Procedura : 2015/2183(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0104/2016

Teksty złożone :

A8-0104/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.35
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0171

SPRAWOZDANIE     
PDF 686kWORD 116k
7.4.2016
PE 569.749v02-00 A8-0104/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2014

(2015/2183(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Derek Vaughan

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2014

(2015/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(4), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8–0104/2016),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014

(2015/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Agencji(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(10), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(11),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8–0104/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2014

(2015/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8–0104/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2014 wyniósł 9 217 150 EUR; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do dwóch uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2013 podjęto działania naprawcze i obie uwagi są teraz opatrzone w sprawozdaniu Trybunału adnotacją „nie dotyczy”;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,09%, co świadczy o realizacji celu Agencji, a także oznacza wzrost o 0,45% w porównaniu z rokiem 2013; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 88,43%, co świadczy o realizacji celu Agencji, a także oznacza wzrost o 4,58% w porównaniu z rokiem 2013;

3.  podkreśla potrzebę oceny możliwości zwiększenia środków dla działalności Agencji w przyszłości;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  odnotowuje z zadowoleniem osiągnięte przez Agencję wskaźniki przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania; zauważa zwłaszcza, że poziom przeniesień w tytule II (wydatki administracyjne) i tytule III (wydatki operacyjne) wyniósł odpowiednio 25% i 30%, co stanowi spadek o 13% dla każdego tytułu w porównaniu z rokiem 2013;

5.  z zadowoleniem przyjmuje wskaźnik anulowanych zobowiązań przeniesionych z roku 2013, który wyniósł 4,3%, co stanowi redukcję o 46% w porównaniu ze wskaźnikiem z poprzedniego roku;

Przesunięcia

6.  bierze pod uwagę, że kwota 360 233 EUR została przesunięta z tytułu I do tytułu II; uznaje, że synergie w zakresie organizacji posiedzeń oraz zwiększenie zdalnej koordynacji i redukcja misji pracowników Agencji umożliwiły uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą można było przeznaczyć na inne linie budżetowe;

7.  zwraca uwagę Agencji, aby w przyszłości utrzymywała środki przenoszone na kolejny rok, na które zaciągnięto zobowiązania, na jak najniższym poziomie oraz aby ujawniała przesunięcia środków do innych linii budżetowych i wywiązywała się przy tym z obowiązku rozliczalności;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

8.  przyjmuje do wiadomości w oparciu o informacje uzyskane od Agencji, że w październiku 2014 r. Agencja przyjęła swoją politykę dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi; zauważa, że polityka dotycząca konfliktów interesów wymaga, by członkowie Zarządu Agencji i osoby na stanowiskach kierowniczych składali deklarację o braku konfliktu interesów; odnotowuje, że deklaracje o braku konfliktu interesów, podpisane przez członków Zarządu Agencji i osoby na stanowiskach kierowniczych, zostały podane do wiadomości publicznej; zauważa, że publikację życiorysów osób pracujących w Agencji na stanowiskach kierowniczych uznano za nieobowiązkową w ramach polityki dotyczącej konfliktów interesów oraz że wszyscy czterej członkowie kierownictwa Agencji przedłożyli życiorysy do publikacji; zachęca członków Zarządu Agencji do niezwłocznego przedłożenia deklaracji o braku konfliktu interesów, by można je było opublikować na stronie internetowej Agencji, w celu wywiązania się z wymogu przejrzystości i rozliczalności;

9.  wzywa te instytucje oraz agencje Unii, które wprowadziły kodeksy postępowania, w tym Parlament Europejski, do nasilenia działań służących ich wdrażaniu, np. kontroli oświadczeń majątkowych;

Systemy kontroli wewnętrznej

10.  zauważa z zadowoleniem, że z myślą o zwiększeniu skuteczności procesu obsługi transakcji finansowych Agencja przeprowadziła ocenę ryzyka, w następstwie której stwierdzono, że można by połączyć procesy weryfikacji i zatwierdzania niektórych transakcji o niskiej wartości; zwraca uwagę, że w sierpniu 2014 r. wdrożono system ograniczonego zatwierdzania dla tych transakcji; odnotowuje ponadto, że Agencja opracowała metodę kwartalnej weryfikacji ex post, w ramach której transakcje finansowe, które nie zostały zweryfikowane ex ante, podlegają procedurze formalnej weryfikacji ex post; z zadowoleniem przyjmuje, że z pierwszych weryfikacji ex post zakończonych w listopadzie 2014 r. wynika prognozowany poziom błędu wynoszący 0,25%;

11.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Agencji dotyczącą monitorowania wyjątków i odstępstw od ustalonych strategii politycznych i procedur, niezależnie od kwoty, co pozwoli zadbać o to, by te wyjątki i odstępstwa były odpowiednio uzasadniane i dokumentowane;

12.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że pod koniec 2014 r. zapewniała ona zgodność z dziesięcioma standardami kontroli wewnętrznej, częściową zgodność z pięcioma standardami, a nie zapewniała żadnej zgodności z jednym standardem; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o stanie wdrażania tych standardów kontroli wewnętrznej;

Audyt wewnętrzny

13.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt w Agencji, zgodnie ze strategicznym planem audytu IAS na lata 2013–2015, oraz że wydała sześć zaleceń, z których jedno uznano za „bardzo ważne”; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że przygotowała ona kompleksowy plan działania, aby zastosować się do tych zaleceń; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o stanie wdrażania tych zaleceń;

Wyniki

14.  odnotowuje starania podjęte przez Agencję w celu zagwarantowania odpowiedniej koordynacji i odpowiedniego prowadzenia działalności kontrolnej w państwach członkowskich, zwłaszcza poprzez uzgadnianie poszczególnych etapów z państwami członkowskimi i Komisją w ramach regionalnych grup sterujących Agencji;

15.  przyjmuje do wiadomości dwa krytyczne zagrożenia zidentyfikowane przez Agencję podczas rocznej oceny ryzyka w 2014 r.; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że w odniesieniu do każdego zagrożenia przygotowała ona plan działania, aby zapewnić ograniczenie tego zagrożenia do możliwego do zaakceptowania poziomu ryzyka szczątkowego; odnotowuje z zadowoleniem, że w 2014 r. nie pojawiły się żadne istotne zagrożenia;

16.  uznaje, że Agencja musi realizować nowe zadania w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), dysponując budżetem zamrożonym na poziomie z 2013 r. oraz ograniczoną liczbą pracowników, a także podkreśla konieczność zapewnienia zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet wśród pracowników Agencji;

17.  podkreśla, że w realizacji celów zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa kluczową rolę odgrywają ich kontrola i koordynacja, w związku z czym konieczne jest zwiększenie dostępnych zasobów finansowych i ludzkich Agencji;

18.  z zadowoleniem przyjmuje starania, jakie Agencja podejmuje w kontekście rosnących wyzwań, aby umocnić swój model biznesowy poprzez racjonalizację, uproszczenie i usprawnienie organizacji;

Inne uwagi

19.  zauważa, że Agencja zobowiązała się do utworzenia na swojej stronie internetowej sekcji prezentującej Agencję we wszystkich językach urzędowych Unii; zauważa również, że z uwagi na lokalizację siedziby Agencji język galicyjski został wprowadzony jako język wernakularny; zachęca Agencję, by w ramach dostępnych zasobów podjęła działania na rzecz zwiększenia swojej widoczności i umocnienia swojej reputacji;

20.  wzywa Agencję do udoskonalenia procedur i praktyk służących ochronie interesów finansowych Unii oraz do czynnego włączenia się w proces udzielania absolutorium, który jest zorientowany na wyniki;

21.  odnotowuje starania podjęte przez Agencję na rzecz szkolenia inspektorów Unii oraz urzędników z państw członkowskich i państw trzecich, które doprowadziły do znacznego zwiększenia liczby przeszkolonych urzędników uczestniczących w inspekcjach koordynowanych przez Agencję w ramach wspólnych planów rozwoju; zwraca ponadto uwagę na wzrost liczby takich inspekcji do około 12 700, podczas których w 2014 r. wykryto ponad 700 przypadków podejrzenia naruszenia;

22.  zauważa istotny wkład Agencji w realizację celów zreformowanej WPRyb; z zadowoleniem przyjmuje bliską współpracę Agencji z państwami członkowskimi w celu organizacji kontroli obowiązku wyładunku dzięki poprawie kontroli i monitorowania działalności połowowej, ułatwianiu współpracy, promowaniu interoperacyjności i budowaniu wspólnych zdolności;

23.  przypomina o znaczeniu zwiększenia zakresu uprawnień Agencji w celu realizacji wspólnych działań operacyjnych z innymi agencjami europejskimi specjalizującymi się w problematyce morskiej, aby zapobiegać katastrofom na morzu i koordynować funkcje europejskiej straży przybrzeżnej;

°

°  °

24.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2016 r.](13) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji].

14.1.2016

OPINIA Komisji Rybołówstwa

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) na rok budżetowy 2014

(2015/2183(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Blanco López

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa („Agencji”) za rok budżetowy 2014;

2.  docenia jakość i znaczenie zadań Agencji i z zadowoleniem przyjmuje jej stabilność i bardzo dobre wyniki, jakie osiąga od czasu utworzenia;

3.  wyraża zadowolenie w związku z oświadczeniem Trybunału Obrachunkowego potwierdzającym legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2014;

4.  zwraca uwagę, że Trybunał Obrachunkowy potwierdził, iż Agencja w pełni wykonała działania naprawcze przyjęte w reakcji na uwagi zawarte w jego sprawozdaniu za rok budżetowy 2013;

5.  podkreśla wciąż doskonały wskaźnik wykonania środków na zobowiązania (99%) i środków na płatności (88%), zauważając, że ten ostatni wskaźnik wzrósł w stosunku do poprzedniego roku; zachęca Agencję do kontynuowania starań w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania przyznanych środków;

6.  zauważa istotny wkład Agencji w realizację celów zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb); z zadowoleniem przyjmuje bliską współpracę Agencji z państwami członkowskimi w celu organizacji kontroli obowiązku wyładunku dzięki poprawie kontroli i monitorowania działalności połowowej, ułatwianiu współpracy, promowaniu interoperacyjności i budowaniu wspólnych zdolności;

7.  uznaje, że Agencja musi realizować nowe zadania w ramach WPRyb, dysponując budżetem zamrożonym na poziomie z 2013 r. oraz ograniczoną liczbą pracowników, i jednocześnie przypomina o konieczności położenia nacisku na zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet wśród pracowników Agencji;

8.  podkreśla, że w realizacji celów zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa kluczową rolę odgrywają ich kontrola i koordynacja, w związku z czym konieczne jest zwiększenie dostępnych zasobów finansowych i ludzkich Agencji;

9.  przypomina o konieczności zwiększenia zakresu uprawnień Agencji w celu realizacji wspólnych działań operacyjnych z innymi agencjami europejskimi specjalizującymi się w problematyce morskiej, aby zapobiegać katastrofom na morzu i koordynować funkcje europejskiej straży przybrzeżnej;

10.  z zadowoleniem przyjmuje starania, jakie Agencja podejmuje w kontekście rosnących wyzwań, aby umocnić swój model biznesowy poprzez racjonalizację, uproszczenie i usprawnienie organizacji;

11.  podkreśla potrzebę oceny możliwości zwiększenia środków dla działalności Agencji w przyszłości;

12.  proponuje udzielić dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2014.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

14.1.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Bodil Valero

(1)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 151.

(2)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 151.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.

(5)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 151.

(8)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 151.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.

(11)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Informacja prawna