Процедура : 2015/2183(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0104/2016

Внесени текстове :

A8-0104/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.35
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0171

ДОКЛАД     
PDF 706kWORD 118k
7.4.2016
PE 569.749v02-00 A8-0104/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година

(2015/2183(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик по становище: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година

(2015/2183(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(4), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (А8-0104/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година

(2015/2183(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(10), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (А8-0104/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година

(2015/2183(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (А8-0104/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 9 217 150 EUR; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата („Палатата“) заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2013 г., са предприети корективни действия и сега и двата коментара са маркирани в доклада на Сметната палата като „не е приложимо“;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,09 %, което постига целта на Агенцията и представлява увеличение с 0,45 % спрямо 2013 г.; отбелязва също така, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 88,43%, което постига целта на Агенцията и представлява увеличение с 4,58% спрямо 2013 г.;

3.  подчертава необходимостта от извършване на оценка на възможността за увеличаване на бюджетните кредити за операциите на Агенцията в следващите години;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва със задоволство равнището на пренесените от Агенцията бюджетни кредити за поети задължения; отбелязва по-специално, че равнището на пренесените бюджетни кредити по дял II (Административни разходи) и дял ІІІ (Оперативни разходи) е съответно 25% и 30%, което представлява намаление с 13% за всеки дял спрямо 2013 г.;

5.  приветства равнището на освободените бюджетни кредити за поети задължения от 2013 г., което е 4,3% и представлява намаление с 46% спрямо равнището от предишната година;

Трансфери

6.  отчита, че сума в размер на 360 233 EUR е била прехвърлена от дял І в дял ІІ; отчита, че полезните взаимодействия при организирането на заседанията, както и увеличаването на координирането от разстояние и намаляването на командировките на служителите на Агенцията са дали възможност бюджетният излишък да бъде насочен към други бюджетни редове;

7.  обръща внимание на Агенцията в бъдеще да поддържа пренесените за следващата година бюджетни кредити, за които са поети задължения, на възможно най-ниско равнище и да оповестява трансфера на средства за други бюджетни редове с цел постигане на отчетност;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

8.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя е приела своята политика за предотвратяване и управление на конфликти на интереси през октомври 2014 г.; отбелязва, че политиката в областта на конфликтите на интереси изисква от членовете на управителния съвет на Агенцията и управленския персонал да предоставят декларация за конфликт на интереси; отбелязва, че декларациите за конфликт на интереси, подписани от членовете на управителния съвет на Агенцията и управленския персонал, са били публикувани; отбелязва, че публикуването на автобиографиите на управленския персонал на Агенцията е обявено за незадължително съгласно политиката в областта на конфликтите на интереси и че всичките четирима членове на ръководството на Агенцията са предоставили автобиографиите си за публикуване; насърчава членовете на управителния съвет на Агенцията незабавно да представят декларациите си за конфликт за интереси за по-нататъшно публикуване на уебсайта на Агенцията, за да се работи за изпълнение на задълженията за прозрачност и отчетност на Агенцията;

9.  призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси на поведение, включително и Европейския парламент, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

Вътрешен контрол

10.  отбелязва със задоволство, че Агенцията е извършила оценка на риска с оглед увеличаване на ефективността при обработката на финансови операции, която е стигнала до заключението,че процесите по проверка и разрешаване на някои операции с малка стойност биха могли да бъдат слети; отбелязва, че през август 2014 г. е бил приложен редуциран работен поток за утвърждаване на такива операции; отбелязва освен това, че Агенцията е определила методология за тримесечни последващи проверки, като финансовите операции, които не са били проверени предварително, подлежат на официална процедура за последваща проверка; приветства факта, че при първите последващи проверки, приключили през ноември 2014 г., прогнозният процент грешки е 0,25%;

11.  приветства инициативата на Агенцията да наблюдава изключенията и отклоненията от установените политики и процедури, независимо от сумите, за които става въпрос, за да се гарантира, че тези изключения и отклонения са надлежно обосновани и документирани;

12.  установява въз основа на информация от Агенцията, че в края на 2014 г. тя е отговаряла на 10 стандарта за вътрешен контрол (СВК), частично е отговаряла на пет СВК и не е отговаряла на един СВК; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно статуса на изпълнение на тези стандарти за вътрешен контрол;

Вътрешен одит

13.  установява въз основа на информация от Агенцията, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на Агенцията в съответствие със стратегическия план за одит за 2013 – 2015 г. на Службата за вътрешен одит и че е издала шест препоръки, една от които е оценена като „много важна“; установява въз основа на информация от Агенцията, че тя е изработила изчерпателен план за действие с оглед на изпълнението на тези препоръки; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно статуса на изпълнение на тези препоръки;

Резултати от дейността

14.  отбелязва усилията, положени от Агенцията с цел да обезпечи, че дейностите по контрол са координирани и структурирани по подходящ начин в държавите членки, по-конкретно чрез различни стъпки, договорени с държавите членки и Комисията в рамките на регионалните ръководни групи на Агенцията;

15.  констатира два критични риска, идентифицирани от Агенцията в годишната ѝ оценка на риска за 2014 г.; установява въз основа на информация от Агенцията, че за всеки риск е бил определен план за действие, за да се гарантира смекчаване на остатъчния риск до приемливо равнище; отбелязва със задоволство, че през 2014 г. не са възникнали значителни рискове;

16.  отчита, че Агенцията трябва да изпълнява новите задачи в областта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) със замразен на равнището от 2013 г. бюджет и намален персонал, и подчертава необходимостта от баланс между половете сред персонала;

17.  подчертава, че политическите цели на реформираната ОПОР означават, че техният контрол и координация играят решаваща роля и че поради това е необходимо да се увеличат финансовите и човешките ресурси, с които разполага Агенцията;

18.  приветства усилията, които Агенцията полага в контекста на нарастващите предизвикателства, за да укрепи своя бизнес модел посредством рационализиране, опростяване и оптимизиране на организацията;

Други коментари

19.  отбелязва, че Агенцията е поела ангажимент да предназначи раздел от уебсайта си за представяне на Агенцията на всички официални езици на Съюза и че предвид местоположението на седалището ѝ галисийският език е включен като местен език; насърчава Агенцията да пристъпи към това, в рамките на наличните ресурси, за да засили своята видимост и репутация;

20.  призовава Агенцията да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

21.  отбелязва положените от Агенцията усилия да обучава инспектори на ЕС и длъжностни лица от държавите членки и трети държави, което е довело до значително увеличаване на броя на квалифицираните служители, участващи в координирани от Агенцията инспекции в рамките на съвместни планове за развитие; отбелязва също така, че е налице увеличение на броя на тези инспекции до около 12 700, като през 2014 г. са били установени над 700 предполагаеми нарушения;

22.  признава важния принос, направен от Агенцията за изпълнението на целите на реформираната ОПОР; приветства тясното сътрудничество на Агенцията с държавите членки при организирането на мониторинга на задължението за разтоварване на сушата посредством подобряване на контрола и наблюдението на дейностите в областта на рибарството, улесняване на сътрудничеството, насърчаване на оперативната съвместимост и изграждане на общ капацитет;

23.  припомня значението на укрепването на мандата на Агенцията, за да се създадат съвместни оперативни дейности с други европейски агенции в морския сектор с цел предотвратяване на бедствия в морето и координиране на функциите на европейските служби за брегова охрана;

°

°  °

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016](13) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

14.1.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (ЕАКР) за финансовата 2014 година

(2015/2183(DEC))

Докладчик по становище: Хосе Бланко Лопес

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приема за сведение доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) за финансовата 2014 година;

2.  признава качеството и значението на задачите, които изпълнява Агенцията, и приветства нейната последователност и много добрите резултати, постигнати от създаването ѝ насам;

3.  изразява задоволство във връзка с това, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети за финансовата 2014 година, за законосъобразни и редовни;

4.  отбелязва факта, че Сметната палата потвърди пълното изпълнение от страна на Агенцията на корективните действия, предприети в отговор на направените коментари в доклада ѝ за финансовата 2013 година;

5.  подчертава, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения (99%) и на бюджетните кредити за плащания (88%) продължава да бъде отлична, като се е увеличила за бюджетните кредити за плащания спрямо предходната година; насърчава Агенцията да продължи да полага усилия, за да гарантира оптималното усвояване на отпуснатите бюджетни кредити;

6.  признава важния принос на Агенцията за изпълнението на целите на реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР); приветства тясното сътрудничество на Агенцията с държавите членки при организирането на мониторинга на задължението за разтоварване на сушата посредством подобряване на контрола и наблюдението на дейностите в областта на рибарството, улесняване на сътрудничеството, насърчаване на оперативната съвместимост и изграждане на общ капацитет;

7.  признава, че Агенцията трябва да изпълнява новите задачи в областта на ОПОР със замразен на равнището от 2013 г. бюджет и намален персонал, и припомня, че трябва също така да се подчертае необходимостта от баланс между половете сред персонала;

8.  подчертава, че политическите цели на реформираната ОПОР означават, че техният контрол и координация играят решаваща роля и че поради това е необходимо да се увеличат финансовите и човешките ресурси, с които разполага Агенцията;

9.  припомня значението на укрепването на мандата на Агенцията, за да се създадат съвместни оперативни дейности с други европейски агенции в морския сектор с цел предотвратяване на бедствия в морето и координиране на функциите на европейските служби за брегова охрана;

10.  приветства усилията, които Агенцията полага в контекста на нарастващите предизвикателства, за да укрепи своя бизнес модел посредством рационализиране, опростяване и оптимизиране на организацията;

11.  подчертава необходимостта от извършване на оценка на възможността за увеличаване на бюджетните кредити за операциите на Агенцията в следващите години;

12.  предлага да се освободи от отговорност изпълнителният директор на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 151.

(2)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 151.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

(5)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 151.

(8)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 151.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

(11)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация