Postup : 2015/2183(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0104/2016

Predkladané texty :

A8-0104/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.35
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0171

SPRÁVA     
PDF 544kWORD 114k
7.4.2016
PE 569.749v02-00 A8-0104/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014

(2015/2183(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014

(2015/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a mení nariadenie č. 2847/93 (EHS), ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0104/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014

(2015/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a mení nariadenie č. 2847/93 (EHS), ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(10), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(12) (EÚ, Euratom) č. 966/20123, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0104/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014

(2015/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0104/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov konečný rozpočet Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 predstavoval sumu 9 217 150 EUR; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie,

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v súvislosti s dvoma poznámkami uvedenými v správe Dvora audítorov za rok 2013 boli prijaté nápravné opatrenia a obe poznámky sú označené ako neplatné;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,09 %, čím sa dosiahol cieľ agentúry a čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 0,45 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 88,43 %, čím sa dosiahol cieľ agentúry a čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 4,58 %;

3.  zdôrazňuje potrebu posúdiť možnosť zvýšenia rozpočtových prostriedkov na činnosť agentúry v nasledujúcich rokoch;

Záväzky a prenosy

4.  s uspokojením berie na vedomie mieru viazaných rozpočtových prostriedkov, ktorých prenos zrealizovala agentúra; konštatuje najmä, že miera prenosov v hlave II (administratívne výdavky) a hlave III (operačné výdavky) bola na úrovni 25 %, resp. 30 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 13 % v každej hlave;

5.  víta mieru zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013, ktorá bola na úrovni 4,3 %, čo v porovnaní s mierou z predchádzajúceho roka predstavuje zníženie o 46 %;

Presuny

6.  berie do úvahy, že suma 360 233 EUR bola presunutá z hlavy I do hlavy II; oceňuje, že vďaka súčinnosti pri organizovaní schôdzí a posilneniu diaľkovej koordinácie a obmedzeniu počtu služobných ciest zamestnancov agentúry sa rozpočtový prebytok mohol vyčleniť do iných rozpočtových riadkov;

7.  vyzýva agentúru, aby v budúcnosti zachovala objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenášaných do nasledujúceho roka na čo najnižšej úrovni, zverejnila prenos prostriedkov do iných rozpočtových riadkov, a plnila tak svoju povinnosť zodpovedať sa;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  berie na vedomie informáciu, že agentúra v októbri 2014 prijala politiku prevencie a riadenia konfliktov záujmov; poznamenáva, že politika konfliktu záujmov si vyžaduje, aby členovia správnej rady agentúry a jej riadiaci pracovníci predložili vyhlásenie o konflikte záujmov; konštatuje, že vyhlásenia o konflikte záujmov, ktoré podpísali členovia správnej rady a riadiaci pracovníci agentúry sa zverejnili; berie na vedomie, že zverejňovanie životopisov riadiacich pracovníkov agentúry v rámci politiky konfliktu záujmov je dobrovoľné a že všetci štyria členovia vedenia agentúry poskytli svoje životopisy na zverejnenie; vyzýva členov správnej rady agentúry, aby bezodkladne predložili vyhlásenia o konflikte záujmov v záujme ich zverejnenia na internetovej stránke agentúry, aby sa tak dosiahla transparentnosť agentúry a splnila jej povinnosť zodpovedať sa;

9.  žiada tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

Vnútorné kontroly

10.  s uspokojením konštatuje, že agentúra vypracovala hodnotenie rizika vo veci zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní finančných operácií, v ktorom dospela k záveru, že postupy overovania a povoľovania niektorých operácií s nízkou hodnotou by sa mohli zlúčiť; konštatuje, že obmedzený validačný postup pre tieto operácie za začal uplatňovať v auguste 2014; ďalej konštatuje, že agentúra definovala metodiku štvrťročného overovania ex post, pričom finančné operácie, ktoré nie sú overené ex ante, sa stávajú predmetom formálneho overovacieho postupu ex post; víta skutočnosť, že prvé overovanie ex post, ktoré sa dokončilo v novembri 2014, vyústilo do očakávanej miery chybovosti 0,25 %;

11.  víta iniciatívu agentúry na monitorovanie výnimiek a odchýlok od zavedených politík a postupov bez ohľadu na výšku príslušnej sumy, pričom zabezpečí, aby sa tieto výnimky a odchýlky riadne odôvodnili a zdokumentovali;

12.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že ku koncu roka 2014 splnila 10 noriem vnútornej kontroly (ICS) a že čiastočne splnila päť ICS a nesplnila jednu ICS; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o uplatňovaní týchto ICS;

Vnútorný audit

13.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal audit agentúry v súlade so strategickým plánom auditu IAS na roky 2013 – 2015, a že vydal šesť odporúčaní, pričom jedno je kvalifikované ako „veľmi dôležité“; berie na vedomie informácie, že agentúra vypracovala komplexný akčný plán na riešenie týchto odporúčaní; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o aktuálnom stave plnenia týchto odporúčaní;

Výkonnosť

14.  berie na vedomie úsilie agentúry o zabezpečenie toho, aby sa kontrolné činnosti primerane koordinovali a členili vo všetkých členských štátoch, najmä prostredníctvom rôznych krokov, na ktorých sa dohodlo s členskými štátmi a Komisiou v rámci regionálnych riadiacich skupín tejto agentúry;

15.  berie na vedomie dve hlavné riziká, ktoré agentúra definovala v ročnom hodnotení rizika za rok 2014; berie na vedomie informácie, že agentúra definovala akčný plán pre každé riziko, aby sa zabezpečilo zníženie na prijateľnú úroveň zvyškového rizika; s uspokojením konštatuje, že v roku 2014 sa nezhmotnili nijaké výrazné riziká;

16.  uznáva, že agentúra musí v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP) vykonávať nové úlohy, a to napriek tomu, že jej rozpočet bol zmrazený na úroveň roku 2013 a musela znížiť počet zamestnancov, a zdôrazňuje potrebu zabezpečenia rodovej rovnováhy medzi zamestnancami;

17.  poukazuje na kľúčovú úlohu kontroly a koordinácie politických cieľov reformovanej SRP a upozorňuje, že je preto potrebné posilniť finančné a ľudské zdroje, ktoré má agentúra k dispozícii;

18.  víta úsilie agentúry posilňovať svoj obchodný model prostredníctvom racionalizácie, zjednodušovania a zvyšovania efektívnosti organizácie, a to v čase narastajúcich výziev;

Ďalšie pripomienky

19.  konštatuje, že agentúra sa zaviazala, že na internetových stránkach umiestni sekciu, kde predstaví svoju činnosť vo všetkých úradných jazykoch Únie; a že vzhľadom na jej hlavné sídlo sa použila aj galícijčina, keďže je miestnym jazykom; vyzýva agentúru, aby v tom v rámci limitov dostupných zdrojov pokračovala s cieľom viac sa zviditeľniť a zlepšiť svoju povesť;

20.  vyzýva agentúru, aby posilnila svoje postupy a praktiky zamerané na zabezpečenie finančných záujmov Únie a aktívne prispievala k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

21.  berie na vedomie úsilie agentúry zamerané na školenie inšpektorov Únie, členských štátov a úradníkov tretích krajín, čo viedlo k výraznému nárastu počtu vyškolených úradníkov, ktorí sa zúčastňujú na inšpekciách koordinovaných agentúrou v rámci spoločných rozvojových plánov; okrem toho konštatuje, že sa zaznamenalo zvýšenie týchto inšpekcií na približne 12 700, pričom počas roku sa zistilo vyše 700 podozrivých porušení;

22.  uznáva dôležitý prínos agentúry z hľadiska plnenia cieľov reformovanej SRP; víta úzku spoluprácu agentúry s členskými štátmi v oblasti (organizácie) monitorovania povinnosti vylodiť úlovky, a to zlepšovaním kontroly a dohľadu nad rybolovnými činnosťami, sprostredkovaním spolupráce, podporou interoperability a budovaním spoločných kapacít;

23.  pripomína, že je potrebné posilniť mandát agentúry, aby sa mohli spoločne s ďalšími európskymi agentúrami v námornom sektore vykonávať operačné činnosti s cieľom predchádzať katastrofám na mori a koordinovať fungovanie európskej pobrežnej stráže;

°

°  °

24.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

14.1.2016

STANOVISKO Výboru pre rybné hospodárstvo

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2014

(2015/2183(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: José Blanco López

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014;

2.  uznáva kvalitu a význam úloh, ktoré agentúra vykonáva, a víta jej konzistentnosť a veľmi dobré výsledky, ktoré od svojho vzniku dosiahla;

3.  vyjadruje spokojnosť, pokiaľ ide o vyhlásenie Dvora audítorov o zákonnosti a riadnosti operácií týkajúcich sa ročnej účtovnej závierky za rozpočtový rok 2014;

4.  berie na vedomie skutočnosť, že Dvor audítorov potvrdil, že agentúra v plnej miere dokončila nápravné opatrenia prijaté v odozve na pripomienky v jeho správe za rozpočtový rok 2013;

5.  zdôrazňuje pretrvávajúcu vynikajúcu mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov (99 %) a platobných rozpočtových prostriedkov (88 %), pričom v prípade platobných rozpočtových prostriedkov ide oproti predchádzajúcemu roku o zlepšenie; povzbudzuje agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí o zabezpečenie optimálneho využitia pridelených rozpočtových prostriedkov;

6.  uznáva dôležitý prínos agentúry z hľadiska plnenia cieľov reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP); víta úzku spoluprácu agentúry s členskými štátmi v oblasti (organizácie) monitorovania povinnosti vylodiť úlovky, a to zlepšovaním kontroly a dohľadu nad rybolovnými činnosťami, sprostredkovaním spolupráce, podporou interoperability a budovaním spoločných kapacít;

7.  uznáva, že agentúra musí v rámci spoločnej rybárskej politiky vykonávať nové úlohy, a to napriek tomu, že jej rozpočet bol zmrazený na úroveň roku 2013 a musela znížiť počet zamestnancov, a pripomína, že je zároveň potrebné klásť dôraz na zabezpečenie rodovej rovnováhy medzi zamestnancami;

8.  poukazuje na kľúčovú úlohu kontroly a koordinácie politických cieľov reformovanej SRP a upozorňuje, že je preto potrebné posilniť finančné a ľudské zdroje, ktoré má agentúra k dispozícii;

9.  pripomína, že je potrebné posilniť mandát agentúry, aby sa mohli spoločne s ďalšími európskymi agentúrami v námornom sektore vykonávať operačné činnosti s cieľom predchádzať katastrofám na mori a koordinovať fungovanie európskej pobrežnej stráže;

10.  víta úsilie agentúry posilňovať svoj obchodný model prostredníctvom racionalizácie, zjednodušovania a zvyšovania efektívnosti organizácie, a to v čase narastajúcich výziev;

11.  zdôrazňuje potrebu posúdiť možnosť zvýšenia rozpočtových prostriedkov na činnosť agentúry v nasledujúcich rokoch;

12.  navrhuje udeliť výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

14.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 151.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 151.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 151.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 151.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne oznámenie