Postup : 2015/2183(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0104/2016

Předložené texty :

A8-0104/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.35
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0171

ZPRÁVA     
PDF 612kWORD 110k
7.4.2016
PE 569.749v02-00 A8-0104/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014

(2015/2183(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014

(2015/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8 -0081/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005, ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0104/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014

(2015/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8 -0081/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005, ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(10), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0104/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro kontrolu rybolovu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014

(2015/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0104/2016),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2014 činil podle její účetní závěrky 9 217 150 EUR; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2013

1.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že pokud jde o dvě připomínky ze zprávy Účetního dvora za rok 2013, byla přijata nápravná opatření a u obou připomínek je ve zprávě Účetního dvora nyní označení „není relevantní“;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 dosáhla míra plnění rozpočtu 99,09 %, čímž byl dosažen cíl agentury a oproti roku 2013 došlo k nárůstu o 0,45 %; dále konstatuje, že míra plnění prostředků na platby činila 88,43 %, čímž byl dosažen cíl agentury a oproti roku 2013 došlo k nárůstu o 4,58 %;

3.  zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit možnost navýšení prostředků na činnosti agentury v budoucích letech;

Závazky a přenosy

4.  s uspokojením bere na vědomí míry přenesených prostředků na závazky, jichž agentura dosáhla; zejména bere na vědomí míru přenesených prostředků u hlavy II (správní výdaje) ve výši 25 % a u hlavy III (operační výdaje) ve výši 30 %, což oproti roku 2013 představuje u každé hlavy snížení o 13 %;

5.  vítá míru přenesených zrušených závazků z roku 2013, která činila 4,3 %, a snížila se tedy oproti minulému roku o 46 %;

Převody

6.  bere na vědomí, že z hlavy I do hlavy II byla převedena částka 360 233 EUR; uvědomuje si, že synergie v pořádání schůzí a větší uplatňování koordinace na dálku a snížení výdajů za služební cesty zaměstnanců agentury umožnily, aby byl přebytek rozpočtových prostředků využit ve prospěch jiných rozpočtových položek;

7.  vyzývá agenturu, aby v budoucnosti omezila objem prostředků přidělených na závazky přenášených do následujícího rozpočtového roku na nejnutnější minimum, zveřejnila přenos prostředků do jiných rozpočtových položek, a plnila tak svou povinnost zodpovídat se;

Prevence a řešení střetů zájmu a transparentnost

8.  na základě informací poskytnutých agenturou bere na vědomí, že agentura přijala v říjnu 2014 politiku zaměřenou na prevenci a řešení střetů zájmů; konstatuje, že politika týkající se střetu zájmů vyžaduje, aby členové správní rady a vedoucí zaměstnanci agentury předkládali prohlášení o střetu zájmů; bere na vědomí, že byla zveřejněna prohlášení o střetu zájmů členů správní rady a vedoucích zaměstnanci agentury; bere na vědomí, že politika týkající se střetu zájmů stanovuje nepovinné zveřejnění životopisů vedoucích zaměstnanců agentury a že všichni členové vedení agentury poskytli své životopisy ke zveřejnění; vybízí členy správní rady agentury, aby neprodleně předložili svá prohlášení o střetu zájmů za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách agentury, aby se vyhovělo požadavku transparentnosti a odpovědnosti agentury;

9.  vyzývá ty orgány, instituce a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, tj. i Evropský parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

Vnitřní kontroly

10.  s uspokojením konstatuje, že agentura provedla posouzení rizika v zájmu zvýšení účinnosti zpracovávání finančních transakcí, jehož závěrem bylo, že některých transakcí nízké hodnoty lze sloučit postupy ověřování a schvalování; bere na vědomí, že u těchto transakcí byl v srpnu 2014 uplatněn zjednodušený postup ověření; dále bere na vědomí, že agentury vymezila metodiku pro čtvrtletní ověřování ex post, podle níž podléhají finanční transakce, které nebyly ověřeny ex ante, oficiálnímu postupu ověřování ex post; vítá skutečnost, že výsledek prvního realizovaného ověření ex post, které bylo dokončeno v listopadu 2014, odpovídal předpokládané míry chyb ve výši 0,25 %;

11.  vítá podnět agentury, který má monitorovat výjimky a odchylky od zavedených politik a postupů bez ohledu na dotčenou částku a zajistit, aby tyto výjimky a odchylky byly řádně zdůvodněny a zdokumentovány;

12.  z informací agentury bere na vědomí, že na konci roku 2014 agentura splňovala 10 standardů vnitřní kontroly, částečně splňovala pět z nich a jeden standard nesplňovala; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o stavu plnění těchto standardů;

Interní audit

13.  z informací agentury bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl audit agentury v souladu se strategickým plánem auditu IAS na období 2013–2015 a že tento útvar vydal šest doporučení, přičemž jedno z nich bylo označeno za „velmi důležité“; od agentury se dozvídá, že navrhla komplexní akční plán pro splnění těchto doporučení; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o stavu plnění těchto doporučení;

Výkonnost

14.  bere na vědomí, že agentura vyvinula úsilí, aby zajistila vhodnou koordinaci a skladbu kontrolních činností v členských státech, zejména prostřednictvím různých fází, které byly sjednány mezi členskými státy a Komisí v rámci regionálních řídicích skupin agentury;

15.  bere na vědomí dvě závažná rizika, která agentura zjistila při svém každoročním posuzování rizik v roce 2014; od agentury se dozvídá, že pro každé z rizik vymezila akční plán, který má zajistit jeho zmírnění na přijatelnou úroveň zbytkového rizika; s uspokojením konstatuje, že se v průběhu roku 2014 nevyskytlo žádné vážné riziko;

16.  bere na vědomí, že agentura musí v rámci společné rybářské politiky (SRP) provádět nové úkoly, ačkoliv byl její rozpočet zmrazen na úroveň roku 2013 a musela snižovat stavy, a zdůrazňuje, že je nutné rovnoměrné zastoupení pohlaví mezi zaměstnanci;

17.  poukazuje na to, že cíle politiky u reformované SRP znamenají, že kontrola a koordinace těchto cílů hrají klíčovou roli, a že je proto nutné zvýšit finanční a lidské zdroje, které má agentura k dispozici;

18.  vítá úsilí, které agentura v situaci stále rostoucích problémů vyvinula, aby racionalizací, zjednodušením a zefektivněním organizace posílila svůj obchodní model;

Další připomínky

19.  konstatuje, že agentura jer odhodlána zajistit, aby měla na svých internetových stránkách oddíl představující agenturu ve všech úředních jazycích Unie, a že vzhledem k tomu, kde má sídlo, byla jako místní jazyk zahrnuta i galicijština; vybízí agenturu, aby v rámci zdrojů, které má k dispozici, pokračovala v této činnosti v zájmu zvýšení své viditelnosti a prestiže;

20.  vyzývá agenturu, aby zlepšila své postupy a metody, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívala k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

21.  bere na vědomí, že agentura usilovala o odbornou přípravu inspektorů Unie a úředníků členských států a třetích zemí, díky čemuž se značně zvýšil počet odborně připravených úředníků, kteří se účastní inspekcí, které agentura koordinuje; dále bere na vědomí, že byl zaznamenán nárůst počtu těchto inspekcí na přibližně 12 700, přičemž bylo zjištěno více než 700 případů podezření na porušení předpisů;

22.  bere na vědomí, že agentura významně přispěla k plnění cílů reformované SRP; vítá skutečnost, že agentura úzce spolupracuje s členskými státy na organizaci sledování povinnosti vykládky tím, že zlepšuje kontrolu a dohled nad rybolovnými činnostmi, a to cestou zprostředkování spolupráce, podpory interoperability a budování společných kapacit;

23.  připomíná, že je důležité posílit mandát agentury tak, aby mohly být společně s ostatními evropskými agenturami v námořním odvětví prováděny operační činnosti, které by měly za cíl zabránit katastrofám na moři a koordinovat působnost evropské pobřežní stráže;

°

°  °

24.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

14.1.2016

STANOVISKO Výboru pro rybolov

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014

(2015/2183(DEC))

Navrhovatel: José Blanco López

NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentury“) na rozpočtový rok 2014;

2.  uznává kvalitu a významnou roli úkolů, které agentura provádí a vítá její důslednost a velmi dobré výsledky od začátku jejího zřízení;

3.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil operace, na nichž se zakládá účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2014, za legální a správné;

4.  bere na vědomí, že Účetní dvůr potvrdil, že agentura plně provedla nápravná opatření, která přijala v reakci na připomínky uvedené v jeho zprávě za rozpočtový rok 2013;

5.  zdůrazňuje, že míra čerpání prostředků na závazky a prostředků na platby je nadále vynikající (99 % resp. 88 %), přičemž čerpání prostředků na platby se oproti předchozímu roku zlepšilo; vybízí agenturu, aby nadále usilovala o optimální čerpání přidělených prostředků;

6.  bere na vědomí, že agentura významně přispěla k provádění cílů reformované společné rybářské politiky (SRP); vítá, že agentura úzce spolupracuje s členskými státy na organizaci sledování povinnosti vykládky tím, že zlepšuje kontrolu a dohled nad rybolovnými činnostmi, a to cestou zprostředkování spolupráce, podpory interoperability a budování společných kapacit;

7.  bere na vědomí, že agentura musí v rámci společné rybářské politiky provádět nové úkoly, ačkoliv byl její rozpočet zmrazen na úroveň roku 2013 a musela snižovat stavy, a připomíná, že je zároveň nutné klást důraz na rovnoměrné zastoupení pohlaví mezi zaměstnanci;

8.  poukazuje na to, že kontrola a koordinace cílů reformované společné rybářské politiky představují klíčovou roli, a že je proto nutné, aby bylo agentuře k dispozici navýšení finančních a lidských zdrojů;

9.  připomíná, že je důležité posílit mandát agentury tak, aby mohly být společně s ostatními evropskými agenturami v námořním odvětví prováděny operační činnosti, které by měly za cíl zabránit katastrofám na moři a koordinovat působnost evropské pobřežní stráže;

10.  vítá úsilí, které agentura vyvinula reakci na rostoucí výzvy, kdy pomocí racionalizace, zjednodušení a zefektivnění organizace posílila svůj obchodní model;

11.  zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit možnost navýšení prostředků na činnosti agentury v budoucích letech;

12.  navrhuje udělit výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

14.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 151.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 151.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 151.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 151.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění