Postopek : 2015/2174(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0102/2016

Predložena besedila :

A8-0102/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.42
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0178

POROČILO     
PDF 603kWORD 117k
7.4.2016
PE 569.756v02-00 A8-0102/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014

(2015/2174(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014

(2015/2174(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost(4), zlasti člena 19,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0102/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014

(2015/2174(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost(10), zlasti člena 19,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0102/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014

(2015/2174(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0102/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za pomorsko varnost (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2014 znašal 52.403.276 EUR, kar je 9,37 % manj kot leta 2013,

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  ceni dejstvo, da Računsko sodišče ni imelo pripomb na finančno poslovodenje v agenciji v letu 2014; pozdravlja dejstvo, da je agencija opravila fizični inventar upravne opreme, in jo poziva, naj pospeši dejavnosti za izboljšanje računovodskih postopkov in informacij v zvezi s stroški notranje ustvarjenih neopredmetenih sredstev;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 94,78 %, stopnja izvrševanja plačil pa 93,77 %;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  potrjuje, da je iz letne revizije Računskega sodišča in iz letnega poročila o dejavnostih agencije razvidno, da ni bilo večjih težav v zvezi s stopnjo prenosov sredstev v leto 2014; opaža, da je bilo iz proračunskega leta 2013 prenesenih 5.178.491 EUR; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo storniranih le 3,80 % v leto 2013 prenesenih sredstev;

4.  obžaluje, zlasti v sklopu novega pravnega okvira agencije, da izvrševanje obveznosti v letu 2014 ni doseglo 95-odstotnega cilja, ki ga je določila Komisija, zaradi česar je slednja v predlog proračuna za leto 2016 naložila kazni; poziva agencijo, naj posreduje utemeljitev, zakaj cilj 95 % ni bil dosežen; poziva agencijo, naj izboljša izvrševanje proračuna in to raven zmanjša na zgornje meje, ki jih je določila Komisija;

Prerazporeditve

5.  ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih agencije razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2014 skladni s finančnimi pravili agencije; ugotavlja, da so bile pri prerazporejanju iz enega naslova v drugega vse prerazporeditve agencije za leto 2014 pod 10 % odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto za proračunsko vrstico;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  je seznanjen z dejstvom, da je agencija v proračunskem letu 2014 začela 82 postopkov javnega naročanja s 15 posebnimi postopki s pogajanji in 67 odprtimi postopki s pogajanji in nizkimi vrednostmi; poleg tega ugotavlja, da je znesek, plačan za pogodbe za javna naročila, podpisane v letu 2014, znašal 3.432.061 EUR;

7.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je imela agencija ob koncu leta v kadrovskem načrtu 210 delovnih mest, pri čemer jih je bilo 198 zasedenih, 30 delovnih mest je bilo načrtovanih v proračunu pogodbenega osebja, pri čemer je bilo zasedenih 29 mesti, ter 18 delovnih mest za napotene nacionalne strokovnjake, pri čemer je bilo zasedenih 15 mest; ugotavlja, da je agencija v pričakovanju zmanjšanja osebja in razvijajočih se prednostnih nalog ukinila tri splošna delovna mesta; na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je za učinkovitejši odziv na povečan obseg dela opredelila strokovno znanje, ki je trenutno na voljo v agenciji, in podprla politiko notranje mobilnosti ter oblikovala podatkovno zbirko o človeškem kapitalu kot podporno orodje za notranje upravljanje;

8.  je seznanjen z rezultati prve primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, ki so pokazali, da je 20,3 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 70,8 % operativnim nalogam, 6,6 % pa nadzoru in finančnim nalogam;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

9.  na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je njen upravni odbor spremenil svoj poslovnik; ugotavlja, da spremenjena pravila odražajo potrebo članov upravnega odbora in njihovih namestnikov, da bi poleg podpisane izjave o zavezah in zaupnosti, življenjepise objavili na spletišču agencije; ugotavlja, da se je objava teh življenjepisov pričakovala pred oktobrom 2015; poleg tega ugotavlja, da so življenjepisi izvršnega direktorja agencije in višjega vodstva že objavil na spletišču agencije;

10.  ugotavlja, da je bila strategija agencije za preprečevanje in odkrivanje goljufij, ki je bila v celoti razvita v skladu s smernicami Evropskega urada za boj proti goljufijam, sprejeta novembra 2015; se zaveda, da je treba v obdobju 2015–2016 izvajati številne dodatne ukrepe; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o stanju izvajanja teh ukrepov;

11.  pozdravlja dejstvo, da po rezultatih ankete, ki jo je med deležniki v letu 2014 opravila agencija, velja za zelo strokovno in opremljeno z izjemnim tehničnim znanjem za opravljanje svojih nalog; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila preglednost v anketi navedena kot šibka točka, in poziva agencijo, naj si prizadeva spreobrniti to mnenje deležnikov;

