Menettely : 2015/2177(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0103/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0103/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.32
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0168

MIETINTÖ     
PDF 293kWORD 95k
7.4.2016
PE 569.746v02-00 A8-0103/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2177(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2177(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(4) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0103/2016),

1.  myöntää Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2177(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä keskuksen vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(10) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0103/2016),

1.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

2015/2177(DEC)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0103/2016),

A.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 60 486 000 euroa, mikä merkitsee 3,72 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että 97 prosenttia keskuksen talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit varainhoitovuonna 2014 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee merkille, että keskuksen mukaan

–  sen jälkitarkastusstrategia toimii ja ajanjaksoa 2012–2013 koskevat jälkitarkastukset toteutettiin vuonna 2014 tarkastuksia koskevaa toimielintenvälistä puitesopimusta käyttäen;

–  kaksi tarkastusta valittiin sen avustusten tarkastussuunnitelmaan ja ne saatiin päätökseen vuonna 2014; panee merkille, että toisen tarkastuksen perusteella maksetuista menoista perittiin takaisin 2,9 prosenttia ja toisen tarkastuksen kohdalla takaisinmaksu ei ollut tarpeen;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkea eli 98,77 prosenttia, mikä merkitsee 5,81 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 80,37 prosenttia, mikä merkitsee 6,23 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

3.  palauttaa mieliin, että Ruotsin korjauskerroin nousi vuosien 2010 ja 2013 välillä ja tästä koitui keskuksen talousarvioon vuonna 2014 yhteensä 5 miljoonan euron lisäkustannukset, joiden kattamiseksi keskus pyysi unionin talousarviosta 2 miljoonan euron lisärahoitusta, ja näin ollen keskukselle myönnettiin vuonna 2014 poikkeuksellisesti 2 miljoonan euron lisärahoitus, joka saatiin keskuksen talousarvion positiivisesta toteutumasta vuonna 2013;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  panee merkille, että siirrettyjen sidottujen määrärahojen taso oli 25 prosenttia (1 600 000 euroa osastossa 2 (hallintomenot) ja 49 prosenttia (8 100 000 euroa) osastossa 3 (toimintamenot); toteaa, että osastossa 2 tehdyt siirrot liittyivät lähinnä vuoden 2014 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellun mukaisesti tehtyihin tietoteknisiin laite- ja ohjelmistohankintoihin, joihin liittyvät maksut erääntyivät vasta vuonna 2015; toteaa lisäksi, että osaston 3 määrärahasiirrot liittyivät keskuksen monivuotisiin hankkeisiin ja operatiivisia toimia ja ulkoista konsultointia tukevaan tieto- ja viestintätekniikkaan;

5.  panee merkille parannukset talousarvion suunnittelussa ja toimintaan liittyvien kokousten toteuttamisessa ja erityisesti sen, että tapahtumien budjetoinnissa käytettiin todellisia keskimääräisiä lentohintoja enimmäisrajojen sijasta ja määrärahasitoumukset purettiin heti kokousten jälkeen; toteaa, että tarpeettomien siirtojen ja peruutusten välttämiseksi keskuksen on valvottava tarkkaan operationaalisia kokouskuluja siten, että keskuksen kokoussuunnitelmaa tarkastellaan neljännesvuosittain ja otetaan käyttöön hyväksymisprosessi muutosten ja lisäysten tekemiseksi kokoussuunnitelmiin;

6.  kehottaa keskusta vähentämään mahdollisimman paljon seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen maksusitoumusmäärärahojen määrää hyödyntämällä kaikkia saatavilla olevia keinoja, kuten ottamalla käyttöön muiden virastojen soveltamia parhaita käytäntöjä;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.  panee merkille, että vuonna 2014 keskus otti palvelukseen 16 työntekijää ja 10 työntekijää lähti keskuksesta; toteaa, että vuoden lopussa keskuksessa työskenteli kaikkiaan 182 väliaikaista toimihenkilöä, 92 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kolme työkomennuksella olevaa kansallista asiantuntijaa; toteaa, että keskuksen antamien tietojen mukaan kaikki jäsenvaltiot, Luxemburgia ja Kroatiaa lukuun ottamatta, ovat edustettuina keskuksen henkilöstössä;

8.  toteaa, että hankintamenettelyjen yhteydessä keskus on panostanut erityisesti yhtenäisyyden varmistamiseen kaikissa tarjousasiakirjoissa; korostaa, että keskuksen tarkistetulla hankintoja, sopimuksia ja avustuksia käsittelevällä komitealla on käytössä ylimääräinen laadunvalvontamekanismi; kehottaa keskusta tarkastamaan avoimuuden vahvistamiseksi huolellisesti erityisesti tarjouskilpailujen, hankintamenettelyjen, palvelukseenottomenettelyjen ja sopimusten yhteydessä eturistiriidat;

9.  pyytää keskusta toteuttamaan tinkimättä toimia, jotka liittyvät harkintavaltaan ja poissulkemiseen julkisissa hankinnoissa, ja toteuttamaan kaikissa vaiheissa asianmukaiset taustaselvitykset sekä soveltamaan poissulkemista koskevia perusteita sulkeakseen mahdollisissa eturistiriitatapauksissa yritykset menettelyn ulkopuolelle, koska tämä on tärkeää unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi;

10.  panee merkille, että henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön kokonaismäärä laski 287:stä 277:ään vuonna 2014, koska henkilöstötaulukon virkoja on pyydetty vähentämään 10 prosentilla vuoteen 2018 mennessä;

11.  toteaa, että keskus osoittaa 75,5 prosenttia henkilöresursseistaan operatiivisiin tehtäviin; kannustaa keskusta jatkamaan samaan tapaan;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

12.  panee tyytyväisenä merkille, että keskukselle kehitettiin vuonna 2014 petostentorjuntastrategia Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) suuntaviivojen mukaisesti;

Sisäinen valvonta

13.  panee merkille, että keskus tarkisti sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa vuonna 2014; toteaa tyytyväisenä, että kolme sisäisen valvonnan standardia on pantu lähes täysin täytäntöön ja loput oli pantu täysin täytäntöön;

Sisäinen tarkastus

14.  panee merkille, että vuonna 2014 komission sisäinen tarkastus (IAS) toteutti kansanterveysalan koulutusohjelmaa koskevan tarkastuksen ja toimitti kertomuksensa, johon sisältyi yksi erittäin tärkeäksi luokiteltu huomautus sekä kuusi tärkeiksi luokiteltua suositusta; toteaa, että komission sisäinen tarkastus hyväksyi keskuksen valmisteleman toimintasuunnitelman ja sitä pannaan parhaillaan täytäntöön;

Muita huomautuksia

15.  pitää ilahduttavana tartuntatauteja koskevan valvontavälineen (Surveillance Atlas of Infectious Disease) kehittämistä ja käynnistämistä keskuksen verkkosivuilla; toteaa, että vuoden 2014 loppuun mennessä keskus julkaisi välineen avulla unionia koskevaa tietoa sekä kansainvälistä tietoa neljästä eri sairaudesta; kannustaa keskusta jatkamaan tätä hanketta; pitää samalla valitettavana, että keskuksen viestintätoimet rajoittuivat lähinnä sen verkkosivuilla julkaistuun materiaaliin ja että unionin tiedotusvälineet eivät pitäneet keskusta keskeisenä tietolähteenä; kehottaa keskusta ryhtymään toimiin medianäkyvyytensä lisäämiseksi;

16.  toteaa, että kaikki keskuksen laatimat ja julkaisemat kertomukset olivat saatavilla ladattavina asiakirjoina keskuksen verkkosivuilla, ja panee merkille, että keskus julkaisee yhä enemmän tietoja, grafiikkaa, karttoja ja infografiikoita ladattavina tallenteina; panee merkille, että vuonna 2014 keskuksen verkkosivuille lisättiin uusia tietoa ja välineitä sisältävä osasto (”Data and Tools”), joka tarjoaa keskitetyn pääsyn interaktiivisiin tietoihin, karttoihin ja muihin vastaaviin lähteisiin; pitää valitettavana, että tietoja ei ole saatavilla verkkosivuilla unionin kaikilla virallisilla kielillä;

17.  kehottaa keskusta tehostamaan unionin taloudellisten etujen turvaamiseen tarkoitettuja menettelyjään ja käytäntöjään ja edistämään aktiivisesti tulossuuntautunutta vastuuvapausmenettelyä;

18.  palauttaa mieliin, että keskuksen talousarvio on euromääräinen, koska keskus on unionin virasto, mutta huomattava osa menoista ilmoitetaan ruotsin kruunuina (SEK), koska keskus sijaitsee euroalueen ulkopuolella olevassa Ruotsissa; panee merkille, että vuoden 2014 alussa keskuksen oli sovellettava euron ja Ruotsin kruunun tarkistettua vaihtokurssia ja mukautettava kruunuina ilmoitettuja kustannuksia ylöspäin euroon verrattuna taannehtivasti vuodesta 2011 alkaen, mikä tarkoitti, että sen työohjelmaa oli useilta osin tarkistettava; panee kuitenkin tyytyväisenä merkille, että tästä huolimatta keskus oli vuoden 2014 lopussa toteuttanut lähes 85 prosenttia vuoden 2014 työohjelmassa suunnitelluista suoritteista ja 117 hätätointa, jotka liittyivät vuoden 2014 tärkeisiin tautientorjuntatoimiin (Länsi-Afrikan yllättävä ebolaepidemia ja siitä aiheutuneet globaalit huolenaiheet);

19.  katsoo, että yleistä hallintoa vuoden 2014 jälkipuoliskolla leimasivat toiminnan jatkuvuutta koskevat kysymykset, muun muassa tarve tehdä tasapainoisia valintoja ja uudelleenmukauttamissuunnitelmia olennaisten uhkien varalle, mutta taata samalla keskeisten palvelujen ja hankkeiden jatkuvuus; pitää tervetulleena sitä, että keskuksen tuotosten laatu pysyi yleisesti ottaen korkealla tasolla näistä ongelmista huolimatta;

20.  toteaa, että ebolakriisin aikana yli 100 keskuksen työntekijää työskenteli tukeakseen unionin tason ratkaisua Ebolaan, ja on tyytyväinen keskuksen tässä yhteydessä osoittamaan joustavuuteen, palvelusuuntautuneisuuteen ja sitoutumiseen tieteelliseen osaamiseen;

°

°  °

21.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta [xx xxxx 2016] antamaansa päätöslauselmaan(13).

22.1.2016

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2177(DEC))

Valmistelija: Giovanni La Via

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvio vuonna 2014 oli alun alkaen 58,3 miljoonaa euroa eli se pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta vuoden 2014 EFTA-osuuden korotuksen vuoksi sen kokonaismäärä nousi 58,4 miljoonaan euroon;

2.  palauttaa mieliin, että Ruotsin korjauskerroin nousi vuosien 2010 ja 2013 välillä ja tästä koitui keskuksen talousarvioon vuonna 2014 yhteensä 5 miljoonan euron lisäkustannukset, joiden kattamiseksi keskus pyysi unionin talousarviosta 2 miljoonan euron lisärahoitusta, ja näin ollen keskukselle myönnettiin vuonna 2014 poikkeuksellisesti 2 miljoonan euron lisärahoitus, joka saatiin keskuksen positiivisesta toteutumasta vuonna 2013;

3.  toteaa, että vuonna 2014 keskus sai näin ollen käyttöönsä yhteensä 60,5 miljoonaa euroa unionin yleisestä talousarviosta; toteaa, että määrä on 0,042 prosenttia unionin koko talousarviosta;

4.  toteaa, että keskukselle vuonna 2014 osoitetut määrärahat sidottiin ja maksettiin 100-prosenttisesti;

5.  palauttaa mieliin, että keskuksen talousarvio on euromääräinen, koska keskus on unionin virasto, mutta huomattava osa menoista ilmoitetaan ruotsin kruunuina (SEK), koska keskus sijaitsee euroalueen ulkopuolella olevassa Ruotsissa; panee merkille, että vuoden 2014 alussa keskuksen oli sovellettava euron ja Ruotsin kruunun tarkistettua vaihtokurssia ja mukautettava kruunuina ilmoitettuja kustannuksia ylöspäin euroon verrattuna taannehtivasti vuodesta 2011 alkaen, mikä tarkoitti, että sen työohjelmaa oli useilta osin tarkistettava; panee kuitenkin tyytyväisenä merkille, että tästä huolimatta keskus oli vuoden 2014 lopussa toteuttanut lähes 85 prosenttia vuoden 2014 työohjelmassa suunnitelluista suoritteista ja 117 hätätointa, jotka liittyivät vuoden 2014 tärkeisiin tautientorjuntatoimiin (Länsi-Afrikan yllättävä Ebola-epidemia ja siitä aiheutuneet globaalit huolenaiheet);

6.  katsoo, että yleistä hallintoa vuoden 2014 jälkipuoliskolla leimasivat toiminnan jatkuvuutta koskevat kysymykset, muun muassa tarve tehdä tasapainoisia valintoja ja uudelleenmukauttamissuunnitelmia olennaisten uhkien varalle, mutta taata samalla keskeisten palvelujen ja hankkeiden jatkuvuus; pitää tervetulleena sitä, että keskuksen tuotosten laatu pysyi yleisesti ottaen korkealla tasolla näistä ongelmista huolimatta;

7.  on tietoinen, että keskuksen toiminnan monivuotinen luonne edellyttää määrärahasiirtoja varainhoitovuodelta toiselle, mutta toteaa siirrettyjen maksusitoumusmäärärahojen määrän olleen myös vuonna 2014 suhteellisen suuri (9,7 miljoonaa euroa); kehottaa keskusta tässä mielessä kunnioittamaan talousarvion vuotuisperiaatetta ja pitää erityisen tervetulleena sen sitoumusta valvoa tarkemmin toimintaa koskevien kokousten menoja tarpeettomien määrärahasiirtojen tai määrärahojen peruutusten välttämiseksi;

8.  panee tyytyväisenä merkille keskuksen toimet korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi tilintarkastustuomioistuimen aiempien huomautusten perusteella ja etenkin nyt täysin käyttöön otetun jälkitarkastusstrategian;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että keskukselle kehitettiin vuonna 2014 petostentorjuntastrategia OLAFin suuntaviivojen mukaisesti;

10.  toteaa, että henkilöstötaulukon 194 toimesta 183 oli täytettynä vuoden 2014 lopussa ja että toimien täyttöastetta (94,3 prosenttia, joka on sama kuin vuoden 2013 taso) olisi korotettava;

11.  panee merkille, että henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön kokonaismäärä laski 287:stä 277:ään vuonna 2014, koska henkilöstötaulukon virkoja on pyydetty vähentämään 10 prosentilla vuoteen 2018 mennessä;

12.  toteaa, että virasto osoittaa 75,5 prosenttia henkilöresursseistaan operatiivisiin tehtäviin; kannustaa keskusta jatkamaan samaan tapaan;

13.  toteaa, että Ebola-kriisin aikana yli 100 keskuksen työntekijää työskenteli tukeakseen unionin tason ratkaisua Ebolaan, ja on tyytyväinen keskuksen tässä yhteydessä osoittamaan joustavuuteen, palvelusuuntautuneisuuteen ja sitoutumiseen tieteelliseen osaamiseen;

14.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan keskuksen varainhoitovuodelta 2014 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

15.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

21.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

58

10

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniel Dalton

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 122.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 122.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 122.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 122.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2016)0000.

Oikeudellinen huomautus