Postup : 2015/2177(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0103/2016

Predkladané texty :

A8-0103/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.32
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0168

SPRÁVA     
PDF 551kWORD 118k
7.4.2016
PE 569.746v02-00 A8-0103/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014

(2015/2177(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014

(2015/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(4), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0103/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014

(2015/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami centra(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(10), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0103/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014

(2015/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0103/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „stredisko“) za rozpočtový rok 2014 sumu 60 486 000 EUR, čo je zvýšenie o 3,72 % oproti roku 2013; keďže 97 % rozpočtu centra je z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka za rok 2014 centra je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  berie na vedomie, že podľa údajov centra:

–  sa jeho stratégia kontrol ex-post uplatňuje a audity ex-post pokrývajúce obdobie rokov 2012 a 2013 sa uskutočnili v roku 2014 pomocou rámcovej medziinštitucionálnej zmluvy o auditoch;

–  v roku 2014 boli vybrané a dokončené dva audity v rámci plánu overovania grantov; poznamenáva, že z jedného auditu vyplynula potreba získať spätne 2,9 % zaplatených výdavkov a prípade druhého auditu táto potreba nevyplynula;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,77 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 5,81 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 80,37 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 6,23 %;

3.  berie na vedomie, že keďže vyšší váhový koeficient pre Švédsko za obdobie 2010 až 2013 znamenal pre rozpočet centra na rok 2014 celkový rozpočtový dosah vo výške 5 miliónov EUR, centrum požiadalo o dodatočné 2 milióny EUR z rozpočtu Únie, aby mohlo pokryť zvýšené náklady, a že v dôsledku toho bola suma 2 milióny EUR pochádzajúca z kladného výsledku centra za rok 2013 výnimočne poskytnutá centru v roku 2014;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje, že úroveň prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola v hlave II (administratívne výdavky) 25 % (1 600 000 EUR) a v hlave III (operačné výdavky) 49 % (8 100 000 EUR); berie na vedomie, že prenesené rozpočtové prostriedky v hlave II súviseli najmä s plánovaným obstaraním IT hardvéru a softvéru v druhej polovici roka 2014, ktoré bolo potrebné uhradiť až v roku 2015; berie tiež na vedomie, že prenosy v hlave III sa týkajú viacročných projektov centra, IKT na podporu operačných činností a odborných konzultácií;

5.  berie na vedomie zlepšenia v rozpočtovom plánovaní a realizácii operačných zasadnutí, najmä využívanie skutočných priemerných cien leteniek namiesto stropov rozpočtov na podujatia a rýchle rušenie viazanosti prostriedkov po zasadnutiach; poznamenáva, že centrum má podrobne monitorovať výdavky na operačné zasadnutia s cieľom predchádzať zbytočným prenosom a rušeniam, a to uplatňovaním štvrťročných revízií plánu zasadnutí centra a zavedením zlepšeného postupu riadenia zmien a nových bodov v pláne zasadnutí;

6.  vyzýva centrum, aby v budúcnosti naďalej čo najviac znižovalo objem prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov, a to prostredníctvom všetkých dostupných opatrení, napríklad prijatím najlepších postupov, ktoré sa používajú v iných agentúrach;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  berie na vedomie, že v roku 2014 centrum prijalo 16 zamestnancov, pričom 10 zamestnanci odišli; poznamenáva, že ku koncu roka malo centrum 182 dočasných zamestnancov, 92 zmluvných zamestnancov a troch vyslaných národných expertov; berie na vedomie, že podľa informácií centra sú medzi jeho zamestnancami zastúpené všetky členské štáty s výnimkou Luxemburska a Chorvátska;

8.  poznamenáva, že pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania, centrum sa osobitne zameralo na zabezpečenie konzistentnosti vo všetkých súťažných podkladoch; zdôrazňuje, že pozmenený výbor centra pre verejné obstarávanie, zmluvy a granty centra poskytuje dodatočný mechanizmus kontroly kvality; vyzýva centru, aby predovšetkým vykonávalo dôkladné kontroly konfliktov záujmov v súvislosti s verejnými zákazkami, verejným obstarávaním, prijímaním zamestnancov a zmluvami s cieľom posilniť transparentnosť;

9.  žiada centrum, aby dôsledne uplatňovalo opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, s vykonávaním riadneho overovania spoľahlivosti v každom štádiu a uplatňovaním kritérií vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

10.  berie na vedomie, že celkový počet stálych zamestnancov sa v roku 2014 znížil z 287 na 277 vzhľadom na požadované zníženie počtu miest v pláne pracovných miest do roku 2018 o 10 %;

11.  konštatuje, že centrum prideľuje 75,5 % svojich ľudských zdrojov na operačné činnosti; nabáda centrum, aby v tomto smere ďalej napredovalo;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

12.  víta vypracovanie stratégie boja proti podvodom v roku 2014 na základe usmernení vydaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF);

Vnútorné kontroly

13.  poznamenáva, že centrum v roku 2014 zrevidovalo vykonávanie svojich noriem vnútornej kontroly; s uspokojením poznamenáva, že tri normy vnútornej kontroly sa vykonávajú takmer úplne a ostatné sa vykonávajú v plnej miere;

Vnútorný audit

14.  poznamenáva, že v roku 2014 Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit odbornej prípravy v oblasti verejného zdravia a predložil svoju správu, ktorá obsahovala jednu poznámku označenú ako veľmi dôležitú a šesť odporúčaní označených ako dôležité; poznamenáva, že IAS akceptoval akčný plán vypracovaný centrom a ten sa v súčasnosti vykonáva;

Ďalšie pripomienky

15.  víta vypracovanie a spustenie Atlasu pre dohľad nad infekčnými chorobami (atlas) na webovej stránke centra; konštatuje, že ku koncu roka 2014 centrum prostredníctvom tohto atlasu zverejňovalo údaje na úrovni Únie spolu s niektorými medzinárodnými údajmi v súvislosti so štyrmi chorobami, a vyzýva centrum, aby pokračovalo v tomto projekte; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že komunikácia zo strany centra bola vo veľkej miere obmedzená na publikácie na jeho webovej stránke a že médiá EÚ neurčili centrum ako hlavného poskytovateľa informácií; vyzýva centrum, aby podniklo kroky na zlepšenie prítomnosti médií;

16.  berie na vedomie, že všetky správy vypracované a zverejnené centrom boli sprístupnené ako stiahnuteľné dokumenty na webstránke centra, ako aj skutočnosť, že centrum na svojej webstránke zverejňuje stále viac údajov, grafov, máp a informačných grafických údajov ako dokumenty na stiahnutie; poznamenáva, že v roku 2014 bola na webstránku centra pridaná časť s údajmi a nástrojmi, čím vznikol centralizovaný vstupný bod pre interaktívne údaje, mapy a iné podobné zdroje; vyjadruje poľutovanie nad tým, že informácie nie sú na webovej stránke dostupné vo všetkých jazykoch EÚ;

17.  vyzýva centrum, aby posilnilo svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispievalo k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

18.  pripomína, že ako agentúra EÚ má centrum rozpočet denominovaný v eurách, ale má veľké výdavky aj v inej mene (švédskej korune – SEK), keďže sídli v krajine mimo eurozóny; konštatuje, že začiatkom roka 2014 malo centrum zaviesť revidovaný výmenný kurz EUR – SEK a upraviť náklady v EUR na výdavky v SEK smerom nahor spätne až do roku 2011, čo viedlo k niekoľkým revíziám jeho pracovného programu; víta skutočnosť, že napriek tomu centrum do konca roku 2014 poskytlo takmer 85 % výstupov plánovaných vo svojom pracovnom programe na rok 2014 a dodalo 117 mimoriadnych výstupov v súvislosti s núdzovými opatreniami v prípade kontroly vážnych chorôb za rok 2014, najmä bezprecedentnej epidémie eboly, ktorá vznikla v západnej Afrike a následne sa stala celosvetovým problémom;

19.  berie na vedomie, že v druhej polovici roka 2014 prevládali vo všeobecnom riadení otázky kontinuity činnosti, ako je potreba uskutočniť vyvážený výber a opätovne prispôsobiť plánovanie riešeniu vysoko prioritných hrozieb, pričom bolo zároveň treba zabezpečiť pokračovanie kľúčových služieb a projektov; víta skutočnosť, že výstupy centra majú napriek týmto skutočnostiam celkovo vysokú kvalitu;

20.  berie na vedomie, že počas epidémie eboly pracovalo viac ako 100 zamestnancov centra na podpore odozvy na úrovni Únie týkajúcej sa eboly, a víta pružnosť centra, jeho zameranie na služby a záväzok týkajúci sa vedeckej excelentnosti, ktoré pri tejto príležitosti preukázalo;

°

°  °

21.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

22.1.2016

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014

(2015/2177(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že pôvodný základný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“) na rok 2014 vo výške 58,3 milióna EUR bol na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku a že z dôvodu vyššieho príspevku EZVO na rok 2014 sa celkový rozpočet zvýšil na 58,4 milióna EUR;

2.  berie na vedomie, že keďže vyšší váhový koeficient pre Švédsko za obdobie 2010 až 2013 znamenal pre rozpočet centra na rok 2014 celkový rozpočtový dosah vo výške 5 miliónov EUR, centrum požiadalo o dodatočné 2 milióny EUR z rozpočtu Únie, aby mohlo pokryť zvýšené náklady, a že v dôsledku toho bola suma 2 milióny EUR pochádzajúca z kladného výsledku centra za rok 2013 výnimočne poskytnutá centru v roku 2014;

3.  konštatuje, že v roku 2014 malo teda centrum zo všeobecného rozpočtu Európskej únie k dispozícii celkovú sumu 60,5 milióna EUR; konštatuje, že táto suma predstavuje 0,042 % z celkového rozpočtu Únie;

4.  poznamenáva, že dotácia pridelená centru na rok 2014 bola na 100 % zaviazaná a vyplatená;

5.  pripomína, že ako agentúra EÚ má centrum rozpočet denominovaný v eurách, ale má veľké výdavky aj v inej mene (švédskej korune – SEK), keďže sídli v krajine mimo eurozóny; konštatuje, že začiatkom roka 2014 malo centrum zaviesť revidovaný výmenný kurz EUR – SEK a upraviť náklady v EUR na výdavky v SEK smerom nahor spätne až do roku 2011, čo viedlo k niekoľkým revíziám jeho pracovného programu; víta skutočnosť, že napriek tomu centrum do konca roku 2014 poskytlo takmer 85 % výstupov plánovaných vo svojom pracovnom programe na rok 2014 a dodalo 117 mimoriadnych výstupov v súvislosti s núdzovými opatreniami v prípade kontroly vážnych chorôb za rok 2014, najmä bezprecedentnej epidémie eboly, ktorá vznikla v západnej Afrike a následne sa stala celosvetovým problémom;

6.  berie na vedomie, že v druhej polovici roka 2014 prevládali vo všeobecnom riadení otázky kontinuity činnosti, ako je potreba uskutočniť vyvážený výber a opätovne prispôsobiť plánovanie riešeniu vysoko prioritných hrozieb, pričom bolo zároveň treba zabezpečiť pokračovanie kľúčových služieb a projektov; víta skutočnosť, že výstupy centra majú napriek týmto skutočnostiam celkovo vysokú kvalitu;

7.  konštatuje, že hoci si je vedomý toho, že viacročné činnosti centra vedú k prenosom, prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov boli v roku 2014 opäť pomerne vysoké (9,7 milióna EUR); v tejto súvislosti nabáda centrum, aby sa snažilo dodržiavať zásadu ročnej platnosti rozpočtu, a víta najmä jeho záväzok dôkladnejšie monitorovať prevádzkové výdavky na schôdze s cieľom predchádzať zbytočným prenosom alebo rušeniam;

8.  víta úsilie centra o dokončenie nápravných opatrení vyplývajúcich z predchádzajúcich poznámok Dvora audítorov, a najmä prijatie politiky kontroly ex-post, ktorá teraz v plnej miere nadobudla účinnosť;

9.  víta vypracovanie stratégie boja proti podvodom v roku 2014 na základe usmernení vydaných úradom OLAF;

10.  berie na vedomie, že ku koncu roka 2014 bolo obsadených 183 zo 194 pracovných miest stanovených v pláne pracovných miest a že miera obsadenosti (94,3 %), ktorá bola podobná ako v roku 2013, by sa mala zvýšiť;

11.  berie na vedomie, že celkový počet stálych zamestnancov sa v roku 2014 znížil z 287 na 277 vzhľadom na požadované zníženie počtu miest v pláne pracovných miest do roku 2018 o 10 %;

12.  konštatuje, že centrum prideľuje 75,5 % svojich ľudských zdrojov na operačné činnosti; nabáda centrum, aby v tomto smere ďalej napredovalo;

13.  berie na vedomie, že počas epidémie eboly pracovalo viac ako 100 zamestnancov centra na podpore odozvy na úrovni Únie týkajúcej sa eboly, a víta pružnosť centra, jeho zameranie na služby a záväzok týkajúci sa vedeckej excelentnosti, ktoré pri tejto príležitosti preukázalo;

14.  víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou centra za rozpočtový rok 2014 boli zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

15.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnej riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

21.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

58

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 122.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 122.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 122.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 122.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne oznámenie