Uspešnost

12.  pozdravlja, da agencija pripravlja srednjeročne cilje in akcijske načrte za izboljšanje svoje uspešnosti pri doseganju strateških ciljev, določenih v 5-letni strategiji, ki jo je upravni odbor sprejel leta 2013; v zvezi s tem obžaluje, da je večletni finančni okvir Unije za obdobje 2014–2020 v očitnem nasprotju z novimi pravnimi pristojnostmi agencije, določenimi v Uredbi (EU) št. 100/2013, kar pomeni, da bi utegnila agencija zaradi finančnih omejitev prilagoditi strategijo;

Notranje kontrole

13.  ugotavlja, da sta eden od ključnih elementov sistema notranje kontrole agencije nadzor in registracija izjem k določenim predpisom, politikam, pravilom in postopkom; ugotavlja, da je bilo v letu 2014 skupaj registriranih11 takšnih izjem, od katerih je bilo 9 predhodnih izjem in 2 naknadni izjemi; na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da so bili po potrebi izvedeni popravljalni ukrepi oziroma podana pojasnila, da se prepreči pojav podobnih situacij v prihodnosti;

Notranja revizija

14.  ugotavlja, da je leta 2014 služba Komisije za notranjo revizijo izvedla revizijo sestavnih elementov zagotovila v agenciji; na podlagi izjave službe Komisije za notranjo revizijo ugotavlja, da sistem notranjih kontrol, ki ga je vzpostavilo vodstvo agencije, zagotavlja razumno zagotovilo glede doseganja poslovnih ciljev, določenih za letno poročilo, in postopka oblikovanja zagotovila;

15.  ugotavlja, da v času revizije ni bilo formaliziranih in dokumentiranih postopkov priprave letnega poročila, zaradi česar obstaja tveganje, da se nekateri udeleženci v postopku ne bodo mogli v celoti zavedati svojih odgovornosti; ugotavlja, da je agencija po tej reviziji pripravila akcijski načrt za obravnavanje vseh priporočil, ki izhajajo iz revizijskega poročila, ki ga je kasneje potrdila služba Komisije za notranjo revizijo; ugotavlja, da je agencija pregledala in dokumentirala postopek za pripravo letnega poročila, da bi zagotovila jasne smernice ter opredelitev vlog in odgovornosti vseh akterjev, ki so vključeni v proces priprave, oceno in odobritve letnega poročila;

Druge pripombe

16.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija dejavno iskala morebitne sinergije z drugimi agencijami; ugotavlja zlasti, da agencija svojo enoto za neprekinjeno poslovanje v Madridu deli z Evropskim skupnim podjetjem za ITER in razvoj fuzijske energije ter z Evropsko agencijo za nadzor ribištva; ugotavlja, da je agencija zaradi geografske bližine razvila tesno sodelovanje z Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami na področju človeških virov, infrastrukture in IKT;

17.  poziva agencijo, naj izboljša postopke in prakse za zaščito finančnih interesov Unije ter naj dejavno prispeva k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice;

18.  poudarja prispevek agencije k pomorski varnosti in preprečevanju ladijskega onesnaževanja v Evropi ter pomoč, ki jo ponuja državam članicam in Komisiji pri izvajanju mednarodne zakonodaje in zakonodaje Unije; obžaluje, da sta se kljub razširjenim pristojnostim, pridobljenimi po začetku veljavnosti spremenjene temeljne uredbe februarja 2013 (Uredba (EU) št. 100/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost), ki zajemajo nov niz osrednjih nalog in uvedbo novih nalog, ki jih bo izvajala agencija, v letu 2014 zmanjšala število osebja in proračun; pozdravlja in spodbuja sodelovanje agencije z drugimi evropskimi agencijami na področju begunske krize ter ponovno potrjuje, da je treba agenciji zagotoviti finančne, materialne in človeške vire, ki jih potrebuje za učinkovito opravljanje svojih nalog, tudi za izjemno pomembne dejavnosti, ki ne sodijo v njen mandat (tj. prispevek znanja, operativne podpore in osebja agencije za upravljanje begunske krize);

19.  poudarja, da bi bilo mogoče na podlagi strokovnega znanja in notranjih zmogljivosti agencije ukrepe in storitve razširiti na bolj globalno raven, kar bi pripomoglo k širjenju dosega regulativnih okvirov Unije ter varnostnih in okoljskih standardov;

°

°  °

20.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](13) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

17.2.2016

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014

(2015/2174(DEC))

Pripravljavka mnenja: Inés Ayala Sender

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so bile transakcije, povezane z računovodskimi izkazi Evropske agencije za pomorsko varnost (v nadaljevanju: agencija), za proračunsko leto 2014 pravilne;

