej správy s cieľom poskytnúť jasné usmernenia a vymedzenie úloh a zodpovednosti všetkých aktérov zapojených do procesu vypracovania, posúdenia a schválenia výročnej správy;

Ďalšie pripomienky

16.  s uspokojením konštatuje, že agentúra aktívne hľadala potenciálne synergie s inými agentúrami; osobitne konštatuje, že agentúra využíva svoje zariadenie pre kontinuitu činnosti v Madride spoločne s Európskym spoločným podnikom pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva; berie na vedomie, že vzhľadom na geografickú blízkosť agentúra nadviazala úzku spoluprácu v oblasti ľudských zdrojov, infraštruktúry a IKT s Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť;

17.  vyzýva agentúru, aby posilnila svoje postupy a praktiky zamerané na zabezpečenie finančných záujmov Únie a aktívne prispievala k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

18.  vyzdvihuje príspevok agentúry k námornej bezpečnosti a k prevencii znečisťovania z lodí v Európe, ako aj pomoc poskytovanú členským štátom a Komisii podľa medzinárodného práva a práva Únie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zatiaľ čo sa po nadobudnutí účinnosti zmeneného základného nariadenia agentúry vo februári 2013 (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 100/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra) právomoci agentúry rozšírili o nový súbor základných úloh a zaviedli nové doplnkové úlohy, ktoré má agentúra vykonávať, v roku 2014 sa musel znížiť počet zamestnancov a rozpočet; víta a podporuje spoluprácu agentúry s inými európskymi agentúrami v súvislosti s utečeneckou krízou a opätovne zdôrazňuje, že agentúre treba prideliť finančné, materiálne a ľudské zdroje potrebné na účinné vykonávanie jej úloh vrátane kriticky dôležitých činností mimo jej mandátu, t. j. poskytovanie know-how a operačnej podpory prostredníctvom jej zamestnancov ako príspevku k zvládnutiu utečeneckej krízy;

19.  zdôrazňuje, že know-how a vnútorné spôsobilosti agentúry poskytujú príležitosť, aby rozšírila svoje činnosti a služby a poskytovala ich na globálnejšej úrovni, čo prispeje k zvýšeniu dosahu regulačných rámcov a bezpečnostných a environmentálnych noriem Únie;

°

°  °

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

17.2.2016

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2174(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Inés Ayala Sender

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zistenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s účtovnou závierkou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sú v poriadku;

2.  berie na vedomie, že rozpočet agentúry na rok 2014 po zohľadnení prenosov predstavoval 52,4 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 52,07 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch a že príslušné miery plnenia dosiahli 94,78 %, resp. 95,52 %;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že najmä v kontexte nového právneho rámca EMSA je plnenie záväzkov v roku 2014 nižšie ako cieľ Komisie na úrovni 95 %, čo viedlo k uplatneniu penalizácie Komisiou v návrhu rozpočtu na rok 2016; vyzýva agentúru, aby uviedla dôvody, prečo sa nepodarilo splniť cieľ na úrovni 95 %; naliehavo vyzýva agentúru, aby zlepšila plnenie rozpočtu a znížila túto úroveň na stropy stanovené Komisiou;

4.  vyzdvihuje príspevok agentúry k námornej bezpečnosti a k prevencii znečisťovania z lodí v Európe, ako aj pomoc poskytovanú členským štátom a Komisii podľa medzinárodného práva a práva Únie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zatiaľ čo sa po nadobudnutí účinnosti zmeneného základného nariadenia agentúry vo februári 2013 (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 100/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra) rozšírili právomoci agentúry o nový súbor kľúčových úloh a zaviedli nové doplnkové úlohy, ktoré má agentúra vykonať, v roku 2014 sa znížil počet zamestnancov a vykonali sa rozpočtové škrty; víta a podporuje spoluprácu agentúry s inými európskymi agentúrami v oblasti utečeneckej krízy a opätovne zdôrazňuje, že agentúre treba prideliť finančné, materiálne a ľudské zdroje potrebné na účinné vykonávanie jej úloh vrátane kriticky dôležitých činností mimo jej mandátu, t. j. poskytovanie know-how, operačnej podpory a zamestnancov agentúry v súvislosti s utečeneckou krízou;

5.  berie na vedomie výsledky prvého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, pričom 20,3 % miest bolo venovaných administratívnej podpore a koordinácii, 70,8 % operačným úlohám a 6,6 % kontrole a finančným úlohám;

6.  víta skutočnosť, že agentúra vypracúva strednodobé ciele a akčné plány na zlepšenie svojej výkonnosti pri dosahovaní strategických cieľov stanovených v päťročnej stratégii, ktorú správna rada prijala v roku 2013; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že viacročný finančný rámec EÚ na obdobie 2014 – 2020 môže stanoviť úpravu stratégie agentúry z dôvodu finančných obmedzení, čo je v jasnom protiklade s novým právnym rámcom pôsobnosti agentúry EMSA stanoveným v nariadení (EÚ) č. 100/2013;

7.  zdôrazňuje, že know-how a vnútorné kapacity agentúry poskytujú príležitosť rozšíriť jej činnosti a poskytovať služby na celosvetovej úrovni, čo prispeje k zvýšeniu dosahu regulačných rámcov a bezpečnostných a environmentálnych noriem Únie;

8.  ľutuje, že stále nie sú dokončené nápravné opatrenia potrebné so zreteľom na pripomienku Dvora audítorov z roku 2012, pokiaľ ide o účtovné postupy a informácie týkajúce sa interne vytvoreného nehmotného majetku; vyzýva agentúru, aby vysvetlila dôvody tohto zlyhania a prijala všetky primerané kroky na zabezpečenie najvyššej možnej transparentnosti;

9.  víta zverejnenie krátkych životopisov výkonného riaditeľa a vyššieho manažmentu na internetovej stránke agentúry; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, výkonného riaditeľa a vyššieho manažmentu ani životopisy členov správnej rady neboli zverejnené, ako to požadoval Parlament a odporučil Dvor audítorov;

10.  víta skutočnosť, že podľa prieskumu medzi zainteresovanými stranami, ktorý iniciovala EMSA v roku 2014, sa agentúra vníma ako vysoko odborná a vybavená vysoko odbornými znalosťami umožňujúcimi plniť svoje poslanie; so znepokojením konštatuje, že transparentnosť je podľa tohto prieskumu slabou stránkou, a vyzýva agentúru, aby sa snažila zlepšiť toto vnímanie u zainteresovaných strán;

11.  oceňuje skutočnosť, že Dvor audítorov neuviedol žiadne pripomienky k finančnému hospodáreniu agentúry v roku 2014; víta skutočnosť, že agentúra ukončila fyzickú inventarizáciu administratívneho vybavenia, a vyzýva agentúru, aby zintenzívnila svoju prácu na zlepšení účtovných postupov a informácií týkajúcich sa nákladov na interne vytvorený nehmotný majetok;

12.  navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Gabriel Mato

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Members present for the final vote

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 216.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 216.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 216.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 216.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne oznámenie