Menetlus : 2015/2183(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0104/2016

Esitatud tekstid :

A8-0104/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.35
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0171

RAPORT     
PDF 285kWORD 94k
7.4.2016
PE 569.749v02-00 A8-0104/2016

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2183(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2183(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem(4), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0104/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2183(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem(10), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0104/2016),

1.  märgib, et Euroopa Kalanduskontrolli Ameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2183(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0104/2016),

A.  arvestades, et finantsaruannete kohaselt oli Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (edaspidi „amet“) 2014. aasta lõplik eelarve 9 217 150 eurot; arvestades, et ameti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on leidnud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2013. aastat käsitlevas aruandes, võeti parandusmeetmeid ning mõlema kommentaari seisuks on nüüd kontrollikoja aruandes märgitud „ei kohaldata“;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmismäär 99,09 %, mis vastab ameti eesmärgile ning on 2013. aastaga võrreldes 0,45 % võrra suurem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmismäär oli 88,43 %, mis vastab ameti eesmärgile ja on 2013. aastaga võrreldes 4,58 % võrra suurem;

3.  rõhutab, et tuleb kaaluda võimalust suurendada eelolevatel aastatel ameti tegevuseks eraldatavaid assigneeringuid;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  võtab rahuolevalt teadmiseks kulukohustustega seotud ülekantud assigneeringute ärakasutamise määra ameti poolt; võtab eelkõige teadmiseks, et II jaotises (halduskulud) ja III jaotises (tegevuskulud) olid ülekandmise määrad vastavalt 25 % ja 30 %, mis tähendab mõlema jaotise puhul eelnenud aastaga võrreldes 13 % suurust vähenemist;

5.  väljendab heameelt 2013. aastast üle kantud kulukohustuste tühistamismäära üle, mis oli 4,3 % ja tähendab 46 % vähenemist võrreldes eelneva aastaga;

Ümberpaigutamised

6.  võtab arvesse, et 360 233 eurot paigutati ümber I jaotisest II jaotisesse; tunnistab, et sünergia koosolekute korraldamisel ning kaugkoordineerimise kasv ja ameti töötajate lähetuste arvu vähenemine võimaldasid kasutada eelarveülejääki muudel eelarveridadel;

7.  palub ametil edaspidi hoida järgmisse aastasse ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute tase võimalikult madalal ning avalikustada teistele eelarveridadele ümber paigutatud assigneeringud, et nii talitades järgida oma aruandluskohustust;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8.  võtab ameti andmete põhjal teadmiseks, et amet võttis huvide konfliktide ennetamise ja haldamise korra vastu 2014. aasta oktoobris; märgib, et huvide konfliktide kord nõuab, et ameti haldusnõukogu liikmed ja juhtivtöötajad esitaksid huvide konfliktide deklaratsiooni; märgib, et ameti haldusnõukogu liikmete ja juhtivtöötajate allkirjastatud huvide konfliktide deklaratsioonid tehti avalikult kättesaadavaks; võtab teadmiseks, et ameti juhtivtöötajate elulookirjelduste avaldamine on huvide konfliktide korra alusel vabatahtlik ning et kõik neli ameti juhtkonnaliiget esitasid oma elulookirjelduse avaldamiseks; ergutab ameti haldusnõukogu liikmeid esitama viivitamata oma huvide konfliktide deklaratsioonid ameti veebisaidil avaldamiseks, et tegutseda vastavalt ameti kohustustele seoses läbipaistvuse ja usaldusväärsusega;

9.  nõuab, et need liidu institutsioonid ja ametid, sealhulgas Euroopa Parlament, kes on käitumisjuhendi kehtestanud, tõhustaksid selle rakendamise meetmeid, nt majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud kontrolle;

Sisekontroll

10.  märgib rahulolevalt, et amet viis läbi riskihindamise, et suurendada finantstehingute töötlemise tõhusust, ning jõudis järeldusele, et teatavate väikeste tehingute kontrolli- ja heakskiitmisprotsessid võiks ühendada; märgib, et nende tehingute kinnitamist käsitlev lihtsustatud töömeetod võeti kasutusele 2014. aasta augustis; märgib lisaks, et amet määras kindlaks kord kvartalis toimuva järelkontrolli metoodika, mille kohaselt nende finantstehingute suhtes, mis ei ole läbinud eelkontrolli, kohaldatakse ametlikku järelkontrollimenetlust; väljendab heameelt asjaolu üle, et 2014. aasta novembris lõpule viidud esimene järelkontrollimenetlus andis veamääraks 0,25 %;

11.  väljendab heameelt ameti algatuse üle jälgida erandeid ja kõrvalekaldeid väljakujunenud korrast ja menetlustest, hoolimata asjaomastest summadest, mis tagab, et erandid ja kõrvalekalded on nõuetekohaselt põhjendatud ja dokumenteeritud;

12.  võtab ameti andmete põhjal teadmiseks, et 2014. aasta lõpus järgis amet 10 sisekontrollistandardit, järgis osaliselt viit sisekontrollistandardit ja ei järginud ühte sisekontrollistandardit; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni sisekontrollistandardite rakendamise seisust;

Siseaudit

13.  võtab ameti andmete põhjal teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus auditeeris ametit vastavalt siseauditi talituse strateegilisele auditikavale (2013–2015) ning andis kuus soovitust, millest üks oli liigitatud väga oluliseks; võtab ameti andmete põhjal teadmiseks, et amet koostas tervikliku tegevuskava nende soovituste täitmiseks; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nende soovituste täitmise seisust;

Tulemuslikkus

14.  võtab teadmiseks jõupingutused, mida amet tegi selle tagamiseks, et kontrollitegevus oleks liikmesriikides asjakohaselt koordineeritud ja struktureeritud, eelkõige eri meetmete abil, mis lepiti liikmesriikide ja komisjoniga kokku ameti piirkondlike juhtrühmade raames;

15.  võtab teadmiseks kaks väga olulist riski, mis amet 2014. aastal oma iga-aastase riskihindamise käigus tuvastas; võtab ameti andmete põhjal teadmiseks, et amet koostas mõlema riski jaoks tegevuskava, et tagada nende leevendamine aktsepteeritava jääkriski tasemele; märgib rahulolevalt, et ükski olulistest riskidest 2014. aastal ei teostunud;

16.  tunnistab, et amet peab täitma ühise kalanduspoliitika uusi ülesandeid, kuigi tema eelarve on külmutatud 2013. aasta tasemel ja töötajate arv on vähenenud, ning rõhutab vajadust soolise tasakaalu järele töötajate hulgas;

17.  juhib tähelepanu asjaolule, et reformitud ühise kalanduspoliitika poliitilised eesmärgid näitavad, et kontroll ja nimetatud eesmärkide kooskõlastamine on kriitilise tähtsusega ning et seetõttu on tarvis ameti rahalisi ja inimressursse suurendada;

18.  väljendab heameelt selle üle, et amet on üha suuremate probleemide taustal teinud pingutusi, et tugevdada oma tegutsemismudelit organisatsiooni ratsionaliseerimise, lihtsustamise ja ühtlustamise abil;

Muud märkused

19.  märgib, et amet on kohustunud looma oma veebisaidile osa, kus tutvustatakse ametit liidu kõigis ametlikes keeltes, ning et arvestades ameti asupaika, on kohaliku keelena lisatud galeegi keel; ergutab ametit olemasolevate ressursside piires jätkama tööd oma nähtavuse ja maine parandamiseks;

20.  kutsub ametit üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

21.  võtab teadmiseks ameti jõupingutused liidu inspektorite ning liikmesriikide ja kolmandate riikide ametnike koolitamiseks, tänu millele osaleb ühiste arengukavade raamistikus ameti koordineeritavates inspektsioonides märkimisväärselt rohkem koolitatud ametnikke; märgib lisaks, et 2014. aastal suurenes selliste inspektsioonide arv ligikaudu 12 700ni ja nende käigus tuvastati enam kui 700 arvatavat rikkumist;

22.  tunnustab ameti olulist panust reformitud ühise kalanduspoliitika eesmärkide elluviimisel; väljendab heameelt ameti tiheda suhtlemise üle liikmesriikidega, et korraldada lossimiskohustuse täitmise seiret kalapüügitegevuse kontrolli ja järelevalve parandamise, koostöö vahendamise, koostalitlusvõime edendamise ning ühiste vahendite väljaarendamise kaudu;

23.  tuletab meelde, kui tähtis on suurendada ameti volitusi ja kavandada selleks koos teiste merendussektoris tegutsevate Euroopa ametitega ühisoperatsioone, et hoida ära merekatastroofe ja kooskõlastada Euroopa rannavalve ülesandeid;

°

°  °

24.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(13) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

14.1.2016

kalanduskomisjoni arvamus

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2183(DEC))

Arvamuse koostaja: José Blanco López

ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (edaspidi „amet”) 2014. aasta raamatupidamise aruande kohta;

2.  tunnistab ameti ülesannete kvaliteeti ja tähtsust ning väljendab heameelt ameti loomisest saadik saavutatud stabiilsuse ja väga heade tulemuste üle;

3.  väljendab rahulolu kontrollikoja avalduse üle, et ameti 2014. aasta raamatupidamise aruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

4.  võtab teadmiseks asjaolu, et kontrollikoja kinnitusel on amet viinud täielikult lõpule 2013. aasta kontrollikoja aruandes esitatud kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmed;

5.  toonitab jätkuvalt suurepärast täitmismäära kulukohustuste assigneeringute (99 %) ja maksete assigneeringute (88 %) osas, kusjuures maksete assigneeringute täitmine paranes eelnenud aastaga võrreldes; julgustab ametit ka edaspidi pingutama, et tagada eraldatud assigneeringute optimaalne kasutamine;

6.  tunnustab ameti olulist panust reformitud ühise kalanduspoliitika eesmärkide elluviimisel; väljendab heameelt ameti tiheda suhtlemise üle liikmesriikidega, et korraldada lossimiskohustuse täitmise seiret kalapüügitegevuse kontrolli ja järelevalve parandamise, koostöö vahendamise, koostalitlusvõime edendamise ning ühiste vahendite väljaarendamise kaudu;

7.  tunnistab, et amet peab täitma ühise kalanduspoliitika uusi ülesandeid, kuid tema eelarve on külmutatud 2013. aasta tasemel ja töötajate arv on vähenenud, ning tuletab meelde, et samuti on tähtis rõhutada vajadust soolise tasakaalu järele töötajate hulgas;

8.  juhib tähelepanu asjaolule, et reformitud ühise kalanduspoliitika poliitilised eesmärgid näitavad, et kontroll ja nimetatud eesmärkide kooskõlastamine on kriitilise tähtsusega ning et seetõttu on tarvis ameti rahalisi ja inimressursse suurendada;

9.  tuletab meelde, kui tähtis on suurendada ameti volitusi ja kavandada selleks koos teiste merendussektoris tegutsevate Euroopa ametitega ühisoperatsioone, et hoida ära merekatastroofe ja kooskõlastada Euroopa rannavalve ülesandeid;

10.  väljendab heameelt selle üle, et amet on üha suuremate probleemide taustal teinud pingutusi, et tugevdada oma tegutsemismudelit organisatsiooni ratsionaliseerimise, lihtsustamise ja ühtlustamise abil;

11.  rõhutab, et tuleb kaaluda võimalust suurendada eelolevatel aastatel ameti tegevuseks eraldatavaid assigneeringuid;

12.  teeb ettepaneku anda heakskiit ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

14.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

14

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 151.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 151.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 151.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 151.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusalane teave