Procedure : 2015/2177(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0103/2016

Indgivne tekster :

A8-0103/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.32
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0168

BETÆNKNING     
PDF 383kWORD 96k
7.4.2016
PE 569.746v02-00 A8-0103/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014

(2015/2177(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører for udtalelse: Derek Vaughan

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014

(2015/2177(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme(4), særlig artikel 23,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0103/2016),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014

(2015/2177(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014 med centrets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme(10), særlig artikel 23,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0103/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014

(2015/2177(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0103/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ("centret") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 60 486 000 EUR, hvilket er en stigning på 3,72 % i forhold til 2013; der henviser til, at 97 % af centrets budget stammer fra EU's budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab for regnskabsåret 2014 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  erfarer fra centret, at:

-  dets strategi for efterfølgende kontrol er på plads, og de efterfølgende revisioner for perioden 2012-2013 blev gennemført i 2014 ved hjælp af den interinstitutionelle rammeaftale for revisioner

-  to revisioner blev udvalgt til kontrol af tilskud og afsluttet i 2014; bemærker, at der for en revision er foretaget en inddrivelse af 2,9 % af de udbetalte udgifter, og for de øvrige revisioner var ingen inddrivelse nødvendig;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad på 98,77 %, hvilket er en stigning på 5,81 % sammenlignet med det foregående år; har erfaret, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 80,37 % svarende til en stigning på 6,23 % i forhold til det foregående år;

3.  anerkender, at centret, som følge af den hævede vægtningsfaktor for Sverige mellem 2010 og 2013, der havde en samlet budgetmæssig virkning på 5 mio. EUR på centrets budget for 2014, har anmodet om yderligere 2 mio. EUR fra Unionens budget for at kunne dække de øgede omkostninger, og at centret i 2014 som følge heraf ekstraordinært blev tildelt yderligere 2 mio. EUR, som kom fra centrets positive resultat for 2013;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker, at omfanget af forpligtede bevillinger, der blev fremført, var på 25 % (1 600 000 EUR) for afsnit II (administrationsudgifter) og 49 % (8 100 000 EUR) for afsnit III (aktionsbevillinger); anerkender, at fremførslerne under afsnit II hovedsagelig vedrørte de planlagte indkøb af IT-hardware og -software i anden halvdel af 2014, der først skulle betales for i 2015; anerkender desuden, at fremførslerne under afsnit III vedrører centrets flerårige projekter, ikt til støtte for de operationelle aktiviteter og høring af eksperter;

5.  anerkender forbedringerne i budgetplanlægningen og -gennemførelsen af operationelle møder, navnlig anvendelse af de faktiske gennemsnitlige billetpriser i stedet for budgetlofter for arrangementer og gennemførelsen af hurtige frigørelser efter møder; noterer sig, at centret nøje skal overvåge de operationelle mødeudgifter for at undgå unødige fremførsler og annulleringer ved hjælp af kvartalsvise vurderinger af centrets mødeplan og indførsel af en godkendelsesproces for håndtering af ændringer og tilføjelser til mødekalendere;

6.  opfordrer centret til i videst muligt omfang at reducere niveauet for fremførte forpligtede bevillinger i fremtiden ved hjælp af alle tilgængelige foranstaltninger, f.eks. ved at vedtage bedste praksis, som anvendes i andre agenturer;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

7.  noterer sig, at centret i 2014 ansatte 16 medarbejdere, mens 10 forlod det; noterer sig, at centret ved årets udgang havde 182 midlertidigt ansatte, 92 kontraktansatte og tre udsendte nationale eksperter; erfarer fra centret, at alle medlemsstater med undtagelse af Luxembourg og Kroatien er repræsenteret blandt centrets personale;

8.  bemærker, at centret med hensyn til indkøbsprocedurerne har sat særlig fokus på at sikre sammenhæng i udbudsmaterialet; understreger, at centrets reviderede udvalg for indkøb, kontrakter og tilskud sikrer en supplerende kvalitetskontrolmekanisme; opfordrer navnlig centret til at foretage en omhyggelig kontrol af interessekonflikter i forbindelse med udbud, indgåelse af offentlige indkøbsaftaler, ansættelse og kontrakter med henblik på at styrke gennemsigtigheden;

9.  anmoder centret om at sikre en stringent anvendelse af foranstaltningerne vedrørende skønsbeføjelser og udelukkelse i forbindelse med offentlige udbud og om at sikre, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en passende baggrundskontrol, samt at udelukkelseskriterierne anvendes til at udelukke virksomheder, hvis der foreligger en interessekonflikt, idet dette er af afgørende betydning for at beskytte Unionens finansielle interesser;

10.  noterer sig, at det samlede fastansatte personale faldt fra 287 til 277 i 2014 som følge af den påkrævede reduktion på 10 % af stillingsfortegnelsen frem til 2018;

11.  bemærker, at centret bruger 75,5 % af sine menneskelige ressourcer på operationelle aktiviteter; tilskynder centret til at gøre yderligere fremskridt i denne retning;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

12.  glæder sig over, at der i 2014 blev udarbejdet en strategi til bekæmpelse af svig i overensstemmelse med de retningslinjer, som er udstedt af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF);

Intern kontrol

13.  bemærker, at centret foretog en gennemgang af gennemførelsen af de interne kontrolstandarder i 2014; bemærker med tilfredshed, at tre interne kontrolstandarder er næsten fuldt gennemført, mens resten var gennemført fuldt ud;

Intern revision

14.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2014 gennemførte en revision af uddannelse i offentlig sundhed og udarbejdede en rapport, der indeholdt en bemærkning markeret som "meget vigtig" og seks anbefalinger, der var markeret som "vigtige"; noterer sig, at den handlingsplan, centret har udarbejdet, blev godkendt af IAS, og er ved at blive implementeret;

Andre bemærkninger

15.  glæder sig over udviklingen og lanceringen af centrets atlas over smitsomme sygdomme på centrets webportal; bemærker, at centret ved udgangen af 2014 offentliggjorde EU-data og også nogle internationale data om fire sygdomme via atlasset, og opfordrer centret til at fortsætte dette projekt; beklager samtidig, at centrets kommunikationsaktiviteter hovedsagelig var begrænset til publikationer på centrets webportal, og at centret ikke af EU's medier var blevet identificeret som en vigtig informationsformidler; opfordrer centret til at træffe foranstaltninger med henblik på forbedret mediedækning;

16.  anerkender, at alle rapporter udarbejdet og offentliggjort af centret er stillet til rådighed som dokumenter, der kan downloades på centrets webportal, samt den kendsgerning, at centret i stigende grad offentliggør data, diagrammer, kort og infografik som aktiver, der kan downloades; bemærker, at der i 2014 blev tilføjet et nyt afsnit "data og værktøjer" til centrets webportal for at skabe en central indgang til interaktive data, kort og andre lignende ressourcer; beklager, at information ikke er tilgængelig på webportalen på alle Unionens officielle sprog;

17.  opfordrer centret til at forbedre deres procedurer og praksisser, der tager sigte på at beskytte Unionens finansielle interesser, og til aktivt at bidrage til en resultatorienteret dechargeprocedure;

18.  minder om, at centret som et EU-agentur har et budget, som er i euro, men har mange udgifter i en anden valuta (svenske kroner (SEK)), da det er baseret i et land uden for euroområdet; bemærker, at centret i begyndelsen af 2014 var nødt til at anvende en revideret EUR/SEK-valutakurs og justere udgiften i EUR opad for omkostninger i SEK tilbage fra 2011, hvilket har ført til en række revisioner af dets arbejdsprogram; glæder sig over, at centret på trods af dette ved udgangen af år 2014 havde leveret næsten 85 % af de leverancer, der var planlagt i dets arbejdsprogram for 2014 og havde grebet ind i 117 nødsituationer i forbindelse med de vigtigste krisesituationer inden for sygdomskontrol i 2014, nemlig den hidtil værste ebolaepidemi, der opstod i Vestafrika, og som efterfølgende udviklede sig til et globalt problem;

19.  anerkender, at den generelle forvaltning i anden halvdel af 2014 var præget af spørgsmål om forretningskontinuitet såsom behovet for at træffe velovervejede valg og på ny tilpasse planlægningen for at behandle højt prioriterede trusler og samtidig sikre kontinuiteten i centrale tjenester og projekter; glæder sig over, at kvaliteten af centrets resultater i det store og hele forblev på et højt niveau på trods af disse forhold;

20.  noterer sig, at der under ebolakrisen var mere end 100 ansatte ved centret, der arbejdede på at støtte Unionens indsats over for ebola, og glæder sig over centrets fleksibilitet, serviceorientering og vilje til videnskabelig ekspertise, som blev påvist ved denne lejlighed;

°

°  °

21.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx xxxx 2016](13) [om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol].

22.1.2016

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014

(2015/2177(DEC))

Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at det første centrale budget for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ("centret") på 58,3 mio. EUR for 2014 forblev på samme niveau som i det foregående år, og at det samlede budget steg til 58,4 mio. EUR som følge af et øget EFTA-bidrag for 2014;

2.  anerkender, at centret, som følge af den hævede vægtningsfaktor for Sverige mellem 2010 og 2013, der havde en samlet budgetmæssig virkning på 5 mio. EUR på centrets budget for 2014, har anmodet om yderligere 2 mio. EUR fra Unionens budget for at kunne dække de øgede omkostninger, og at centret i 2014 som følge heraf ekstraordinært blev tildelt yderligere 2 mio. EUR, som kom fra centrets positive resultat for 2013;

3.  bemærker, at der i 2014 derfor blev stillet et samlet beløb på 60,5 mio. EUR til rådighed for centret via Den Europæiske Unions almindelige budget; bemærker, at dette beløb udgør 0,042 % af EU's samlede budget;

4.  bemærker, at de tilskud, der blev bevilget til centret for 2014, blev 100 % forpligtet og betalt;

5.  minder om, at centret som et EU-agentur har et budget, som er i euro, men har mange udgifter i en anden valuta (svenske kroner (SEK)), da det er baseret i et land uden for euroområdet; bemærker, at centret i begyndelsen af 2014 var nødt til at anvende en revideret EUR/SEK-valutakurs og justere udgiften i EUR opad for omkostninger i SEK tilbage fra 2011, hvilket har ført til en række revisioner af dets arbejdsprogram; glæder sig over, at centret på trods af dette ved udgangen af år 2014 havde leveret næsten 85 % af de leverancer, der var planlagt i dets arbejdsprogram for 2014 og havde grebet ind i 117 nødsituationer i forbindelse med de vigtigste krisesituationer inden for sygdomskontrol i 2014, nemlig den hidtil værste ebolaepidemi, der opstod i Vestafrika, og som efterfølgende udviklede sig til et globalt problem;

6.  anerkender, at den generelle forvaltning i anden halvdel af 2014 var præget af spørgsmål om forretningskontinuitet såsom behovet for at træffe velovervejede valg og på ny tilpasse planlægningen for at behandle højt prioriterede trusler og samtidig sikre kontinuiteten i centrale tjenester og projekter; glæder sig over, at kvaliteten af centrets resultater i det store og hele forblev på et højt niveau på trods af disse forhold;

7.  noterer sig, at selv om det har forståelse for, at centrets flerårige aktiviteter medfører fremførsler, var fremførslerne for forpligtede bevillinger forholdsvis høje i 2014 (9,7 mio. EUR); tilskynder i denne forbindelse centret til at respektere budgetprincippet om etårighed og glæder sig især over dets tilsagn om nøje at overvåge udgifterne til operationelle møder for at undgå unødvendige fremførsler eller annulleringer;

8.  glæder sig over centrets bestræbelser på at afslutte de korrigerende foranstaltninger i forbindelse med Revisionsrettens tidligere bemærkninger, og navnlig over vedtagelsen af en politik for efterfølgende kontrol, som nu er trådt i kraft fuldt ud;

9.  glæder sig over, at der i 2014 blev udarbejdet en strategi til bekæmpelse af svig i overensstemmelse med de retningslinjer, som er udstedt af OLAF;

10.  noterer sig, at 183 af 194 stillinger som fastsat i stillingsfortegnelsen var blevet besat ved udgangen af 2014, og at beskæftigelsesgraden (94,3 %, som svarer til niveauet for 2013) bør øges;

11.  noterer sig, at det samlede fastansatte personale faldt fra 287 til 277 i 2014 som følge af den påkrævede reduktion på 10 % af stillingsfortegnelsen frem til 2018;

12.  bemærker, at centret bruger 75,5 % af sine menneskelige ressourcer til operationelle aktiviteter; tilskynder centret til at gøre yderligere fremskridt i denne retning;

13.  noterer sig, at der under ebolakrisen var mere end 100 ansatte ved centret, der arbejdede på at støtte Unionens indsats over for ebola, og glæder sig over centrets fleksibilitet, serviceorientering og vilje til videnskabelig ekspertise, som blev påvist ved denne lejlighed;

14.  glæder sig over, at Revisionsrettens har oplyst, at de transaktioner, der ligger til grund for centrets årsregnskab for regnskabsåret 2014, i alle væsentlige henseender er lovlige og formelt rigtige;

15.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme meddeles decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2014.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

10

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniel Dalton

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 122.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 122.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 122.

(8)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 122.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse