Procedure : 2015/2167(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0105/2016

Indgivne tekster :

A8-0105/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.41
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0177

BETÆNKNING     
PDF 375kWORD 89k
7.4.2016
PE 569.755v02-00 A8-0105/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014

(2015/2167(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Derek Vaughan

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014

(2015/2167(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014, med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(4), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0105/2016),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014

(2015/2167(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014, med centrets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(10), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0105/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014

(2015/2167(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0105/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ("centret") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 15 675 036 EUR, hvilket svarer til et fald på 3,88 % sammenlignet med 2013; der henviser til, at 93,4 % af centrets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2014 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  konstaterer, at centret har truffet foranstaltninger til yderligere at reducere behovet for tilpasning af tekniske specifikationer i udbud samt at sikre, at alle berørte parter mere effektivt informeres, når der er brug for sådanne tilpasninger, navnlig gennem mere præcise meddelelser på dets websted;

2.  glæder sig over, at beretningen om det endelige årsregnskab for centret for 2014 indeholder detaljerede oplysninger om de korrigerende foranstaltninger, der blev truffet af centret som reaktion på bemærkningerne og anbefalingerne fra Revisionsretten, budgetmyndigheden og Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS); noterer sig centrets bestræbelser på at gennemføre Revisionsrettens og IAS' revisionsanbefalinger med henblik på at forbedre forvaltningen og de interne kontrolsystemer;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,62 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 94,93 %, hvilket repræsenterer et lille fald på 2,78 % i forhold til 2013; bemærker med tilfredshed, at det høje samlede niveau af forpligtede bevillinger tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt;

Forpligtelser og fremførsler

4.  noterer sig fra Revisionsrettens beretning, at niveauet af forpligtede bevillinger for afsnit II (administrationsudgifter), der blev fremført til 2015, var på 26 % (673 534 EUR); bemærker, at disse fremførsler hovedsagelig skal anvendes til en fremskyndet implementering af centrets flerårige strategi for informations- og kommunikationsteknologi (IKT), og at midlerne oprindelig var afsat til lønforhøjelser, men at der ikke var behov for dem efter en afgørelse fra Den Europæiske Unions Domstol;

5.  glæder sig over den fremskyndede gennemførelse af IKT-strategien, men anmoder dog centret om fremover at holde omfanget af forpligtede bevillinger, som fremføres til det efterfølgende år, på et så lavt niveau som muligt;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

6.  bemærker, at centrets bestyrelse i henhold til centrets reviderede politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i 2015 vedtog de modeller, der skal anvendes til offentliggørelse af interesseerklæringer;

7.  bemærker centrets offentliggørelse af interesseerklæringerne fra dets bestyrelse; bemærker dog, at interesseerklæringerne fra centrets direktør og øverste ledelse ikke er offentligt tilgængelige, og opfordrer centret til at offentliggøre disse erklæringer snarest muligt;

8.  minder centret om, at det i henhold til EU-personalevedtægtens artikel 22c, der trådte i kraft den 1. januar 2014, skal vedtage bindende interne regler for whistleblowere; opfordrer endvidere centret til at indføre klare regler imod "svingdørssituationer".

Interne kontroller

9.  konstaterer, at et omfattende dokument, som gennemgår og beskriver status for gennemførelsen af centrets standarder for intern kontrol (ICS), blev udarbejdet i 2013 og revideret i løbet af 2014; bemærker, at tre af de identificerede områder, hvor gennemførelsen af ICS'er skulle forbedres, er følgende: forretningskontinuitet, IT-administration i forbindelse med projektstyring og resultatovervågning ved hjælp af centrale resultatindikatorer; konstaterer, at centrets fortsat har truffet foranstaltninger, der har til formål at mindske risiciene, for at håndtere disse risici;

10.  noterer sig, at centret særligt har fokuseret på at håndtere risici i IKT-delen af centrets risikoregister, navnlig inden for sikkerhed, projektstyring og administration;

Intern revision

11.  konstaterer, at alle anbefalinger, som vedrører den revision, som IAS foretog i 2008, ifølge centret er afsluttet; bemærker, at to anbefalinger fra IAS' revision i 2011 ikke formelt er blevet afsluttet, idet deres gennemførelse i centret er i et fremskredent gennemførelsesstadium; bemærker endvidere, at IAS' revision af budgetovervågningen i 2013 gav anledning til tre betydelige anbefalinger, hvoraf to allerede er gennemført, mens anbefalingen om opstillingen af budgettet var planlagt til at være afsluttet i 2015;

Andre bemærkninger

12.  bemærker, at centret fortsatte sin indsats for at finde passende løsning på nogle dele af dets "Cais do Sodré Relógio"-bygning, som stadig er delvist ubenyttet; noterer sig, at to parter for nylig har udtrykt interesse for at fremleje disse områder; bemærker endvidere, at der er forhandlinger i gang med Lissabons havnemyndighed, som er ejer af bygningen, om en nedsættelse af lejen; opfordrer centret til at oplyse dechargemyndigheden om yderligere fremskridt i dette spørgsmål;

13.  opfordrer centret til at forbedre deres procedurer og praksisser, der tager sigte på at beskytte Unionens finansielle interesser, og til aktivt at bidrage til en resultatorienteret dechargeprocedure;

°

°  °

14.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, til sin beslutning af [xx xxxx 2016](13) [om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol].

19.2.2016

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014

(2015/2167(DEC))

Ordfører for udtalelse: Monica Macovei

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for EMCDDA (agenturet) giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2014, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

2.  bemærker fremskyndelsen af implementeringen af den flerårige IKT-strategi efter fremførsel af de midler, der var afsat til lønforhøjelser, men som var blevet frigjort efter en afgørelse fra EU-Domstolen om ikke at foretage en tilpasning af EU-tjenestemændenes lønninger i 2011, 2012 og 2013; anmoder om en forklaring for så vidt angår den operationelle årsag til, at pengene ikke er blevet tilbageført til EU-budgettet;

3.   bemærker det høje niveau af fremførte forpligtede bevillinger til 2014, som bør adresseres, samtidig med at det erkender, at Revisionsretten mener, at fremførsler ofte skyldes forhold, som er uden for agenturernes kontrol eller er begrundet af operationers, udbudsprocedurers eller projekters flerårige karakter; anbefaler desuden offentliggørelse af det beløb, der er overført fra en budgetkategori til en anden;

4.  glæder sig over, at agenturets beretning om det endelige årsregnskab for 2014 indeholder detaljerede oplysninger om de korrigerende foranstaltninger, der blev truffet af agenturet som reaktion på bemærkningerne og anbefalingerne fra Revisionsretten, EU's budgetmyndighed og Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS); noterer sig agenturets bestræbelser på at gennemføre Revisionsrettens og IAS' revisionsanbefalinger med henblik på at forbedre forvaltningen og de interne kontrolsystemer;

5.  glæder sig over revisionen og offentliggørelsen af politikken for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer samt vedtagelsen af modeller den 9. september 2015; opfordrer indtrængende agenturet til at offentliggøre dem senest den 1. marts 2016 og til at forelægge dechargemyndigheden en liste over identificerede interessekonflikter;

6.  minder agenturet om, at det har pligt til at vedtage bindende regler til beskyttelse af whistleblowere i henhold til artikel 22c i EU-personalevedtægten, som trådte i kraft den 1. januar 2014; opfordrer endvidere agenturet til at indføre regler ("call rules") imod "svingdørssituationer".

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.2.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 200, stk. 2

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 206.

(2)

EUT C 409, af 9.12.2015, s. 206.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 206.

(8)

EUT C 409, af 9.12.2015, s. 206.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse