Förfarande : 2015/2177(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0103/2016

Ingivna texter :

A8-0103/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.32
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0168

BETÄNKANDE     
PDF 295kWORD 100k
7.4.2016
PE 569.746v02-00 A8-0103/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014

(2015/2177(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014

(2015/2177(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(4), särskilt artikel 23,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0103/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014

(2015/2177(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014, med centrumets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(10), särskilt artikel 23,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0103/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014

(2015/2177(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0103/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt årsredovisningen uppgick den slutliga budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2014 till 60 486 000 EUR, vilket motsvarar en ökning med 3,72 % jämfört med 2013. Centrumets budget kommer till 97 % från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet konstaterar följande på grundval av uppgifter från centrumet:

–  Centrumet har infört en strategi med efterhandskontroller och dess efterhandsgranskningar för perioden 2012–2013 genomfördes under 2014 med hjälp av det interinstitutionella ramavtalet för revisioner.

–  Två revisioner valdes ut för centrumets plan för kontroll av bidrag och genomfördes under 2014. Parlamentet noterar att man för den ena revisionen utfärdade ett återkrav på 2,9 % av de betalda utgifterna medan inga återkrav behövdes för den andra revisionen.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett högt budgetgenomförande på 98,77 %, vilket innebär en ökning med 5,81 % jämfört med föregående år. Genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 80,37 %, vilket innebär en ökning med 6,23 % jämfört med föregående år.

3.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet, till följd av den högre viktningsfaktor för Sverige mellan 2010 och 2013 som fick totala budgetkonsekvenser på 5 miljoner EUR på centrumets budget för 2014, begärde ytterligare 2 miljoner EUR från unionens budget i syfte att kunna täcka de ökade kostnaderna, och att ytterligare 2 miljoner EUR som kom från centrumets positiva budgetutfall för 2013 därför undantagsvis tilldelades centrumet under 2014.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet noterar att nivån för överförda anslag för vilka åtaganden gjorts var 25 % (1 600 000 EUR) för avdelning II (administrativa utgifter) och 49 % (8 100 000 EUR) för avdelning III (driftsutgifter). Parlamentet noterar att överföringarna inom avdelning II främst gällde den planerade upphandlingen av hårdvara och mjukvara för it under den andra halvan av 2014, som inte skulle betalas förrän 2015. Parlamentet noterar även att överföringarna för avdelning III avsåg centrumets fleråriga projekt, IKT som stöd till driftsverksamheter och experter.

5.  Europaparlamentet medger att det har gjorts förbättringar när det gäller budgetplaneringen och budgetgenomförandet av operativa möten, särskilt det faktum att man utgår från de faktiska genomsnittliga flygpriserna i stället för budgettak i samband med evenemang och att man omedelbart tar tillbaka medel efter sammanträden. Parlamentet noterar att centrumet noggrant ska övervaka utgifterna för operativa sammanträden så att onödiga överföringar eller förfallna anslag undviks, genom att man varje kvartal ser över centrumets sammanträdesplan och inför en process för godkännande för att hantera ändringar av och tillägg till sammanträdesplanerna.

6.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att fortsätta att i största möjliga utsträckning minska antalet framtida överföringar av anslag för vilka åtaganden gjorts, t.ex. genom att använda en bästa praxis från andra organ.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet noterar att centrumet under 2014 rekryterade 16 anställda medan 10 anställda lämnade centrumet. Parlamentet noterar att centrumet i slutet av året hade sammanlagt 182 tillfälligt anställda, 92 kontraktsanställda och tre utstationerade nationella experter. Parlamentet noterar på grundval av uppgifter från centrumet att alla medlemsstater utom Luxemburg och Kroatien finns representerade bland centrumets personal.

8.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet i samband med sina upphandlingsförfaranden särskilt har fokuserat på att säkerställa att alla upphandlingsdokument är enhetliga. Parlamentet betonar att centrumets ändrade kommitté för upphandling, kontrakt och bidrag utgör en ytterligare mekanism för kvalitetskontroll. Parlamentet uppmanar centrumet särskilt att genomföra noggranna kontroller av intressekonflikter i samband med upphandling, rekrytering och kontraktstilldelning i syfte att öka insynen.

9.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att strikt tillämpa de åtgärder som rör skönsmässiga befogenheter och uteslutning i samband med offentliga upphandlingar, och att i varje enskilt fall göra ordentliga bakgrundskontroller och tillämpa uteslutningskriterier för att utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, något som är ytterst viktigt för att skydda unionens ekonomiska intressen.

10.  Europaparlamentet noterar att det totala antalet anställda enligt tjänsteföreskrifterna minskade från 287 till 277 under 2014 på grund av kravet på en minskning på 10 % av tjänsteförteckningen fram till 2018.

11.  Europaparlamentet noterar att centrumet avsätter 75,5 % av sina personalresurser för arbete med operativa uppgifter. Parlamentet uppmuntrar centrumet till gå vidare i denna riktning.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

12.  Europaparlamentet gläder sig över att centrumet 2014 utarbetade en strategi för bedrägeribekämpning i överensstämmelse med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Interna kontroller

13.  Europaparlamentet noterar att centrumet under 2014 såg över genomförandet av sina interna kontrollstandarder. Parlamentet välkomnar att tre interna kontrollstandarder är nästan fullständigt genomförda medan resten är fullständigt genomförda.

Internrevision

14.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) under 2014 granskade utbildning om folkhälsan och överlämnade sin rapport, som innehöll en iakttagelse som betecknades som ”mycket viktig” och sex rekommendationer som betecknades som ”viktiga”. Parlamentet konstaterar att IAS godkände den handlingsplan som centrumet utarbetat och att den för närvarande genomförs.

Övriga kommentarer

15.  Europaparlamentet välkomnar utvecklingen och lanseringen av Surveillance Atlas of Infectious Diseases (övervakningsatlas över smittsamma sjukdomar) på centrumets webbportal. Parlamentet konstaterar att centrumet i slutet av 2014 publicerade data på EU‑nivå och en del internationella data om fyra sjukdomar via atlasen. Centrumet uppmuntras att gå vidare med projektet. Parlamentet beklagar samtidigt att centrumets kommunikation till stor del var begränsad till offentliggöranden på centrumets webbportal och att EU:s medier inte betraktar centrumet som en central informationskälla. Parlamentet uppmanar centrumet att vidta åtgärder för att öka sin närvaro i medierna.

16.  Europaparlamentet konstaterar att alla rapporter som centrumet skrivit och offentliggjort har tillhandahållits som nedladdningsbara handlingar på centrumets webbportal, och att centrumet i ökad utsträckning offentliggör data, diagram, kartor och infografik som nedladdningsbara handlingar. Parlamentet noterar att en ny rubrik om data och verktyg (Data and Tools) under 2014 lades till på centrumets webbportal för att tillhandahålla en centraliserad ingångssida för interaktiv tillgång till data, kartor och andra liknande resurser. Parlamentet beklagar att informationen på webbportalen inte finns på alla EU‑språk.

17.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att förbättra sina förfaranden och sin praxis syftande till skydd av unionens ekonomiska intressen, och att aktivt bidra till ett resultatorienterat ansvarsfrihetsförfarande.

18.  Europaparlamentet påminner om att centrumet i egenskap av ett EU-organ har en budget som utrycks i euro, men att det har många utgifter i en annan valuta (svenska kronor (SEK)) eftersom det är baserat i ett land som inte ingår i euroområdet. Parlamentet noterar att centrumet i början av 2014 var tvunget att använda en reviderad valutakurs mellan EUR och SEK och justera kostnaderna i EUR uppåt för utgifter i SEK ända från 2011, vilket ledde till flera ändringar av dess arbetsprogram. Parlamentet gläder sig över att centrumet trots detta i slutet av år 2014 hade utfört nästan 85 % av det som var planerat i arbetsprogrammet för 2014, och ingripit i 117 nödsituationer med anknytning till det allvarligaste hotet på området för sjukdomsbekämpning under 2014, dvs. den hittills värsta ebolaepidemin, som uppstod i Västafrika och som därefter utvecklades till ett globalt problem.

19.  Europaparlamentet konstaterar att förvaltningen under det andra halvåret 2014 huvudsakligen gällde verksamhetens kontinuitet, till exempel behovet av att göra välavvägda val och anpassa planeringen med hänsyn till högt prioriterade hot, och samtidigt säkra kontinuiteten för centrala tjänster och projekt. Parlamentet gläder sig över att kvaliteten när det gäller centrumets resultat på det stora hela låg kvar på en hög nivå trots dessa problem.

20.  Europaparlamentet noterar att det under ebolakrisen var mer än 100 anställda vid centrumet som arbetade med att stödja unionens insatser för att bekämpa epidemin, och välkomnar centrumets flexibilitet, servicekänsla och engagemang för vetenskaplig excellens, som påvisades i detta sammanhang.

°

°  °

21.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](13) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].

22.1.2016

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014

(2015/2177(DEC))

Föredragande av yttrande: Giovanni La Via

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar att den första centrala budgeten för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (nedan kallat centrumet) på 58,3 miljoner EUR för 2014 låg kvar på samma nivå som under föregående år, och att den totala budgeten steg till 58,4 miljoner EUR till följd av ett ökat Efta-bidrag för 2014.

2.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet, till följd av den högre viktningsfaktor för Sverige mellan 2010 och 2013 som fick totala budgetkonsekvenser på 5 miljoner EUR på centrumets budget för 2014, begärde ytterligare 2 miljoner EUR från unionens budget i syfte att kunna täcka de ökade kostnaderna, och att ytterligare 2 miljoner EUR som kom från centrumets positiva budgetutfall för 2013 därför undantagsvis tilldelades centrumet under 2014.

3.  Europaparlamentet konstaterar att ett totalt belopp på 60,5 miljoner EUR därför gjordes tillgängligt för centrumet under 2014 från Europeiska unionens allmänna budget. Parlamentet noterar att detta belopp motsvarar 0,042 % av EU:s allmänna budget.

4.  Europaparlamentet noterar att åtaganden har ingåtts och utbetalningar har gjorts motsvarande 100 % av det bidrag som tilldelades centrumet för 2014.

5.  Europaparlamentet påminner om att centrumet i egenskap av ett EU-organ har en budget som utrycks i euro, men att det har många utgifter i en annan valuta (svenska kronor (SEK)) eftersom det är baserat i ett land som inte ingår i euroområdet. Parlamentet noterar att centrumet i början av 2014 var tvunget att använda en reviderad valutakurs mellan EUR och SEK och justera kostnaderna i EUR uppåt för utgifter i SEK ända från 2011, vilket ledde till flera ändringar av dess arbetsprogram. Parlamentet gläder sig över att centrumet trots detta i slutet av år 2014 hade utfört nästan 85 % av de leveranser som var planerade i arbetsprogrammet för 2014, och ingripit i 117 nödsituationer med anknytning till det allvarligaste hotet på området för sjukdomsbekämpning under 2014, dvs. den hittills värsta ebolaepidemin, som uppstod i Västafrika och som därefter utvecklades till ett globalt problem.

6.  Europaparlamentet konstaterar att förvaltningen under det andra halvåret 2014 huvudsakligen gällde verksamhetens kontinuitet, till exempel behovet av att göra välavvägda val och anpassa planeringen med hänsyn till högt prioriterade hot, och samtidigt säkra kontinuiteten för centrala tjänster och projekt. Parlamentet gläder sig över att kvaliteten när det gäller centrumets resultat på det stora hela låg kvar på en hög nivå trots dessa problem.

7.  Europaparlamentet är medvetet om centrumets fleråriga verksamheter, som orsakar många överföringar, men konstaterar att överföringarna av gjorda åtaganden återigen var relativt stora under 2014 (9,7 miljoner EUR). Parlamentet uppskattar i detta avseende centrumets insatser för att respektera principen om budgetens ettårighet, och välkomnar i synnerhet dess åtagande att mer ingående övervaka utgifterna för operativa sammanträden så att onödiga överföringar eller förfallna anslag undviks.

8.  Europaparlamentet välkomnar centrumets ansträngningar för att vidta korrigerande åtgärder till följd av revisionsrättens tidigare kommentarer, och särskilt antagandet av en strategi för efterhandskontroller, som nu fullt ut har trätt i kraft.

9.  Europaparlamentet gläder sig över att centrumet 2014 utarbetade en strategi för bedrägeribekämpning i överensstämmelse med de riktlinjer som utfärdats av Olaf.

10.  Europaparlamentet noterar att 183 av de 194 tjänsterna enligt tjänsteförteckningen hade tillsatts vid utgången av 2014. Parlamentet konstaterar att tillsättningsgraden (94,3 %), som motsvarar 2013 års nivå, bör ökas.

11.  Europaparlamentet noterar att det totala antalet anställda enligt tjänsteföreskrifterna minskade från 287 till 277 under 2014 på grund av kravet på en minskning på 10 % av tjänsteförteckningen fram till 2018.

12.  Europaparlamentet noterar att centrumet avsätter 75,5 % av sina personalresurser för arbete med operativa uppgifter. Parlamentet uppmuntrar centrumet till nya framsteg i denna riktning.

13.  Europaparlamentet noterar att det under ebolakrisen var mer än 100 anställda vid centrumet som arbetade med att stödja unionens insatser för att bekämpa epidemin, och välkomnar centrumets flexibilitet, känsla för service och engagemang för vetenskaplig excellens, som påvisades i detta sammanhang.

14.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att de transaktioner som ligger till grund för centrumets årliga räkenskaper för budgetåret 2014 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

15.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att den verkställande direktören för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

21.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Daniel Dalton

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 122.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 122.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 122.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 122.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande