Postopek : 2015/2183(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0104/2016

Predložena besedila :

A8-0104/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.35
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0171

POROČILO     
PDF 597kWORD 110k
7.4.2016
PE 569.749v02-00 A8-0104/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014

(2015/2183(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014

(2015/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike(4), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0104/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014

(2015/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 z odgovori agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike(10), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0104/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014

(2015/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0104/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za nadzor ribištva (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2014 znašal 9.217.150 EUR; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije,

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bila v zvezi z dvema pripombama iz poročila za leto 2013 sprejeta popravljalna ukrepa in da sta sedaj pripombi v poročilu označeni z „ni relevantno“;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 99,09 %, kar je v skladu s ciljem agencije in je 0,45 % več kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 88,43 %, kar je v skladu s ciljem agencije in 4,58 % več kot leta 2013;

3.  poudarja, da je treba oceniti, ali bi bilo mogoče proračunska sredstva za poslovanje agencije v prihodnjih letih povečati;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  se z zadovoljstvom seznanja s stopnjo odobrenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki jih je agencija prenesla v naslednje leto; ugotavlja predvsem, da je stopnja prenesenih sredstev v naslovu II (upravni odhodki) in naslovu III (odhodki za poslovanje) znašala 25 % oziroma 30 %, kar je v obeh primerih 13 % manj kot leta 2013;

5.  pozdravlja stopnjo razveljavljenih prenesenih obveznosti iz leta 2013, ki je znašala 4,3 %, kar je 46 % manj kot prejšnje leto;

Prerazporeditve

6.  je seznanjen z dejstvom, da je bil iz naslova I v naslov II prerazporejen znesek 360.233 EUR; priznava, da je bilo mogoče presežna sredstva, ustvarjena s sinergijami pri organizaciji sestankov, pogostejšim usklajevanjem na daljavo ter zmanjšanjem števila službenih potovanj uslužbencev agencije, prerazporediti v druge proračunske vrstice;

7.  želi spomniti agencijo, da mora obseg v naslednje leto prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v prihodnje ohraniti na najnižji možni ravni, prav tako pa navajati prenos sredstev v druge proračunske vrstice, saj bo tako zagotovila večjo odgovornost;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

8.  na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je agencija oktobra 2014 sprejela politiko o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov; ugotavlja, da politika v zvezi z navzkrižjem interesom zahteva, da člani upravnega odbora agencije in njeno vodstveno osebje podajo izjave o interesih; ugotavlja, da je agencija objavila izjave o interesih, ki so jih podpisali člani upravnega odbora in vodstveno osebje; je seznanjen s tem, da je objava življenjepisov vodstvenega osebja agencije v skladu s politiko o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov neobvezna ter da so vsi štirje vodstveni delavci agencije posredovali svoje življenjepise v objavo; spodbuja člane upravnega odbora agencije, naj nemudoma predložijo svoje izjave o interesih za nadaljnjo objavo na spletnem mestu agencije, da bi agencija izpolnila zahteve glede preglednosti in odgovornosti;

9.  poziva tiste institucije in agencije Unije, ki so sprejele kodeks ravnanja, vključno z Evropskim parlamentom, naj pospešijo svoje izvedbene ukrepe, npr. preverjanje izjav o finančnih interesih;

Notranje kontrole

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija opravila oceno tveganja, saj si želi povečati učinkovitost pri obdelavi finančnih transakcij, s tem pa je bilo mogoče združiti postopke za preverjanje in potrjevanje nekaterih transakcij nižje vrednosti; ugotavlja, da je začela agencija avgusta 2014 izvajati skrajšan postopek potrjevanja teh transakcij; prav tako ugotavlja, da je agencija opredelila četrtletno metodologijo naknadnega preverjanja, s katero finančne transakcije, ki jih predhodno ne preveri, uradno preveri naknadno; pozdravlja dejstvo, da je pri prvem naknadnem ocenjevanju, opravljenem novembra 2014, predvidena stopnja napake znašala 0,25 %;

11.  pozdravlja pobudo agencije, da bo spremljala izjeme in odstopanja od uveljavljenih politik in postopkov ne glede na višino zneska, s čimer bo zagotovila, da bodo primeri izjem in odstopanja ustrezno upravičeni in dokumentirani;

12.  na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je agencija ob koncu leta 2014 izpolnjevala 10 standardov notranje kontrole, pet standardov je izpolnjevala delno, enega pa ni izpolnjevala; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o stanju v zvezi s standardi notranje kontrole;

Notranja revizija

13.  na podlagi podatkov agencije potrjuje, da je služba Komisije za notranjo revizijo v agenciji opravila revizijo v skladu s strateškim revizijskim načrtom za obdobje 2013–2015, pri tem pa izdala šest priporočil, med katerimi je bilo eno zelo pomembno; je seznanjen s trditvami agencije, da je pripravila celovit akcijski načrt za obravnavo teh priporočil; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o stanju izvajanja priporočil;

Uspešnost

14.  je seznanjen s tem, da si agencija prizadeva zagotoviti, da bodo kontrolne dejavnosti v državah članicah ustrezno usklajene in strukturirane, zlasti z različnimi ukrepi, o katerih so se dogovorile države članice in Komisija v okviru regionalnih usmerjevalnih skupin agencije;

15.  je seznanjen z dvema ključnima tveganjema, ki ju je pri letnem ocenjevanju tveganja leta 2014 odkrila agencija; je seznanjen s trditvami agencije, da je za obe tveganji pripravila akcijski načrt, da bi ju ublažila in dosegla sprejemljivo raven preostalega tveganja; z zadovoljstvom ugotavlja, da se v letu 2014 ni uresničilo nobeno pomembnejše tveganje;

16.  se zaveda, da mora agencija nove naloge iz skupne ribiške politike izvajati s proračunom, ki je zamrznjen na ravni iz leta 2013, in manjšim številom zaposlenih, in poudarja potrebo po uravnoteženi zastopanosti spolov med osebjem;

17.  poudarja, da v okviru političnih ciljev reformirane skupne ribiške politike igrata nadzor in usklajevanje teh ciljev osrednjo vlogo, in bo zato treba povečati finančne in človeške vire agencije;

18.  pozdravlja prizadevanja agencije, da bi kljub vse večjim izzivom izboljšala svoj poslovni model z racionalizacijo in poenostavitvijo organizacije;

Druge pripombe

19.  ugotavlja, da si agencija na svojem spletnem mestu prizadeva vzdrževati razdelek, ki jo predstavlja v vseh uradnih jezikih Unije; ugotavlja tudi, da je bila glede na kraj sedeža agencije kot jezik komunikacije vključena tudi galicijščina; spodbuja agencijo, naj v okviru razpoložljivih sredstev še naprej poskuša povečevati svojo prepoznavnost in ugled;

20.  poziva agencijo, naj izboljša postopke in prakse za zaščito finančnih interesov Unije ter naj dejavno prispeva k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice;

21.  je seznanjen s prizadevanji agencije, da bi usposobila inšpektorje Unije ter uradnike iz držav članic in tretjih držav, zaradi česar se je bistveno povečalo število usposobljenih uradnikov, ki sodelujejo pri inšpekcijah, ki jih v okviru skupnih razvojnih načrtov usklajuje agencija; ugotavlja tudi, da se je v letu 2014 število inšpekcij povečalo na približno 12.700, pri njih pa je bilo odkritih več kot 700 domnevnih kršitev;

22.  se zaveda pomembnega prispevka agencije k izvajanju ciljev reformirane skupne ribiške politike; pozdravlja tesno sodelovanje agencije z državami članicami pri organizaciji spremljanja obveznosti iztovarjanja, in sicer z izboljšanjem nadzora in spremljanja ribolovnih dejavnosti, s posredovanjem pri sodelovanju, spodbujanjem interoperabilnosti ter z gradnjo skupnih zmogljivosti;

23.  poudarja, da je treba okrepiti mandat agencije, da vzpostavi skupne operativne dejavnosti z drugimi evropskimi agencijami v pomorskem sektorju, da se tako preprečijo nesreče na morju in se uskladijo funkcije evropske obalne straže;

°

°  °

24.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](13) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

14.1.2016

MNENJE Odbora za ribištvo

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) za proračunsko leto 2014

(2015/2183(DEC))

Pripravljavec mnenja: José Blanco López

POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je seznanjen s poročilom Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva (v nadaljevanju: agencija) za proračunsko leto 2014;

2.  priznava kakovost in pomen nalog agencije, in pozdravlja njeno skladnost in odlične rezultate, ki jih je dosegla od ustanovitve;

3.  izraža zadovoljstvo zaradi izjave Računskega sodišča o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z letnimi računovodskimi izkazi za proračunsko leto 2014;

4.  je seznanjen, da je Računsko sodišče potrdilo, da je agencija izvedla vse popravne ukrepe v odgovor na pripombe iz njegovega poročila za proračunsko leto 2013;

5.  poudarja, da sta bili stopnji izvrševanja sredstev za prevzem obveznosti (99 %) in sredstev za plačila (88 %) spet zelo visoki, slednja pa se je celo izboljšala v primerjavi s prejšnjim letom; spodbuja agencijo, naj si še naprej prizadeva za optimalno uporabo dodeljenih sredstev;

6.  se zaveda pomembnega prispevka agencije k izvajanju ciljev reformirane skupne ribiške politike; pozdravlja tesno sodelovanje agencije z državami članicami pri organizaciji spremljanja obveznosti iztovarjanja, in sicer z izboljšanjem nadzora in spremljanja ribolovnih dejavnosti, s posredovanjem pri sodelovanju, spodbujanjem interoperabilnosti ter z gradnjo skupnih zmogljivosti;

7.  se zaveda, da mora agencija nove naloge iz skupne ribiške politike izvajati s proračunom, ki je zamrznjen na ravni iz leta 2013, in manjšim številom zaposlenih; prav tako opozarja, da je treba poudariti potrebo po uravnoteženi zastopanosti spolov med osebjem;

8.  poudarja, da v okviru političnih ciljev reformirane skupne ribiške politike igrata nadzor in usklajevanje teh ciljev osrednjo vlogo, in bo zato treba povečati finančne in človeške vire agencije;

9.  poudarja, da je treba okrepiti mandat agencije, da vzpostavi skupne operativne dejavnosti z drugimi evropskimi agencijami v pomorskem sektorju, da se tako preprečijo nesreče na morju in se uskladijo funkcije evropske obalne straže;

10.  pozdravlja prizadevanja agencije, da bi kljub vse večjim izzivom izboljšala svoj poslovni model z racionalizacijo in poenostavitvijo organizacije;

11.  poudarja, da je treba oceniti, ali bi bilo mogoče proračunska sredstva za poslovanje agencije v prihodnjih letih povečati;

12.  predlaga, da se izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

14.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 151.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 151.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 128, 21.5.2005, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 151.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 151.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 128, 21.5.2005, str. 1.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo