Menetlus : 2015/2167(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0105/2016

Esitatud tekstid :

A8-0105/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.41
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0177

RAPORT     
PDF 282kWORD 92k
7.4.2016
PE 569.755v02-00 A8-0105/2016

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2167(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2167(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta(4), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0105/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktori tegevusele keskuse 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2167(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta(10), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0105/2016),

1.  märgib, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2167(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0105/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi „keskus”) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2014. aasta lõplik eelarve 15 675 036 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 3,88 % suurust vähenemist; arvestades, et 93,4% keskuse eelarvest tuleb liidu eelarvest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks, et keskus on võtnud meetmeid pakkumuste tehniliste kirjelduste kohandamise vajaduse edasiseks vähendamiseks ning selleks, et tagada kõigi asjaomaste osaliste tulemuslikum teavitamine, kui sellised kohandused on vajalikud, nimelt üksikasjalikumate teadete avaldamise kaudu keskuse veebilehel;

2.  tunneb heameelt asjaolu üle, et keskuse 2014. aasta lõplik raamatupidamisaruanne sisaldab üksikasjalikku teavet parandusmeetmete kohta, mida keskus on võtnud vastusena kontrollikoja, eelarvepädevate institutsioonide ja komisjoni siseauditi talituse tähelepanekutele ja soovitustele; võtab teadmiseks keskuse jõupingutused kontrollikoja ja siseauditi talituse auditisoovituste järgimisel, et parandada oma juhtimis- ja sisekontrollisüsteeme;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,62 % ning maksete assigneeringute täitmise määr 94,93 %, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes väikest, 2,78 % suurust vähenemist; võtab rahuloluga teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute üldine kõrge tase näitab, et kulukohustused võeti õigel ajal;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2015. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) 26 % (673 534 eurot); võtab teadmiseks, et ülekandmised on peamiselt seotud keskuse mitmeaastase info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) strateegia kiirendatud elluviimise ning algselt palgatõusuks kavandatud vahenditega, mida pärast Euroopa Liidu Kohtu otsust enam vaja ei läinud;

5.  väljendab heameelt IKT strateegia kiirendatud elluviimise üle, kuid palub keskusel edaspidi hoida järgmisse aastasse ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute tase võimalikult madalal;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

6.  märgib, et keskuse huvide konfliktide ennetamise ja haldamise muudetud poliitika kohaselt võttis keskuse haldusnõukogu 2015. aastal vastu huvide deklaratsioonide avaldamise vormid;

7.  võtab teadmiseks, et keskus avaldas oma haldusnõukogu liikmete huvide deklaratsioonid; märgib siiski, et keskuse direktori ja kõrgema juhtkonna huvide deklaratsioonidega ei ole võimalik avalikult tutvuda ning kutsub keskust üles need deklaratsioonid viivitamata avaldama;

8.  tuletab keskusele meelde, et 1. jaanuaril 2014. aastal jõustunud ELi personalieeskirjade artikli 22c kohaselt peab ta võtma vastu siduvad sise-eeskirjad rikkumisest teatajate kohta; kutsub lisaks keskust üles kehtestama selgeid eeskirju nn pöördukse efekti vältimiseks;

Sisekontroll

9.  kinnitab, et 2013. aastal koostati ja 2014. aasta jooksul vaadati läbi põhjalik dokument, milles hinnati ja kirjeldati keskuse sisekontrollistandardite rakendamise olukorda; märgib, et kolm tuvastatud valdkonda, kus tuleks sisekontrollistandardite rakendamist parandada, on järgmised: talitluspidevus, IT haldus projektijuhtimise osas ning tulemuslikkuse jälgimine tulemuslikkuse põhinäitajate abil; märgib, et keskus on nende ohtudega tegelemiseks võtnud jätkuvalt riski vähendamise meetmeid;

10.  võtab teadmiseks, et keskus pööras erilist tähelepanu keskuse kriisiregistri IKT sektori riskide haldamisele, eriti turvalisuse, projektijuhtimise ja üldjuhtimise valdkondades;

Siseaudit

11.  võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et siseauditi talituse 2008. aasta auditiga seotud kõigi soovituste käsitlemine on lõpule viidud; märgib, et siseauditi talituse 2011. aasta auditist tuleneva kahe soovituse käsitlemine ei ole veel lõpule viidud ja nende soovituste täitmine on keskuses lõppjärgus; märgib lisaks, et siseauditi talituse 2013. aasta audit eelarve jälgimise kohta lõppes kolme peamise soovituse esitamisega, millest kaks on juba täidetud ning soovitus eelarve koostamise protsessi kohta pidi kavakohaselt täidetama 2015. aastal;

Muud märkused

12.  märgib, et keskus jätkas pingutusi sobiva lahenduse leidmiseks Cais do Sodré Relógio hoone teatavate osade jaoks, mis seisavad osaliselt kasutamata; võtab teadmiseks, et kaks osapoolt väljendasid hiljuti huvi nende osade allüürile andmise vastu; võtab ühtlasi teadmiseks, et käivad üüri alandamise läbirääkimised hoone omaniku, Lissaboni sadamavaldajaga; palub, et keskus teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni edusammudest selles küsimuses;

13.  kutsub keskust üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele suunatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

°

°  °

14.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(13) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

19.2.2016

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2167(DEC))

Arvamuse koostaja: Monica Macovei

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab teadmiseks kontrollikoja järeldused, et EMCDDA (edaspidi „keskus”) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt selle finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2.  märgib, et mitmeaastase info- ja kommunikatsioonitehnoloogia strateegia rakendamine on kiirenenud pärast töötasude eelarvereal olemasolevate vahendite ümberpaigutamist, mis leidis aset pärast Euroopa Kohtu otsust liidu ametnike palkade kohandamata jätmise kohta 2011., 2012. ja 2013. aastal; palub selgitusi funktsionaalsete põhjuste kohta, miks raha liidu eelarvesse tagasi ei kantud;

3.  märgib 2014. aasta kulukohustustega seotud assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmise kõrget määra, mida tuleks käsitleda, kuid võtab samal ajal teadmiseks asjaolu, et kontrollikoda on arvamusel, et assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmise põhjuseks on tihti ametitest sõltumatud asjaolud või need tulenevad tegevuste, hankemenetluste või projektide mitmeaastasest iseloomust; soovitab lisaks avaldada ühest eelarverubriigist teise ümberpaigutatud summa;

4.  tunneb heameelt asjaolu üle, et keskuse 2014. aasta lõplik raamatupidamisaruanne sisaldab üksikasjalikku teavet parandusmeetmete kohta, mida keskus on võtnud vastusena Euroopa Kontrollikoja, ELi eelarvepädevate institutsioonide ja Euroopa Komisjoni siseauditi talituse tähelepanekutele ja soovitustele; võtab teadmiseks keskuse jõupingutused kontrollikoja ja siseauditi talituse auditisoovituste järgimisel, et parandada oma juhtimis- ja sisekontrollisüsteeme;

5.  kiidab heaks huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika läbivaatamise ja avaldamise kooskõlas komisjoni suunistega ning vormide heakskiitmise 9. septembril 2015; nõuab tungivalt, et keskus avaldaks need 1. märtsiks 2016 ja esitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile andmed tuvastatud huvide konfliktide kohta;

6.  tuletab keskusele meelde, et ta peab vastu võtma siduvad eeskirjad rikkumisest teatajate kaitseks vastavalt 1. jaanuaril 2014 jõustunud ELi personalieeskirjade artiklile 22c; kutsub lisaks keskust üles kehtestama selgeid eeskirju nn pöördukse efekti vältimiseks.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

50

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 206.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 206.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 206.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 206.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusalane teave