Procedūra : 2015/2177(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0103/2016

Pateikti tekstai :

A8-0103/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.32
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0168

PRANEŠIMAS     
PDF 691kWORD 117k
7.4.2016
PE 569.746v02-00 A8-0103/2016

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2177(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2177(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(4), ypač į jo 23 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0103/2016),

1.  patvirtina Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, kad Centro 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2177(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(10), ypač į jo 23 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0103/2016),

1.  pažymi, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2177(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0103/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – Centras) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 60 486 000 EUR, tai yra 3,72 proc. didesnis, palyginti su 2013 m. biudžetu; kadangi 97 proc. Centro biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jie gavo pagrįstą patikinimą, kad Centro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  remdamasis Centro suteikta informacija patvirtina, kad:

–  ex post tikrinimo strategija įgyvendinta ir 2012–2013 m. laikotarpio ex post auditai 2014 m. buvo atlikti pagal Tarpinstitucinę bendrąją sutartį auditui;

–  buvo atrinkti ir 2014 m. užbaigti du dotacijų patikrinimo plano auditai; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl vieno audito buvo pareikalauta susigrąžinti 2,9 proc. apmokėtų išlaidų, o dėl kito audito susigrąžinti lėšas buvo nebūtina;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,77 proc., t. y. 5,81 proc. didesnis, palyginti su ankstesniais metais; nustatė, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 80,37 proc., t. y. 6,23 proc. didesnis, palyginti su ankstesniais metais;

3.  pripažįsta, kad 2010–2013 m. padidinus Švedijai taikomą svorinį daugiklį bendras poveikis 2014 m. Centro biudžetui buvo 5 mln. EUR ir Centras paprašė papildomų 2 mln. EUR iš Sąjungos biudžeto tam, kad galėtų padengti padidėjusias išlaidas, todėl išimties tvarka ir panaudojant Centro teigiamus 2013 m. biudžeto rezultatus 2014 m. Centrui buvo skirti papildomi 2 mln. EUR;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  pažymi, kad pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo 25 proc. (1 600 000 EUR), o pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) – 49 proc. (8 100 000 EUR); pripažįsta, kad perkėlimai II antraštinėje dalyje buvo daugiausia susiję su planuotu IT techninės ir programinės įrangos pirkimu antrąjį 2014 m. pusmetį, už kurį sumokėti reikėjo tik 2015 m.; taip pat pripažįsta, kad perkėlimai III antraštinėje dalyje buvo susiję su daugiamečiais Centro projektais, IRT priemonėmis, skirtomis padėti vykdyti pagrindinę veiklą ir ekspertų konsultacijas;

5.  pripažįsta, kad pagerėjo darbo posėdžių biudžeto planavimas ir vykdymas, visų pirma naudojant faktines vidutines skrydžių kainas, o ne biudžeto viršutines ribas renginiams ir įsipareigojimų atšaukimą iškart po posėdžio; pažymi, kad Centras, siekdamas išvengti nereikalingų perkėlimų ir panaikinimų, turėtų atidžiau stebėti darbo posėdžiams skirtas išlaidas kas ketvirtį atlikdamas Centro posėdžių plano peržiūrą ir taikydamas tvirtinimo procesą, kad galėtų daryti posėdžių planų keitimus ir papildymus;

6.  ragina Centrą ir toliau stengtis ateityje kuo labiau sumažinti į būsimus laikotarpius perkeliamų įsipareigojimų asignavimų lygį, šiuo tikslu imantis visų turimų priemonių, pvz., taikant kitų agentūrų geriausią praktiką;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. Centras įdarbino 16 darbuotojų, o 10 išėjo iš darbo; pažymi, kad metų pabaigoje Centre dirbo 182 laikinieji darbuotojai, 92 sutartininkai ir trys deleguotieji nacionaliniai ekspertai; remdamasis Centro suteikta informacija, patvirtina, kad Centre dirba darbuotojų iš visų valstybių narių, išskyrus Liuksemburgą ir Kroatiją;

8.  atsižvelgdamas į Centro viešųjų pirkimų procedūras, pažymi, kad Centras sutelkė ypatingą dėmesį tam, kad užtikrintų visų konkurso dokumentų nuoseklumą; pabrėžia, kad atnaujintas Centro Viešųjų pirkimų, sutarčių ir dotacijų komitetas užtikrina papildomą kokybės kontrolės mechanizmą; siekiant padidinti skaidrumą, ragina Centrą visų pirma atidžiai tikrinti, ar nekyla interesų konfliktų, susijusių su konkursais, viešaisiais pirkimais, įdarbinimu ir sutartimis;

9.  ragina Centrą griežtai taikyti priemones, susijusias su diskrecija ir neleidimu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, t. y. visais atvejais atlikti tinkamus patikrinimus ir taikyti atmetimo kriterijus tam, kad interesų konflikto atveju bendrovių paraiškos būtų atmetamos, nes tai labai svarbu norint apsaugoti Sąjungos finansinius interesus;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad, laikantis reikalavimo iki 2018 m. sumažinti etatų plane numatytų etatų skaičių 10 proc., 2014 m. bendras teisės aktais numatytų darbuotojų skaičius sumažintas nuo 287 iki 277;

11.  pažymi, kad Centras 75,5 proc. savo žmogiškųjų išteklių skiria pagrindinei veiklai; ragina Centrą ir toliau laikytis šio principo;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

12.  palankiai vertina tai, kad 2014 m., remiantis   Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) pateiktomis gairėmis, parengta kovos su sukčiavimu strategija;

Vidaus kontrolė

13.  pažymi, kad 2014 m. Centras peržiūrėjo savo vidaus kontrolės standartų (VKS) įgyvendinimą; su pasitenkinimu pažymi, kad trys VKS yra beveik visiškai įgyvendinti, o likę – visiškai įgyvendinti;

Vidaus auditas

14.  pažymi, kad 2014 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko mokymo visuomenės sveikatos tema auditą ir pateikė ataskaitą, kurioje viena pastaba buvo su žyma „labai svarbu“ ir šešios rekomendacijos su žyma „svarbu“; pažymi, kad Centro parengtą veiksmų planą patvirtino VAT ir kad šiuo metu jis įgyvendinamas;

Kitos pastabos

15.  palankiai vertina tai, kad Centro interneto portale sukurta ir pradėjo veikti priemonė „Infekcinių ligų priežiūros atlasas“ (toliau – Atlasas); pažymi, kad iki 2014 m. pabaigos Centras per šį Atlasą jau paskelbė Sąjungos lygmens duomenis ir kai kuriuos tarptautinius duomenis apie keturias ligas, ir ragina Centrą tęsti šį projektą; tuo pat metu apgailestauja dėl to, kad Centro komunikacijos veikla iš esmės apsiribojo informacijos skelbimu Centro interneto svetainėje ir kad ES žiniasklaidos atstovai Centro nelaikė pagrindiniu informacijos teikėju; ragina Centrą imtis priemonių siekiant pagerinti savo matomumą žiniasklaidos priemonėse;

16.  pripažįsta, kad visos Centro parengtos ir publikuotos ataskaitos buvo paskelbtos internete ir jas buvo galima parsisiųsti iš Centro interneto portalo, taip pat ir tai, kad Centras skelbia vis daugiau duomenų, diagramų, žemėlapių ir grafikų, kuriuos galima atsisiųsti; pažymi, kad 2014 m. Centro interneto portale buvo sukurta nauja rubrika „Duomenys ir priemonės“ siekiant sukurti centralizuotą prieigą prie interaktyvių duomenų, žemėlapių ir kitų panašių išteklių; apgailestauja, kad ši informacija interneto svetainėje nebuvo paskelbta visomis ES kalbomis;

17.  ragina visas ES institucijas sustiprinti savo procedūras ir praktiką, kuriomis siekiama saugoti Sąjungos finansinius interesus, ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso;

18.  primena, kad Centro, kaip ES agentūros, biudžetas skaičiuojamas eurais, tačiau jis turi daug išlaidų kita valiuta (Švedijos kronomis (SEK)), nes jo būstinė yra euro zonai nepriklausančioje šalyje; pažymi, kad 2014 m. pradžioje Centras turėjo taikyti patikslintą EUR ir SEK valiutos keitimo kursą ir padidinti išlaidas eurais, kurios nuo 2011 m. buvo patirtos SEK, todėl jis turėjo keletą kartų peržiūrėti savo darbo programą; palankiai vertina tai, kad, nepaisant to, iki 2014 m. pabaigos Centras pasiekė beveik 85 proc. 2014 m. darbo programoje numatytų rezultatų, taip pat 2014 m. įvykdė 117 nepaprastosios padėties veiksmų, reaguodamas į didelės apimties ligų kontrolės srities nepaprastąsias padėtis, pavyzdžiui, beprecedentę Ebolos epidemiją, kuri kilo Vakarų Afrikoje ir vėliau tapo pasaulinio masto problema;

19.  pripažįsta, kad 2014 m. antrąjį pusmetį bendro valdymo srityje svarbiausi buvo veiklos tęstinumo klausimai, pavyzdžiui, reikėjo priimti subalansuoto pasirinkimo sprendimus ir perplanuoti veiklą siekiant reaguoti į labai svarbias prioritetines grėsmes ir kartu užtikrinti pagrindinių tarnybų ir projektų veiklos tęstinumą; palankiai vertina tai, kad, nepaisant minėtų sunkumų, apskritai Centras toliau vykdė labai kokybišką veiklą;

20.  pažymi, kad per nepaprastąją padėtį dėl Ebolos viruso kur kas daugiau nei 100 Centro darbuotojų dirbo rengdami ES lygio reagavimo į Ebolos krizę veiksmus, ir džiaugiasi minėtu atveju Centro parodytu lankstumu, siekiu teikti paslaugas ir įsipareigojimu remtis pažangiąja moksline kompetencija;

°

°  °

21.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. .... .. d.](13) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

22.1.2016

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

(2015/2177(DEC))

Nuomonės referentas: Giovanni La Via

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad pradinis pagrindinis 2014 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro biudžetas (toliau – Centras) buvo 58,3 mln. EUR ir išliko tokio pat dydžio kaip ankstesniais metais, ir kad dėl 2014 m. padidėjusio ELPA šalių įnašo bendras Centro biudžetas išaugo iki 58,4 mln. EUR;

2.  pripažįsta, kad 2010–2013 m. padidinus Švedijai taikomą svorinį koeficientą bendras poveikis 2014 m. Centro biudžetui buvo 5 mln. EUR ir Centras paprašė papildomų 2 mln. EUR iš Sąjungos biudžeto, kad galėtų padengti padidėjusias išlaidas, todėl išimties tvarka ir dėl teigiamų 2013 m. Centro biudžeto rezultatų 2014 m. Centrui buvo skirti papildomi 2 mln. EUR;

3.  pažymi, kad 2014 m. Centrui iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto iš viso skirta 60,5 mln. EUR suma; pažymi, kad ši suma sudaro 0,042 proc. bendro Sąjungos biudžeto;

4.  pažymi, kad 2014 m. Centrui paskirta subsidija buvo įtraukta į įsipareigojimus ir išmokėta 100 proc.;

5.  primena, kad Centro, kaip ES agentūros, biudžetas skaičiuojamas eurais, tačiau jis turi daug išlaidų kita valiuta (Švedijos kronomis (SEK)), nes jo būstinė yra euro zonai nepriklausančioje šalyje; pažymi, kad 2014 m. pradžioje Centras turėjo taikyti patikslintą EUR ir SEK valiutos keitimo kursą ir padidinti išlaidas eurais, kurios nuo 2011 m. buvo patirtos SEK, dėl to jis turėjo keletą kartų peržiūrėti savo darbo programą; palankiai vertina tai, kad, nepaisant to, iki 2014 m. pabaigos Centras pasiekė beveik 85 proc. 2014 m. darbo programoje numatytų rezultatų, taip pat 2014 m. įvykdė 117 nepaprastosios padėties veiksmų, reaguodamas į didelės apimties ligų kontrolės srities nepaprastąsias padėtis, pavyzdžiui, beprecedentę Ebolos epidemiją, kuri kilo Vakarų Afrikoje ir vėliau tapo pasaulinio masto problema;

6.  pripažįsta, kad 2014 m. antrąjį pusmetį bendro valdymo srityje svarbiausi buvo veiklos tęstinumo klausimai, pavyzdžiui, reikėjo priimti subalansuoto pasirinkimo sprendimus ir perplanuoti veiklą siekiant reaguoti į labai svarbias prioritetines grėsmes ir kartu užtikrinti pagrindinių tarnybų ir projektų veiklos tęstinumą; teigiamai vertina tai, kad, nepaisant minėtų sunkumų, apskritai Centras toliau vykdė labai aukštos kokybės veiklą;

7.  pažymi, kad 2014 m. įsipareigojimų asignavimų perkėlimo rodiklis buvo gana didelis (9,7 mln. EUR), nors žino, kad lėšos perkeliamos dėl daugiametės Centro veiklos; atsižvelgdamas į tai, ragina Centrą stengtis laikytis biudžeto metinio periodiškumo principo ir ypač teigiamai vertina Centro įsipareigojimą atidžiau stebėti operatyvinio pobūdžio susitikimams skirtas išlaidas, kad būtų išvengta nereikalingo asignavimų perkėlimo į kitus metus arba jų panaikinimo;

8.  palankiai vertina Centro pastangas užbaigti taisomuosius veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į ankstesnes Audito Rūmų pastabas, ir visų pirma patvirtintą ex-post patikrinimo politiką, kuri šiuo metu jau visiškai įsigaliojusi;

9.  teigiamai vertina tai, kad 2014 m., remiantis OLAF pateiktomis gairėmis, parengta kovos su sukčiavimu strategija;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2014 m. pabaigos buvo užimti 183 etatai iš 194 etatų plane numatytų etatų ir kad darbo vietų užpildymo rodiklis (94,3 proc., panašus į 2013 m. rodiklį) turėtų būti pagerintas;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad, laikantis reikalavimo iki 2018 m. sumažinti etatų plane numatytus etatus 10 proc., 2014 m. bendras teisės aktais numatytų darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 287 iki 277;

12.  pažymi, kad Centras 75,5 proc. savo žmogiškųjų išteklių skiria pagrindinei veiklai; ragina Centrą ir toliau laikytis šio principo;

13.  pažymi, kad per Ebolos viruso nepaprastąją padėtį daug daugiau nei 100 Centro darbuotojų dirbo rengdami ES lygio reagavimo į Ebolos krizę veiksmus, ir džiaugiasi minėtu atveju Centro parodytu lankstumu, siekiu teikti paslaugas ir įsipareigojimu remtis pažangiąja moksline kompetencija;

14.  palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai paskelbė, kad Centro 2014 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

15.  remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro vykdomajam direktoriui, kad Centro 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

21.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

58

10

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Daniel Dalton

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 122.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 122.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 122.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 122.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA-PROV(2016)0000].

Teisinis pranešimas