Procedură : 2015/2177(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0103/2016

Texte depuse :

A8-0103/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.32
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0168

RAPORT     
PDF 611kWORD 125k
7.4.2016
PE 569.746v02-00 A8-0103/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2177(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2177(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor(4), în special articolul 23,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0103/2016),

1.  acordă directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2177(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Centrului(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor(10), în special articolul 23,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0103/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2177(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0103/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (denumit în continuare „Centrul”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 60 486 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 3,72 % față de bugetul pentru 2013; întrucât 97 % din bugetul Centrului provine de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în Raportul său privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2014 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Centru, de următoarele aspecte:

-  Centrul a instituit o strategie de verificare ex post și a realizat, în 2014, audituri ex post care au vizat perioada 2012-2013, utilizând în acest scop contractul-cadru interinstituțional pentru audituri;

-  în cadrul planului de verificare a granturilor pus în aplicare de Centru, au fost selectate două audituri, care au fost finalizate în 2014; unul dintre audituri a semnalat faptul că era necesară recuperarea unui procent de 2,9 % din cheltuielile efectuate, iar cel de al doilea audit a stabilit că nu este necesar să se recupereze fonduri;

Bugetul și gestiunea financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată ridicată de execuție bugetară, echivalentă cu 98,77 %, reprezentând o creștere de 5,81 % față de exercițiul precedent; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 80,37 %, ceea ce reprezintă o creștere de 6,23 % în comparație cu exercițiul precedent;

3.  ia act de faptul că, întrucât majorarea între 2010 și 2013 a factorului de ponderare pentru Suedia a avut un impact bugetar global de 5 milioane EUR asupra bugetului Centrului pe 2014, Centrul a solicitat de la bugetul Uniunii o sumă suplimentară de 2 milioane EUR pentru a face față acestei creșteri a costurilor, iar drept rezultat Centrul a primit în 2014, în mod excepțional, o sumă suplimentară de 2 milioane EUR provenită din rezultatul pozitiv înregistrat de Centru în 2013;

Angajamente și reportări

4.  remarcă faptul că nivelul creditelor de angajament reportate s-a ridicat la 25 % (1 600 000 EUR) pentru titlul II (cheltuieli administrative) și la 49 % (8 100 000 EUR) pentru titlul III (cheltuieli operaționale); ia act de faptul că, la titlul II, creditele reportate se referă în principal la achiziționarea planificată a unor echipamente și programe informatice în al doilea semestru al anului 2014, pentru care plata era scadentă abia în anul 2015; observă că, în ceea ce privește titlul III, reportările privesc proiectele multianuale ale Centrului, tehnologii ale informației și comunicațiilor destinate sprijinirii activităților operaționale, precum și consultări ale experților;

5.  ia act de faptul că s-au realizat îmbunătățiri în domeniul planificării și al execuției bugetare în ceea ce privește reuniunile operaționale, în special ca urmare a faptului că la stabilirea bugetului s-au utilizat costurile reale bazate pe prețul mediu al biletelor de avion, renunțându-se la stabilirea de plafoane pentru bugetul destinat evenimentelor, precum și ca urmare a aplicării unor dezangajări prompte după organizarea reuniunilor; remarcă faptul că Centrul s-a angajat să monitorizeze îndeaproape cheltuielile operaționale aferente reuniunilor, pentru a evita reportările sau anulările nejustificate, prin introducerea unui sistem de monitorizare trimestrială a programului său de reuniuni, precum și prin instituirea unui proces de aprobare pentru a gestiona modificările și completările aduse programului de reuniuni;

6.  invită Centrul să continue reducerea în viitor, în măsura în care este posibil, a nivelului creditelor angajate reportate, aplicând toate măsurile disponibile, de exemplu adoptarea unor bune practici utilizate de către alte agenții;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

7.  ia act de faptul că, în 2014, Centrul a recrutat 16 noi membri ai personalului, iar 10 dintre angajații săi și-au încetat activitatea; ia act de faptul că, la sfârșitul exercițiului, efectivul de personal al Centrului era compus din 182 de agenți temporari, 92 de agenți contractuali și trei experți naționali detașați; constată, pe baza informațiilor transmise de Centru, că toate statele membre, cu excepția Luxemburgului și a Croației, sunt reprezentate în rândul personalului Centrului;

8.  remarcă faptul că, în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, Centrul a depus eforturi în vederea asigurării coerenței în toate documentele de licitație; subliniază faptul că noul Comitet pentru achiziții, contracte și granturi al Centrului furnizează un mecanism suplimentar de control al calității; invită Centrul să desfășoare, în special, verificări minuțioase în ceea ce privește conflictele de interese în legătură cu cererile de oferte, procedurile de achiziții, recrutările și contractele, pentru a îmbunătăți transparența;

9.  solicită Centrului să aplice cu strictețe măsurile referitoare la discreție și excludere în ceea ce privește achizițiile publice, realizând verificări adecvate de fond în toate cazurile, și să aplice criteriile de excludere pentru a elimina companiile în cazul oricărui conflict de interese, acest lucru fiind esențial pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii;

10.  ia act de faptul că numărul total al angajaților statutari a scăzut de la 287 la 277 în 2014 din cauza cerinței de a se reduce cu 10%, până în 2018, numărul posturilor din schema de personal;

11.  ia act de faptul că Centrul folosește 75,5 % din resursele sale umane pentru activitățile operaționale; încurajează Centrul să își continue progresele în acest sens;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

12.  salută elaborarea în 2014 a unei strategii de combatere a fraudelor în baza orientărilor emise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

Controalele interne

13.  observă că Centrul a realizat, în 2014, o evaluare a punerii în aplicare a standardelor sale de control intern (SCI); constată cu satisfacție că trei dintre SCI au fost puse în aplicare aproape integral, iar restul standardelor au fost puse în aplicare în totalitate;

Auditul intern

14.  constată că, în 2014, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a realizat un audit privind „Formarea în domeniul sănătății publice” și, ulterior, a prezentat un raport, care a inclus o recomandare marcată ca fiind „foarte importantă” și șase recomandări „importante”; constată că planul de acțiune elaborat de Centru a fost acceptat de IAS și, în prezent, este pus în aplicare;

Alte observații

15.  salută crearea Atlasului de supraveghere a bolilor infecțioase (denumit în continuare „Atlasul”), precum și punerea la dispoziție a acestuia pe portalul internet al Centrului; constată că, până la sfârșitul exercițiului 2014, Centrul a publicat prin intermediul Atlasului date referitoare la patru boli, atât la nivelul UE, cât și, într-o oarecare măsură, la nivel internațional și încurajează Centrul să continue acest proiect; cu toate acestea, regretă faptul că activitățile de comunicare ale Centrului s-au limitat în principal la publicații pe site-ul său de internet și că Centrul nu a fost identificat de către mass-media din UE drept sursă principală de informații; invită Centrul să întreprindă măsuri pentru a-și îmbunătăți prezența în relatările de presă;

16.  ia act de faptul că toate rapoartele editate și publicate de Centru au fost puse la dispoziție pe portalul internet al Centrului sub formă de documente care pot fi descărcate electronic, precum și de faptul că Centrul publică un număr tot mai mare de date, grafice, hărți și infografice, sub formă de fișiere care pot fi descărcate; remarcă faptul că, în 2014, pe portalul internet al Centrului a fost creată o nouă secțiune, intitulată „Date și instrumente”, pentru a oferi un punct de acces centralizat la date, hărți și alte resurse similare cu caracter interactiv; regretă faptul că pe portalul de internet nu sunt puse la dispoziție informații în toate limbile Uniunii;

17.  invită Centrul să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de gestiune orientat spre rezultate;

18.  reamintește că, fiind o agenție a UE, bugetul Centrului se exprimă în euro, însă Centrul suportă cheltuieli importante și în altă monedă (coroana suedeză, SEK), deoarece sediul său se află într-o țară care nu face parte din zona euro; constată că, în 2014, Centrul a fost obligat să aplice o rată de schimb EUR/SEK revizuită și să rectifice prin majorare costul în EUR aferent cheltuielilor suportate în SEK începând cu 2011, ceea ce a ocazionat mai multe revizuiri ale programului său de lucru; salută faptul că, în pofida acestor împrejurări, la sfârșitul lui 2014 Centrul realizase aproape 85 % din obiectivele prevăzute în programul său de lucru pe 2014, asigurând de asemenea 117 misiuni de urgență legate de urgența sanitară majoră din 2014, și anume epidemia fără precedent de Ebola care a izbucnit în Africa de Vest și a devenit ulterior o amenințare mondială;

19.  ia act de faptul că, în a doua jumătate a lui 2014, gestiunea generală a fost dominată de probleme legate de continuitatea activității, cum ar fi nevoia de a face alegeri echilibrate și de a reorganiza programul pentru a face față unor amenințări de maximă prioritate, asigurând totodată continuitatea serviciilor și proiectelor de bază; salută faptul că, în general, calitatea realizărilor Centrului s-a menținut la un nivel înalt în pofida acestor probleme;

20.  ia act de faptul că, în perioada de urgență legată de epidemia de Ebola, peste 100 de membri ai personalului Centrului au lucrat pentru a sprijini reacția Uniunii la această epidemie și salută flexibilitatea, atenția acordată serviciilor și angajamentul față de excelența științifică demonstrate de Centru cu această ocazie;

°

°  °

21.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](13) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

22.1.2016

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2177(DEC))

Raportor pentru aviz: Giovanni La Via

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  constată că bugetul de bază inițial al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor („Centrul”) pentru 2014, în valoare de 58,3 milioane EUR, a rămas la același nivel ca în exercițiul precedent, iar bugetul global s-a majorat până la 58,4 milioane EUR datorită creșteri în 2014 a contribuției la AELS;

2.  ia act de faptul că, întrucât majorarea între 2010 și 2013 a factorului de ponderare pentru Suedia a avut un impact bugetar global de 5 milioane EUR asupra bugetului Centrului pe 2014, Centrul a solicitat de la bugetul Uniunii o sumă suplimentară de 2 milioane EUR pentru a face față acestei creșteri a costurilor, iar drept rezultat Centrul a primit în 2014, în mod excepțional, o sumă suplimentară de 2 milioane EUR provenită din rezultatul pozitiv înregistrat de Centru în 2013;

3.  constată că, prin urmare, în 2014 Centrul a primit de la bugetul general al Uniunii Europene o sumă totală de 60,5 milioane EUR; ia act de faptul că această sumă reprezintă 0,042 % din bugetul total al Uniunii;

4.  constată că subvenția alocată Centrului în 2014 a fost angajată și executată în totalitate;

5.  reamintește că, fiind o agenție a UE, bugetul Centrului se exprimă în euro, însă Centrul suportă cheltuieli importante și în altă monedă (coroana suedeză, SEK), deoarece sediul său se află într-o țară care nu face parte din zona euro; constată că, în 2014, Centrul a fost obligat să aplice o rată de schimb EUR/SEK revizuită și să rectifice prin majorare costul în EUR aferent cheltuielilor suportate în SEK începând cu 2011, ceea ce a ocazionat mai multe revizuiri ale programului său de lucru; salută faptul că, în pofida acestor împrejurări, la sfârșitul lui 2014 Centrul realizase aproape 85 % din obiectivele prevăzute în programul său de lucru pe 2014, asigurând de asemenea 117 misiuni de urgență legate de urgența sanitară majoră din 2014, și anume epidemia fără precedent de Ebola care a izbucnit în Africa de Vest și a devenit ulterior o amenințare mondială;

6.  ia act de faptul că, în a doua jumătate a lui 2014, administrarea generală a fost dominată de dificultăți legate de continuitatea activității, cum ar fi obligația de a echilibra diverse opțiuni și de a reorganiza programul pentru a face față unor amenințări de maximă prioritate, asigurând totodată continuitatea serviciilor și proiectelor de bază; salută faptul că, în general, calitatea realizărilor Centrului s-a menținut la un nivel înalt în pofida acestor dificultăți;

7.  observă că, în 2014, nivelul creditelor de angajament reportate de Centru a fost din nou relativ ridicat (9,7 milioane EUR), dar recunoaște totodată că activitățile multianuale ale Centrului generează reportări; încurajează în acest sens Centrul să depună eforturi pentru a respecta principiul anualității și salută îndeosebi angajamentul acestuia de a monitoriza mai strict cheltuielile aferente reuniunilor operaționale pentru a evita reportările sau anulările nejustificate;

8.  salută eforturile depuse de Centru pentru a finaliza măsurile de corecție bazate pe observațiile anterioare ale Curții de Conturi și, mai ales, adoptarea unei politici de verificare ex-post, care a intrat deja pe deplin în vigoare;

9.  salută elaborarea în 2014 a unei strategii de combatere a fraudelor în baza orientărilor emise de OLAF;

10.  ia act de faptul că la sfârșitul lui 2014 erau completate 183 dintre cele 194 de posturi prevăzute în schema de personal și observă că rata de ocupare a posturilor (94,3%), similară celei din 2013, ar trebui majorată;

11.  ia act de faptul că numărul total al angajaților statutari a scăzut de la 287 la 277 în 2014 din cauza cerinței de a se reduce cu 10%, până în 2018, numărul posturilor din schema de personal;

12.  ia act de faptul că Centrul folosește 75,5 % din resursele sale umane pentru activitățile operaționale; încurajează Centrul să își continue progresele în acest sens;

13.  ia act de faptul că, în perioada de urgență legată de epidemia de Ebola, peste 100 de membri ai personalului Centrului au lucrat pentru a sprijini reacția Uniunii la această epidemie și salută flexibilitatea, atenția acordată serviciilor și angajamentul față de excelența științifică demonstrate de Centru cu această ocazie;

14.  salută constatarea Curții de Conturi referitoare la legalitatea și regularitatea, sub toate aspectele semnificative, ale tranzacțiilor subiacente conturilor anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2014;

15.  recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2014.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

21.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

58

10

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Țurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Daniel Dalton

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 122.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 122.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 142, 30.4.2004, p. 1.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 122.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 122.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 142, 30.4.2004, p. 1.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Notă juridică