2.  ugotavlja, da je letni proračun agencije za leto 2014 ob upoštevanju prenosov znašal 52,4 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 52,07 milijona EUR v sredstvih za plačila ter da je bila stopnja izvrševanja obveznosti 94,78 %, stopnja izvrševanja plačil pa 95,52 %;

3.  obžaluje, predvsem v sklopu novega pravnega okvira EMSA, da izvrševanje obveznosti v letu 2014 ni doseglo 95-odstotnega cilja, ki ga je določila Komisija, zaradi česar je v predlog proračuna za leto 2016 vnesla ustrezno zmanjšanje; poziva agencijo, naj posreduje utemeljitev, zakaj cilj 95 % ni bil dosežen; poziva agencijo, naj izboljša izvrševanje proračuna in to raven zmanjša na zgornje meje, ki jih je določila Komisija;

4.  poudarja prispevek agencije k pomorski varnosti in preprečevanju ladijskega onesnaževanja v Evropi ter pomoč, ki jo ponuja državam članicam in Komisiji pri izvajanju mednarodne zakonodaje in zakonodaje Unije; obžaluje, da sta se kljub razširjenim pristojnostim, pridobljenim po začetku veljavnosti spremenjene temeljne uredbe februarja 2013 (Uredba (EU) št. 100/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost), ki zajemajo nov niz osrednjih nalog in uvedbo novih nalog, ki jih bo izvajala agencija, v letu 2014 zmanjšala število osebja in proračun; pozdravlja in spodbuja sodelovanje agencije z drugimi evropskimi agencijami na področju begunske krize ter ponovno potrjuje, da je treba agenciji zagotoviti vse finančne, materialne in človeške vire, ki jih potrebuje za učinkovito opravljanje svojih nalog, tudi za izjemno pomembne dejavnosti, ki ne sodijo v njen mandat (tj. prispevek znanja, operativne podpore in osebja agencije v begunski krizi);

5.  je seznanjen z rezultati prve primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, v katerem je 20,3 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 70,8 % operativnim nalogam, 6,6 % pa nadzoru in finančnim opravilom;

6.  pozdravlja, da agencija pripravlja srednjeročne cilje in akcijske načrte za izboljšanje svoje uspešnosti pri doseganju strateških ciljev, določenih v 5-letni strategiji, ki jo je upravni odbor sprejel leta 2013; v zvezi s tem obžaluje, da je večletni finančni okvir EU za obdobje 2014–2020 v očitnem nasprotju z novimi pravnimi pristojnostmi agencije EMSA, določenimi v Uredbi (EU) št. 100/2013, kar pomeni, da bi utegnila agencija zaradi finančnih omejitev prilagoditi strategijo;

7.  poudarja, da bi bilo mogoče na podlagi strokovnega znanja in notranjih zmogljivosti agencije ukrepe in storitve razširiti na bolj globalno raven, kar bi pripomoglo k širjenju dosega regulativnih okvirov EU ter varnostnih in okoljskih standardov;

8.  obžaluje, da še ni bil izvršen popravljalni ukrep na podlagi pripombe Računskega sodišča iz leta 2012 o računovodskih postopkih in informacijah v zvezi s stroški za interno ustvarjena neopredmetena sredstva; poziva agencijo, naj pojasni razloge za to in izvede ustrezne ukrepe za zagotavljanje preglednosti;

9.  pozdravlja, da so bili na spletnem mestu agencije objavljeni kratki življenjepisi izvršnega direktorja in višjega vodstva; vendar obžaluje, da izjave o interesih članov upravnega odbora, izvršnega direktorja in višjega vodstva, pa tudi življenjepisi članov upravnega odbora niso bili objavljeni, kot je zahteval Parlament in kot je priporočilo Računsko sodišče;

10.  pozdravlja dejstvo, da po rezultatih ankete, ki jo je med deležniki v letu 2014 opravila EMSA, agencija velja za zelo strokovno in opremljeno z izjemnim tehničnim znanjem za opravljanje svojih nalog; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila preglednost v anketi navedena kot šibka točka, in poziva agencijo, naj si prizadeva spreobrniti to mnenje deležnikov;

11.  ceni dejstvo, da Računsko sodišče ni imelo pripomb na finančno poslovodenje v agenciji v letu 2014; pozdravlja dejstvo, da je agencija opravila fizični inventar upravne opreme, in jo poziva, naj pospeši dejavnosti za izboljšanje računovodskih postopkov in informacij v zvezi s stroški notranje ustvarjenih neopredmetenih sredstev;

12.  predlaga, naj Parlament izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

16.2.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Gabriel Mato

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 216.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 216.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 216.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 216.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo