Förfarande : 2015/2183(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0104/2016

Ingivna texter :

A8-0104/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.35
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0171

BETÄNKANDE     
PDF 286kWORD 95k
7.4.2016
PE 569.749v02-00 A8-0104/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014

(2015/2183(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014

(2015/2183(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(4), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0104/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014

(2015/2183(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(10), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0104/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014

(2015/2183(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0104/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt Europeiska fiskerikontrollbyråns (nedan kallad byrån) räkenskaper uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2014 till 9 217 150 EUR. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att korrigerande åtgärder har vidtagits avseende två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2013, och att båda kommentarerna i revisionsrättens rapport nu har markerats som ”ej tillämplig”.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,09 %, vilket motsvarar byråns mål och innebär en ökning med 0,45 % jämfört med 2013. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 88,43 %, vilket motsvarar byråns mål och innebär en ökning med 4,58 % jämfört med 2013.

3.  Europaparlamentet betonar behovet av att utvärdera möjligheten att öka anslagen för byråns insatser under kommande år.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse byråns genomförandegrad för överförda gjorda åtaganden. Parlamentet noterar särskilt att andelen överförda åtaganden för avdelning II (administrativa utgifter) och avdelning III (driftsutgifter) var 25 % respektive 30 %, vilket innebär en minskning med 13 % per avdelning jämfört med 2013.

5.  Europaparlamentet välkomnar andelen förfallna åtagandebemyndiganden som förts över från 2013, nämligen 4,3 %, vilket innebär en minskning med 46 % jämfört med andelen för föregående år.

Överföringar

6.  Europaparlamentet konstaterar att ett belopp av 360 233 EUR överfördes från avdelning I till avdelning II. Parlamentet noterar att de synergieffekter som uppstod genom hållandet av sammanträden, den ökade samordningen på distans och det minskade antalet tjänsteresor för byråns personal gjorde att budgetöverskottet kunde användas för andra budgetposter.

7.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i framtiden föra över en så liten andel gjorda åtaganden som möjligt till efterföljande år, och att redovisa överföringar av anslag till andra budgetrubriker, och på så sätt uppfylla sin redovisningsskyldighet.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8.  Europaparlamentet noterar utifrån byråns uppgifter att den antog en policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter i oktober 2014. Parlamentet konstaterar att policyn för intressekonflikter föreskriver att byråns styrelseledamöter och ledningspersonal ska avge en förklaring om intressekonflikter. Parlamentet noterar att de förklaringar om intressekonflikter som är undertecknade av byråns styrelseledamöter och ledningspersonal har offentliggjorts. Parlamentet noterar att även om offentliggörandet av meritförteckningar för byråns ledningspersonal enligt policyn för intressekonflikter är frivilligt hade samtliga fyra i byråns ledningspersonal lämnat sina meritförteckningar för offentliggörande. Parlamentet uppmuntrar byråns styrelseledamöter att utan dröjsmål lämna in sina förklaringar om intressekonflikter för offentliggörande på byråns webbplats i syfte att uppfylla byråns öppenhets och redovisningsskyldigheter.

9.  Europaparlamentet kräver att de unionsinstitutioner och byråer som har infört uppförandekoder, däribland Europaparlamentet, stärker sina genomförandeåtgärder, som t.ex. kontroller av förklaringar om ekonomiska intressen.

Internkontroller

10.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån genomförde en riskbedömning i syfte att göra behandlingen av finansiella transaktioner mer effektiv, och att bedömningen visade att kontroll- och godkännandeförfarandena för vissa transaktioner av lågt värde kunde slås samman. Parlamentet noterar att ett reducerat valideringsarbetsflöde för dessa transaktioner infördes i augusti 2014. Parlamentet noterar dessutom att byrån beslutade om en metod för kvartalsvisa efterkontroller, där de finansiella transaktioner som inte genomgått någon förhandskontroll går igenom en formell efterhandskontroll. Parlamentet välkomnar att den första omgången efterhandskontroller, som slutfördes i november 2014, resulterade i en beräknad felprocentsats på 0,25 %.

11.  Europaparlamentet välkomnar byråns initiativ att kontrollera undantag och avvikelser från fastställda strategier och förfaranden oavsett vilket belopp det rör sig om, för att säkerställa att dessa undantag och avvikelser är ordentligt motiverade och dokumenterade.

12.  Europaparlamentet konstaterar utifrån byråns uppgifter att den i slutet av 2014 följde tio av normerna för internkontroll, och att den delvis följde fem av dem och inte alls följde en av dem. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur tillämpningen av normerna fortskrider.

Internrevision

13.  Europaparlamentet noterar utifrån byråns uppgifter att kommissionens tjänst för internrevision reviderade byrån i linje med den strategiska revisionsplanen 2013–2015, och att den utfärdade sex rekommendationer av vilka en markerades som ”mycket viktig”. Parlamentet noterar utifrån byråns uppgifter att den utarbetade en omfattande handlingsplan för att genomföra dessa rekommendationer. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur genomförandet av dessa rekommendationer fortskrider.

Resultat

14.  Europaparlamentet noterar byråns insatser för att säkerställa att kontrollverksamhet är samordnad och strukturerad på lämpligt sätt i medlemsstaterna, särskilt genom olika etapper som byrån har kommit överens med medlemsstaterna och kommissionen om inom ramen för byråns regionala styrgrupper.

15.  Europaparlamentet noterar två kritiska risker som byrån identifierade i sin årliga riskbedömning 2014. Parlamentet konstaterar utifrån information från byrån att den för varje identifierad risk har utarbetat en handlingsplan för att säkerställa reducering till en acceptabel nivå av kvarstående risk. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att inga allvarliga risker inträffade under 2014.

16.  Europaparlamentet konstaterar att byrån måste genomföra nya uppgifter i den gemensamma fiskeripolitiken med en budget som har frysts till 2013 års nivå och med en minskad personalstyrka, och betonar att man behöver uppnå en balans mellan könen bland personalen.

17.  Europaparlamentet betonar att målen med den reformerade gemensamma fiskeripolitiken innebär att kontrollerna och samordningen av dessa mål spelar en avgörande roll och att det därför är nödvändigt att öka byråns finansiella och mänskliga resurser.

18.  Mot bakgrund av de allt större utmaningarna välkomnar Europaparlamentet byråns ansträngningar att stärka sin verksamhetsmodell genom att rationalisera, förenkla och strömlinjeforma sin organisation.

Övriga kommentarer

19.  Europaparlamentet noterar att byrån är fast besluten att på en del av sin webbplats presentera byrån på EU:s alla officiella språk, och att galiciska har inkluderats som lokalt språk, med tanke på att byråns säte ligger i Galicien. Parlamentet uppmuntrar byrån att fortsätta med detta arbete, inom ramen för tillgängliga resurser, för att höja sin profil och anseende.

20.  Europaparlamentet uppmanar byrån att stärka sina förfaranden och sin praxis som syftar till att skydda unionens ekonomiska intressen, samt att aktivt bidra till ett resultatinriktat förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

21.  Europaparlamentet noterar byråns arbete med att utbilda unionsinspektörer och tjänstemän i medlemsstaterna och i tredjeländer, vilket har lett till en avsevärd ökning av antalet utbildade tjänstemän som deltar i inspektioner som samordnas av byrån inom ramen för gemensamma utvecklingsplaner. Parlamentet noterar dessutom att antalet sådana inspektioner ökade årligen till omkring 12 700 och att mer än 700 misstänkta överträdelser upptäcktes under 2014.

22.  Europaparlamentet erkänner byråns viktiga bidrag till genomförandet av målen med den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Parlamentet välkomnar byråns nära samarbete med medlemsstaterna för att organisera övervakningen av landningsskyldigheten genom att förbättra kontrollen och övervakningen av fiskeverksamheten, förmedla samarbete, främja interoperabilitet och bygga upp gemensam kapacitet.

23.  Europaparlamentet påminner om vikten av att stärka byråns mandat för att inrätta gemensamma operativa insatser med andra europeiska byråer som är specialiserade på sjöfartssektorn, i syfte att förebygga katastrofer till havs och samordna de europeiska kustbevakningarnas verksamhet.

°

°  °

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](13) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].

14.1.2016

YTTRANDE från fiskeriutskottet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014

(2015/2183(DEC))

Föredragande av yttrande: José Blanco López

FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet medger att byråns uppgifter är viktiga och av hög kvalitet och välkomnar kontinuiteten i byråns arbete och de mycket goda resultat som uppnåtts sedan den inrättades.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för budgetåret 2014 är lagliga och korrekta.

4.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten bekräftat att byrån till fullo avslutat de korrigerande åtgärder som byrån vidtagit med anledning av revisionsrättens kommentarer i rapporten för budgetåret 2013.

5.  Europaparlamentet understryker det fortsatta utmärkta utnyttjandet av åtagandebemyndigandena (99 %) och betalningsbemyndigandena (88 %), vilket i det senare fallet har ökat jämfört med det föregående budgetåret. Parlamentet uppmanar byrån att fortsätta sina ansträngningar för att säkerställa ett optimalt utnyttjande av de beviljade anslagen.

6.  Europaparlamentet erkänner byråns viktiga bidrag till genomförandet av målen med den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Parlamentet välkomnar byråns nära samarbete med medlemsstaterna för att organisera övervakningen av landningsskyldigheten genom att förbättra kontrollen och övervakningen av fiskeverksamheten, förmedla samarbete, främja interoperabilitet och bygga upp gemensam kapacitet.

7.  Europaparlamentet konstaterar att byrån måste genomföra de nya uppgifterna i den gemensamma fiskeripolitiken med en budget som frysts på 2013 års nivåer och med en minskad personalstyrka, och påminner även om att man bör fokusera på att uppnå en jämn könsfördelning bland personalen.

8.  Europaparlamentet betonar att målen med den reformerade gemensamma fiskeripolitiken innebär att kontrollerna och samordningen av dessa mål spelar en avgörande roll och att det därför är nödvändigt att öka byråns finansiella och mänskliga resurser.

9.  Europaparlamentet påminner om vikten av att stärka byråns mandat för att inrätta gemensamma operativa insatser med andra europeiska byråer som är specialiserade på sjöfartssektorn, i syfte att förebygga katastrofer till havs och samordna de europeiska kustbevakningarnas verksamhet.

10.  Mot bakgrund av de allt större utmaningarna välkomnar Europaparlamentet byråns ansträngningar att stärka sin affärsmodell genom rationalisering, förenkling och genom att strömlinjeforma sin organisation.

11.  Europaparlamentet betonar behovet av att utvärdera möjligheten att öka anslagen för byråns insatser under kommande år.

12.  Europaparlamentet föreslår att Europeiska fiskerikontrollbyråns verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

14.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 151.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 151.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 151.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 151.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande